Seroquel XR

depottabletter 150 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Seroquel® XR 150 mg, 200 mg, 300 mg og 400 mg depottabletter  

quetiapin 

 

Seroquel® er et registreret varemærke, der tilhører AstraZeneca UK Limited 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Seroquel XR til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Seroquel XR
 3. Sådan skal du tage Seroquel XR
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Seroquel XR indeholder det aktive stof quetiapin. Dette tilhører gruppen af lægemidler, som kaldes antipsykotika. Seroquel XR kan bruges til at behandle forskellige sygdomme, som f.eks.:  

 • Bipolar depression og depressive episoder ved unipolar depression: Du føler dig ked af det, eller du kan føle dig deprimeret, have skyldfølelse, mangle energi, miste appetitten eller have svært ved at sove.
 • Mani: Du kan føle dig meget opstemt, opløftet, ophidset, begejstret eller hyperaktiv eller have en dårlig dømmekraft, eller du kan have en aggressiv eller destruktiv opførsel.
 • Skizofreni: Du kan høre eller fornemme ting, som ikke er der, tro på ting, der ikke er sande, eller føle dig usædvanligt mistroisk, nervøs, forvirret, have skyldfølelse, være anspændt eller deprimeret.

Hvis Seroquel XR tages mod depressive episoder ved unipolar depression, skal det tages sammen med anden medicin, som gives mod denne sygdom.
 

Din læge vil muligvis fortsat ordinere Seroquel XR, selvom du får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Seroquel XR

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Seroquel XR:

 • hvis du er allergisk over for quetiapin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis du tager et af følgende lægemidler:
  • visse lægemidler mod hiv.
  • lægemidler som indeholder azoler (mod svampe- infektioner).
  • erythromycin eller clarithromycin (mod infektioner).
  • nefazodon (mod depression).

Tag ikke Seroquel XR, hvis ovenstående gælder for dig. Hvis du er usikker, så tal altid med din læge eller apotekspersonalet, inden du tager Seroquel XR. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Seroquel XR, hvis: 

 • du eller nogen i din familie har eller har haft hjerte- problemer f.eks. problemer med hjerterytmen, svækket hjertemuskel eller betændelse i hjertet eller hvis du tager medicin, der kan påvirke måden, hvorpå dit hjerte slår.
 • du har lavt blodtryk.
 • du har haft et slagtilfælde, specielt hvis du er ældre.
 • du har problemer med leveren.
 • du har haft krampeanfald.
 • du har sukkersyge, eller har risiko for at få det. Hvis dette er tilfældet, kan det være at din læge checker dit blodsukkerniveau, mens du tager Seroquel XR.
 • du ved, at du tidligere har haft et lavt antal hvide blodlegemer (som måske eller måske ikke har været forårsaget af andre lægemidler).
 • du er en ældre, dement person (nedsat hjerne- funktion). Seroquel XR må ikke tages af ældre demente personer, fordi Seroquel XR kan øge risikoen for slagtilfælde, og i nogle tilfælde dødsfald, hos disse personer.
 • du eller nogen i din familie har haft blodpropper, da denne type medicin har været forbundet med dannelsen af blodpropper.
 • du har eller har haft en sygdom, hvor du holder op med at trække vejret i korte perioder i din normale nattesøvn (kaldet ”søvnapnø”), og du tager medicin, der gør den normale hjerneaktivitet langsommere (”depressiva”).
 • du har eller har haft en sygdom, hvor du ikke kan tømme blæren helt (urinretention), har forstørret prostata, en blokering i tarmene eller øget tryk i dit øje. Disse sygdomme skyldes sommetider medicin (kaldet ”antikolinergika”), som påvirker den måde, hvorpå nervecellerne fungerer, for at kunne behandle visse sygdomme.

 

Tal med din læge med det samme, hvis du oplever følgende efter at have taget Seroquel XR: 

 • en kombination af feber, alvorlig muskelstivhed, svedtendens eller nedsat bevidsthed (en lidelse, som hedder “malignt neuroleptikasyndrom”). Dette kræver omgående medicinsk behandling.
 • får ufrivillige bevægelser, specielt i ansigtet eller tungen.
 • bliver svimmel eller pludseligt føler dig meget søvnig. Dette kan øge risikoen for ulykker (fald) hos ældre patienter.
 • krampeanfald (anfald).
 • en langvarig og smertefuld erektion (priapisme).

Disse tilstande kan skyldes denne type lægemidler. 

 

Tal med din læge hurtigst muligt, hvis du har: 

 • feber, influenzalignende symptomer, ondt i halsen, eller enhver anden infektion, da dette kan resultere i et meget lavt antal hvide blodceller. Dette kan medføre behandlingsstop med Seroquel XR og/ eller, at der skal gives behandling.
 • forstoppelse sammen med vedholdende mave- smerter, eller forstoppelse, som ikke har reageret på behandling, da dette kan medføre en mere alvorlig blokering af tarmene.

 

Selvmordstanker og forværring af din depression 

Hvis du er deprimeret, kan det være, at du ind imellem tænker på at skade dig selv eller begå selvmord.
Disse tanker kan øges, når du starter med at tage din medicin, da denne type lægemidler alle tager lidt tid, før de virker, normalt omkring to uger, men nogle gange først efter lidt længere tid.
Det kan også godt være, at du får flere af disse tanker,
hvis du pludselig stopper med at tage din medicin. Det er sandsynligt, at du vil have lettere ved at få sådanne tanker, hvis du er en yngre voksen.
Information fra kliniske studier viser, at der er en øget risiko for selvmordstanker og/eller selvmordsadfærd hos yngre voksne under 25 år med depression.
 

Hvis du på noget tidspunkt tænker på at skade dig selv eller begå selvmord, skal du straks kontakte din læge eller tage på hospitalet. Det kan være en hjælp at fortælle en slægtning eller en god ven, at du er deprimeret og bede dem læse denne information.
Du kan bede dem fortælle dig, hvis de mener, at din depression bliver værre, eller hvis de er bekymrede over en ændring i din opførsel.
 

Vægtøgning
Der er observeret vægtøgning hos patienter, der tager Seroquel XR. Du og din læge bør regelmæssigt kontrollere din vægt.
 

Børn og unge
Seroquel XR er ikke til brug hos børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Seroquel XR

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Du må ikke tage Seroquel XR, hvis du tager et af følgende lægemidler: 

 • Visse lægemidler mod hiv.
 • Lægemidler som indeholder azoler (mod svampe- infektioner).
 • Erythromycin eller clarithromycin (mod infektioner).
 • Nefazodon (mod depression).

 

Fortæl det til lægen, hvis du tager et af følgende lægemidler: 

 • Epilepsi-lægemidler (f.eks. phenytoin eller carbamazepin).
 • Lægemidler mod forhøjet blodtryk.
 • Barbiturater (mod søvnbesvær).
 • Thioridazin eller lithium (andre antipsykotika).
 • Medicin, der påvirker din hjerterytme (puls), f.eks. lægemidler, som kan forårsage ubalance i elektrolytterne (lave niveauer af kalium eller magnesium i blodet). Dette gælder for eksempel diuretika (vanddrivende medicin) eller bestemte typer antibiotika (medicin mod infektioner).
 • Medicin, der kan medføre forstoppelse.
 • Medicin (kaldet ”antikolinergika”), der påvirker den måde, hvorpå dine nerveceller fungerer, for at kunne behandle visse sygdomme.

Tal med din læge, før du eventuelt stopper hvilken som helst medicinsk behandling. 

Brug af Seroquel XR sammen med mad, drikke og alkohol

 • Seroquel XRs virkning kan påvirkes ved samtidig fødeindtagelse. Du bør derfor tage tabletterne mindst 1 time før et måltid eller ved sengetid.
 • Vær forsigtig med, hvor meget alkohol du indtager. Dette skyldes, at den samlede virkning af Seroquel XR og alkohol kan gøre dig søvnig.
 • Du må ikke drikke grapefrugtjuice, når du tager Seroquel XR, da det kan påvirke den måde, medicinen virker.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager Seroquel XR.
Du bør ikke tage Seroquel XR under graviditet, medmindre du har aftalt det med din læge. Du må ikke tage Seroquel XR, mens du ammer.
 

Følgende abstinenssymptomer kan opstå hos nyfødte børn, hvis mødre har taget Seroquel XR i det sidste trimester (sidste tre måneder af graviditeten): Rystelser, muskelstivhed og eller/svaghed, døsighed, ophidselse, åndedrætsbesvær og problemer med at tage føde til sig.
Søg læge, hvis dit nyfødte barn udvikler nogen af disse symptomer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dine tabletter kan gøre dig søvnig. Du må ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før du ved, hvordan tabletterne påvirker dig. 

Seroquel XR indeholder lactose

Seroquel XR indeholder lactose, som er en sukkerart. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Indvirkning på narkotikatestning af urin

Hvis du skal havet taget en urinprøve til narkotika- testning, kan behandling med Seroquel XR kombineret med bestemte testmetoder medføre, at prøven testes positiv for metadon samt nogle stoffer til behandling af depression, som hedder tricykliske antidepressiva (TCA), selvom du hverken tager metadon eller TCA’er.
Skulle dette ske, kan der foretages en mere specifik test. 

3. Sådan skal du tage Seroquel XR

Tag altid Seroquel XR nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Din læge vil bestemme hvilken dosering, du skal starte med. Vedligeholdelsesdosis (daglig dosis) vil afhænge af din sygdom og dit behov, men vil normalt være mellem 150 mg og 800 mg. 

 • Du skal tage tabletten én gang dagligt.
 • Tabletterne må ikke deles, tygges eller knuses.
 • Synk tabletterne hele med et glas vand.
 • Tag tabletterne uden samtidig fødeindtagelse (mindst 1 time før et måltid, eller ved sengetid. Din læge vil fortælle dig hvornår).
 • Du må ikke drikke grapefrugtjuice, når du tager Seroquel XR, da det kan påvirke den måde, medicinen virker.
 • Selvom du får det bedre, må du ikke stoppe med at tage tabletterne, uden at have talt med din læge.

 

Leverproblemer
Din læge vil muligvis ændre din dosis, hvis du har problemer med leveren.
 

Ældre
Din læge vil muligvis ændre din dosis, hvis du er en ældre person.
 

Brug til børn og unge
Børn og unge under 18 år må ikke anvende Seroquel XR. 

Hvis du har taget for mange Seroquel XR

Hvis du tager flere Seroquel XR end lægen har anbefalet, kan du føle dig søvnig, svimmel og få en unormal hjerterytme (puls). Kontakt straks din læge eller nærmeste hospital. Tag Seroquel XR tabletterne med dig. 

Hvis du har glemt at tage Seroquel XR

Hvis du glemmer at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er tæt på at være tid til den næste dosis, så vent bare indtil da. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Seroquel XR

Hvis du pludselig stopper med at tage Seroquel XR, kan det være, at du får svært ved at sove, får kvalme eller hovedpine, diarré, opkastning, bliver svimmel eller irritabel. Din læge kan derfor foreslå, at du mindsker dosis gradvist, før du stopper behandlingen.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

 • Svimmelhed (kan medføre fald), hovedpine, tør mund.
 • Søvnighed (forsvinder oftest med tiden, når du fortsætter med at tage Seroquel XR) (kan medføre fald).
 • Seponeringssymptomer (symptomer som forekommer, når du stopper med at tage Seroquel XR) inkluderer søvnløshed, kvalme, hovedpine, diarré, opkastning, svimmelhed og irritabilitet. Gradvis nedtrapning over en periode på mindst 1 til 2 uger tilrådes.
 • Vægtøgning.
 • Ufrivillige muskelbevægelser. Der kan være problemer med at få gang i musklerne, rysten, rastløshed eller muskelstivhed uden smerte.
 • Ændring i indholdet af visse typer fedt (triglycerider og totalkolesterol) i blodet.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Hurtig hjerterytme (puls).
 • Fornemmelse af, at hjertet banker, slår hurtigt eller springer slag over.
 • Forstoppelse, irriteret mave (fordøjelsesbesvær).
 • Svaghedsfølelse.
 • Væskeansamlinger i arme og ben.
 • Fald i blodtryk når du rejser dig op. Du kan føle dig svimmel eller besvime (kan medføre fald).
 • Øget blodsukkerniveau.
 • Sløret syn.
 • Abnorme drømme og mareridt.
 • Øget sultfornemmelse.
 • Irritation.
 • Tale- og sprogforstyrrelser.
 • Selvmordstanker og forværring af depression.
 • Stakåndethed.
 • Opkastning (fortrinsvis hos ældre).
 • Feber.
 • Ændring i indholdet af skjoldbruskkirtelhormoner i blodet.
 • Nedsat antal af visse typer blodlegemer.
 • Stigning i indholdet af leverenzymer i blodet.
 • Stigning i indholdet af hormonet prolaktin i blodet.
  Stigning i prolaktin kan i sjældne tilfælde medføre:
  • Brysthævelse og uventet dannelse af brystmælk hos mænd og kvinder.
  • Udebleven eller uregelmæssig menstruation hos kvinder.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Krampeanfald.
 • Overfølsomhedsreaktioner, der kan omfatte hævede knuder (kvadler), hævelse af huden og hævelse omkring munden.
 • Uro i benene.
 • Synkebesvær.
 • Ufrivillige bevægelser, hovedsageligt af ansigt og tunge.
 • Funktionsforstyrrelser i relation til seksuel lyst, ophidselse eller udløsning.
 • Diabetes.
 • Ændring af hjertets elektriske impulser, set på hjertekardiogram (forlængelse af QT- intervallet).
 • Nedsat hjerterytme, der kan forekomme ved behandlingsstart og som kan være forbundet med lavt blodtryk og besvimelse.
 • Vandladningsbesvær.
 • Besvimelse (kan medføre fald).
 • Tilstoppet næse.
 • Nedsat antal røde blodlegemer.
 • Nedsat indhold af natrium i blodet.
 • Forværring af eksisterende diabetes.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • En kombination af feber, svedeture, muskelstivhed, følelse af stærk døsighed eller besvimelse (en lidelse, der hedder malignt neuroleptikasymptom).
 • Gulfarvning af hud og øjne (gulsot).
 • Leverbetændelse (hepatitis).
 • En langvarig og smertefuld erektion (priapismus).
 • Øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk (galaktoré).
 • Menstruationsforstyrrelse.
 • Blodpropper i venerne specielt i benene (symptomer på dette er hævelse, smerte og rødmen af benet), som gennem blodårerne kan transporteres til lungerne og forårsage smerter i brystet og problemer med at trække vejret. Hvis du får nogle af disse symptomer, skal du straks søge læge.
 • Går, taler, spiser eller udfører andre aktiviteter i søvne.
 • Nedsat kropstemperatur (hypothermi).
 • Betændelse i bugspytkirtlen (pancreas).
 • En tilstand (kaldet metabolisk syndrom), hvor du kan have en kombination af 3 eller flere af følgende bivirkninger: Øget fedt rundt omkring maven, et nedsat indhold af ”godt kolesterol” (HDL-C) og øget fedtindhold i blodet (triglycerider), højt blodtryk og et højt indhold af blodsukker.
 • En kombination af feber, influenzalignende symptomer, ondt i halsen eller enhver anden infektion med meget lavt antal hvide blodceller, en tilstand der kaldes agranulocytose.
 • Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for luftafgang og afføring pga. stop for tarmpassagen, kontakt læge eller skadestue.
 • Forhøjet kreatinfosfokinase (et stof fra musklerne) i blodet.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

 • Alvorligt udslæt, blærer eller røde pletter på huden.
 • En alvorlig allergisk reaktion (anafylakse), som kan medføre åndedrætsbesvær og shock.
 • Pludselig hævelse af huden, som regel omkring øjnene, læber og hals (angioødem).
 • Alvorligt blæreformet udslæt på huden, omkring munden, i øjne og omkring kønsdelene (Stevens- Johnsons syndrom).
 • Uhensigtsmæssig sekretion af et hormon, der kontrollerer mængden af urin.
 • Nedbrydning af muskelfibre og smerter i musklerne (rhabdomyolyse).

 

Ikke kendt (frekvens kan ikke bedømmes ud fra eksisterende data): 

 • Uregelmæssigt hududslæt med røde prikker (mangeformet udslæt).
 • Pludselig alvorlig allergisk reaktion med symptomer såsom feber, blærer på huden og hudafskalning (toksisk epidermal nekrolyse).
 • Abstinenssymptomer kan forekomme hos nyfødte, hvor mødrene har anvendt Seroquel XR under graviditeten.

Den gruppe af lægemidler, som Seroquel XR tilhører, kan give problemer med hjerterytmen, som kan være alvorlig, og i værste fald medføre døden. 

Nogle bivirkninger kan kun ses, når der bliver taget en blodprøve. Det kan være ændringer i mængden af visse fedttyper (triglycerider og totalkolesterol) eller sukker i blodet, ændringer i mængden af thyroideahormoner i blodet, forhøjede leverenzymer, fald i mængden af visse typer blodlegemer, fald i antallet af røde blodlegemer, forhøjet blod-kreatinin-fosfokinase (et stof i musklerne) fald i mængden af natrium i blodet og stigninger i mængden af hormonet prolaktin i blodet. Stigninger i hormonet prolaktin kan i sjældne tilfælde medføre følgende: 

 • Mænd og kvinder kan få øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk (galaktoré).
 • Kvinder kan få manglende eller uregelmæssig menstruation.

Det kan være, at din læge tager blodprøver ind imellem. 

Bivirkninger hos børn og unge
De samme bivirkninger, der indtræder hos voksne, kan også forekomme hos børn og unge. 

Følgende bivirkninger er set oftere hos børn og unge eller er ikke set hos voksne: 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Stigninger i mængden af hormonet prolaktin i blodet. Stigninger i hormonet prolaktin kan i sjældne tilfælde medføre følgende:
  • Drenge og piger kan få øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk.
  • Piger kan få manglende eller uregelmæssig menstruation.
 • Øget appetit.
 • Opkastning
 • Unormale muskelbevægelser. Disse omfatter vanskeligheder med at starte muskelbevægelser, rysten, følelse af rastløshed eller muskelstivhed uden smerte.
 • Øget blodtryk.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Følelse af svaghed, besvimelse (kan medføre fald).
 • Tilstoppet næse.
 • Følelse af irritation.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Seroquel XR efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Seroquel XR kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Seroquel XR indeholder:

 • Aktivt stof: quetiapin. Seroquel XR depottabletter indeholder 150 mg, 200 mg, 300 mg eller 400 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, natriumcitrat, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, hypromellose 2208.
  Tabletovertræk: Hypromellose 2910, macrogol 400, titandioxid (E171). 200 mg og 300 mg tabletterne indeholder også gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser:

Alle depottabletter er kapselformede og præget med XR og styrken. 150 mg tabletter er hvide; 200 mg tabletter er gule; 300 mg tabletter er lysegule og 400 mg tabletter er hvide. 

 

Seroquel XR fås i pakninger med 100 depottabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2016.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...