Lynparza

hårde kapsler 50 mg

AstraZeneca

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Lynparza™ 50 mg hårde kapsler  

Olaparib 

 

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lynparza
 3. Sådan skal du tage Lynparza
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad Lynparza er, og hvordan det virker

Lynparza hårde kapsler indeholder det aktive stof olaparib. Olaparib er en type kræftmedicin, der kaldes en PARP (poly[adenosindifosfatribose]polymerase)-inhibitor.
Hos patienter med mutationer (forandringer) i visse gener, der kaldes BRCA (brystcancergen), som har risiko for at udvikle visse typer kræft, kan PARP-inhibitorer slå kræftcellerne ihjel ved at blokere et enzym, der er med til at reparere DNA. 

Hvad Lynparza anvendes til

Lynparza anvendes til behandling af en type kræft i æggestokkene, som kaldes “BRCA-muteret ovariecancer”. Det anvendes efter kræften har reageret på tidligere behandling med standard kemoterapi baseret på platin. Der bruges en test til at bestemme, om du har BRCA-muteret kræft. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lynparza

Tag ikke Lynparza:

 • hvis du er allergisk over for olaparib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lynparza (angivet i punkt 6).

 

Du må ikke tage Lynparza, hvis noget af det ovenstående gælder for dig. Hvis du er i tvivl, skal du tale med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, inden du tager Lynparza. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteketspersonalet eller sundhedspersonalet, før eller mens du tager Lynparza: 

 • Hvis du har lavt antal blodlegemer i en blodprøve. Dette kan være lavt antal røde blodlegemer (anæmi), lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni) eller lavt antal blodplader (trombocytopeni). Se punkt 4 for mere information om disse bivirkninger, herunder tegn og symptomer, som du skal holde øje med (feber eller infektion, blå mærker eller blødning). I sjældne tilfælde kan dette være et tegn på mere alvorlige problemer med knoglemarven, såsom “myelodysplastisk syndrom” (MDS) eller “akut myeloid leukæmi” (AML). Din læge vil måske undersøge din knoglemarv for at tjekke for disse problemer.
 • Hvis du oplever nye eller forværrede symptomer på kortåndethed, hoste eller hvæsen. Et lille antal patienter, som blev behandlet med Lynparza, rapporterede om lungebetændelse (pneumonitis). Pneumonitis er en alvorlig tilstand, der ofte kræver behandling på hospitalet.

 

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl). 

Tests og undersøgelser

Din læge vil undersøge dit blod inden og under behandlingen med Lynparza. 


Du vil få taget en blodprøve: 

 • inden behandling
 • hver måned i det første års behandling
 • i regelmæssige intervaller, som bestemmes af din læge efter det første års behandling.

Hvis dit blodtal falder ned på et lavt niveau, kan det være nødvendigt at få en blodtransfusion (hvor du vil få nyt blod eller blodbaserede produkter fra en donor). 

Brug af anden medicin sammen med Lynparza

Fortæl lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept og naturlægemidler. Det er fordi Lynparza kan påvirke den måde, hvorpå noget anden medicin virker, og noget anden medicin kan påvirke den måde, hvorpå Lynparza virker. 


Du må ikke tage Lynparza, hvis du tager anden medicin mod kræft. Fortæl det til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du planlægger at få en vaccine eller medicin, der undertrykker immunforsvaret, da det kan være nødvendigt at have dig under nøje overvågning. 


Fortæl det til din læge eller apotekspersonalet, hvis du tager noget af følgende medicin: 

 • itraconazol, fluconazol - anvendes mod svampeinfektioner
 • telithromycin, clarithromycin, erythromycin - anvendes til bakterieinfektioner
 • proteaseinhibitorer boostet med ritonavir eller cobicistat, boceprevir, telaprevir, nevirapin, efavirenz - anvendes mod virusinfektioner, herunder hiv
 • rifampicin, rifapentin, rifabutin - anvendes mod bakterieinfektioner, herunder tuberkulose (TB)
 • phenytoin, carbamazepin, phenobarbital - anvendes som beroligende middel eller til at behandle kramper (krampeanfald) og epilepsi
 • perikon (Hypericum perforatum) - et naturlægemiddel, der hovedsageligt anvendes mod depression
 • digoxin, diltiazem, furosemid, verapamil, valsartan - anvendes til behandling af hjertesygdomme eller forhøjet blodtryk
 • bosentan - anvendes til behandling af forhøjet blodtryk i lungerne
 • statiner, for eksempel simvastatin, pravastatin - anvendes til at nedsætte kolesterolniveauet i blodet
 • dabigatran - anvendes til at fortynde blodet
 • glibenclamid, metformin, repaglinid - anvendes til behandling af sukkersyge
 • sekalealkaloider - anvendes til behandling af migræne og hovedpine
 • fentanyl - anvendes til behandling af smerter i forbindelse med kræft
 • pimozid - anvendes til behandling af skizofreni
 • quetiapin - anvendes til behandling af skizofreni og bipolar (manio-depressiv) lidelse
 • cisaprid - anvendes til behandling af maveproblemer
 • colchicin - anvendes til behandling af urinsyregigt
 • ciclosporin, sirolimus, tacrolimus - anvendes til undertrykkelse af immunsystemet
 • methotrexat - anvendes til behandling af kræft, leddegigt og psoriasis

Brug af Lynparza sammen med drikkevarer

Du må ikke drikke grapefrugtjuice på noget tidspunkt, mens du tager Lynparza. Det kan påvirke den måde, hvorpå medicinen virker. 

Graviditet og amning

 • Du bør ikke tage Lynparza, hvis du er gravid eller måske bliver gravid. Det er fordi, det kan skade et ufødt barn.
 • Du bør undgå at blive gravid, mens du tager denne medicin. Du skal anvende effektiv beskyttelse, mens du tager denne medicin og i 1 måned efter du har fået den sidste dosis af Lynparza. Det vides ikke, om Lynparza kan påvirke effekten af visse p-piller. Fortæl det til lægen, hvis du tager p-piller, da din læge kan anbefale at supplere med en ikke-hormonel beskyttelse mod graviditet.
 • Du skal tage en graviditetstest, inden du påbegynder behandling med Lynparza og regelmæssigt under behandlingen samt 1 måned efter du har fået sidste dosis af Lynparza. Hvis du bliver gravid i dette tidsrum, skal du straks tale med din læge.
 • Det vides ikke, om Lynparza går over i modermælken. Du må ikke amme, hvis du tager Lynparza og indtil 1 måned efter du har fået din sidste dosis af Lynparza. Hvis du har planer om at amme, skal du tale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lynparza kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Hvis du føler dig svimmel, svag eller træt mens du tager Lynparza, må du ikke køre eller bruge værktøj eller maskiner. 

3. Sådan skal du tage Lynparza

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet. 

Hvor meget skal du tage

Den anbefalede dosis er 8 kapsler (400 mg), der tages gennem munden to gange dagligt (i alt 16 kapsler hver dag). Det er vigtigt, at du tager den samlede anbefalede daglige dosis og fortsætter med at gøre det efter anvisning fra din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. Lægen kan ordinere en anden dosis, hvis du har problemer med nyrerne. 

Sådan skal du tage medicinen

 • Tag en dosis (8 kapsler) Lynparza gennem munden med vand én gang om morgenen og én gang om aftenen.
 • Tag Lynparza mindst 1 time efter et måltid. Du må helst ikke spise i op til 2 timer efter at have taget Lynparza.

 

Hvis du får bivirkninger, kan din læge give dig besked på at tage Lynparza i en lavere dosis. 

Hvis du har taget for meget Lynparza

Hvis du tager mere Lynparza end din normale dosis, skal du straks kontakte din læge eller det nærmeste hospital. 

Hvis du har glemt at tage Lynparza

Hvis du glemmer at tage Lynparza, skal du tage din næste normale dosis på det planlagte tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke bivirkninger dette kan være. 

 

Din læge kan også ordinere anden medicin som hjælp til at kontrollere bivirkningerne. 

Kontakt straks lægen, hvis du bemærker nogen af følgende bivirkninger - du kan have brug for øjeblikkelig medicinsk behandling:

Meget almindelig (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter):  

 • feber eller infektion - dette kan være tegn på et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni eller lymfopeni).
 • kortåndethed, en følelse af at være meget træt, bleg hud eller hurtig puls - dette kan være tegn på et lavt antal røde blodlegemer (anæmi).

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • blå mærker eller blødning i længere tid end normalt, hvis du kommer til skade - dette kan være tegn på et lavt antal blodplader (trombocytopeni).

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)  

 • allergisk reaktion (f.eks. udslæt, åndedræts- eller synkebesværd , svimmelhed som er tegn og symptomer på overfølsomhedsreaktioner)

 

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker nogen af ovenstående bivirkninger. 

Andre bivirkninger omfatter:

Meget almindelig  

 • hovedpine
 • svimmelhed
 • appetitløshed
 • en følelse af træthed eller svaghed
 • kvalme
 • opkastning
 • forandringer i hvordan mad smager
 • fordøjelsesbesvær eller halsbrand (dyspepsi)
 • diarré. Hvis det bliver alvorligt, skal du straks kontakte lægen
 • stigning i blodkreatininniveauer, som kan ses i en laboratorietest, der viser hvor godt dine nyrer fungerer
 • blodprøver, der viser en stigning i størrelsen af røde blodlegemer.

 

Almindelig  

 • ømhed i munden (mundbetændelse)
 • smerter i maveområdet under ribbenene
 • udslæt.

 

Ikke almindelig  

 • Kløende udslæt på hævet rødmende hud (dermatitis)

 

Hvis du får bivirkninger, skal du tale med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. Dette gælder også bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Din læge kan ordinere medicin til behandling af dine symptomer, såsom kvalme, opkastning, diarré, fordøjelsesbesvær og halsbrand. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen (se oplysninger nedenfor). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 

Danmark  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og flasken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lynparza indeholder:

 • Aktivt stof: olaparib 50 mg. Hver hård kapsel indeholder 50 mg olaparib.
 • Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer):
  • Kapselindhold: lauroylmacrogol-32-glycerider.
  • Kapselskal: hypromellose, titandioxid (E171), gellangummi (E418), kaliumacetat.
  • Trykfarve på kapslen: shellac, jernoxid, sort (E172).

 

Udseende og pakningsstørrelser

Lynparza er en hvid, uigennemsigtig hård kapsel mærket med “OLAPARIB 50 mg” og AstraZenecas logo med sort blæk. 

 

Lynparza leveres i HDPE-plastikflasker indeholdende 112 hårde kapsler. En pakning indeholder 448 kapsler (4 flasker a 112 kapsler). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AstraZeneca AB  

SE-151 85 Södertälje  

Sverige 

Fremstiller

AstraZeneca UK Limited  

Silk Road Business Park  

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA  

Storbritannien 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Danmark, AstraZeneca A/S ................................................. Tlf: +45 43 66 64 62 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...