Tetracyclin Nordic Prime

filmovertrukne tabletter 250 mg

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tetracyclin Nordic Prime 250 mg filmovertrukne tabletter
Tetracyclinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Tetracyclin Nordic Prime til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tetracyclin Nordic Prime
 3. Sådan skal du tage Tetracyclin Nordic Prime
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tetracyclin Nordic Prime er et bredspektret antibiotikum. Du kan bruge Tetracyclin Actavis til behandling af infektioner. Det virker ved at hæmme en række bakterier og andre mikroorganismer.

Lægen kan have givet dig Tetracyclin Nordic Prime for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tetracyclin Nordic Prime

Tag ikke Tetracyclin Nordic Prime hvis:

 • du er overfølsom (allergisk) over for tetracyclin eller et af de øvrige indholdsstoffer
 • du er gravid.
 • du har dårlige nyrer.
 • du er i behandling med kapsler (acitretin eller isotretinoin) mod psoriasis, bumser eller andre hudlidelser. Spørg lægen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen inden du tager Tetracyclin Nordic Prime, hvis du: 

 • har dårligt fungerende lever eller nyrer.
 • har forsnævring i spiserøret, maven eller tarmen.
 • får vedvarende hovedpine, smerter bag øjnene eller synsforstyrrelser.
 • får diarré.
 • lider af sygdommen myasthenia gravis, på grund af risiko for svag blokering af nervefunktionen.


Behandling med Tetracyclin Nordic Prime kan gøre huden lysfølsom. Under behandlingen bør du derfor undgå direkte eller kunstigt sollys.

Brug ikke Tetracyclin Nordic Prime, hvis udløbsdatoen er overskredet. For gammel Tetracyclin kan give skader på nyrerne. 


Børn
Du må kun bruge Tetracyclin Nordic Prime til børn under 12 år efter lægens anvisning. Børn, hvis tænder ikke er færdigudviklede, har risiko for varig misfarvning og skade på tænderne. 

Brug af anden medicin sammen med Tetracyclin Nordic Prime

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med lægen, hvis du tager: 

 • medicin mod mavesår (sucralfat).
 • produkter, der indeholder zink.
 • produkter, der indeholder jernforbindelser.
 • medicin mod hjertelidelser (digoxin og quinapril).
 • vanddrivende medicin.
 • kapsler mod psoriasis eller bumser (isotretinoin og acitretin).
 • anden medicin mod infektion.
 • medicin mod HIV-virus (didanosin).
 • medicin mod urinsur gigt (probenicid).
 • medicin mod manier og depression (lithium).
 • medicin mod kræft og visse typer gigt (methotrexat).


Kontakt lægen. Det er måske nødvendigt at ændre dosis. 


Hvis du samtidig tager medicin mod for megen mavesyre eller
mod forstoppelse, og kosttilskud, der indeholder aluminium, jern, calcium eller magnesium, kan det nedsætte virkningen af Tetracyclin Nordic Prime. Der skal derfor gå mindst 3 timer mellem du tager Tetracyclin Nordic Prime, og ovennævnte medicin eller kosttilskud. 

Brug af Tetracyclin Nordic Prime sammen med mad og drikke

Du må ikke tage Tetracyclin Nordic Prime sammen med mælkeprodukter, da det kan nedsætte virkningen af Tetracyclin Nordic Prime. Der skal gå 3 timer mellem du tager Tetracyclin Nordic Prime og mælkeprodukter. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Du må ikke tage Tetracyclin Nordic Prime, hvis du er gravid.

Amning
Tetracyclin Nordic Prime bliver udskilt i modermælken.
Hvis du ammer, må du ikke tage Tetracyclin Nordic Prime. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tetracyclin Nordic Prime påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Tetracyclin Nordic Prime indeholder lactose

Tabletterne indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Tetracyclin Nordic Prime

Tag altid Tetracyclin Nordic Prime nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Du må kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:  

1 tablet på 250 mg 4 gange dagligt. 


Børn:
 

Du må kun bruge Tetracyclin Nordic Prime til børn under 12 år efter lægens anvisning. 


Ved svær akne:
 

1-2 tabletter på 250 mg dagligt gennem flere måneder. 


Nedsat nyre-og leverfunktion:
 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 


Tag tabletten sammen med rigelig væske (dog ikke mælk) eller et let måltid uden mælkeprodukter. 

Hvis du har taget for meget Tetracyclin Nordic Prime

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Tetracyclin Nordic Prime, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
 

Tegn på at du har taget for mange Tetracyclin Nordic Prime kan være kvalme, opkastning, og diarré. Hos patienter med dårlige nyrer er der ved overdosering set skader på lever og nyrer. 

Hvis du har glemt at tage Tetracyclin Nordic Prime

Hvis du har glemt en dosis Tetracyclin Nordic Prime, så tag den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, skal du springe den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Tetracyclin Nordic Prime

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Tetracyclin Nordic Prime.  

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede): 

 • Mangelfuld udvikling af tandemaljen hos børn. Kontakt læge.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1-10 ud af 1000 behandlede):  

 • Sår eller forsnævringer i spiserøret. Kontakt læge.
 • Hævelse af ansigt, læber, hals og tunge (angioødem). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1-10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, synsforstyrrelser, smerter bag øjnene). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede):  

 • Stærke mavesmerter og vandig, slimet diarré (akut tyktarmsbetændelse). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, blødning fra hud og slimhinder, blå mærker, tendens til infektioner og feber. Søg straks læge.
 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse. Ring 112 (kan være livsfarligt).
 • Forværring af bindevævslidelsen SLE (Systemisk Lupus Erythematosus). Kontakt læge.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt straks læge.
 • Hvis du har dårlige nyrer, er der risiko for påvirkning af leveren, som viser sig ved gulsot. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1-10 ud af 100 behandlede): 

 • Kvalme, opkastning, diarré, varig misfarvning af børns tandemalje.
 • Midlertidig hæmning af knoglernes vækst hos børn.


Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1-10 ud af 1000 behandlede):  

 • Allergiske hudreaktioner, udslæt, nældefeber.
 • Øget følsomhed af huden for lys.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Tetracyclin Nordic Prime efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tetracyclin Nordic Prime 250 mg indeholder:

 • Aktivt stof: tetracyclinhydrochlorid. En Tetracyclin Nordic Prime 250 mg tablet indeholder 250 mg tetracyclinhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Kaliumcarragenan, povidon, glycerol, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, talcum, lactose, hypromellose, macrogol 4000. Farvestoffer: Titandioxid (E171), quinolingult (E104) og jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Tetracyclin Nordic Prime er en rund, gul, hvælvet filmovertrukket tablet med delekærv, mærket ”AL” på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser  

Tetracyclin Nordic Prime 250 mg fås i pakningsstørrelse med 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime
Kongsdalvej 37
2720 Vanløse 

Ompakket og frigivet af

Prespack 

38 Sadowa Str. 

60-185 Skórzewo, Poland 


Tetracyclin Nordic Prime svarer til Tetracyclin Actavis 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 22/06/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...