Innohep®

injektionsvæske, opl. i sprøjte 8.000 anti-Xa IE, 10.000 anti-Xa IE, 12.000 anti-Xa IE, 14.000 anti-Xa IE, 16.000 anti-Xa IE og 18.000 anti-Xa IE

Leo

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Innohep® 8.000 anti-Xa IE/0,4 ml injektionsvæske, opløsning i fyldte injektionssprøjter,
Innohep® 10.000 anti-Xa IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning i fyldte injektionssprøjter,
 

Innohep® 12.000 anti-Xa IE/0,6 ml injektionsvæske, opløsning i fyldte injektionssprøjter,  

Innohep® 14.000 anti-Xa IE/0,7 ml injektionsvæske, opløsning i fyldte injektionssprøjter,  

Innohep® 16.000 anti-Xa IE/0,8 ml injektionsvæske, opløsning i fyldte injektionssprøjter,  

Innohep® 18.000 anti-Xa IE/0,9 ml injektionsvæske, opløsning i fyldte injektionssprøjter,  

(20.000 anti-Xa IE/ml)  

tinzaparinnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Innohep
 3. Sådan skal du bruge Innohep
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Innohep er et blodfortyndende lægemiddel som nedsætter blodets naturlige evne til at størkne (koagulere).
 • Innohep 20.000 anti-Xa IE/ml bruges til at behandle blodpropper hos voksne.

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Innohep

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Innohep:

 • hvis du er allergisk over for tinzaparinnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har eller har haft heparininduceret trombocytopeni (HIT)
 • hvis du har en større blødning (fx i hjernen, rygsøjlen, øjet øjeteller maven)
 • hvis du har en infektion i hjertets membraner (septisk endocarditis)
 • hvis du skal have spinal eller epidural anæstesi eller lumbalpunktur

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt med lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Innohep  

 • hvis du ved, du har en øget tendens til at bløde
 • hvis du bliver behandlet med andre lægemidler ved intramuskulær injektion
 • hvis du har et nedsat antal blodplader
 • hvis du har et forhøjet niveau af kalium i blodet (hyperkaliæmi)
 • hvis du har en kunstig hjerteklap
 • hvis du har haft nyreproblemer

Børn og unge

Innohep er ikke beregnet til brug hos børn og unge. 

Brug af anden medicin sammen med Innohep

Fortæl altid lægen eller apoteketspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Nogle lægemidler kan interagere med effekten af Innohep. 


Tal med din læge, hvis du bruger nogen af følgende lægemidler, da du kan have tilbøjelighed til at bløde lettere: 

 • Medicin til behandling af inflammation og smerte, især ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID)
  såsom acetylsalicylsyre
 • Medicin, der anvendes til at opløse blodpropper (trombolysemidler)
 • Medicin, der blokerer virkningen af vitamin K (vitamin K-antagonister)
 • Aktiveret protein C
 • Direkte faktor Xa- og IIa-inhibitorer

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Innohep i forud fyldte sprøjter kan anvendes under hele graviditeten. 

 

Hvis epiduralbedøvelse er aktuel, skal du informere din læge om, at du behandles med Innohep. 

 

Tal med din læge eller sygeplejerske, hvis du har kunstig hjerteklap. 

Trafik-og arbejdssikkerhed

Innohep påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Innohep indeholder natriummetabisulfit og natrium

 • Natriummetabisulfit kan i sjældne tilfælde medføre overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær.
 • Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dvs den er i det væsentlige natrium-fri.

3. Sådan skal du bruge Innohep

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Din læge kan foretage rutinemæssige blodanalyser for at vurdere effekten af Innohep. 

 

Innohep skal injiceres under huden (subkutan injektion).  

Under behandling med Innohep, skal injektion i musklerne af andre lægemidler undgås på grund af risikoen for hæmatom. 

Anbefalet dosis

175 anti-Xa IE pr. kg legemsvægt injiceret én gang daglig. 

 

Din læge vil ordinere den rette dosis for dig og fortælle dig hvor længe du vil blive behandlet med Innohep. 

Hvordan du injicerer Innohep

 1. Vask hænderne omhyggeligt før du indsprøjter Innohep. Tør huden omkring injektionsstedet med en kirurgisk alkoholserviet og lad det tørre - gnub ikke.
 2. Du åbner tuben ved at bøje det farvedelåg helt tilbage. Tag sprøjten ud.
  Se på indholdet af sprøjten, før du bruger det. Hvis indholdet er uklart eller der er bundfald, skal du ikke bruge det, men tage en anden sprøjte. Innohep kan blive gul under opbevaring, men kan stadig anvendes, hvis opløsningen er klar, og udløbsdatoen ikke er overskreden. Hver sprøjte er kun beregnet til at blive brugt én gang.
  Innohep® LEO Pharma A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 8.000 anti-Xa IE, 10.000 anti-Xa IE, 12.000 anti-Xa IE, 14.000 anti-Xa IE, 16.000 anti-Xa IE og 18.000 anti-Xa IE
 3. Bøj sikkerhedsanordningen ned, væk fra den beskyttende hætte på nålen.
  Innohep® LEO Pharma A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 8.000 anti-Xa IE, 10.000 anti-Xa IE, 12.000 anti-Xa IE, 14.000 anti-Xa IE, 16.000 anti-Xa IE og 18.000 anti-Xa IE
 4. Fjern den beskyttende nålehætte uden at bøje nålen. Justér sprøjten til den anbefalede dosis. Pres overskydende væske ud ved at trykke stemplet nedad. Træk ikke stemplet tilbage og tryk ikke luftboblen ud. Hvis luftboblerne ikke er placeret lige ved stemplet, slå let på sprøjten, indtil luftboblen er på plads oppe ved stemplet.
  Innohep® LEO Pharma A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 8.000 anti-Xa IE, 10.000 anti-Xa IE, 12.000 anti-Xa IE, 14.000 anti-Xa IE, 16.000 anti-Xa IE og 18.000 anti-Xa IE
 5. Hold en hudfold løst mellem tommel- og pegefinger på den ene hånd og stik nålen lodret ind i hudfolden med den anden, dvs i en ret vinkel mod huden.
  Innohep® LEO Pharma A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 8.000 anti-Xa IE, 10.000 anti-Xa IE, 12.000 anti-Xa IE, 14.000 anti-Xa IE, 16.000 anti-Xa IE og 18.000 anti-Xa IE
 6. Injicér langsomt den angivne dosis indi hudens fedtvæv på fx maveskindet, ydersiden af låret, lænden eller overarmen. Vent et par sekunder så væsken får tid til at sprede sig, før du fjerner nålen. Slip hudfolden.
  Innohep® LEO Pharma A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 8.000 anti-Xa IE, 10.000 anti-Xa IE, 12.000 anti-Xa IE, 14.000 anti-Xa IE, 16.000 anti-Xa IE og 18.000 anti-Xa IE
 7. Tør eventuelt blod af med en serviet. Vælg et andet injektionssted næste gang (fx flyt fra venstre til højre side af maven).
 8. Bøj sikkerhedsanordningen tilbage til sin oprindelige position, så den nu er under nålen. Tryk sikkerhedsanordningen fladt mod en hård overflade indtil nålen låser i enheden.
  Innohep® LEO Pharma A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 8.000 anti-Xa IE, 10.000 anti-Xa IE, 12.000 anti-Xa IE, 14.000 anti-Xa IE, 16.000 anti-Xa IE og 18.000 anti-Xa IE
  Innohep® LEO Pharma A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 8.000 anti-Xa IE, 10.000 anti-Xa IE, 12.000 anti-Xa IE, 14.000 anti-Xa IE, 16.000 anti-Xa IE og 18.000 anti-Xa IE
 9. Du kan enten lægge den brugte sprøjtei røret med nålen nedad eller du kan sætte den brugte sprøjte i en kanyleboks. Sprøjten er nu sikret, og røret ellerkanyleboksen kan afleveres til destruktion på hospitalet eller på apoteket.
  Innohep® LEO Pharma A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 8.000 anti-Xa IE, 10.000 anti-Xa IE, 12.000 anti-Xa IE, 14.000 anti-Xa IE, 16.000 anti-Xa IE og 18.000 anti-Xa IE

Hvis du har fået for meget Innohep

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har fået mere Innohep end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Blødninger kan forekomme, hvis du har modtaget mere Innohep end du burde. Fortæl din læge eller sundhedspersonalet, hvis du føler dig utilpas eller tror du har fået for meget Innohep. 

Hvis du har glemt at tage Innohep

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer mere end én dosis, kontakt din læge omgående. 

Hvis du holder op med at tage Innohep

Den blodfortyndende effekt ophører, hvis du stopper med Innohep. Ophør ikke med behandlingen uden at først kontakte din læge eller sundhedspersonalet.
 

Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af denne medicin, så spørg din læge eller sygeplejerske. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger,men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Alvorlige bivirkninger, der kræver øjeblikkelig lægehjælp er sjældent set under behandling med Innohep. Hvis du oplever nogen af følgende symptomer, bør du straks kontakte din læge eller lokale hospital for akut hjælp. 

 • Alvorlig allergisk reaktion. Symptomerne omfatter pludseligtopståede alvorlige udslæt, hævelse af hals, ansigt, læber ellermund samt vejrtrækningsproblem.
 • Alvorlig blødning. Symptomerne er rød eller brun urin,sort tjærefarvet afføring, usædvanlige blå mærker(meget smertefulde, store eller mørkeblå mærker)og blødning, der ikke vil stoppe.

Følgende bivirkninger er blevet observeret med administrationen af Innohep:

Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer  

 • Blødning. Dette kan resultere i komplikationer somblodmangel (lavt hæmoglobin) eller blodansamlinger(blå mærker)
 • Reaktioner på injektionsstedet (inkl. blå mærker, blødning,smerter, kløen, rødme, hævelse eller en hårdhed påinjektionsstedet)

 

Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer  

 • Trombocytopeni (fald i antallet af blodplader)
 • Overfølsomhed (allergisk reaktion)
 • Blå mærker og misfarvninger i huden
 • Forhøjede leverenzymer
 • Dermatitis (betændelse i huden)
 • Udslæt og kløe

 

Sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer  

 • Heparin-induceret trombocytopeni (fald i antallet afblodplader på grund af heparinbehandling)
 • Trombocytose (stigning i antallet af blodplader)
 • Angioødem (hævelse af ansigt, læber og tunge)
 • Anafylaktisk reaktion (se “Alvorlig allergisk reaktion" ovenfor)
 • Hyperkaliæmi (forhøjet mængde af kalium i blodet)
 • Giftig hududslæt
 • Hudnekrose (vævsdød)
 • Nældefeber
 • Osteoporose, ses i sammenhæng med langtidsbehandling
 • Priapisme (vedvarende erektion, normalt smertefuld, udenseksuel lyst)

 

Pædiatrisk befolkning  

Begrænset information, der stammer fra et studie og post-marketing data, indikerer at mønsteret af bivirkninger i børn og unge er sammenlignelige med voksne. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen eller etiketten efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Må ikke opbevares over 25° C.
 • Brug ikke denne medicin, hvis den er uklar eller du ser bundfald i sprøjten.
 • Væsken kan blive gul ved opbevaring, men det påvirker ikke produktets kvalitet, og produktet er stadig sikkert at bruge.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Innohep indeholder:

 • Aktivt stof: tinzaparinnatrium. Én ml af injektionsvæsken indeholder 20.000 anti-Xa IE tinzaparinnatrium.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriummetabisulfit (E223), natriumhydroxid og vand til injektionsvæske.

Udseende og pakningsstørrelser

Injektionsvæske, opløsning i fyldte injektionssprøjter. 


Farveløs glassprøjte fyldt med farveløs eller strågul væske, fri for uklarheder og bundfald. 

 

Pakningsstørrelser:  

 • 8.000 anti-Xa IE, pakning med 2, 6, 10, 30, 50 og 100 sprøjter
 • 10.000 anti-Xa IE, pakning med 2, 6, 10, 30, 50 og 100 sprøjter
 • 12.000 anti-Xa IE, pakning med 2, 6, 10, 30, 50 og 100 sprøjter
 • 14.000 anti-Xa IE, pakning med 2, 6, 10, 30, 50 og 100 sprøjter
 • 16.000 anti-Xa IE, pakning med 2, 6, 10, 30, 50 og 100 sprøjter
 • 18.000 anti-Xa IE, pakning med 2, 6, 10, 30, 50 og 100 sprøjter

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

LEO Pharma A/S  

Industriparken 55  

DK-2750 Ballerup  

Danmark  

Fremstiller:

Laboratoires LEO S.A.
39 Route de Chartres  

FR - 28500 Vernouillet Cedex  

Frankrig  

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Innohep: Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Luxembourg, Portugal, Rumænien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...