Med. luft "Praxair Scandinavia

medicinsk gas, komprimeret 100 %

Praxair

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Medicinsk luft Praxair Scandinavia 100 %, medicinsk gas, komprimeret 

Medicinsk luft 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjaktigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet hvis De får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her..
 • Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Medicinsk luft Praxair Scandinavia
 3. Sådan skal du bruge Medicinsk luft Praxair Scandinavia
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Medicinsk luft Praxair Scandinavia indeholder luft, som anvendes til inhalation.
 

Medicinsk luft Praxair Scandinavia erstatter normal rumluft når der er behov for partikkelfri luft, f.eks. : 

 • Som en del af friskgasflowet ved respiratorbehandling og/eller i forbindelse med anæstesi
 • Som drivgas for inhalation av andre lægemidler (behandling med forstøver)
 • Som ren luft til behandling av patienter med risiko for infektioner som f.eks. ved organ-/celletransplantation eller omfattende brandsår

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Medicinsk luft Praxair Scandinavia

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Graviditet og amning

Medicinsk luft Praxair Scandinavia kan bruges under graviditet.
Medicinsk luft Praxair Scandinavia kan bruges i amningsperioden. 

3. Sådan skal du bruge Medicinsk luft Praxair Scandinavia

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Medicinsk luft Praxair Scandinavia inhaleres. Sædvanligvis indånder du medicinsk luft gennem et næsekateter eller en ansigtsmaske. Du trækker vejret selv - "spontan vejrtrækning" - eller får hjælp til dette af en respirator/ventilator. Medicinsk luft kan også benyttes i kombination med inhalation af lægemidler (nebulisatorbehandling).
 

Medicinsk luft Praxair Scandinavia kan blandes med medicinsk oxygen hvis der er behov for en høyere oxygenkoncentration.
 

Spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller føler Dem/dig usikker på. 

Sikkerhedsforanstaltninger

 • Medicinsk luft Praxair Scandinavia skal kun bruges til medicinske formål.
 • Hvis etiketten på beholderen mangler eller er ulæselig, eller hvis plomben er brudt, så må gasbeholderen ikke bruges, men bør returneres til Praxair Scandinavias lokale distributør.
 • Beholderen skal kun kobles til standardudstyr, der er beregnet til medicinsk luft.
 • Rygning og åben ild er strengt forbudt i rum hvor medicinsk luft bruges.
 • Hold cylindrerne tørre, rene og fri for olie og fedt.
 • Luk beholderen hvis den ikke anvendes.
 • Luk beholderen ved brand.
 • Åbn trykregulatoren langsomt og forsigtigt.

4. Bivirkninger

Der er ingen kendte bivirkninger knyttet til brugen af Medicinsk luft Praxair Scandinavia .
 

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.
 

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De/du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted www.laegemiddelstyrelsen.dk/. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.
Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på gasbeholderens etiket.
Opbevares på et sted forbeholdt medicinske gasser (gælder ikke ved opbevaring i hjemmet).
Skal håndteres forsigtigt. Gasbeholderen må ikke tabes eller udsættes for stød.
Opbevares og transporteres med lukket ventil, samt påført beskyttelseshætte og krave, hvis disse forefindes. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Medicinsk luft Praxair Scandinavia indeholder

 • Aktivt stof: 100 % medicinsk luft, komprimeret.
 • Medicinsk luft Praxair Scandinavia indeholder ikke andre stoffer.

Udseende og pakningstørrelser

Medicinsk luft Praxair Scandinavia er en farveløs gas uden lugt. 

 

Gasbeholderens skulder er markeret med sort og hvid farve (luft). Gasbeholderens krop er grå eller hvid (medicinsk gas). 

 

Gasbeholderens størrelse (liter) 

2,5 

10 

20 

50 

12x50 

Indhold, gas (liter) 

500 

800 

1000 

2000 

4000 

10000 

120000 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Praxair Scandinavia Holding AS 

P.O. Box 23 Haugenstua 

N-0915 Oslo 

Norge 

 

Besøgsadresse: 

Grenseveien 92, Helsfyr 

N-0663 Oslo 

Norge 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Danmark: 

Medicinsk luft Praxair Scandinavia 

Norge: 

Medisinsk luft Praxair Scandinavia 

Sverige: 

Medicinsk luft Praxair Scandinavia 

 

Yderligere information om Medicinsk luft Praxair Scandinavia på www.laegemiddelstyrelsen.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11/2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...