Exemestan "Stada"

filmovertrukne tabletter 25 mg

Stada

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Exemestan Stada 25 mg overtrukne tabletter  

Exemestan 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Exemestan Stada til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Exemestan Stada
 3. Sådan skal du tage Exemestan Stada
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Medicinen hedder Exemestan Stada. Exemestan Stada tilhører den gruppe medicin, som kaldes aromatasehæmmere. Exemestan Stada påvirker stoffet aromatase, som især hos kvinder efter overgangsalderen er nødvendigt for dannelsen af det kvindelige kønshormon østrogen. 

Hormonafhængig brystkræft kan behandles ved at nedsætte østrogenniveauet i kroppen. 

 

Exemestan Stada bruges til at behandle hormonafhængig, tidlig brystkræft hos kvinder, der har passeret overgangsalderen, når de har fået behandling med tamoxifen i 2-3 år. 

Exemestan Stada bruges også til at behandle hormonafhængig, fremskreden brystkræft hos kvinder, der har passeret overgangsalderen, hvor behandling med et andet hormonpræparat ikke har haft tilstrækkelig virkning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage EXEMESTAN STADA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Exemestan Stada hvis:

 • Du er eller tidligere har været allergisk overfor exemestan eller et af de øvrige indholdsstoffer (se pkt. 6)
 • Du ikke allerede har passeret overgangsalderen dvs., at du stadig har menstruation
 • Du er gravid eller planlægger at blive gravid eller ammer

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med din læge eller apotekspersonalet før du begynder at tage Exemestan Stada. 

 • Tal med lægen, inden du tager Exemestan Stada, hvis du har lever- eller nyreproblemer.
 • Fortæl lægen, hvis du eller andre i din familie lider af tilstande, som kan påvirke knoglernes styrke. Dette skyldes, at denne slags lægemiddel mindsker niveauet af det kvindelige hormon, og dette kan medføre et tab af mineralindhold i knoglerne som kan mindske deres styrke.

Det kan være nødvendigt at undersøge knoglernes styrke før og under behandlingen med Exemestan Stada. Lægen kan give dig anden medicin for at forebygge eller behandle knogletabet. 

 • Tal med lægen, hvis du lider af D-vitaminmangel.

 

Før behandling med Exemestan Stada påbegyndes, kan din læge tage en blodprøve for at sikre, at du er kommet i overgangsalderen. 

Brug af anden medicin sammen med Exemestan Stada

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Du må ikke tage Exemestan Stada sammen med medicin mod overgangsalderen (hormonerstatning). Når du tager Exemestan Stada, skal du være forsigtig med at bruge den medicin, der er nævnt nedenfor. Tal med lægen, hvis du tager: 

 • rifampicin (antibiotikum)
 • carbamazepin eller phenytoin (medicin mod kramper/epilepsi)
 • naturlægemidler, der indeholder Perikon (naturmedicin)

Graviditet, amning og fertilitet

Du må ikke tage Exemestan Stada, hvis du er gravid eller ammer.
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Drøft prævention med din læge, hvis der er mulighed for, at du kan blive gravid. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du oplever, at du bliver døsig, svimmel eller træt, når du tager Exemestan Stada, skal du ikke køre bil eller betjene maskiner.
Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Exemestan Stada kan give bivirkninger (døsighed, træthed, svimmelhed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage EXEMESTAN STADA

Tag altid Exemestan Stada nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Din læge vil fortælle dig, hvor ofte og hvor længe du skal tage Exemestan Stada.  

 

Voksne og ældre: 

Den sædvanlige dosis er 1 tablet (25 mg) 1 gang daglig. 

Exemestan Stada skal indtages gennem munden efter et måltid. Tabletterne skal helst tages på samme tidspunkt hver dag. 

 

Børn og unge:  

Exemestan Stada er ikke beregnet til anvendelse til børn og unge. 

Hvis du har taget for meget Exemestan Stada

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Exemestane STADA end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas.) 

Hvis du har glemt at tage Exemestan Stada

Du må ikke tage 2 doser samtidig som erstatning for en glemt dosis. 

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage næste dosis, så spring den glemte dosis over. 

Hvis du holder op med at tage Exemestan Stada

Selv om du føler dig rask, må du kun stoppe eller afbryde behandlingen efter aftale med lægen.  

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Exemestan Stada kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Normalt kan de fleste tage Exemestan Stada uden problemer og bivirkningerne nævnt herunder er ofte milde til moderate. De fleste bivirkninger skyldes mangel på østrogen, f.eks. hedeture. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end l ud af 10 patienter):  

 • Søvnbesvær
 • Hovedpine
 • Hedeture
 • Kvalme
 • Øget svedtendens
 • Muskel- og ledsmerter (herunder slidgigt, rygsmerter, leddegigt og stive led)
 • Træthed

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • Appetitløshed
 • Depression
 • Svimmelhed, en kombination af sovende/prikkende fornemmelse i fingrene, følelsesløshed og smerter, som påvirker hele hånden undtagen lillefingeren (karpaltunnelsyndrom)
 • Mavesmerter, opkastning, forstoppelse, fordøjelsesproblemer, diarré
 • Hududslæt, hårtab
 • Knogleskørhed, som kan nedsætte knoglernes styrke (osteoporose). Det kan føre til knoglebrud
 • Smerte, hævede hænder og fødder

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • Overfølsomhed
 • Søvnighed
 • Akut generaliseret eksantematøs pustulose som kan være ledsaget af feber
 • Muskelsvækkelse

 

Betændelse af leveren (hepatitis) kan opstå. Symptomerne på dette er bl.a. utilpashed, kvalme, gulsot (gulfarvning af hud og øjne), kløe, mavesmerter i højre side og appetitløshed. Kontakt straks lægen eller skadestuen, hvis du oplever nogen af disse symptomer. 


Blodprøver kan vise ændring af leverfunktionen. Der kan også opstå ændringer i mængden af visse blodlegemer (lymfocytter) og blodplader (forårsager sammenklumpning af blodet). Påvirkning af blodlegemerne ses oftest hos personer, der i forvejen har for få lymfocytter i blodet. 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 


Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Exemestan Stada efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”Exp”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. 

 

Smid ikke medicinrester væk. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Exemestan Stada indeholder:

Aktivt stof: Exemestan. Hver filmovertrukken tablet indeholder 25 mg exemestan.  

Øvrige indholdsstoffer: 

Tabletkerne: 

Mannitol, copovidon, crospovidon, silificeret mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycollat (type A), magnesiumstearat. 

 

Filmovertræk: 

Hypromellose, macrogol 400, titandioxid (E171). 

Udseende og pakningsstørrelser

Exemestan Stada er en hvid til rå-hvid, rund, hvælvet tablet, der er mærket ”25”på den ene side og glat på den anden side. 

 

Exemestan Stada kan fås i blisterpakninger på 30, 60, 90, 100 og 120 (blister à 10) filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Tyskland. 

Dansk repræsentant

PharmaCoDane ApS, Marielundvej 46 A, 2730 Herlev 

Fremstiller:

STADApharm GmbH 

Stadastrasse 2-18 

61118 Bad Vilbel  

Tyskland 

Dette lægemiddel markedsføres i EEAs medlemslande under følgende navne:

Tyskland: Exemestan STADA 25 mg Filmtabletten Danmark: Exemestan STADA 

Spanien: Exemestano STADA 25 mg comprimidos recubiertos con película EFG  

Frankrig: EXEMESTANE EG 25 mg, comprimé pelliculé 

Ungarn: Funamel 25 mg filmtabletta 

Italien: Exemestane EG 25 mg compresse rivestite con film  

Holland: Exemestaan CF 25 mg, filmomhulde tabletten  

Portugal: Exemestano Stada 

Rumænien: Memelin 25 mg, comprimate filmate 

Sverige: Exemestan Stada 25 mg filmdragerade tabletter  

Slovakiet: Exemestan STADA 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...