Wartec®

creme 0,15%

Stiefel Laboratories Legacy

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Wartec 0,15 % creme  

Podophyllotoxin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Wartec creme
 3. Sådan skal du bruge Wartec creme
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Wartec creme indeholder det aktive stof podophyllotoxin, der hæmmer virusinficerede cellers vækst og virus evne til at trænge ind i raske celler. 

 

Wartec bruges til behandling af kønsvorter (kondylomer).  

 

Wartec creme bør ikke anvendes til børn under 18 år. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Wartec creme

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Wartec creme, hvis du

 • er allergisk over for podophyllotoxin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Wartec creme (angivet i punkt 6)
 • har åbne eller blødende sår i nærheden af en vorte.
 • bruger andre lægemidler, der indeholder podophyllin
 • er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Wartec creme. 

 • Undgå at få Wartec creme i øjnene. Får du ved et uheld Wartec creme i øjnene, så skyl straks grundigt med rindende vand, og kontakt lægen.
 • Undgå at smøre Wartec creme på slimhinden ved urinvejene, i kønsåbninger og i endetarm. Anvend kun Wartec creme på ydersiden (huden).
 • Vask hænderne grundigt efter påsmøring af Wartec creme.
 • Vær forsigtig med kun at påføre Wartec creme på selve vorten og ikke den raske hud omkring vorten.
 • Undgå at dække de behandlede vorter med plaster eller lignende.
 • Hvis vorterne dækker et større areal end 4 cm2, skal behandlingen udføres af sundhedspersonale.
 • Hvis der opstår en voldsom lokal hudreaktion (f.eks. blødning, hævelse, udtalt smerte, brændende følelse eller kløe), skal behandlingen stoppes og lægen kontaktes. Vask det behandlede område rent med vand og en mild sæbe.
 • Du bør ikke have samleje under behandling med Wartec creme. Du bør vente til vorterne er forsvundet og huden er helet. Hvis du har samleje under behandlingen, skal du bruge kondom. Kønsvorter kan smitte og overføres til en seksualpartner.
 • Kommer din partner i kontakt med Wartec creme kan det give hudgener.

Brug af anden medicin sammen med Wartec creme

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Brug sikker prævention for at undgå graviditet. Kontakt lægen, hvis du bliver gravid under behandling med Wartec creme. 

 

Amning 

Du må ikke bruge Wartec creme, hvis du ammer, da det ikke vides, om Wartec går over i modermælken. Kontakt lægen. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Wartec creme påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Wartec creme indeholder butylhydroxyanisol (BHA), sorbinsyre, stearylalkohol, cetylalkohol, methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat

Wartec creme indeholder butylhydroxyanisol (BHA) (E320), der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder.
 

Wartec creme indeholder sorbinsyre, stearylalkohol og cetylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).
 

Wartec creme indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), der kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). 

3. Sådan skal du bruge Wartec creme

Brug altid Wartec creme nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er:

Wartec creme påsmøres 2 gange dagligt, morgen og aften, i 3 dage. Hvis vorterne ikke er forsvundet efter den første behandlingsperiode, gentages behandlingen efter 4 dages pause. Denne 7-dages cyklus udgør én behandlingsperiode. Normalt er det nødvendigt med 3-4 behandlingsperioder. Du må ikke bruge Wartec creme i mere end 4 behandlingsperioder. 

Kontakt lægen, hvis vorterne ikke er forsvundet efter 4 behandlingsperioder. 

 

Brug til børn:  

Wartec creme må kun bruges til børn under 18 år efter lægens anvisning. 

Eksempel på behandlingsforløb:

Dag 

Morgen 

 

 

 

 

Aften 

 

 

 

 

 

Dag 

10 

11 

12 

13 

14 

Morgen 

 

 

 

 

Aften 

 

 

 

 

Behandlingsresultatet bliver ikke bedre af, at cremen påsmøres oftere end anvist. 

Sådan påsmøres Wartec creme

Wartec creme skal påsmøres som lægen har anvist. 

 1. Vask hænderne.
 2. Vask vorterne omhyggeligt med en mild sæbe og varmt vand og tør forsigtigt.
 3. Toppen af tubehætten er forsynet med en stift, som bruges til at perforere tubespidsen før tuben tages i brug første gang.
 4. Påfør et tyndt lag Wartec creme på vorterne enkeltvis, indtil alle vorter er dækket.
  Wartec creme skal ikke vaskes af efter påsmøring. Hvis Wartec creme kommer på rask hud, vaskes det af med vand og sæbe.
 5. Vask hænderne omhyggeligt efter behandlingen.

 

For kvinder:  

Der medfølger et lille spejl i pakningen, til hjælp ved påsmøring af Wartec creme. 

 1. Fold spejlet ud. Placer det som vist på tegningen.

Wartec® Stiefel Laboratories (Ireland), creme 0,15% 

 1. Når du skal behandle dig selv, bør du sætte dig på badeværelsesgulvet ca. 20 cm fra en væg.
 2. Hold fødderne samlet og lad knæene falde ud til siden. Læn ryggen tilbage mod væggen.

Wartec® Stiefel Laboratories (Ireland), creme 0,15% 

 1. Placer tuben med Wartec creme på gulvet så tæt på behandlingsstedet som muligt Spejlet placeres i en sådan afstand foran dig, at du nemt kan se, når du behandler vorterne.
 2. Adskil hudfolderne med fingrene, så du bedre kan komme til.

Wartec® Stiefel Laboratories (Ireland), creme 0,15% 

Hvis du har brugt for meget Wartec creme

 • Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Wartec creme, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
  Tag pakningen med.
 • Hvis du har slugt Wartec creme, søg straks lægehjælp.

Hvis du har glemt at bruge Wartec creme

 • Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Wartec creme

Spørg lægen eller på apoteket om hvornår du kan holde op med at bruge Wartec creme. Hvis vorterne ikke er forsvundet efter 4 behandlingsperioder, skal du kontakte lægen. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Wartec creme kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):  

 • hul i huden (erosion)
 • lokal irritation, såsom hududslæt, rødmen, kløe og brændende fornemmelse i huden.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):  

 • kontakteksem
 • sårdannelse, skorpedannelse, misfarvning, blærer, tør hud
 • smerte i huden, hævelse og blødning på behandlingsstedet
 • ætsningsskade, hudløshed, væskende sår
 • overfølsomhedsreaktioner på behandlingsstedet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Wartec creme efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Wartec creme indeholder:

Aktivt stof: podophyllotoxin, svarende til 1,5 mg podophyllotoxin i 1 g creme. 

Øvrige indholdsstoffer: Methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), Sorbinsyre (E200), stearylalkohol, emulgator E2155 (stearylalkohol og stearomacrogol-400), cetylalkohol, isopropylmyristat, paraffinolie, middelkædelængde triglycerider, butylhydroxyanisol (E320), phosphorsyre, renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelse

Wartec creme fås i en aluminiumstube med skruelåg indeholdende 5 g. Hver tube ligger i en karton. Pakningen indeholder desuden et spejl. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) Limited  

Finisklin Business Park 

Sligo  

Irland 

Repræsentant i Danmark:

GlaxoSmithKline Pharma A/S  

Nykær 68 

DK-2605 Brøndby 

Telefon: 36 35 91 00 

E-mail: dk-info@gsk.com 

Fremstiller:

Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) Limited, Sligo, Irland. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...