Innohep®

injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE, 3.500 anti-Xa IE og 4.500 anti-Xa IE

Leo

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Innohep® 2.500 anti-Xa IE/0,25 ml injektionsvæske, opløsning fyldte sprøjter,  

Innohep® 3.500 anti-Xa IE/0,35 ml injektionsvæske, opløsning fyldte sprøjter,  

Innohep® 4.500 anti-Xa IE/0,45 ml, injektionsvæske, opløsning fyldte sprøjter  

(10.000 anti-Xa IE/ml)  

tinzaparinnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som dig.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Innohep
 3. Sådan skal du bruge Innohep
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Innohep virker blodfortyndende ved at nedsætte blodets naturlige evne til at størkne (koagulere). Innohep 10.000 anti-Xa IE/ml bruges til:  

 • forebyggelse af blodpropper hos voksne før og efter operation
 • forebyggelse af blodpropper hos voksne med en øget risiko for blodpropper f.eks.ved akut sygdom og begrænset bevægelighed
 • forebyggelse af blodpropper i hæmodialyseudstyr for patienter, der får foretaget dialyse. Under hæmodialyse fjernes affald og væsker fra blodet ved hjælp af et dialyseapparat og et dialysefilter, som fungerer som en slags kunstig nyre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Innohep

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller doseringend angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning ogoplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Innohep:

 • hvis du er allergisk over for tinzaparinnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har eller har haft heparininduceret trombocytopeni (HIT)
 • hvis du har en større blødning (fx i hjernen, rygsøjlen, øjet ellermaven)
 • hvis du har en infektion i hjertehinden (septisk endocarditis)

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med din læge eller sygeplejerske, før du bruger Innohep hvis du skal have spinal eller epidural anæstesi ellerlumbalpunktur 

 • hvis du ved, du har en øget tendens til at bløde
 • hvis du bliver behandlet med andre lægemidler vedintramuskulær injektion
 • hvis du har et nedsat antal blodplader
 • hvis du har et forhøjet niveau af kalium i blodet (hyperkaliæmi)
 • hvis du har en kunstig hjerteklap hvis du har haft nyreproblemer

 

Børn og unge 

Innohep er ikke beregnet til brug hos børn og unge. 

Brug af anden medicin sammen med Innohep

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Nogle lægemidler kan interagere med effekten af Innohep.
 

Tal med din læge, hvis du bruger nogen af følgende lægemidler, da du kan have tilbøjelighed til at bløde lettere: 

 • Medicin til behandling af inflammation og smerte, isærikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) såsomacetylsalicylsyre
 • Medicin, der anvendes til at opløse blodpropper(trombolysemidler)
 • Medicin, der blokerer virkningen af vitamin K(vitamin K-antagonister)
 • Aktiveret protein C
 • Direkte faktor Xa- og IIa-inhibitorer

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Innohep i forud fyldte sprøjter kan anvendes under hele graviditeten.
 

Hvis epiduralbedøvelse er aktuel, skal du informere din læge om, at du behandles med Innohep.
 

Tal med din læge eller sygeplejerske, hvis du har kunstig hjerteklap. 

Trafik-og arbejdssikkerhed

Innohep påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Innohep indeholder natrium

 • Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol natrium(23 mg) per dosis, dvs. den er i det væsentlige natrium-fri.

3. Sådan skal du bruge Innohep

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Din læge kan foretage rutinemæssige blodanalyser for at vurdere effekten af Innohep. 

 

Undgå dannelse af blodpropper i venerne: 

Din læge eller sygeplejerske vil indsprøjte Innohep under huden (subkutan injektion). Dosis og længden af din behandling afhænger af operationens karakter eller den sygdom du har. 

Din læge vil ordinere den rette dosis for dig og fortælle dig hvor længe din behandling skal vare. 

 

For at undgå dannelse af blodpropper i forbindelse med hæmodialyse og hæmofiltration, bliver Innohep enten givet i hæmodialysets rør eller i din vene. Dosis afhænger af dialysevarigheden.
 

Hvordan du injicerer Innohep  

1.Vask hænderne omhyggeligt før du indsprøjter Innohep.Tør huden omkring injektionsstedet med en kirurgiskalkoholserviet og lad det tørre - gnub ikke. 

 

2.Du åbner plast beholderen ved at bøjedet farvede låg helt tilbage. Tag sprøjtenud. Se på indholdet af sprøjten, før dubruger det. Hvis indholdet er uklart ellerder er bundfald, skal du ikke bruge det,men tage en anden sprøjte. Innohep kanblive gul under opbevaring, men kanstadig anvendes, hvis opløsningen er klar, og udløbsdatoenikke er overskreden. Hver sprøjte er kun beregnet til at blivebrugt én gang. 

Innohep® LEO Pharma A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE, 3.500 anti-Xa IE og 4.500 anti-Xa IE 

3.Bøj sikkerhedsanordningen ned, vækfra den beskyttende hætte på nålen. 

Innohep® LEO Pharma A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE, 3.500 anti-Xa IE og 4.500 anti-Xa IE 

4.Fjern den beskyttende nålehætte udenat bøje nålen. Træk ikke stemplet tilbageog tryk ikke luftboblen ud. Hvis luftboblenikke er placeret lige ved stemplet, slå letpå sprøjten, indtil luftboblen er på pladsoppe ved stemplet. 

Innohep® LEO Pharma A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE, 3.500 anti-Xa IE og 4.500 anti-Xa IE 

5.Hold en hudfold løst mellem tommel- og pegefinger på den ene hånd og stiknålen lodret ind i hudfolden med denanden, dvs. i en ret vinkel mod huden. 

Innohep® LEO Pharma A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE, 3.500 anti-Xa IE og 4.500 anti-Xa IE 

6. Injicer langsomt den angivne dosis ind i hudens fedtvæv på fx maveskindet, ydersiden af låret, lænden eller overarmen. Vent et par sekunder så væsken får tid til at sprede sig, før du fjerner nålen. Slip hudfolden. 

Innohep® LEO Pharma A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE, 3.500 anti-Xa IE og 4.500 anti-Xa IE 

7. Tør eventuelt blod af med en serviet.
Vælg et andet injektionssted næste gang (fx flyt fra venstre til højre side af maven). 

Innohep® LEO Pharma A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE, 3.500 anti-Xa IE og 4.500 anti-Xa IE 

8. Bøj sikkerhedsanordningen tilbage til sin oprindelige position, så den nu er under nålen. Tryk sikkerhedsanordningen fladt mod en hård overflade indtil nålen låser i enheden. 

Innohep® LEO Pharma A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE, 3.500 anti-Xa IE og 4.500 anti-Xa IE 

9. Du kan enten lægge den brugte sprøjte i plast beholderen med nålen først eller du kan sætte den brugte sprøjte i en kanyleboks. Sprøjten er nu sikret, og beholderen eller kanyleboksen kan afleveres til destruktion på hospitalet eller på apoteket. 

Innohep® LEO Pharma A/S, injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE, 3.500 anti-Xa IE og 4.500 anti-Xa IE 

Hvis du har fået for meget Innohep

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har fået mere Innohep end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
 

Blødninger kan forekomme, hvis du har modtaget mere Innohep end du burde. Fortæl din læge eller sygeplejerske, hvis du føler dig utilpas eller tror du har fået for meget Innohep. 

Hvis du har glemt at tage Innohep

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer mere end én dosis, kontakt din læge omgående. 

Hvis du holder op med at tage Innohep

Den blodfortyndende effekt ophører, hvis du stopper med Innohep. Ophør ikke med behandlingen uden først at kontakte din læge eller sygeplejerske.
 

Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af denne medicin, så spørg din læge eller sygeplejerske. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Alvorlige bivirkninger, der kræver øjeblikkelig lægehjælp er sjældent set under behandling med Innohep. Hvis du oplever nogen af følgende symptomer, bør du straks kontakte din læge eller dit lokale hospital for akut hjælp. 

 • Alvorlig allergisk reaktion. Symptomerne omfatter pludseligt opståede alvorlige udslæt, hævelse af hals, ansigt, læber eller mund samt vejrtrækningsproblem.
 • Alvorlig blødning. Symptomerne er rød eller brun urin, sort tjærefarvet afføring, usædvanlige blå mærker (meget smertefulde, store eller mørke blå mærker) og blødning, der ikke vil stoppe.

 

Følgende bivirkninger er blevet observeret med administrationen af Innohep: 

 

Almindelig: forekommer hos op til 1 ud af 10 personer 

 • Blødning. Dette kan resultere i komplikationer som blodmangel (lavt hæmoglobin) eller blodansamlinger (blå mærker)
 • Reaktioner på injektionsstedet (inkl. blå mærker, blødning, smerter, kløen, rødme, hævelse eller en hårdhed på injektionsstedet)

 

Ikke almindelig: forekommer hos op til 1 ud af 100 personer 

 • Trombocytopeni (fald i antallet af blodplader)
 • Overfølsomhed (allergisk reaktion)
 • Blå mærker og misfarvninger i huden
 • Forhøjede leverenzymer
 • Dermatitis (betændelse i huden)
 • Udslæt og kløe

 

Sjælden: forekommer hos op til 1 ud af 1.000 personer 

 • Heparin-induceret trombocytopeni (fald i antallet af blodplader på grund af heparinbehandling)
 • Trombocytose (stigning i antallet af blodplader)
 • Angioødem (hævelse af ansigt, læber og tunge)
 • Anafylaktisk reaktion (se “Alvorlig allergisk reaktion" ovenfor)
 • Hyperkaliæmi (forhøjet mængde af kalium i blodet)
 • Giftig hududslæt
 • Hudnekrose (vævsdød)
 • Nældefeber
 • Osteoporose, ses i sammenhæng med langtidsbehandling
 • Priapisme (vedvarende erektion, normalt smertefuld, uden seksuel lyst)

 

Anvendelse hos børn og unge 

Begrænset information, der stammer fra et studie og kliniske erfaringer, indikerer at mønsteret af bivirkninger i børn og unge er sammenlignelige med voksne. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen eller etiketten efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Må ikke opbevares over 25° C.
 • Brug ikke denne medicin, hvis den er uklar eller du ser bundfald i glasset.
 • Væsken kan blive gul ved opbevaring, men det påvirker ikke produktets kvalitet, og produktet er stadig sikkert at bruge.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Innohep indeholder:

 • Aktivt stof: tinzaparinnatrium. En ml injektionsvæske indeholder 10.000 anti-Xa IE tinzaparinnatrium.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumacetat, natriumhydroxid og vand til injektionsvæske.

Udseende og pakningsstørrelser

Injektionsvæske.
 

Farveløs glassprøjte fyldt med farveløs eller strågul væske, fri for uklarheder og bundfald.
 

Pakningsstørrelser: 

 • 2.500 anti-Xa IE, pakning med 10 sprøjter
 • 3.500 anti-Xa IE, pakning med 10 sprøjter
 • 4.500 anti-Xa IE, pakning med 10 sprøjter

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

LEO Pharma A/S  

Industriparken 55  

DK-2750 Ballerup  

Danmark 

Fremstiller:

Laboratoires LEO S.A.  

39 Route de Chartres  

FR - 28500 Vernouillet Cedex  

Frankrig 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Innohep: Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Luxembourg, Portugal, Rumænien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...