Venlafaxin "2care4"

hårde depotkapsler 37,5 mg, 75 mg og 150 mg

2care4

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Venlafaxin 2care4 37,5 mg, 75 mg og 150 mg hårde depotkapsler 

Venlafaxin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Venlafaxin 2care4
 3. Sådan skal du tage Venlafaxin 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Venlafaxin 2care4 er et antidepressivum, som tilhører en gruppe medicin, der kaldes serotonin- og noradrenalingenoptags- hæmmere (SNRI’er). Det er en gruppe medicin, der anvendes til at behandle depression og andre lidelser, såsom angstlidelser. Det menes, at personer, som er deprimerede og/eller angste, har et lavere niveau af serotonin og noradrenalin i hjernen. Man forstår endnu ikke til bunds, hvordan antidepressiva virker, men de kan hjælpe ved at øge niveauet af serotonin og noradrenalin i hjernen.
Venlafaxin 2care4 er en behandling til voksne med depression samt til forebyggelse af tilbagefald. Venlafaxin 2care4 er også en behandling til voksne med følgende angstlidelser: Socialfobi (frygt for eller undgåelse af sociale situationer), generaliseret angst (bekymrer sig mere end normalt, hvor det ikke angår noget specifikt) og panikangst (oplever korte, men meget intense angstanfald).
Det er vigtigt at behandle depression eller angstlidelser, for at du kan få det bedre. Hvis lidelsen ikke behandles, kan det ske, at din lidelse ikke forsvinder, og at den bliver mere alvorlig og vanskeligere at behandle.
 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Venlafaxin 2care4

Lægen kan have forskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Venlafaxin 2care4

 • hvis du er allergisk over for venlafaxin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Venlafaxin 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du også tager eller inden for de sidste 14 dage har taget nogen form for medicin, der kaldes irreversible monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere). Hvis du tager en irreversibel MAO-hæmmer sammen med anden medicin, herunder også Venlafaxin 2care4, kan det give alvorlige eller endda livstruende bivirkninger.
  Du skal desuden vente i mindst 7 dage, efter at du er holdt med at tage Venlafaxin 2care4, før du tager en MAO-hæmmer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Venlafaxin 2care4.
Tal med lægen, hvis 

 • du tager anden medicin (MAO-hæmmere), som sammen med Venlafaxin 2care4 kan øge risikoen for at udvikle serotoninsyndrom.
 • du har problemer med øjnene, såsom visse typer grøn stær (forhøjet tryk i øjet).
 • du har eller har haft højt blodtryk.
 • du har eller har haft hjerteproblemer, stigninger i hjertefrekvensen/hjerterytmen.
 • du har eller har haft kramper.
 • du har eller har haft et lavt natriumindhold i blodet (hyponatriæmi).
 • du har tendens til nemt at bløde fra hud og slimhinder, herunder fra maven (tidligere blødningslidelser), eller hvis du tager anden medicin, der kan øge blødningsrisikoen.
 • dit kolesteroltal stiger.
 • du eller nogen i din familie tidligere har eller har haft mani eller bipolær affektiv sindslidelse (følelse af at være eksalteret eller euforisk).
 • du har eller har haft en aggressiv adfærd.
 • du har diabetes.
 • du bliver behandlet med vægttabsmedicin.

 

Venlafaxin 2care4 kan medføre en følelse af rastløshed eller manglende evne til at sidde eller stå stille.
Fortæl det til lægen, hvis det sker for dig. 

 

Vær opmærksom på følgende 

 

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst 

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.
Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet.
Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.
Hvis du har tanker om af skade dig selv eller slå dig selv ihjel, skal du straks kontakte din læge eller tage på hospitalet. 

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Venlafaxin 2care4. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

 

Mundtørhed 

Der er rapporteret om mundtørhed hos 10% af de patienter, som får Venlafaxin 2care4. Dette kan forøge risikoen for karies. Du skal derfor være specielt omhyggelig med din tandhygiejne. 

Brug til børn og unge under 18 år

Venlafaxin 2care4 må normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Du skal også vide, at patienter under 18 år har en øget risiko for at få bivirkninger, såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede), når de tager denne type lægemidler. Trods dette kan din læge vælge at ordinere Venlafaxin 2care4 til patienter under 18 år, fordi han/hun beslutter, at det er i din interesse. Hvis din læge har ordineret Venlafaxin 2care4 til en patient under 18 år, og du gerne vil tale om dette, skal dine forældre henvende sig til din læge. I de tilfælde hvor patienten er under 18 år, skal du fortælle det til lægen, hvis nogen af de oven for nævnte symptomer udvikler sig eller bliver værre. Desuden er der - hvad angår vækst, modning samt hjernens og den adfærdsmæssige udvikling - ingen viden om Venlafaxin 2care4 sikkerhed hos patienter under 18 år, der tager medicinen over længere tid. 

Brug af anden medicin sammen med Venlafaxin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge, hvis du tager 

 • medicin mod depression (MAO-hæmmere f.eks. moclobemid).
 • medicin til behandling af infektioner (linezolid).
 • medicin mod depression, (f.eks. SNRI, SSRI’er, tricyklisk medicin, sibutramin, lithium).
 • medicin mod smerter (tramadol).
 • naturlægemidler med Hypericum perforatum.
 • medicin mod migræne (triptaner f.eks. rizatriptan).
 • medicin mod søvnproblemer og depression (tryptofan).

 

Serotoninsyndrom: 

en potentielt livstruende tilstand eller malignt neuroleptikasyndrom (MNS)-lignende reaktioner (se afsnittet "Bivirkninger"), kan forekomme ved behandling med Venlafaxin 2care4, navnlig når det tages sammen med anden medicin. 

 

Følgende medicin kan også indvirke på Venlafaxin 2care4 og skal bruges med forsigtighed. Det er især vigtigt at nævne det over for din læge eller på apoteket, hvis du tager medicin, der indeholder: 

 • ketoconazol (et svampedræbende lægemiddel).
 • haloperidol eller risperidon (til behandling af psykiatriske lidelser).
 • metoprolol (en betablokker til behandling af højt blodtryk og hjerteproblemer).
 • diazepam (benzodiazepin) (beroligende).
 • imipramin (mod depression).
 • indinavir (mod HIV).

Brug af Venlafaxin 2care4 sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Venlafaxin 2care4 i forbindelse med et måltid omtrent på samme tid hver dag. Kapslerne skal synkes hele sammen med væske og må ikke deles, knuses, tygges eller opløses.
Undgå alkohol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet 

Fortæl din jordemoder og/eller læge at du tager Venlafaxin 2care4. Når lignende medicin (SSRI) tages under graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du ikke tage Venlafaxin 2care4, da Venlafaxin 2care4 går over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Venlafaxin 2care4 kan give bivirkninger som kan nedsætte dømmekraften, tænkeevnen og de motoriske færdigheder, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Venlafaxin 2care4 indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Venlafaxin 2care4

Tag altid Venlafaxin 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Depression 

Den anbefalede startdosis er 75 mg 1 gange daglig.
Denne dosis kan øges til højst 375 mg dagligt af din læge.
 

Socialfobi 

Den anbefalede startdosis er 75 mg 1 gange daglig.
Denne dosis kan øges til højst 225 mg dagligt af din læge.

Generaliseret angst 

Den anbefalede startdosis er 75 mg 1 gang dagligt. Denne dosis kan øges til højst 225 mg dagligt af din læge. 

 

Panikangst 

Det anbefales at anvende en dosis på 37,5 mg daglig i 7 dage. Dosis skal derefter forøges til 75 mg daglig.
Denne dosis kan øges op til højst 225 mg dagligt af din læge.
 

Venlafaxin 2care4 fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine Venlafaxin 2care4 hårde depotkapsler til alle de anførte doseringer.
 

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
 

Børn og unge 

Børn og unge under 18 år bør ikke få Venlafaxin 2care4.
 

Nedsat leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.
 

Nedsat nyrefunktion 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Venlafaxin 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Venlafaxin 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har forskrevet (og du føler dig utilpas).
Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering kan være hurtigt hjerteslag, ændringer i bevidsthedsniveau (varierende fra søvnighed til koma), sløret syn, kramper eller anfald og opkastning. 

Hvis du har glemt at tage Venlafaxin 2care4

Hvis du har glemt en dosis Venlafaxin 2care4 hårde depotkapsler, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Venlafaxin 2care4

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
 

Det er kendt, at der er opstået bivirkninger, når personer er holdt op med at bruge Venlafaxin 2care4, navnlig når de pludseligt er holdt op med Venlafaxin 2care4, eller når dosis reduceres for hurtigt. Nogle patienter kan opleve symptomer såsom træthed, svimmelhed, uklarhed, hovedpine, søvnløshed, mareridt, mundtørhed, appetitløshed, kvalme, diarré, nervøsitet, agitation, konfusion, ringen for ørerne, prikken i huden eller sjældent følelse af elektrisk stød, svækkelse, sveden, kramper eller influenza-lignende symptomer.
 

Spørg lægen eller apotektspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • SIADH, tilstand med ureguleret dannelse af antidiuretisk hormon (ADH).
 • Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (malignt neuroleptisk syndrom). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Serotoninsyndrom som giver feber over 38 °C og muskeltrækninger. Derudover kan man blive konfus, ophidset, få blodtryksproblemer, hjertebanken, diarre, kulderystelser og abnormt livlige reflekser. Kontakt læge eller skadestue.
 • Uklarhed, forvirring og desorientering, evt. hallucinationer og vrangforestillinger. Kontakt lægen.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Meget hurtig hjerterytme, svag puls, hjertestop. Ring 112.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter. 

 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Venlafaxin 2care4 i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Hovedpine.
 • Kvalme.
 • Svedtendenser (også nattesved).
 • Svimmelhed.

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Unormale drømme, nedsat seksualdrift, svimmelhed (øget spænding i musklerne), søvnløshed, nervøsitet, forvirring, følelse af at være adskilt fra (uden for) sig selv og virkeligheden.
 • Nedsat evne til at se skarpt, store pupiller, synsforstyrrelser.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hedestigninger, rødmen.
 • Hjertebanken.
 • Gaben.
 • Nedsat appetit (anorexi).
 • Forstoppelse.
 • Opkastning.
 • Unormal sædafgang/orgasme (mænd), manglende orgasme, impotens.
 • Vandladningsproblemer (ofte startbesvær), hyppig vandladning.
 • Uregelmæssigheder omkring menstruationen som f.eks. uregelmæssig, usædvanlig kraftig menstruationsblødning.
 • Kraftesløshed og svaghed.
 • Kuldegysninger.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Døsighed.
 • Rysten.
 • Diarré.
 • Susen for ørene (tinnitus).
 • Træthed.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Vægtøgning, vægttab.
 • Ligegyldighed, ufrivillige rykvise trækninger, rastløs uro, svækket koordination og balance.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Svimmelhed (især, når man rejser sig for hurtigt).
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Tænderskæren.
 • Udslæt.
 • Hårtab.
 • Unormal orgasme (kvinder).
 • Lysfølsomhedsreaktion.
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Rokkende, vridende bevægelser især med benene.
 • Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for omgivelserne.
 • Opstemthed
 • Muskelkramper
 • Blødninger i huden.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • En følelse af rastløshed eller manglende evne til at sidde eller stå stille, følelse af at være opstemt eller euforisk.
 • Ufrivillig vandladning.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Blødning fra slimhinder, forlænget blødningstid.
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Øget prolaktin i blodet, kan stimulere mælkedannelse.
 • Langsomme og ufrivillige bevægelser af kroppen.
 • Agressivitet.
 • Feber, hoste og opspyt pga. lungebetændelse.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Kløe, nældefeber.
 • Tanker om at gøre skade på sig selv eller slå sig selv ihjel. Kan være alvorligt. Kontakt lægen.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

 

Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med Venlafaxin 2care4 eller kort efter behandlingsophør (se pkt. 2).
 

Venlafaxin 2care4 kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver herunder kolesterol og leverfunktionstest, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Venlafaxin 2care4 utilgængeligt for børn.
 

Du kan opbevare Venlafaxin 2care4 ved almindelig temperatur.
 

Tag ikke Venlafaxin 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortsakffe medicinrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Venlafaxin 2care4 indeholder:

Aktivt stof: Venlafaxinhydrochlorid. 1 tablet indeholder henholdsvis 37,5 mg, 75 mg eller 150 mg venlafaxin.
Øvrige indholdsstoffer: Sukkerkugler (saccharose og majsstivelse); hydroxypropylcellulose (E463); povydon K-30 (E1201); ethylcellulose; dibuthylsebasat; talcum (E553B).
Kapselskal: Gelatine, rød jernoxid (E172), gul jernoxid (E172, kun 75 mg og 150 mg), titadioxid (E171). 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Venlafaxin 2care4 37,5 mg er en kapsel med en hvid og en rødbrun halvdel.
Venlafaxin 2care4 75 mg er en kapsel der er lys pink på begge halvdele.
Venlafaxin 2care4 150 mg er en kapsel der er rødbrun på begge halvdele.
 

Pakningsstørrelser 

Venlafaxin 2care4 37,5 mg fås i en pakningsstørrelse á 30 hårde depotkapsler.
Venlafaxin 2care4 75 mg og 150 mg fås i pakningsstørrelser á 30 og 100 hårde depotkapsler.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V.
 

Venlafaxin 2care4 svarer til Venlafaxin KRKA. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...