Loratadin "HEXAL"

tabletter 10 mg

Hexal

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Loratadin Hexal 10 mg

loratadin 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Loratadin Hexal uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Loratadin Hexal 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Loratadin Hexal 

 3. Sådan skal du tage Loratadin Hexal 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Loratadin Hexal er et lægemiddel mod allergi. Det hjælper dig med at kontrollere din allergi og dens symptomer.  

  

Loratadin Hexal lindrer symptomerne på f.eks. høfeber og støvmideallergi (allergisk rhinitis), såsom: 

 • Nysen 

 • Løbende eller kløende næse 

 • Kløende gane 

 • Kløende, røde eller løbende øjne 

Loratadin Hexal anvendes også til at lindre symptomer som kløe og nældefeber (i forbindelse med kronisk nældefeber af ukendte årsager).  

  

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Loratadin Hexal for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Loratadin Hexal

Tag ikke Loratadin Hexal

 • Hvis du er overfølsom (allergisk) over for loratadin eller et af de øvrige indholdsstoffer (se pkt. 6).

Vær ekstra forsigtig med at tage Loratadin Hexal

 • Hvis du har alvorlige leverproblemer, skal du fortælle det til din læge, inden du tager dette lægemiddel.
 • Hvis du skal have foretaget en hudanalyse, skal du fortælle din læge, at du tager Loratadin Hexal. Det kan være nødvendigt ikke at tage Loratadin Hexal i 48 timer inden analysen for at sikre korrekte analyseresultater. Efter analysen kan du fortsætte med at tage Loratadin Hexal som sædvanligt.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

  

Andre lægemidler, der hæmmer visse leverenzymer (f.eks. erythromycin, clarithromycin, ketoconazol, cimetidin, nefazodon og amiodaron), kan føre til forhøjede loratadinkoncentrationer, hvilket kan give flere bivirkninger (se pkt 4 ”Bivirkninger”). 

  

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin. 

  

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Loratadin Hexal. Tal med lægen. 

  

Hvis du ammer, må du ikke tage Loratadin Hexal, da Loratadin Hexal går over i modermælken. Tal med lægen. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Loratadin Hexal kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Loratadin Hexal

Loratadin Hexal indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Loratadin Hexal

Hvis din læge har ordineret Loratadin Hexal til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Voksne og børn over 12 år: 

Den sædvanlige dosis er 1 tablet 1 gang dagligt. Du kan tage tabletterne med eller uden mad. 

  

Børn i alderen 2-12 år 

Loratadin Hexal kan anvendes til børn på 2-12 år, som vejer mere end 30 kg. Den sædvanlige dosis er 1 tablet 1 gang dagligt. 

  

Disse tabletter er ikke egnede til børn under 2 år eller børn, der vejer mindre end 30 kg. 

  

Alvorligt nedsat leverfunktion: 

Hvis din leverfunktion er svært nedsat, bør du starte behandlingen med 1 tablet hver anden dag. Tal med din læge. 

  

Behandlingsvarighed: 

Kontakt lægen, hvis symptomerne ikke bedres, eller hvis de forværres, efter 10 dage. 

  

Hvis du har taget for mange Loratadin Hexal

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Loratadin Hexal, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

  

Hvis du har taget for mange Loratadin Hexal kan du opleve døsighed, hovedpine og hjertebanken. 

  

Hvis du har glemt at tage Loratadin Hexal

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

  

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Loratadin Hexal kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Hovedpine. 

 • Nervøsitet. 

 • Træthed. 

 • Døsighed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Øget appetit. 

 • Sovevanskeligheder.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Alvorlig overfølsomhedsreaktion med pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hurtig puls (takykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Kraftig hjertebanken (palpitationer). 

 • Svimmelhed. 

 • Kvalme. 

 • Mundtørhed. 

 • Mavekatar. 

 • Leverfunktionsforstyrrelser. 

 • Hududslæt. 

 • Hårtab. 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

  

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Loratadin Hexal efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Du kan opbevare Loratadin Hexal ved almindelig temperatur. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Loratadin Hexal indeholder:

 • Aktivt stof: loratadin 

 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, magnesiumstearat, majsstivelse, kolloid vandfri silica. 

Udseende og pakningstørrelser

Loratadin Hexal er hvide, ovale tabletter med delekærv og kode LT/10 på den ene side. 

Loratadin Hexal pakkes i blisterpakninger (PVC/Al), som ligger i en kartonæske. 

  

Pakningsstørrelser: 

7, 10, 20, 21, 30 eller 100 tabletter. 

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Hexal A/S, 

Edvard Thomsens Vej 14 

2300 København S 

  

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH 

Otto-von-Guericke-Allee 1 

D-39179 Barleben 

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret: 27. juni 2012 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...