Flixotide Diskus

inhalationspulver 100 mikrogram/dosis og 25o mikrog. i diskos

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

FLIXOTIDE® DISKUS® 100, 250 og 500 mikrogram/dosis inhalationspulver
Fluticasonpropionat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Flixotide Diskus til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Flixotide Diskus.
 3. Sådan skal du bruge Flixotide Diskus.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Flixotide Diskus indeholder Fluticasonpropionat, som er et binyrebarkhormon.
 • Flixotide Diskus virker ved at hæmme slimdannelse og hævelse i luftvejene. På den måde kan luften lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. Symptomerne på astma, f.eks. hoste og åndenød, vil aftage eller forsvinde.
 • Du kan bruge Flixotide Diskus til forebyggelse af astma. Flixotide Diskus kan bruges til voksne og børn fra 4 år og opefter.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Flixotide Diskus.

Brug ikke Flixotide Diskus

 • hvis du er allergisk over for fluticasonpropionat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Flixotide Diskus (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Flixotide Diskus 

 • hvis du har eller har haft tuberkulose.
 • hvis du har sukkersyge (Flixotide Diskus kan forhøje dit blodsukker).
 • Hvis du oplever en kortvarig forværring af dit åndedrætsbesvær (bronkospasme), umiddelbart efter du har taget Flixotide Diskus, skal du hurtigst muligt bruge din hurtig- og korttidsvirkende inhalator, hvis du har et sådant til rådighed. Du må ikke benytte din Flixotide Diskus igen. Kontakt lægen.
 • Hvis du skal afbryde behandlingen, skal du nedtrappe dosis gradvist. Tal med lægen. Du må ikke brat afbryde behandlingen.
 • Hvis du eller dit barn får Flixotide Diskus gennem længere tid, især ved høje doser, er der risiko for at det kan give bivirkninger i hele kroppen. Vær opmærksom på væksthæmning hos børn og unge, nedsat knogletæthed, rødt rundt "måneansigt", tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken, træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken, påvirkning af psyken herunder hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depression eller aggressivitet (især hos børn).
 • Hvis du eller dit barn får uklart syn (grå stær), forhøjet tryk i øjet (glaukom) og/eller nethindeløsning som følge af en væskeansamling (stressøje) bør du tage kontakt til lægen
 • Hvis du overføres fra en behandling med binyrebarkhormoner i tabletter til binyrebarkhormoner i inhalationspulver som Flixotide Diskus, bør du have et advarselskort, som viser, at du i perioder med stress har brug for ekstra binyrebarkhormon.
 • Flixotide Diskus kan nedsætte din egen binyrebarkhormonproduktion, især hvis der bruges højere doser over længerevarende perioder. Her kan det være nødvendigt at lægen giver dig ekstra medicin med binyrebarkhormoner ved ekstrem stresstilstand, efter alvorlige skader eller før en operation.
 • Hvis du skifter fra behandling med tabletter med binyrebarkhormoner til Flixotide Diskus, kan du opleve, at du får allergier, som tidligere blev holdt nede af behandlingen med tabletter. Tal med lægen, hvis du oplever dette.
 • Hvis dit barn får Flixotide Diskus inhalationspulver i længere tid, skal barnets højde måles jævnligt.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Flixotide Diskus.
  Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Flix-otide Diskus

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • svamp (ketoconazol).
 • HIV (ritonavir, cobicistat).

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Flixotide Diskus efter aftale med lægen.

 

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun bruge Flixotide Diskus efter aftale med lægen.

 

Frugtbarhed: 

 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser virkningen på kvinder/mænds fertilitet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Flixotide Diskus påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Flixotide Diskus indeholder hjælpestoffer, hvor advarsel er påkrævet

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Flixotide Diskus. 

3. Sådan skal du bruge Flixotide Diskus.

Brug altid Flixotide Diskus nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 • Flixotide Diskus er kun til inhalation. Du skal bruge Flixotide Diskus hver dag - også i perioder uden symptomer, for at få den bedste virkning.
 • Virkningen indtræder efter 4-7 dages behandling, men hvis du ikke allerede er i behandling med binyrebarkhormon til inhalation, kan der være virkning allerede efter et døgn.
 • Hvis behandlingen med Flixotide Diskus ikke længere virker, eller hvis dit forbrug stiger, skal du kontakte din læge.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 16 år: 

Doseringen er individuel. Sædvanligvis 100-1000 mikrogram to gange dagligt. 

 • Mild astma: 100-250 mikrogram to gange dagligt.
 • Moderat astma: 250-500 mikrogram to gange dagligt.
 • Svær astma: 500-1000 mikrogram to gange dagligt.
 • Den maksimale dosis til voksne og børn fra 16 år er 1000 mikrogram to gange dagligt.

 

Brug til børn over 4 år: 

 • 50-200 mikrogram to gange dagligt.
 • Den maksimale dosis til børn over 4 år er 200 mikrogram to gange dagligt.

 

Brug til børn under 4 år 

 • Børn under 4 år må kun få Flixotide Diskus efter aftale med lægen.

 

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
 

Flixotide Diskus, inhalationspulver fås i flere styrker.
Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge din inhalator til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har brugt for meget Flixotide Diskus

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Flixotide Diskus, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Symptomer: 

 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose). Perioder med opmærksomhedsproblemer og/eller kramper hos børn, der har fået Flixotide Diskus i højere doser end det anbefalede.

Hvis du har glemt at bruge Flixotide Diskus

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Flixotide Diskus

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.
Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandlingen med Flixotide Diskus er stoppet. 

4. Bivirkninger.

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludselige smerter i ryggen og tendens til knoglebrud pga. knogleskørhed. Kontakt lægen.
 • Rødt, rundt "måneansigt", tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.
 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Svamp i mund og svælg (skyl munden eller børst tænder lige efter, du har taget medicinen, for at undgå det). Du kan blive behandlet for eventuel svamp i munden hurtigt og samtidig med at du bruger Flixotide Diskus. Tal med din læge.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hæshed. Det kan hjælpe at rense munden med vand umiddelbart efter inhalationen.
 • Blå mærker.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Udslæt.
 • Sløret syn

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Svampeinfektion i spiserøret.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).
 • Uro, søvnforstyrrelser og ændret adfærd, herunder hyperaktivitet og irritabilitet (især hos børn).
 • Nedsat vækst hos børn og unge.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Flixotide Diskus utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Flixotide Diskus efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Flixotide Diskus ved temperaturer over 30 °C. Skal opbevares i den lukkede foliepose indtil den tages i brug.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

Flixotide Diskus indeholder:

Aktivt stof: 

Fluticasonpropionat 100 mikrogram/dosis, 250 mikrogram/dosis eller 500 mikrogram/dosis.
Øvrige indholdsstoffer: 

Lactosemonohydrat. 

Udseende og pakningsstørrelser

Hver dosis er afdelt i Diskos og består af et hvidligt pulver til inhalation, som findes i folieblisterbånd.
 

Flixotide Diskus fås i: 

Flixotide Diskus 100 mikrogram/dosis, 250 mikrogram/ dosis og 500 mikrogram/dosis i pakninger med 60 doser.
 

Alle styrker er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Tlf.: +45 6395 2700 

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Flixotide® Diskus® også som Flixotide®.
 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Teknisk brugervejledning til patienten

 • Få lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet til at vise dig, hvordan du skal bruge din Diskos. De bør jævnligt tjekke, at du bruger den korrekt. Hvis du ikke bruger din Diskos rigtigt, eller ikke følger lægens anvisning, kan det måske betyde, at den ikke hjælper mod din astma, som den skal.
 • Diskos indeholder et folieblisterbånd med inhalationspulver.
 • Diskos er med en dosistæller, der viser, hvor mange doser, der er tilbage. Den tæller ned til 0. Når der er 5 doser tilbage, bliver tallene røde for at advare dig om, at der kun er nogle få doser tilbage. Når tælleren viser 0, er din Diskos tom, og du skal smide den tomme Diskos ud.
 • Når du skubber fingergrebet på din Diskos til side, åbnes et lille hul i mundstykket, en blister åbnes, og pulver frigøres til inhalation. Når du lukker din Diskos, bevæger fingergrebet sig automatisk tilbage til dets oprindelige position, og gør dermed en dosis klar, til næste gang du skal bruge din Diskos. Den ydre beholder beskytter din Diskos, når du ikke bruger den.

Flixotide Diskus Orifarm A/S, inhalationspulver 100 mikrog., 250 mikrog. og 500 mikrog. i diskos 

Billedet viser Diskos i åben position. 

Sådan bruger du din Diskos

 1. Klargør doserne umiddelbart før brug.
 2. Sådan åbner du din Diskos: Hold din Diskos med den ene hånd og sæt tommelfingeren på fingergrebet.
  Skub fingergrebet helt i bund - til det siger klik. Så er mundstykket åbnet.
  Flixotide Diskus Orifarm A/S, inhalationspulver 100 mikrog., 250 mikrog. og 500 mikrog. i diskos
 3. Hold din Diskos med mundstykket ind imod dig. Du kan holde den i enten højre- eller venstre hånd. Skub dosisknappen helt i bund - til det siger klik. Nu er der frigjort en dosis i mundstykket. Hver gang dosisknappen trykkes i bund, bliver der åbnet en blister, og der frigøres pulver til inhalation. Dette vises på dosistælleren.
  Dosisknappen må kun trykkes ned, når du skal have en dosis. Den åbner blistrene, og medicinen kan gå tabt.
  Flixotide Diskus Orifarm A/S, inhalationspulver 100 mikrog., 250 mikrog. og 500 mikrog. i diskos
 4. Sådan anvender du din Diskos: Hold Diskos væk fra munden og pust helt ud. Pust ikke ind i din Diskos.
  Sæt mundstykket til læberne. Sug ind så roligt og dybt som muligt gennem munden - ikke gennem næsen. Tag din Diskos væk fra munden. Hold vejret i ca. 10 sekunder. Pust langsomt ud.
  Flixotide Diskus Orifarm A/S, inhalationspulver 100 mikrog., 250 mikrog. og 500 mikrog. i diskos
  Gentag punkt 1-4, hvis lægen har ordineret mere end 1 dosis.
 5. Skyl altid munden efter brug: Skyl munden med vand og spyt ud for at modvirke svamp/svampeinfektion, hæshed og svælgirritation.
 6. Sådan lukker du din Diskos: Skub fingergrebet tilbage mod dig selv, så langt som muligt - indtil det siger klik. Dosisknappen går automatisk tilbage til startpositionen.
  Flixotide Diskus Orifarm A/S, inhalationspulver 100 mikrog., 250 mikrog. og 500 mikrog. i diskos

Rengøring af din Diskos

Tør mundstykket af med en tør klud.
Børn kan have brug for hjælp fra en voksen. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...