Desloratadine "Sandoz"

filmovertrukne tabletter 5 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Desloratadine Sandoz 5 mg filmovertrukne tabletter  

desloratadin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. Se den nyeste indlægsseddel på www. indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desloratadine Sandoz
 3. Sådan skal du tage Desloratadine Sandoz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad Desloratadine Sandoz er

Desloratadine Sandoz indeholder desloratadin, som er et antihistamin. 

Sådan virker Desloratadine Sandoz

Desloratadine Sandoz er et anti-allergisk lægemiddel, som ikke gør dig døsig. Det hjælper med at regulere din allergiske reaktion og dens symptomer. 

Hvornår Desloratadine Sandoz skal bruges

Desloratadine Sandoz lindrer symptomer forbundet med allergisk snue (inflammation af næsepassager forårsaget af allergi, for eksempel høfeber eller støvmideallergi) hos voksne og unge i alderen 12 år og derover. Symptomerne indbefatter nysen, løbende eller kløende næse, kløe i ganen og kløende, røde eller løbende øjne. 

 

Desloratadine Sandoz anvendes også til at lindre symptomerne i forbindelse med nældefeber (en hudlidelse forårsaget af allergi). Symptomerne indbefatter kløe og kløende udslæt. 

 

Lindring af disse symptomer varer en hel dag og hjælper dig med at genoptage dine normale daglige aktiviteter og søvn. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desloratadine Sandoz

Tag ikke Desloratadine Sandoz

 • hvis du er allergisk over for desloratadin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6) eller over for loratadin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Desloratadine Sandoz 

 • hvis du tidligere har haft krampeanfald eller nogen i familien har haft det.
 • hvis du har dårlig nyrefunktion.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 12 år. 

Brug af anden medicin sammen med Desloratadine Sandoz

Der er ingen kendte interaktioner mellem Desloratadine Sandoz og anden medicin.
Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Desloratadine Sandoz sammen med mad, drikke og alkohol

Desloratadine Sandoz kan tages til maden eller mellem måltider.
Du skal udvise forsigtighed, hvis du tager Desloratadine Sandoz sammen med alkohol. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Det frarådes at tage Desloratadine Sandoz hvis du er gravid, eller hvis du ammer et spædbarn. 

 

Fertilitet  

Der er ingen information tilgængelig om virkningen på mandlig/kvindelig fertilitet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ved den anbefalede dosering forventes dette lægemiddel ikke at påvirke evnen til at køre bil og betjene maskiner. Selvom de fleste mennesker ikke oplever døsighed, frarådes det at beskæftige sig med aktiviteter, der kræver mental årvågenhed, for eksempel køre bil og betjene maskiner indtil din
reaktion på dette lægemiddel er etableret. 

3. Sådan skal du tage Desloratadine Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter denne anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Voksne og unge i alderen 12 år og derover

Den anbefalede dosis er en tablet en gang dagligt sammen med vand, med eller uden mad 

 

Dette lægemiddel skal tages gennem munden.  

Tabletten skal sluges hel. 

 

Med hensyn til varigheden af behandlingen vil din læge bestemme, hvilken type allergisk snue du lider af og vil fastsætte, hvor længe du skal tage Desloratadine Sandoz. 

 • Hvis din allergiske snue er forbigående (tilstedeværelse af symptomer i mindre end 4 dage per uge eller i mindre end 4 uger), vil din læge anbefale dig en behandlingsplan, som vil afhænge af vurderingen af din sygdomshistorie.
 • Hvis din allergiske snue er vedvarende (tilstedeværelse af symptomer i 4 dage eller mere per uge og i mere end 4 uger), vil din læge måske anbefale dig en længerevarende behandling.
 • For nældefeber kan varigheden af behandling variere fra patient til patient, og du skal derfor følge din læges instruktioner.

Hvis du har taget for mange Desloratadine Sandoz-tabletter

Tag udelukkende Desloratadine Sandoz således, som det er ordineret til dig. Ved fejlagtig overdosis forventes ingen alvorlige problemer. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Desloratadine Sandoz end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Desloratadine Sandoz

Hvis du glemmer at tage din medicin til tiden, så tag den snarest muligt og vend så tilbage til din sædvanlige medicineringsplan. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Desloratadine Sandoz

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Under markedsføringen af desloratadin er tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner (vejrtrækningsbesvær, hiven efter vejret, kløe, kløende udslæt og hævelse) blevet rapporteret meget sjældent. Stop med at tage medicinen og søg straks akut lægehjælp, hvis du får nogle af disse alvorlige bivirkninger. 

 

I kliniske undersøgelser af voksne var bivirkningerne nogenlunde de samme som ved en placebotablet. Træthed, mundtørhed og hovedpine blev imidlertid rapporteret hyppigere end ved en placebotablet. 

Hovedpine var den mest almindelige rapporterede bivirkning hos unge. 

 

I kliniske undersøgelser med desloratadin er følgende bivirkninger blevet rapporteret som: 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):  

 • Træthed.
 • Mundtørhed.
 • Hovedpine.

Under markedsføring af desloratadin er følgende bivirkninger blevet rapporteret som:
 

Voksne 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)  

 • Alvorlige allergiske reaktioner.
 • Udslæt.
 • Hjertebanken eller uregelmæssig hjerterytme
 • Hurtig hjerterytme.
 • Mavesmerter.
 • Kvalme.
 • Opkastning.
 • Mavebesvær.
 • Diarré.
 • Svimmelhed.
 • Døsighed
 • Søvnbesvær.
 • Muskelsmerter.
 • Hallucinationer
 • Krampeanfald.
 • Rastløshed med øget kropsbevægelse.
 • Leverbetændelse
 • Unormale leverfunktionsprøver.

 

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data  

 • Unormal adfærd
 • Agression
 • Usædvanlig mathedsfølelse
 • Huden og/eller øjnene får en gullig farve
 • Øget hudfølsomhed over for sollys, selv i overskyet vejr, og over for ultraviolet (UV) lys, f.eks. UV-lys i et solarium
 • Ændring i måden hjertet slår.

 

Børn 

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data  

 • Unormal adfærd
 • Agression
 • langsomme hjerteslag
 • Ændring i måden hjertet slår.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteret efter  

Udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Du kan opbevare lægemidlet ved almindelig temperatur. 

 

Du må ikke bruge denne medicin, hvis du bemærker ændringer i tabletternes udseende. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Desloratadine Sandoz indeholder

 • Aktivt stof: desloratadin 5 mg. Hver tablet indeholder 5 mg desloratadin.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, kolloid vandfri silica, hydrogeneret vegetabilsk olie (type 1).
  Tabletovertræk: Opadry Blue 03B50689 (hypromellose E464, titandioxid E171, macrogol 400 E1521, indigocarmin E132).

Udseende og pakningsstørrelser

Lyseblå, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter mærket med “5” på den ene side.  

Diameter 6,5±0,10 mm. 

 

Desloratadine Sandoz leveres i blisterpakninger af OPA/Al/PVC/Al eller PVC/Aclar/Al.  

 

Pakningsstørrelser (endosis): 

1x1, 2x1, 3x1, 5x1, 7x1, 10x1, 14x1, 15x1, 20x1, 21x1, 30x1, 50x1, 90x1, 100x1 filmovertrukne tabletter 

 

Pakningsstørrelser: 

1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90, 100 filmovertrukne tabletter  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstillere:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 18-07-2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...