Brinzolamide "Sandoz"

øjendråber, suspension 10 mg/ml

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Brinzolamide Sandoz 10 mg/ml øjendråber, suspension  

brinzolamid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Brinzolamide Sandoz
 3. Sådan skal du bruge Brinzolamide Sandoz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Brinzolamide Sandoz indeholder brinzolamid, der tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes karboanhydrasehæmmere. Det sænker trykket inde i øjet. 

 

Brinzolamide Sandoz anvendes til at sænke forhøjet tryk i øjet. Forhøjet tryk i øjet kan føre til en sygdom kaldet glaukom (grøn stær). 

Hvis trykket i øjet bliver for højt, kan det beskadige dit syn. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Brinzolamide Sandoz

Brug ikke Brinzolamide Sandoz

 • hvis du har alvorlige nyreproblemer
 • hvis du er allergisk over for brinzolamid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er allergisk over for lægemidler, der tilhører “sulfonamiderne”
  Eksempler omfatter lægemidler, der anvendes til behandling af sukkersyge eller infektioner, samt vanddrivende lægemidler. Brinzolamide Sandoz kan forårsage samme type allergi.
 • hvis du lider af for høj surhedsgrad i blodet (en tilstand kaldet “hyperkloræmisk acidose”).

 

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Brinzolamide Sandoz 

 • hvis du har nyre- eller leverproblemer.
 • hvis du har tørre øjne eller hornhindeproblemer.
 • hvis du bruger anden medicin, der indeholder et sulfonamid

Børn og unge

Brinzolamide Sandoz bør ikke bruges af spædbørn, børn og unge, der er under 18 år, medmindre lægen anbefaler det. 

Brug af anden medicin sammen med Brinzolamide Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig, herunder medicin, som ikke er købt på recept. 

 

Tal med din læge, hvis du bruger andre karboanhydrasehæmmere (acetazolamid eller dorzolamid, se afsnit 1 “Virkning og anvendelse”). 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Frugtbare kvinder skal anvende sikker prævention under behandlingen med Brinzolamide Sandoz. Brinzolamide Sandoz må ikke anvendes under graviditet og amning. Brug ikke Brinzolamide Sandoz, medmindre din læge har anbefalet det. 

 

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, før dit syn er klart igen. Dit syn kan blive sløret umiddelbart efter anvendelse af Brinzolamide Sandoz. 


Brinzolamide Sandoz kan forringe evnen til at udføre opgaver, der kræver mental årvågenhed og/eller fysisk koordination. Hvis du bliver påvirket, skal du udvise forsigtighed, når du kører bil eller betjener maskiner. 

Brinzolamide Sandoz indeholder benzalkoniumchlorid

Brinzolamide Sandoz indeholder et konserveringsmiddel (benzalkoniumchlorid), som kan give øjenirritation og misfarve bløde kontaktlinser. Kontakt med bløde kontaktlinser skal undgås. Hvis du bruger kontaktlinser, skal du tage dem ud før drypning med Brinzolamide Sandoz, og du skal vente mindst 15 minutter efter drypning, før du sætter linserne i igen. 

3. Sådan skal du bruge Brinzolamide Sandoz

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Brug kun Brinzolamide Sandoz i øjnene. Det må ikke indtages gennem munden eller indsprøjtes. 

 

Den sædvanlige dosis er 1 dråbe i det angrebne øje (øjne) 2 gange dagligt - morgen og aften. Anvend denne dosering medmindre din læge har ordineret dig noget andet. Anvend kun Brinzolamide Sandoz i begge øjne, hvis din læge har ordineret det. Anvend Brinzolamide Sandoz så længe som ordineret af din læge. 

Sådan skal du bruge Brinzolamide Sandoz

Brinzolamide "Sandoz" Sandoz A/S, øjendråber, suspension 10 mg/ml 

Hent Brinzolamide Sandoz flasken og et spejl 

 • Vask dine hænder
 • Ryst flasken og skru hætten af. Hvis sikkerhedsringen omkring hætten sidder løs, når flasken åbnes, skal den fjernes, inden præparatet tages i brug.
 • Hold flasken i hånden, pegende nedad, mellem tommel- og langefinger.
 • Bevæg hovedet bagover og træk forsigtig ned i dit nederste øjenlåg indtil der former sig en “lomme” mellem dit øjenlåg og dit øje. Dråben skal lægge sig der (figur 1)
 • Før dråbespidsen på flasken tæt på øjet. Brug spejlet hvis det gør det nemmere
 • Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med spidsen af flasken. Det kan forurene dråberne.
 • Et blødt tryk med pegefingeren i bunden af flasken vil aflevere 1 dråbe Brinzolamide Sandoz ad gangen.
 • Tryk ikke på siden af flasken, den er konstrueret, så et let tryk i bunden er tilstrækkeligt (figur 2).
 • Efter du har dryppet med Brinzolamide Sandoz, trykkes en finger mod øjenkrogen ind mod næsen (se figur 3) i mindst 1 minut. Det forhindrer Brinzolamide Sandoz kommer ud i resten af kroppen.
 • Gentag processen i det andet øje, hvis det er ordineret af din læge.
 • Skru hætten på flasken igen direkte efter brug.
 • Brug hele flasken op inden du åbner en ny flaske

 

Hvis en dråbe rammer forbi øjet, forsøg på ny. 

Hvis du bruger andre øjenpræparater, så vent mindst 5 minutter mellem Brinzolamide Sandoz og de andre øjenpræparater. 

Øjensalve skal påføres sidst. 

Hvis du har brugt for meget Brinzolamide Sandoz

Hvis du får for meget Brinzolamide Sandoz i øjnene, skyl det ud med lunkent vand. Dryp ikke flere dråber i øjnene, før det er tid til næste dosis. 

Hvis du har glemt at bruge Brinzolamide Sandoz

Genoptag behandlingen med det samme og fortsæt med den sædvanlige doseringsplan. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Brinzolamide Sandoz

Hvis du holder op med at bruge Brinzolamide Sandoz uden at informere din læge, vil trykket i øjet ikke blive kontrolleret, hvilket kan medføre synstab. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Der er set følgende bivirkninger med Brinzolamide Sandoz. 

 

Almindelige bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 

Reaktioner i øjet: sløret syn, øjenirritation, øjensmerter, pus i øjet, kløen i øjet, tørre øjne, abnorm følelse i øjnene, rødme i øjet. 

 

Generelle bivirkninger: dårlig smag i munden. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 

Reaktioner i øjet: lysfølsomhed, betændelseslignende tilstand (inflammation eller infektion) i konjunktiva, hævelse i øjet, kløende, røde eller hævede øjenlåg, vækst på øjets overflade, øget pigmentering i øjet, trætte øjne, skorper på øjenlåget, øget tåreproduktion. 

 

Generelle bivirkninger: nedsat hjertefunktion, hjertebanken, langsom hjerterytme (puls), vejrtrækningsproblemer, åndenød, hoste, nedsat antal af røde blodlegemer, øget chloridindhold i blodet, svimmelhed, døsighed, hukommelsesbesvær, depression, nervøsitet, generel svaghed, træthed, følelse af unormal, smerte, rystelser, nedsat seksualdrift, nedsat potens, forkølelsessymptomer, strammen/trykken for brystet, bihulebetændelse, halsirritation, halssmerter, unormal eller nedsat følelse i munden, betændelseslignende tilstand (inflammation) af spiserøret, mavesmerter, kvalme, opkastning, maveuro, hyppig afføring, diaré, luft i maven, fordøjelsesbesvær, nyresmerter, muskelsmerter, muskelkramper, rygsmerter, næseblod, løbende næse, tilstoppet næse, nysen, udslæt, abnorm følelse i huden, kløe, hovedpine, mundtørhed. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forkomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) 

 

Reaktioner i øjet: hævelse af hornhinden, dobbeltsyn eller nedsat syn, unormalt syn, nedsat følelse i øjet, hævelse rundt om øjet, øget tryk i øjet, beskadigelse af synsnerven. 

 

Generelle bivirkninger: hukommelsesbesvær, døsighed, brystsmerter, tilstopning af øvre luftveje, tilstoppede bihuler, tilstoppet næse, tørhed i næsen, ringen for ørene, hårtab, generel kløe, nervøsitet, irritabel adfærd, uregelmæssig hjerterytme, svaghedsfornemmelse, søvnbesvær. 

 

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data): 

 

Reaktioner i øjet: unormale øjenlåg, synsforstyrrelser, hornhindelidelser, øjenallergi, nedsat vækst af eller antal af øjenvipper. 

 

Generelle bivirkninger: øgede allergiske symptomer, nedsat følesans, rysten, tab af eller nedsat smagsevne, nedsat blodtryk, øget blodtryk, øget hjerterytme, ledsmerter, astma, smerter i arme og ben, hudrødme, betændelseslignende tilstand (inflammation) eller kløe, unormale levertal i blodprøver, hævede arme og ben, hyppig vandladning, nedsat appetit. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S 

 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Flasken skal udsmides 4 uger efter, at den er åbnet første gang for at forhindre, at indholdet bliver forurenet. Skriv åbningsdato, hvor der er gjort plads nederst, på etiketten og på kartonen. For den pakning der kun indeholder en flaske, skrives kun én dato.
Åbnet (1):  

Åbnet (2):  

Åbnet (3):  

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Brinzolamide Sandoz indeholder:

Aktivt stof: brinzolamid 0,33 mg per dråbe, svarende til 10 mg/ml. 


Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, dinatriumedetate, mannitol (E421), carbomer 974P, tyloxapol, natriumchlorid, saltsyre og/eller natriumhydroxid (for justering af pH) og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser

Brinzolamide Sandoz er en hvid til råhvid væske (en suspension), der fås i pakning med 5 ml eller 10 ml plastikflasker (5 og 10 ml LDPE falsker med LDPE dråbetud med PP sikkerhedsskruelåg (DROPTAINER)). 

 

Fås i pakninger, der indeholder: 1 x 5 ml, 3 x 5 ml og 1 x 10 ml flasker. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark  

Fremstiller:

Alcon-Couvreur, Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 22. juni 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...