Menadion "Medic"

tabletter 10 mg

Meda

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Menadion ”medic” 10 mg, tabletter  

Phytomenadion 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, som lægen eller apotekspersonale har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel påwww.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide før du begynder at tage Menadion ”medic”
 3. Sådan skal du tage Menadion ”medic”
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Menadion ”medic” indeholder vitamin K, der er nødvendig for blodets evne til at størkne (hæmostatikum).
 • Du skal tage Menadion ”medic” til forebyggelse og behandling af K-vitaminmangel.
 • Du kan også få Menadion ”medic” for at modvirke blødningstendens ved overdosering med lægemidler, der hæmmer blodets evne til at størkne som ”blodfortyndende medicin” (indandion- og kumarinderivater).

 

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Menadion ”medic” for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage MENADION ”MEDIC”

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Menadion ”medic”

 • hvis du er overfølsom (allergisk) overfor det aktive stof phytomenadion eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, inden du tager Menadion ”medic”, hvis du har problemer med din lever. 

Brug af anden medicin sammen med Menadion ”medic”

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Tal med lægen, hvis du tager 

 • blodfortyndende medicin (coumarintypen)
 • afføringsmiddel (paraffinolie)
 • medicin mod for meget kolesterol i blodet (colestyramin)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun tage Menadion ”medic” efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Du kan tage Menadion ”medic”, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Menadion ”medic” påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Menadion ”medic”

Menadion ”medic” indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage MENADION ”MEDIC”

Brug altid Menadion ”medic” nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:  

K-vitaminmangel: 1 - 2 tabletter dagligt.  

Forebyggelse af K-vitaminmangel hos gravide: 1 - 2 tabletter dagligt i den sidste uge af graviditeten. 

 

Du må kun bruge Menadion ”medic” til børn under 15 år efter aftale med en læge. 

 

Tag tabletterne sammen med et glas vand. Synk tabletterne hele. Ved behov kan tabletten eventuelt deles, tygges eller knuses. 

Hvis du har taget for mange Menadion ”medic”

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere af Menadion ”medic” end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Menadion ”medic”

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Der er ingen kendte bivirkninger. 

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Menadion ”medic” utilgængeligt for børn. 

 

Du kan opbevare Menadion ”medic” ved almindelig stuetemperatur. 

 

Tag ikke Menadion ”medic” efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Menadion ”medic” 10 mg tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Phytomenadion
 • Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, silica, kolloid vandfri, povidon uopløseligt CL, povidon 30, talcum, kartoffelstivelse, lactose, mikrokrystallinsk cellulose

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende  

Menadion ”medic” er lyse gule, runde tabletter med delekærv. 

 

Pakningsstørrelse  

50 tabletter 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Meda AS  

Solvang 8 

3450 Allerød 

Tlf.: 44 52 88 88 

E-mail:info@meda.dk 

Fremstiller

Scanpharm A/S  

Topstykket 12  

3460 Birkerød 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...