Pabal

injektionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml

Ferring

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

PABAL, 100 mikrogram/ml  

Injektionsvæske, opløsning  

Carbetocin  

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Kontakt din læge, jordemoder eller sygeplejerske, hvis du har yderligere spørgsmål.
 • Hvis en bivirkning bliver værre, eller du bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør du fortælle det til din læge, jordemoder eller sygeplejerske. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. PABALs virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge PABAL
 3. Sådan skal du bruge PABAL
 4. Bivirkninger
 5. Sådan opbevarer du PABAL
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

PABAL bliver anvendt til at behandle kvinder, der lige har fået et barn ved kejsersnit.
Efter kejsersnit trækker livmoderen hos nogle kvinder sig ikke sammen hurtigt nok. Dette øger sandsynligheden for, at de vil bløde mere end normalt. PABAL får livmoderen til at trække sig sammen og mindsker hermed risikoen for blødning.
 

Det aktive stof i PABAL er carbetocin. Det ligner et stof kaldet oxytocin, som naturligt produceres i kroppen for at få livmoderen til at trække sig sammen under fødsel. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pabal

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

PABAL må ikke gives indtil efter fødslen af barnet. 

 

Før du får PABAL, har din læge brug for at vide, hvilke sygdomme du har. Du bør også fortælle din læge, hvis der fremkommer nye symptomer, mens du er i behandling med PABAL. 

Brug ikke PABAL

 • hvis du er allergisk (overfølsom) over for carbetocin eller et af de øvrige indholdsstoffer i PABAL (se afsnit 6).
 • hvis du har sygdomme i leveren eller nyrerne.
 • hvis du har svangerskabsforgiftning (præ-eklampsi, højt blodtryk under graviditet) eller barselskrampe (eklampsi, kramper under graviditet/fødsel).
 • hvis du lider af en alvorlig hjertesygdom.
 • hvis du har epilepsi.
 • hvis du nogen sinde har haft en allergisk reaktion overfor oxytocin (nogle gange givet som et drop eller som injektion under eller efter fødsel).

Hvis noget af det ovenstående gælder dig, skal du fortælle det til din læge. 

Vær ekstra forsigtig med at bruge PABAL

 • hvis du lider af migræne.
 • hvis du har astma.
 • hvis du har problemer med dit hjerte eller dit kredsløb (såsom forhøjet blodtryk).
 • hvis du lider af andre sygdomme.

Hvis noget af det ovenstående gælder dig, skal du fortælle det til din læge. 

Børn

Ikke relevant 

Brug af anden medicin sammen med PABAL

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

Graviditet og amning

PABAL må ikke anvendes under graviditet, men må gives efter fødsel ved kejsersnit.
Små mængder af carbetocin har vist sig at overføres fra ammende mødres blod over i modermælken, men det formodes at blive nedbrudt i spædbarnets tarme. 

3. Sådan skal du bruge Pabal

PABAL gives som en injektion ind i en af dine blodårer umiddelbart efter, at dit barn er kommet til verden ved kejsersnit under rygmarvsbedøvelse (epidural eller spinal bedøvelse). Dosis er 1 hætteglas (100 mikrogram). 

Hvis du har taget for meget PABAL injektionsvæske

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af PABAL, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

 

Hvis du ved en fejl får for meget PABAL, kan din livmoder trække sig sammen stærkt nok til at blive skadet eller bløde kraftigt. Du kan også opleve døsighed, sløvhed og få hovedpine på grund af vand, der ophobes i din krop. Du vil blive behandlet med anden medicin, og muligvis operation. 

4. Bivirkninger

PABAL kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De mest almindelige bivirkninger kan forekomme hos mindst 10 ud af 100 kvinder, der får PABAL.  

De inkluderer: 

 • kvalme
 • smerter i maven
 • kløe
 • rødme (rødhed i huden)
 • varmefølelse
 • lavt blodtryk
 • hovedpine
 • rystelser

 

Andre bivirkninger, som kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 kvinder inkluderer: 

 • opkastning
 • svimmelhed
 • ryg- eller brystsmerter
 • en metallisk smag i munden
 • blodmangel
 • stakåndethed
 • kuldegysninger

Ind imellem kan nogle kvinder opleve hurtig hjerterytme eller svedtendens.
 

PABAL kan medføre ophobning af vand i kroppen, hvilket kan medføre døsighed, sløvhed og hovedpine. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Sådan opbevarer du Pabal

PABAL hætteglas skal opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys. Opbevares ved temperaturer under 30 °C. Må ikke fryses. 

Anvend ikke PABAL efter udløbsdatoen, som er angivet på kartonen og hætteglas. Udløbsdatoen referer til den sidste dag i den pågældende måned. 

Opbevar PABAL utilgængeligt for børn. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hvad PABAL indeholder:

 • Det aktive stof er carbetocin. Hver milliliter indeholder 100 mikrogram carbetocin.
 • De øvrige indholdsstoffer er L-methionin, ravsyre, mannitol, natriumhydroxid, vand til injektionsvæsker.

PABAL s udseende og pakningstørrelse:

PABAL er en klar, farveløs injektionsvæske, opløsning, klar til brug til injektion i blodårene, liggende i en pakning med fem hætteglas af 1 ml. 

 

PABAL bør kun anvendes i veludstyrede obstestriske specialistafdelinger. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Ferring Lægemidler A/S 

Kay Fiskers Plads 11 

2300 København S 

Fremstiller:

Ferring GmbH 

Wittland 11 

D-24109 Kiel 

Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

PABAL (Østrig, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Irland, Holland, Polen, Slovakiet og England)  

DURATOCIN (Tjekkiet) 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest godkendt september 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...