Acarizax

frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Acarizax 12 SQ-HDM frysetørrede tabletter 

Standardiseret allergenekstrakt fra husstøvmider 

(Dermatophagoides pteronyssinus og Dermatophagoides farinae

 

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Acarizax til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Acarizax.
 3. Sådan skal du tage Acarizax.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Acarizax indeholder allergenekstrakt fra husstøvmider. Det leveres i en form, der kaldes frysetørrede tabletter, der er som tabletter, bare meget blødere. De absorberes i kroppen ved, at man lægger dem under tungen.
 • Acarizax virker ved at øge den immunologiske tolerance over for (kroppens evne til at tåle) husstøvmider.
 • Du kan tage Acarizax til behandling af allergisk rhinitis (betændelse i næseslimhinden) og allergisk astma forårsaget af husstøvmider hos voksne personer (18-65 år).

Lægen vil vurdere dine allergisymptomer og foretage en hudpriktest og/eller tage en blodprøve for at beslutte, om Acarizax er en egnet behandling for dig.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Acarizax

Tag ikke Acarizax

 • hvis du er allergisk over for et af de øvrige indholdsstoffer i Acarizax (angivet i punkt 6).
 • hvis du har nedsat lungefunktion.
 • hvis du har haft en svær forværring af din astma inden for de seneste tre måneder (efter din læges vurdering).
 • hvis du har astma og får en luftvejsinfektion, som f.eks. en forkølelse, halsbetændelse eller lungebetændelse den dag, hvor du skal tage din første dosis af Acarizax. Da vil din læge udsætte starten af behandlingen, til du har det bedre.
 • hvis du har en sygdom, der påvirker immunsystemet, tager lægemidler der undertrykker immunsystemet eller har kræft.
 • hvis du har infektion eller sår i munden.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Acarizax, hvis du  

 • har astma, bør du fortsætte med at bruge din normale astmamedicin, når du begynder behandlingen med Acarizax. Din læge vil fortælle dig, hvordan du gradvist reducerer astmamedicinen.
 • behandles for de allergiske symptomer med adrenalin, da bør du ikke være i behandling mod depression med tricykliske antidepressiva, monoaminooxidasehæmmere (MAOI'er) eller for Parkinsons sygdom med COMT-hæmmere.
 • tidligere har haft en alvorlig allergisk reaktion i forbindelse med en injektion med allergenekstrakt fra husstøvmider.
 • du har en hjertesygdom.
 • har en svær infektion i munden, har mundsår, har fået foretaget mundkirurgi eller fået trukket en tand ud. Din læge vil anbefale dig at vente med at starte behandlingen eller at holde pause med behandlingen, indtil munden er helet.
 • lider af en autoimmunsygdom.
 • Du må ikke bruge Acarizax, hvis du får akutte astmasymptomer, i stedet skal du bruge din korttidsvirkende astmamedicin.
 • Du kan forvente nogle lette til moderate, lokale allergiske reaktioner under behandlingen, hvilket kan omfatte rødmen, kløe, varmefornemmelser, generelt ubehag og uro/angst. Ved alvorlige symptomer skal du kontakte med din læge, du kan have behov for allergimedicin som f.eks. antihistamin.
 • Hvis du oplever vedvarende halsbrand eller synkebesvær under behandlingen med Acarizax, skal du kontakte din læge.

 

Hvis du oplever en eller flere af følgende symptomer, skal du omgående stoppe behandlingen med Acarizax og kontakte din læge eller skadestue:  

 • Akut forværring af dine astmasymptomer.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Synkebesvær, åndedrætsbesvær, stemmeforandringer,.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • En følelse af, at du har en klump i halsen.

Brug af anden medicin sammen med Acarizax

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Hvis du tager andre lægemidler mod dine allergisymptomer, så som antihistaminer, astmamedicin eller steroider, skal du fortælle det til din læge, så du kan få råd mht. brugen af dem, mens du behandles med Acarizax. 

Brug af Acarizax sammen med mad og drikke

 • Der bør ikke indtages mad og drikke i 5 minutter efter indtagelse af Acarizax.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Der foreligger ingen undersøgelser med brug af Acarizax under graviditet.
 • Behandling med Acarizax bør ikke påbegyndes under graviditet. Hvis du bliver gravid under behandlingen, skal du tale med din læge om, hvorvidt du bør fortsætte behandlingen.

 

Amning:  

 • Der foreligger ingen undersøgelser med brug af Acarizax under amning, men der forventes ingen virkninger på børn, der ammes. Tal med din læge om, hvorvidt du kan fortsætte med at tage Acarizax, mens du ammer dit barn.

 

Frugtbarhed:  

 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat fertilitet hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Acarizax påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Acarizax indeholder fiskeprotein

 • Denne medicin indeholder spor af fiskeprotein. Hvis din læge har fortalt dig at du har fiskeallergi, så kontakt lægen inden du tager Acarizax

3. Sådan skal du tage Acarizax

Tag altid Acarizax nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Acarizax ordineres af læger med erfaring i behandling af allergiske sygdomme. 

 

Den første dosis Acarizax skal tages under lægeovervågning. Du bør være under lægeovervågning i mindst en halv time efter, du har taget den første dosis. Dette er en forsigtighedsforanstaltning for at overvåge din følsomhed over for lægemidlet. Det giver dig samtidig mulighed for at drøfte eventuelle bivirkninger med lægen. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

1 frysetørret tablet daglig. Din læge vil rådgive dig om, hvor længe du skal tage Acarizax. Det kan være nødvendigt at tage behandlingen i 8 til 14 uger, før du mærker nogen forbedring. 

 

Ældre:  

Acarizax anbefales ikke til ældre over 65 år. 

 

Brug til børn og unge:  

Allergisk rhinitis: Acarizax må ikke anvendes til børn under 12 år.  

Allergisk astma: Acarizax må ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

Brugsanvisning

Sørg for, at dine hænder er tørre, når du håndterer lægemidlet. 

Tag medicinen på følgende måde:  

Acarizax Orifarm A/S, frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM 

 1. Riv strippen, der er markeret med trekanter, af toppen af pakningen.

Acarizax Orifarm A/S, frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM 

 1. Riv en firkant af pakningen langs de perforerede linjer.

Acarizax Orifarm A/S, frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM 

 1. Pres ikke tabletten gennem folien, da den let går i stykker og kan blive beskadiget. Fold i stedet det markerede hjørne af folien tilbage og træk den af.

Acarizax Orifarm A/S, frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM 

 1. Tag tabletten forsigtigt ud af folien og brug den omgående.

Acarizax Orifarm A/S, frysetørrede tabletter 12 SQ-HDM 

 1. Anbring tabletten under tungen. Lad den blive liggende der, til den er opløst. Undgå at synke i 1 minut. Undgå at spise eller drikke i mindst 5 minutter.

Hvis du har taget for mange Acarizax

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Acarizax, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Symptomer

 • Allergiske symptomer, herunder synkebesvær, åndedrætsbesvær, stemmeforandringer, følelsen af at have en klump i halsen, udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Hvis du har glemt at tage Acarizax

 • Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det.
  Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.
 • Hvis du ikke har taget Acarizax i mere end 7 dage, skal du kontakte din læge, før du tager Acarizax igen.

Hvis du holder op med at tage Acarizax

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkningerne kan være en allergisk reaktion på det allergen, du bliver behandlet med. De fleste allergiske bivirkninger kan vare fra minutter til timer efter, at medicinen er taget og de fleste forsvinder efterhånden, når du har fået behandlingen i 1-3 måneder. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patien- ter):  

 • Hævelse af svælget. Kan være livsfarligt. Ring 112.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Hævelse i luftvejene. Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og åndedrætsbesvær. Hvis der kommer svær hævelse i svælget, er der alvorlig risiko for kvælning. Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Irritation og betændelse i næse og svælg.
 • Kløende ører.
 • Følelse af irritation i halsen.
 • Hævelser i munden og/eller af læberne. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Kløe i munden.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Betændelse i bronkierne (bronkitis), bihulebetændelse, snue.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Kløende øjne.
 • Astma.
 • Talebesvær.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Smerter i mund og svælg.
 • Mavesmerter. Diarré.
 • Synkebesvær.
 • Sure opstød / halsbrand.
 • Brændende eller sviende fornemmelse bag brystbenet og sure opstød pga. tilbageløb af mavesyre til spiserøret. Tal med lægen.
 • Luftvejsinfektioner.
 • Smerter og brændende følelse i tungen. Betændelse i tungen. Kløende læber og tunge.
 • Sår i munden. Ubehag og/eller smerter i munden.
 • Kvalme.
 • Rødmen af slimhinden i munden.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i munden.
 • Mundbetændelse.
 • Hævelse af tungen.
 • Opkastning.
 • Kløe.
 • Nældefeber.
 • Ubehag i brystet.
 • Træthed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Betændelse i strubehovedet.
 • Svimmelhed.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd pga. allergi.
 • Ubehag i ørerne.
 • Hjertebanken.
 • Ubehag i næsen, tilstoppet, hævet eller rindende næse, nysen.
 • Følelse af forsnævring i halsen.
 • Rødmen i svælget.
 • Hævede mandler.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Acarizax i mere end 2-3 uger, skaldu passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Smerter i læberne. Læbesår.
 • Irritation i spiserøret.
 • Blærer i munden.
 • Forstørret spytkirtel. Forøget spytproduktion.
 • Rødmen af huden.
 • Utilpashed. Følelse af fremmedlegeme i munden.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Acarizax utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Acarizax efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Du kan opbevare Acarizax ved almindelig temperatur.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Acarizax indeholder:

Aktivt stof: 

Standardiseret allergenekstrakt fra husstøvmider (Dermatophagoides pteronyssinus og Dermatophagoides farinae). Aktiviteten per frysetørret tablet er udtrykt i enheden SQ-HDM. Aktiviteten af en frysetørret tablet er 12 SQ-HDM. 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Gelatine (fra fisk), mannitol og natriumhydroxid (til justering af pH). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Acarizax er hvide til cremefarvede cirkelrunde frysetørrede tabletter mærket med en præget femkant på den ene side. 

 

Acarizax fås i: 

Acarizax 12 SQ-HDM i pakninger med 30 eller 90 frysetørrede tabletter. 

 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...