Opdivo

konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/10 ml og 40 mg/4 ml

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

OPDIVO 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning 

nivolumab 

 

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Det er vigtigt, at du altid har patient-informationskortet på dig, så længe du er i behandling med OPDIVO.
 • Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.
  Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge OPDIVO
 3. Sådan skal du bruge OPDIVO
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

OPDIVO er en medicin, der anvendes til behandling af: 

 • fremskredent melanom (en bestemt type hudkræft, modermærkekræft) hos voksne
 • fremskreden ikke små-cellet lungekræft (en bestemt type lungekræft) hos voksne
 • fremskredent renalcellekarcinom (fremskreden nyrekræft) hos voksne
 • klassisk Hodgkins lymfom, som er vendt tilbage, eller som ikke har reageret på tidligerebehandlinger, herunder autolog stamcelletransplantation (transplantation af dine egnebloddannende celler) hos voksne
 • fremskreden hoved-halskræft hos voksne.
 • fremskreden urothelialt karcinom (blære- og urinvejskræft) hos voksne.

 

OPDIVO indeholder det aktive stof nivolumab, som er et monoklonalt antistof, en type protein, der er designet til at genkende og binde sig til et bestemt målstof i kroppen. 

 

Nivolumab kobler sig til et målprotein kaldet programmeret celledød-1 (PD-1), som kan slukke for aktiviteten af T-cellerne (en type hvide blodlegemer, der udgør en del af immunsystemet, kroppens naturlige forsvarssystem). Ved at binde sig til PD-1 blokerer nivolumab PD-1’s aktivitet og hindrer det i at slukke for aktiviteten af dine T-celler. Dette medvirker til at øge T-cellernes aktivitet mod kræftceller ved melanom, lungekræft, nyrekræft, lymfekræft, hoved-halskræft eller blærekræft. 

 

Du får muligvis OPDIVO sammen med ipilimumab. Det er vigtigt, at du også læser indlægssedlen for dette lægemiddel. Spørg lægen, hvis du har nogen spørgsmål om ipilimumab. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge OPDIVO

Du må ikke få OPDIVO:

 • hvis du er allergisk over for nivolumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i OPDIVO (angivet i afsnit 6). Tal med lægen, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger OPDIVO, da OPDIVO kan medføre: 

 • Problemer med lungerne som f.eks. vejrtrækningsbesvær eller hoste. Det kan være tegn på en betændelseslignende reaktion (inflammation) i lungerne (pneumonitis eller interstitiel lungesygdom).
 • Diarre (vandig, løs eller blød afføring) eller symptomer på en betændelseslignende reaktion i tarmene (colitis), som f.eks. mavesmerter og slim eller blod i afføringen.
 • Leverbetændelse (hepatitis). Tegn og symptomer på hepatitis kan være unormale prøveresultater for leverfunktionen, gulfarvning af øjnene eller huden (gulsot), smerter i den højre side af maven eller træthed.
 • Betændelseslignende reaktion i nyrerne eller problemer med nyrerne. Tegn og symptomer kan være unormale prøveresultater for nyrefunktionen eller nedsat urinmængde.
 • Problemer med hormonproducerende kirtler (herunder hypofysen, skjoldbruskkirtlen og binyrerne), som kan påvirke, hvordan disse kirtler fungerer. Tegn og symptomer på, at disse kirtler ikke virker korrekt, kan være udmattelse (voldsom træthed), vægtændringer, hovedpine og synsforstyrrelser.
 • Sukkersyge (diabetes). Symptomer omfatter overdreven tørst, kraftigt øget urinproduktion, øget appetit med vægttab, træthed, sløvhed, svaghedsfølelse, nedtrykthed, irritabilitet og generel utilpashed eller diabetisk ketoacidose (syrestoffer i blodet som følge af diabetes).
 • Betændelseslignende reaktion (inflammation) i huden, som kan medføre alvorlige hudreaktioner (kendt som toksisk epidermal nekrolyse og Stevens-Johnsons syndrom). Tegn og symptomer på en alvorlig hudreaktion kan være udslæt, kløe og afskalning af huden (kan være dødelig).
 • Betændelseslignende reaktion i musklerne såsom myocarditis (inflammation i hjertemusklen), myositis (inflammation i musklerne) og rabdomyolyse (stivhed i muskler og led, muskelkramper). Tegn og symptomer kan være muskelsmerter, muskelstivhed, muskelsvaghed, brystsmerter eller voldsom træthed.
 • Afstødning af et transplanteret fast organ

 

Fortæl det straks til lægen, hvis du får et eller flere af disse tegn eller symptomer, eller hvis de bliver værre. Du må ikke forsøge selv at behandle dine symptomer med anden medicin. Din læge vil muligvis 

 • give dig anden medicin for at forebygge komplikationer og mildne dine symptomer,
 • udsætte den næste dosis OPDIVO, eller
 • helt stoppe din behandling med OPDIVO.

Du skal være opmærksom på, at disse tegn og symptomer nogle gange er forsinkede og kan opstå uger eller måneder efter din sidste dosis. Inden behandlingen vil lægen undersøge din almene helbredstilstand. Du vil også få taget blodprøver i løbet af behandlingen. 

 

Tal med lægen eller sygeplejersken, inden du får OPDIVO, hvis: 

 • du har en autoimmun sygdom (en tilstand, hvor kroppen angriber sine egne celler);
 • du har melanom i øjet;
 • du tidligere har fået ipilimumab, en anden medicin til behandling af melanom, og du fik alvorlige bivirkninger på grund af denne medicin;
 • du har fået at vide, at kræften har spredt sig til hjernen;
 • du tidligere har haft en betændelseslignende reaktion (inflammation) i lungerne;
 • du har taget medicin, som hæmmer dit immunforsvar.

 

Komplikationer ved stamcelletransplantation, hvor der anvendes stamceller fra en donor (allogen transplantation) efter behandling med OPDIVO. Disse komplikationer kan være alvorlige og medføre døden. Lægen vil overvåge dig nøje for tegn på komplikationer, hvis du gennemgår en allogen stamcelletransplantation. 

Børn og unge

OPDIVO må ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med OPDIVO

Fortæl det til lægen, inden du får OPDIVO, hvis du tager medicin, der hæmmer immunsystemet, som f.eks. kortikosteroider, da denne type medicin kan påvirke OPDIVOs virkning. Når du først er i behandling med OPDIVO, kan lægen imidlertid godt give dig kortikosteroider for at dæmpe de bivirkninger, du kan få under behandlingen. Dette vil ikke påvirke virkningen af medicinen.
Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Du må ikke tage anden medicin under behandlingen uden først at tale med lægen. 

Graviditet og amning

Fortæl det til lægen, hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid. 

 

Du må ikke bruge OPDIVO, hvis du er gravid, medmindre lægen specifikt beder dig om det. Man kender ikke OPDIVOs virkning hos gravide kvinder, men det er muligt, at det aktive stof nivolumab kan skade det ufødte barn. 

 • Du skal anvende sikker prævention, mens du er i behandling med OPDIVO og i mindst 5 måneder efter, du har fået den sidste dosis OPDIVO, hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder.
 • Fortæl det til lægen, hvis du bliver gravid, mens du bruger OPDIVO.

 

Man ved ikke, om nivolumab udskilles i mælk. Det kan ikke udelukkes, at der er en risiko for det ammede barn. Spørg lægen, om du kan amme under eller efter behandlingen med OPDIVO. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at nivolumab vil påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Du skal imidlertid være forsigtig, når du udfører disse aktiviteter, indtil du er sikker på, hvordan nivolumab påvirker dig. 

OPDIVO indeholder natrium

Fortæl det til lægen, inden du får OPDIVO, hvis du er på en diæt med lavt natriumindhold (lavt saltindhold). Denne medicin indeholder 2,5 mg natrium pr. ml koncentrat. 

 

Disse oplysninger står også i det patient-informationskort, som du har fået af din læge. Det er vigtigt, at du har patient-informationskortet på dig og viser det til din partner eller omsorgsperson. 

3. Sådan skal du bruge OPDIVO

Så meget OPDIVO skal du have

Dosis af OPDIVO afhænger af din kropsvægt. Den anbefalede dosis er 3 mg nivolumab pr. kilogram kropsvægt.
Afhængigt af din dosis vil den ønskede mængde OPDIVO blive fortyndet med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske eller glucose 50 mg/ml (5%) injektionsvæske før brug. Det kan være nødvendigt at anvende mere end et hætteglas OPDIVO for at opnå den nødvendige dosis. 

 

Hvis OPDIVO gives sammen med ipilimumab, er den anbefalede dosis OPDIVO 1 mg nivolumab pr. kilogram kropsvægt de første 4 doser (kombinationsfasen). Herefter er den anbefalede dosis OPDIVO 3 mg nivolumab pr. kilogram kropsvægt (enkeltstoffasen). 

Sådan får du OPDIVO

Du vil få OPDIVO på et hospital eller en klinik under opsyn af en erfaren læge. 

 

Du vil få OPDIVO af en læge eller sygeplejerske ved intravenøs infusion (som drop i en vene) over en periode på 60 minutter. Du skal have en dosis hver 2. uge. Lægen vil fortsætte med at give dig OPDIVO, så længe du har gavn af det, eller indtil du ikke længere tåler behandlingen. 

 

Hvis du får OPDIVO sammen med ipilimumab, vil du få de første 4 doser som en infusion over en periode på 60 minutter med 3 ugers mellemrum (kombinationsfasen). Herefter vil du få OPDIVO som en infusion over en periode på 60 minutter hver 2. uge (enkeltstoffasen). 

Hvis du har glemt at få OPDIVO

Det er meget vigtigt, at du overholder alle dine aftaler om behandling med OPDIVO. Hvis du glemmer en aftale, skal du bede lægen om at få en ny aftale. 

Hvis du holder op med at få OPDIVO

Hvis du stopper behandlingen, kan virkningen af medicinen ophøre. Du må ikke stoppe behandlingen med OPDIVO, medmindre du har aftalt det med lægen. 

 

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Hvis du får OPDIVO i kombination med ipilimumab, vil du få OPDIVO først og derefter ipilimumab. 

 

Du skal læse indlægssedlen for ipilimumab, så du kender dette lægemiddel. Kontakt lægen, hvis du har spørgsmål til lægemidlet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Lægen vil tale med dig om disse bivirkninger og forklare dig om risikoen og fordelen ved behandlingen. 

 

Vær opmærksom på vigtige symptomer på inflammation (betændelseslignende reaktion). OPDIVO virker på dit immunsystem og kan forårsage inflammation i dele af kroppen. Inflammation kan give alvorlige skader i din krop, og nogle inflammationstilstande kan være livstruende og kræve behandling eller ophør med nivolumab. 

 

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret i kliniske forsøg med nivolumab alene: 

 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) 

 • Diarre (vandig, løs eller blød afføring), kvalme
 • Hududslæt, undertiden med blærer, kløe
 • Træthed eller svaghedsfølelse

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • Infektioner i de øvre luftveje
 • Allergisk reaktion, reaktioner i forbindelse med infusion af medicinen
 • Nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (hvilket kan medføre træthed eller vægtstigning), øget funktion af skjoldbruskkirtlen (som kan medføre hurtig hjerterytme [puls], svedudbrud og vægttab)
 • Forhøjet indhold af sukker i blodet (hyperglykæmi)
 • Appetitløshed
 • Betændelseslignende reaktion i nerverne (som medfører følelsesløshed, svaghed, snurrende fornemmelse eller brændende smerter i arme og ben), hovedpine, svimmelhed
 • Forhøjet blodtryk (hypertension)
 • Betændelseslignende reaktion i lungerne (pneumonitis med hoste og vejrtrækningsbesvær), åndenød (dyspnø), hoste
 • Betændelseslignende reaktion i tarmene (colitis), mundsår og forkølelsessår (stomatitis), opkastning, mavesmerter, forstoppelse, mundtørhed
 • Pletvise farveændringer af huden (vitiligo), tør hud, hudrødme, unormalt hårtab eller udtynding af håret
 • Smerter i muskler og knogler (muskuloskeletale smerter) og led (artralgi)
 • Feber, væskeansamlinger (hævelse)

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • Alvorlig lungeinfektion (lungebetændelse), bronkitis
 • Øget mængde af bestemte typer hvide blodlegemer
 • Nedsat udskillelse af de hormoner, der dannes i binyrerne (kirtler placeret over nyrerne), nedsat funktion af eller betændelseslignende reaktion i hypofysen (sidder nederst i hjernen), hævelse af skjoldbruskkirtlen
 • Væskemangel, forhøjet syreindhold i blodet
 • Leverbetændelse (hepatitis)
 • Nerveskade, som medfører følelsesløshed og svaghed (polyneuropati)
 • Øjenbetændelse (med rødme og smerter), sløret syn, tørre øjne
 • Hurtig hjerterytme (puls)
 • Væske omkring lungerne
 • Betændelseslignende reaktion i tarmene (colitis), betændelseslignende reaktion i bugspytkirtlen (pankreatitis)
 • Alvorlig hudsygdom med røde, ofte kløende knopper, som ligner mæslingeudslæt, og som begynder på arme og ben, og nogle gange i ansigtet og på resten af kroppen (erythema multiforme), hudsygdom med fortykkede røde områder på huden, ofte med sølvagtige skæl (psoriasis), hudsygdom i ansigtet med usædvanlig rødme af næse og kinder (rosacea), nældefeber (kløende, hævet udslæt)
 • Inflammation i musklerne med smerter og stivhed (polymyalgia rheumatica), betændelseslignende reaktion i led (artritis)
 • Nyrebetændelse, nyresvigt
 • Smerter, brystsmerter

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • En sygdom, der forårsager inflammation i lymfeknuder eller forstørrede lymfeknuder (Kikuchi lymfadenitis)
 • Livstruende allergisk reaktion
 • Sukkersyge, syreforgiftning i blodet som følge af sukkersyge (diabetisk ketoacidose)
 • Blokkerede galdegange
 • Midlertidig betændelseslignende reaktion i nerverne, der medfører smerter, svaghed og lammelse af arme og ben (Guillain-Barré syndrom); tab af den beskyttende skede rundt om nerverne (demyelinisering); en tilstand, hvor musklerne bliver svage og hurtigere bliver trætte (myastenisk syndrom), en betændelseslignende reaktion i nerverne, som skyldes, at kroppen angriber sig selv, og som medfører følelsesløshed, svaghed og en snurrende eller brændende smerte.
 • Betændelse i hjernen
 • Ændret hjerterytme eller hjertefrekvens, unormal hjerterytme, en betændelseslignende reaktion (inflammation) i hjertemusklen
 • Betændelseslignende sygdom i blodkar
 • Væske i lungerne
 • Gastritis (mavekatar), sår på tyndtarmen
 • Alvorlig og muligvis dødelig afskalning af huden (toksisk epidermal nekrolyse eller Stevens-Johnsonssyndrom)
 • Muskelsmerter, ømme eller svage muskler, som ikke skyldes fysisk aktivitet (myopati),myositis (betændelseslignende reaktion i musklerne), rabdomyolyse (stivhed i muskler og led, muskelkramper)

 

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. Du må ikke forsøge selv at behandle dine symptomer med anden medicin. 

 

Ændringer i prøveresultater 

OPDIVO kan ændre resultaterne af de prøver, som lægen tager. Disse kan være: 

 • Unormale prøveresultater for leverfunktionen (øget mængde af leverenzymerne aspartat-aminotransferase, alanin-aminotransferase eller alkalisk fosfatase i blodet, øget indhold af nedbrydningsproduktet bilirubin i blodet)
 • Unormale prøveresultater for nyrefunktionen (øget mængde kreatinin i blodet)
 • Nedsat antal røde blodlegemer (som transporterer ilt), hvide blodlegemer (som er vigtige for at kunne bekæmpe infektioner) eller blodplader (der hjælper blodet med at størkne)
 • Øget mængde af enzymet, der nedbryder fedtstoffer, og af enzymet, der nedbryder stivelse
 • Forhøjet eller nedsat mængde calcium eller kalium i blodet
 • Forhøjet eller nedsat mængde magnesium eller natrium i blodet
 • Vægttab

 

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret i kliniske forsøg med nivolumab i kombination med ipilimumab: 

 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) 

 • Nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen, hvilket kan medføre træthed eller vægtstigning
 • Appetitløshed
 • Hovedpine
 • Betændelseslignende reaktion i tarmene (colitis), diarre (vandig, løs eller blød afføring), opkastning, kvalme, mavesmerter
 • Hududslæt, undertiden med blærer, kløe
 • Ledsmerter (artralgi)
 • Træthed eller svaghedsfølelse, feber

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • Infektioner i de øvre luftveje, alvorlig lungeinfektion (lungebetændelse)
 • Øget mængde af bestemte typer hvide blodlegemer
 • Allergisk reaktion, reaktioner i forbindelse med infusion af medicinen
 • Nedsat udskillelse af de hormoner, der dannes i binyrerne (kirtler placeret over nyrerne); nedsat funktion af hypofysen eller betændelseslignende reaktion (hypofysitis) i hypofysen (sidder nederst i hjernen); øget funktion af skjoldbruskkirtlen, hvilket kan medføre hurtig hjerterytme (puls), svedudbrud og vægttab; betændelseslignende reaktion i skjoldbruskkirtlen, hævelse af skjoldbruskkirtlen, forhøjet indhold af sukker i blodet (hyperglykæmi)
 • Dehydrering
 • Betændelseslignende reaktion i leveren
 • Betændelseslignende reaktion i nerverne, som medfører følelsesløshed, svaghed, snurrende fornemmelse eller brændende smerter i arme og ben; svimmelhed
 • Øjenbetændelse med rødme og smerter, problemer med synet eller sløret syn
 • Hurtig hjerterytme (puls)
 • Forhøjet blodtryk (hypertension)
 • Betændelseslignende reaktion i lungerne (pneumonitis) med hoste og vejrtrækningsbesvær, blodpropper, åndenød (dyspnø), hoste
 • Mundsår og forkølelsessår (stomatitis), gastritis (mavekatar), forstoppelse, mundtørhed
 • Pletvise farveændringer af huden (vitiligo), tør hud, hudrødme, unormalt hårtab eller udtynding af håret, nældefeber (kløende udslæt)
 • Smerter i muskler og knogler (muskuloskeletale smerter)
 • Nyresvigt
 • Væskeansamlinger (hævelse), smerter

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • Bronkitis
 • Kroniske sygdomme forbundet med ophobning af betændelsesceller i forskellige organer og væv, oftest i lungerne (sarkoidose)
 • Syrestoffer i blodet som følge af sukkersyge (diabetisk ketoacidose), diabetes
 • Midlertidig betændelseslignende reaktion i nerverne, der medfører smerter, svaghed og lammelse af arme og ben (Guillain-Barré syndrom); nerveskade, som medfører følelsesløshed og svaghed (polyneuropati); betændelseslignende reaktion i nerverne; dropfod (peroneusparese); betændelseslignende reaktion i nerverne, som skyldes, at kroppen angriber sig selv, og som medfører følelsesløshed, svaghed og en stikkende eller brændende smerte
 • Betændelse i hjernen
 • Ændret hjerterytme eller hjertefrekvens, unormal hjerterytme,en betændelseslignende reaktion(inflammation) i hjertemusklen
 • Væske omkring lungerne
 • Betændelseslignende reaktion i bugspytkirtlen (pankreatitis), perforering af tarmene, betændelseslignende reaktion i tolvfingertarmen
 • Hudsygdom med fortykkede røde områder på huden, ofte med sølvagtige skæl (psoriasis)
 • Kronisk sygdom i leddene (spondylartropati), sygdom, hvor immunsystemet angriber de kirtler, der producerer kropsvæsker som tårer og spyt (Sjögrens syndrom), en betændelseslignende reaktion (inflammation)i led (artritis), muskelsmerter, ømme eller svage muskler, som ikke skyldes fysisk aktivitet (myopati),myositis(en betændelseslignende reaktion i musklerne), rabdomyolyse (stivhed i muskler og led, muskelkramper)
 • Nyrebetændelse
 • Brystsmerter

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • Alvorlig og muligvis dødelig afskalning af huden (toksisk epidermal nekrolyse eller Stevens-Johnsonssyndrom)

 

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger. Du må ikke forsøge selv at behandle dine symptomer med anden medicin. 

 

Ændringer i prøveresultater 

OPDIVO i kombination med ipilimumab kan ændre resultaterne af de prøver, som lægen tager. Disse kan være: 

 • Unormale prøveresultater for leverfunktionen (øget mængde af leverenzymerne aspartat-aminotransferase, alanin-aminotransferase eller alkalisk fosfatase i blodet, øget indhold af nedbrydningsproduktet bilirubin i blodet)
 • Unormale prøveresultater for nyrefunktionen (øget mængde kreatinin i blodet)
 • Nedsat antal røde blodlegemer (som transporterer ilt), hvide blodlegemer (som er vigtige for at kunne bekæmpe infektioner) eller blodplader (der hjælper blodet med at størkne)
 • Øget mængde af enzymet, der nedbryder fedtstoffer, og af enzymet, der nedbryder stivelse
 • Forhøjet eller nedsat mængde calcium eller kalium i blodet
 • Forhøjet eller nedsat mængde magnesium eller natrium i blodet
 • Vægttab

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte tilLægemiddelstyrelsen (se nedenstående oplysninger). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og etiketten på hætteglasset efter Exp.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2°C - 8°C).
Må ikke nedfryses.
Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 

 

Eventuelle rester af infusionsvæsken må ikke gemmes til senere brug. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

OPDIVO indeholder:

 • Aktivt stof: Nivolumab.
  En ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 10 mg nivolumab.
  Et hætteglas indeholder enten 40 mg (i 4 ml) eller 100 mg (i 10 ml) nivolumab.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumcitratdihydrat, natriumchlorid (se afsnit 2 "OPDIVO indeholder natrium"), mannitol (E421), diethylentriaminpentaeddikesyre, polysorbat 80, natriumhydroxid, saltsyre og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

OPDIVO koncentrat til infusion, opløsning (sterilt koncentrat) er en klar til opaliserende, farveløs til lysegul væske, der kan indeholde få lyse partikler.
 

Det fås i æsker med enten 1 hætteglas med 4 ml eller 1 hætteglas med 10 ml.
 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 

Uxbridge Business Park 

Sanderson Road 

Uxbridge UB8 1DH 

Storbritannien 

Fremstiller

Bristol-Myers Squibb S.r.l.
Loc. Fontana del Ceraso 

03012 Anagni (FR) 

Italien 

 

Swords Laboratories t/a Bristol-Myers Squibb Cruiserath Biologics 

Cruiserath Road, Mulhuddart 

Dublin 15 

Irland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Belgique/België/Belgien 

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

 

България 

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Teл.: + 359 800 12 400 

 

Česká republika 

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
Tel: + 420 221 016 111 

 

Danmark 

Bristol-Myers Squibb 

Tlf: + 45 45 93 05 06 

 

Deutschland 

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA 

Tel: + 49 89 121 42-0 

 

Eesti 

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 372 640 1030 

 

Ελλάδα 

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
Τηλ: + 30 210 6074300 

 

España 

BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.
Tel: + 34 91 456 53 00 

 

France 

Bristol-Myers Squibb SARL 

Tél: + 33 (0)1 58 83 84 96 

 

Hrvatska 

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
TEL: +385 1 2078 508 

 

Ireland 

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals 

Tel: + 353 (1 800) 749 749 

 

Ísland 

Vistor hf.
Sími: + 354 535 7000 

 

Italia 

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.
Tel: + 39 06 50 39 61 

 

Κύπρος 

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.
Τηλ: + 357 800 92666 

 

Latvija 

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 371 67708347 

 

Lietuva 

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 370 52 369140 

 

Luxembourg/Luxemburg 

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 

 

Magyarország 

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel.: + 36 1 301 9700 

 

Malta 

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.
Tel: + 39 06 50 39 61 

 

Nederland 

Bristol-Myers Squibb B.V.
Tel: + 31 (0)30 300 2222 

 

Norge 

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd 

Tlf: + 47 67 55 53 50 

 

Österreich 

Bristol-Myers Squibb GesmbH 

Tel: + 43 1 60 14 30 

 

Polska 

BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.
Tel.: + 48 22 5796666 

 

Portugal 

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, S.A.
Tel: + 351 21 440 70 00 

 

România 

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 40 (0)21 272 16 00 

 

Slovenija 

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
Tel: + 386 1 2355 100 

 

Slovenská republika 

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
Tel: + 421 2 59298411 

 

Suomi/Finland 

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab 

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230 

 

Sverige 

Bristol-Myers Squibb AB 

Tel: + 46 8 704 71 00 

 

United Kingdom 

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 

Tel: + 44 (0800) 731 1736 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale: 

Klargøring og administration af OPDIVO

Klargøring af lægemidlet skal foretages af uddannet personale i overensstemmelse med god praksis, især med henblik på aseptik. 

 

Beregning af dosis 

Den ordinerede dosis til patienten angives i mg/kg. Totaldosis beregnes på baggrund af den ordinerede dosis. Mere end 1 hætteglas OPDIVO koncentrat kan være nødvendigt for at kunne give patienten den totale dosis. 

 

 • Den totale nivolumab dosis i mg = patientens vægt i kg × den ordinerede dosis i mg/kg.
 • Volumen (ml) af OPDIVO-koncentrat til klargøring af dosis = den totale dosis i mg, divideret med 10 (styrken af OPDIVO-koncentratet er 10 mg/ml).

 

Klargøring af infusion 

Vær opmærksom på aseptisk håndtering, mens infusionen forberedes. 

 

OPDIVO kan gives som intravenøs administration enten: 

 • ufortyndet efter overførsel til en infusionsbeholder ved brug af en passende steril sprøjte; eller
 • efter fortynding til koncentrationer ned til 1 mg/ml. Den færdige koncentration i infusionsvæsken bør være fra 1 til 10 mg/ml. Til fortynding af OPDIVO-koncentrat kan der anvendes enten:
  • natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske; eller
  • glucose 50 mg/ml (5%) injektionsvæske.

TRIN 1 

 • Kontroller OPDIVO-koncentratet for partikler eller misfarvning. Hætteglasset må ikke rystes. OPDIVO-koncentrat er en klar til opaliserende, farveløs til lysegul væske. Kasser hætteglasset, hvis koncentratet er grumset, misfarvet eller indeholder andre partikler end nogle få delvist gennemsigtige eller hvidlige partikler.
 • Udtag det nødvendige volumen OPDIVO-koncentrat ved brug af en passende steril sprøjte.

 

TRIN 2 

 • Overfør koncentratet til en steril, tom glasflaske eller intravenøs beholder (PVC eller polyolefin).
 • Hvis det er relevant, udføres fortynding med det påkrævede volumen natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske eller glucose 50 mg/ml (5%) injektionsvæske. For lettere klargøring kan koncentratet også overføres direkte til en brugsklar pose, der indeholder den ønskede mængde natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske eller glucose 50 mg/ml (5%) injektionsvæske.
 • Blandes forsigtigt ved at bevæge beholderen manuelt. Må ikke rystes.

 

Administration 

OPDIVO-infusion må ikke administreres som intravenøs bolus- eller push-injektion. OPDIVO-infusion administreres intravenøst over en periode på 60 minutter. 

 

OPDIVO-infusion må ikke infunderes samtidig med andre lægemidler i samme infusionsslange. Der skal anvendes en separat infusionsslange. 

 

Der skal anvendes et infusionssæt og et sterilt, pyrogenfrit, minimalt proteinbindende in-line filter (porestørrelse 0,2 μm til 1,2 μm). 

 

OPDIVO-infusionsvæske er kompatibel med: 

 • PVC-infusionssæt
 • Polyolefin-beholdere
 • Glasflasker
 • PVC-infusionssæt
 • In-line filtre af polyethersulfonmembraner med en porestørrelse på 0,2 μm til 1,2 μm.

 

Efter administration af nivolumab gennemskylles i.v.-slangen med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvæske eller glucose 50 mg/ml (5%) injektionsvæske. 

Opbevaringsbetingelser og holdbarhed

Uåbnet hætteglas 

OPDIVO skal opbevares i køleskab (2°C til 8°C). Hætteglassene skal opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. OPDIVO må ikke nedfryses. 

 

Brug ikke OPDIVO efter den udløbsdato, der står på æsken og etiketten på hætteglasset efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

OPDIVO-infusion 

Administration af OPDIVO-infusion skal være afsluttet inden for 24 timer efter klargøring. Hvis  

OPDIVO ikke anvendes straks, kan den opbevares i køleskab (2°C-8°C) og beskyttet mod lys i op til 24 timer [højst 8 timer ud af de 24 timer ved stuetemperatur (20°C-25°C) og dagslys].
Anden opbevaringstid og andre opbevaringsforhold er på eget ansvar. 

Bortskaffelse

Eventuelle rester af infusionsvæsken må ikke gemmes til senere brug.
Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. 

Bilag IV

VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Videnskabelige konklusioner  

Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport om PSUR'en for nivolumab er CHMP nået frem til følgende videnskabelige konklusioner:  

 

Der er rapporteret 7 syv tilfælde af Vogt-Koyanagi-Harada (VKH) syndrom hos patienter der havde været eksponeret for nivolumab. I to af tilfældene var patienterne kun udsat for nivolumab, og i de resterende 5 tilfælde havde patienterne samtidig eller tidligere/efterfølgende været eksponeret for enten ipilimumab eller vemurafenib. Efter gennemgang af disse tilfælde, anses der med rimelig sandsynlighed at være en kausal sammenhæng mellem nivolumab og VKH syndrom. Baseret på dette resultat anbefales det, at opdatere punkt 4.4 og 4.8 i Produktresumeet ved at tilføje Vogt-Koyanagi-Harada-Syndrom.
 

På baggrund af de data der blev fremlagt i den evaluerede PSUR, fandt PRAC det derfor berettiget at ændrer produktinformation for lægemidler der indeholder nivolumab.
 

CHMP tilslutter sig PRAC's videnskabelige konklusioner. 

 

Begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne  

På baggrund af de videnskabelige konklusioner for nivolumab er CHMP af den opfattelse, at benefit/risk-forholdet for de lægemidler, der indeholder nivolumab, forbliver uændret under forudsætning af, at de foreslåede ændringer indføres i produktinformationen.
 

CHMP anbefaler, at betingelserne for markedsføringstilladelsen ændres. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...