Medicebran

tabletter 20 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Medicebran® 20 mg tabletter  

Methylphenidathydrochlorid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du eller dit barn begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Medicebran® til dig eller dit barn personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du eller dit barn har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du eller dit barn får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at tage Medicebran®
 3. Sådan skal du eller dit barn tage Medicebran®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Medicebran® anvendes til behandling af ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) hos unge og børn fra 6 år til 18 år, når andre ikke-medicinske behandlinger alene har vist sig at være utilstrækkelige. 


Medicebran® bør anvendes sammen med andre former for behandling som del af et omfattende behandlingsprogram.
Et omfattende behandlingsprogram består typisk af psykologiske, undervisningsmæssige og sociale terapi.
Behandlingsprogrammet har til formål at stabilisere børn med ADHD med symptomer, som kan omfatte kronisk manglende opmærksomhed, at være let at distrahere, følelsesmæssig ustabilitet, impulsivitet, moderat til svær hyperaktivitet, mindre tegn på centralnervesystemet og unormal hjerneaktivitet (EEG). Indlæringsevnen kan muligvis være hæmmet. Diagnosen kan ikke stilles udelukkende ud fra tilstedeværelsen af et eller flere symptomer. En fyldestgørende diagnose stilles ved hjælp af medicinske og specialiserede psykologiske, undervisningsmæssige og sociale ressourcer.
 

Behandling med Medicebran® må kun indledes af og anvendes under overvågning af en specialist i adfærdsforstyrrelser hos børn og/eller unge.
 

Behandling med Medicebran® er ikke indiceret til alle børn med ADHD. Beslutningen om at anvende lægemidlet skal baseres på en meget omhyggelig vurdering af symptomernes sværhedsgrad og kroniske karakter i forhold til barnets alder.
 

Lægen kan have givet dig eller dit barn Medicebran® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at tage MEDICEBRAN®

Tag ikke Medicebran®, hvis du eller dit barn

 • er overfølsom (allergisk) over for methylphenidat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Medicebran®
 • har forhøjet tryk i øjet (grøn stær)
 • har en tumor i binyren
 • tager lægemidler kaldet monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) mod depression eller har taget MAO-hæmmere inden for de seneste 14 dage
 • har problemer med skjoldbruskkirtlen
 • lider af anoreksi (nervøs spisevægring) eller anoreksilignende forstyrrelser
 • lider af depression, stemningsforstyrrelser, mani eller har selvmordstanker
 • har psykotiske symptomer eller skizofreni eller psykopatisk/borderline personlighedsforstyrrelse
 • har en diagnose på eller tidligere har lidt af svær og tilbagevendende (type I) bipolar (maniodepressiv) affektiv sindslidelse
 • har hjerteproblemer som tidligere hjerteanfald, uregelmæssig hjerterytme, smerter og ubehag i brystet, hjertesvigt, hjertesygdom eller væsentlige problemer med hjertets struktur eller funktion, som har været til stede ved fødslen
 • har meget højt blodtryk eller karforsnævringer, som muligvis giver smerter i arme og ben
 • har haft en blodprop i hjernen.

 

Medicebran® er ikke godkendt til brug hos voksne med ADHD. 

Medicebran® må ikke gives til børn under 6 år, eller til ældre, da sikkerhed og fordele ved brugen ikke er fastlagt for disse aldersgrupper. 

Vær ekstra forsigtig med at tage Medicebran®, og fortæl det til en læge, hvis du eller dit barn

 • er blevet instrueret i at tage disse tabletter længere end 12 måneder (se afsnit 3 nedenfor om langvarig brug)
 • er på vej ind i puberteten (teenageårene)
 • skal til at stoppe med at tage Medicebran®, da lægen i så fald måske vil overvåge dit barn for eventuel depression
 • har en hjertesygdom eller andre alvorlige hjerte problemer
 • har haft krampeanfald (kramper, epilepsi)
 • har højt blodtryk.
 • har nedsat lever- eller nyrefunktion
 • har en psykisk lidelse
 • har bevægelsesmæssige eller verbale tics (gentagne trækninger i en hvilken som helst del af kroppen eller gentagne lyde og ord, som er svære at kontrollere)
 • ser, hører eller føler ting, som ikke er der (hallucinationer)
 • tror ting, som ikke er sande (vrangforestillinger)
 • er usædvanligt mistænksom (paranoia)
 • oplever svingninger i stemningslejet som tankemylder eller impulsive tanker efterfulgt af irritabilitet eller trækker sig ind i sig selv følelsesmæssigt og socialt
 • har selvmordstanker eller -handlinger
 • føler sig deprimeret eller skyldig
 • føler sig urolig, angst eller anspændt
 • oplever ny eller forværret aggressiv eller fjendtlig adfærd.

 

Brug af Medicebran® kan give positive resultater ved dopingtests. 

 

Fortæl det til lægen, før behandlingen indledes, hvis nogle af ovenstående tilstande eller symptomer gælder for dig eller dit barn. 

Din læge kontrollerer nedenstående, før behandlingen med Medicebran® indledes.

For at din læge kan beslutte, om Medicebran® er den korrekte medicin for dig eller dit barn, vil lægen drøfte følgende med dig: · eventuel anden medicin, som du eller dit barn tager  

 • eventuelle andre medicinske lidelser (for eksempel hjertelidelser), som du, dit barn eller din familie har
 • om der i jeres familie har været pludselige, uforklarlige dødsfald
 • hvordan du eller dit barn har det, om du for eksempel er følelsesmæssig, har sære tanker eller tidligere har haft nogen af disse følelser
 • eventuelle mentalhygiejniske/psykiske/adfærdsmæssige problemer, som du eller dit barn eller andre familiemedlemmer har eller har haft. Lægen vil specifikt drøfte, om du eller dit barn er i risikogruppen for en affektiv (maniodepressiv) lidelse. Det indebærer kontrol af den psykiatriske sygehistorie, inklusive selvmord, maniodepressiv psykose og depression i familien.
 • måling af din eller dit barns højde og vægt, hjerterytme og blodtryk og registrering af resultaterne i et skema
 • om der i familien har været tics (ansigtstrækninger).

 

Det er vigtigt, at du giver alle oplysninger, så din læge kan beslutte, om Medicebran® er den korrekte medicin for dig eller dit barn. Din læge kan beslutte, at du eller dit barn skal have foretaget andre medicinske test, før du eller dit barn tager denne medicin. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du/dit barn bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Hvis du eller dit barn tager anden medicin, kan Medicebran® påvirke den anden medicins virkning eller kan give bivirkninger. Hvis du eller dit barn tager nogle af de følgende lægemidler, skal du spørge lægen, før du tager Medicebran® 

 • ikke-selektive, irreversible monoaminoxidase (MAO-hæmmere, som anvendes til behandling af depression)
 • karsammentrækkende midler (medicin, som kan øge blodtrykket)
 • medicin, som anvendes til at nedsætte blodtrykket, for eksempel clonidin, guanethidin, verapamil, propranolol.
 • visse midler mod hoste og forkølelse, som indeholder ingredienser, som kan påvirke blodtrykket. Det er derfor vigtigt at kontrollere dette på apoteket, når du køber et af disse produkter.
 • medicin mod depression, inklusive amitriptylin, imipramin og fluoxetin, paroxetin
 • medicin mod epilepsi (krampestillende medicin) (f.eks. phenobarbital, phenytoin, primidon etc.)
 • medicin, som fortynder blodet for at forhindre blodpropper (f.eks. warfarin)
 • medicin mod Parkinson’s syndrom
 • medicin mod mani (antipsykotika)

 

Hvis der er planlagt en operation med halogeneret anæstesi (en bestemt type narkose), må du eller dit barn ikke tage Medicebran® på dagen for operationen på grund af risikoen for en pludselig stigning i blodtrykket under operationen. 


Hvis du er i tvivl, om nogle af de lægemidler, som du eller dit barn tager, er omfattet af listen ovenfor, skal du spørge lægen eller på apoteket, før du tager Medicebran®. 

Narkotikatest

Dette lægemiddel kan give et positivt resultat ved test for brug af narkotika. Atleter skal være opmærksomme på, at dette lægemiddel kan give positive resultater for dopingtest. 

Brug af Medicebran® sammen med mad og drikke

Det kan hjælpe med at lindre mavesmerter, kvalme og opkastninger, hvis Medicebran® tages sammen med mad. 

Brug af Medicebran® sammen med alkohol

Du eller dit barn må ikke drikke alkohol samtidig med brugen af denne medicin, da alkohol kan forværre medicinens bivirkninger. Husk, at nogle madvarer og lægemidler kan indeholde alkohol. 

Graviditet og Amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin. 


Fortæl det til lægen eller på apoteket, før du tager Medicebran®, hvis du eller dit barn er:  

 • seksuelt aktiv. Lægen vil drøfte prævention med dig.
 • gravid eller tror, du måske er gravid. Lægen afgør, om du eller din datter skal bruge Medicebran®.
 • ammer eller planlægger at amme. Der er begrænset information, som tyder på, at Medicebran® udskilles i modermælk. Derfor beslutter lægen, om du eller din datter bør amme under indtagelsen af Medicebran®.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der kan forekomme svimmelhed, døsighed og synsforstyrrelser, når du tager Medicebran®. Hvis disse bivirkninger forekommer, kan det være farligt at udføre risikable aktiviteter som at føre motorkøretøj, betjene maskiner, køre på cykel eller klatre i træer, før du er sikker på, at du eller dit barn ikke bliver påvirket. 

 

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Medicebran® kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Medicebran®

Disse tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen, før du/dit barn tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig at du/dit barn ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage MEDICEBRAN®

Før du starter behandlingen, ved hver ændring af dosis og derefter mindst hver 6. måned eller ved hvert besøg vil lægen foretage forskellige test for at sikre, at Medicebran® stadig er tilstrækkeligt sikkert og gavnligt. De omfatter:  

 • Måling af blodtryk og hjerterytme samt registrering af disse i et skema, hver gang dosis ændres og derefter mindst hver sjette måned eller ved hvert besøg.
 • Måling af højde, vægt og appetit samt registrering af disse i et skema, hver gang dosis ændres og derefter mindst hver sjette måned eller ved hvert besøg.
 • Bedømmelse af psykiatriske symptomer, hver gang dosis ændres og derefter mindst hver sjette måned eller ved hvert besøg..

Dosistitrering

Det er nødvendigt omhyggeligt at titrere dosen ved starten af behandling med Medicebran®. Dosis titrering skal indledes ved den lavest mulige dosis.
 

Medicebran® kan anvendes til børn fra 6 år.
 

Tag altid Medicebran® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du/dit barn i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Det er vigtigt at du/dit barn tager tabletterne på samme tidspunkt hver dag.
Tabletterne må ikke tages senere end 4 timer inden sengetid.
 

Din læge vil normalt starte behandlingen med 5 mg Medicebran® en eller to gange dagligt til morgenmaden og til frokost, og om nødvendigt øge dosis ved ugentlige trin.
 

Hvis virkningen af tabletterne forsvinder sidst på eftermiddagen eller om aftenen, kan lægen vurdere, om en lille dosis af methylphenidathydrochlorid (det aktive stof i Medicebran®) kan tages om aftenen.
 

Den maksimale daglige dosis er 60 mg. 

Administrationsmåde

Dette lægemiddel er beregnet til oralt brug/via munden.
Tabletterne kan synkes hele sammen med et glas vand.
Tabletterne kan, om nødvendigt, deles i to dele.
Tabletterne kan tages sammen med eller efter et måltid.
 

Hvis du eller dit barn ikke får det bedre med denne medicin, kan lægen beslutte, at der skal anvendes en anden behandling. Fortæl det til lægen, hvis der ikke er nogen bedring i dit barns tilstand efter 1 måneds behandling med Medicebran®. 

Langtidsbehandling

Behandling med Medicebran® behøver ikke at være på ubestemt tid. Hvis du eller dit barn tager Medicebran® i mere end et år, bør lægen stoppe behandlingen med Medicebran® et kort stykke tid en gang om året for at se, om der stadig er behov for medicinen.
 

Det anbefales at du eller dit barn afbryder behandlingen mindst én gang årligt (helst i skoleferier) for at vurdere barnets tilstand.
 

Patienter på langtidsbehandling (dvs. over 12 måneder) skal løbende overvåges nøje, særligt for hjerte-kar-status, vækst, appetit, udvikling af nye eller forværring af tidligere eksisterende psykiatriske symptomer.
 

Behandlingen stoppes sædvanligvis under eller efter puberteten. 

Misbrug

Risikoen for, at dit barn giver Medicebran® til andre, bruger det forkert eller misbruger det, bør kontrolleres. Langvarigt misbrug af Medicebran® kan føre til udtalt tolerance, psykisk afhængighed, unormal adfærd, psykotiske episoder. Denne medicin er beregnet udelukkende til dig eller dit barn. Medicinen skal ordineres af en læge og må derfor ikke gives videre til andre. Den kan være skadelig for andre, selvom de har de samme symptomer, som dit barn har. 

Hvis du/dit barn har taget for mange Medicebran® tabletter

Hvis du eller dit barn tager for mange tabletter, skal du straks søge læge eller den nærmeste skadestue og fortælle dem, hvor mange tabletter du eller dit barn har taget.
 

Tegn på en overdosis kan være: opkastning, uro, rystelser, øgede ukontrollerede bevægelser, muskeltrækninger, krampeanfald (kan følges af koma), følelse af ekstrem lykke, forvirring (svær forvirring) hallucinationer (se, føle eller høre ting, som ikke er virkelige), svedafsondring, rødme og varme i ansigt og på overkrop, hovedpine, høj feber, ændret hjerterytme (langsom, hurtig eller uregelmæssig), højt blodtryk, udvidede pupiller, tørhed i næse og mund. 

Hvis du/dit barn har glemt at tage Medicebran® tabletter

Du eller dit barn skal tage den næste dosis på det normale tidspunkt. Du/dit barn må IKKE tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte Medicebran® tablet. 

Hvis du/dit barn holder op med at tage Medicebran® tabletter

Du eller dit barn må ikke stoppe pludseligt med at tage tabletterne. Du bør nøje følge lægens råd. Det er nødvendigt med nøje overvågning under afvænningen, da det kan afsløre depression samt kronisk overaktivitet. 


Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du/dit barn er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Medicebran® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Selvmordsforestillinger. Tænke på eller have lyst til, at begå selvmord. Tal med lægen.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen.
  Kontakt læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Selvmordsforsøg (herunder fuldbyrdet selvmord).
  Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Muskelkramper som påvirker øjne, hoved, hals, krop og nervesystem pga. midlertidig mangel på blodtilførsel til hjernen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (malignt neuroleptisk syndrom). Kan være livsfarligt. Ring 112. Det er ikke sikkert, om denne bivirkning skyldes methylphenidat eller andre lægemidler, der tages i kombination med methylphenidat.
 • Hjertestop. Ring 112.
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.
 • Voldsom hovedpine og sløret bevidsthed pga. betændelse eller tillukning af blodårerne i hjernen.
  Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hvide, "døde" fingre og tæer. Kontakt lægen.
 • Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludselig hjertedød.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.
 • Et større krampeanfald (grand mal-krampeanfald).
  Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Søvnløshed, nervøsitet.
 • Hovedpine.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Forkølelse.
 • Manglende appetit, nedsat appetit.
 • Øget vægt og/eller højde ved lang tids brug. Nedsat vækst ved lang tids brug.
 • Truende, evt. voldelig adfærd. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Følelsesudbrud, rastløs uro, angst, irritabilitet, unormal opførsel.
 • Svimmelhed, ufrivillige bevægelser, rastløshed ledsaget af øget aktivitet, døsighed.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hjertebanken.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Hoste, smerter i svælg og strube.
 • Mavesmerter, diarré, kvalme, mavegener og opkastning (forekommer normalt i starten af behandlingen og kan lindres ved samtidig fødeindtagelse), mundtørhed.
 • Hårtab, kløe, udslæt, nældefeber.
 • Smerter i leddene.
 • Feber.
 • Ændringer i blodtryk og hjerterytme (normalt en stigning), vægttab.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000):  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt.
  Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Overfølsomhedsreaktioner som hævelse i det ydre øre, blæredannelse, hudafskalning, nældefeber, kløe, udslæt.
 • Hallucinationer. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Psykotiske forstyrrelser, vrede, ændret humør, humørsvingninger, rastløshed, tendens til at bryde ud i gråd, tics, forværring af eksisterende tics ved Tourettes syndrom, øget årvågenhed, søvnforstyrrelser.
 • Sløvhed, rysten.
 • Dobbeltsyn. Kan blive alvorligt. Kontakt lægen eller evt. skadestuen.
 • Sløret syn.
 • Brystsmerter.
 • Åndenød. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Forstoppelse.
 • Stigning i leverenzymer.
 • Blæredannelse i huden, afskalning af hud.
 • Muskelsmerter, muskeltrækninger.
 • Blod i urinen. Kontakt lægen.
 • Træthed.
 • Hjertemislyd.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Opstemthed (manisk). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Desorientering, forstyrrelser i seksualdriften.
 • Nedsat evne til at se skarpt, store pupiller, synsforstyrrelse.
 • Kraftig sveden, plettet udslæt, rødmen af huden.
 • Udvikling af bryster hos mænd.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Forbigående nedtrykthed, unormale tanker, ligegyldighed, gentagen adfærd, overfokusering.
 • Ufrivillige vridende bevægelser.
 • Kuldefornemmelser.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben, lægemiddeludslæt.
 • Muskelkramper.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Vrangforestillinger. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Tankeforstyrrelser, konfus tilstand, afhængighed.
 • Talepres.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Migræne.
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Ekstra hjerteslag.
 • Anfaldsvis hurtig puls
 • Brystgener.
 • Feber over 41 °C. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Afhængighed som kan føre til misbrug. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Tør hud.
 • Impotens
 • Forstyrrelser i blodprøver: øget basisk fosfatase (fx galdesten), øget bilirubin (leversygdom, gulsot), unormal leukocyttal (hvide blodlegemer. Infektion/sygdom i blodbanen), reduceret trombocyttal (blodplader.
  Blødninger), reducering af antal af alle typer blodlegemer. Det kan være alvorligt.

 

Indvirkning på vækst og modning  

Når Medicebran® anvendes i en lang periode, kan det hos nogle børn forårsage nedsat vækst (vægtøgning og/eller højde). Din læge vil derfor nøje kontrollere din eller dit barns højde og vægt, samt hvor godt du eller dit barn spiser. Hvis du eller dit barn ikke vokser eller tager på i vægt som forventet, skal din eller dit barns behandling med Medicebran® måske stoppes et kort stykke tid. 


Medicebran® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver og leverfunktion, som igen bliver normale når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Medicebran® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
 

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Medicebran® indeholder:

Aktivt stof: 20 mg methylphenidathydrochlorid, svarende til 17,30 mg methylphenidat.
Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, pregelatineret majsstivelse, calciumhydrogenphosphat dihydrat, lactosemonohydrat, magnesiumstearat  

Udseende og pakningsstørrelser

Medicebran® 20 mg er hvide, runde tabletter påtrykt "L".
Tabletterne kan deles i to lige store dele.
 

Medicebran® fås i en pakning med 30 tabletter. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N.
 

I Danmark markedsføres Medicebran® også som Medikinet®.
 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

 

Medicebran® er et registreret varemærke, der tilhører MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG. 

Revisionsdato

Senest revideret marts 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...