Heparin ukonserveret SAD

injektionsvæske 100 IE/ml

Amternes Lægemiddelreg.kontorI/S

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Heparin ukonserveret SAD 100, 500, 1000 og 5000 IE/ml 

injektionsvæske, opløsning 

Heparinnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Heparin ukonserveret SAD til dig personligt.
  Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Heparin ukonserveret SAD
 3. Sådan skal du tage Heparin ukonserveret SAD
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Heparin ukonserveret SAD er et blodfortyndende lægemiddel. 

 

Heparin ukonserveret SAD anvendes til patienter til forebyggelse eller behandling af blodpropper. 

 

Du vil få Heparin ukonserveret SAD som en indsprøjtning af en læge eller sygeplejerske. 

 

Lægen kan give dig Heparin ukonserveret SAD for noget andet. Spørg lægen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Heparin ukonserveret SAD

Tag ikke Heparin ukonserveret SAD

 • hvis du er allergisk over for heparinnatrium eller over for et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)
 • hvis du er gravid og skal have rygmarvsbedøvelse (epidural) under fødslen
 • har eller har haft blødninger fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader) efter behandling med heparin
 • hvis du har blødninger, fx icentralnervesystemet, øjne, ører, i mave- tarmkanalen (mavesår), eller blødninger i forbindelse med operationer
 • hvis du har betændelse i hjerteklapperne
 • er gravid og har stor risiko for abort
 • hvis du har meget dårlig leverfunktion
 • hvis du har meget forhøjet blodtryk

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Heparin ukonserveret SAD: 

 • hvis du har forhøjet blodtryk
 • hvis du har dårlig lever eller nyrer
 • hvis du har for få blodplader i blodet
 • hvis du har diabetes
 • hvis du har for meget kalium i blodet
 • hvis du tager eller skal tage blodfortyndende medicin og anden medicin mod blodpropper

 

Kontakt straks læge eller sundhedspersonale, hvis du har fået rygmarvs- bedøvelse og får rygsmerter eller følelsesløshed, stivhed eller svaghed i benene og får problemer med tarm- og blærefunktion.
 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Heparin ukonserveret SAD. Det kan påvirke prøveresultaterne.
 

Så længe du er i behandling med Heparin ukonserveret SAD vil lægen rutinemæssigt tage blodprøver. 

Brug af anden medicin sammen med Heparin ukonserveret SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får: 

 • acetylsalicylsyre og andre såkaldte NSAID lægemidler (midler mod gigt og smerter)
 • blodfortyndende midler og anden medicin til forebyggelse og behandling af blodpropper
 • medicin mod alvorlig blodforgiftning (aktiveret protein C)
 • medicin mod hjertekramper (glycerylnitrat)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller plan- lægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Gravide må kun anvende Heparin ukonserveret SAD efter lægelig vurdering. Følg lægens anvisning. 

 

Amning 

Kvinder, der ammer, må anvende Heparin ukonserveret SAD. Lægemidlet udskilles ikke i modermælk. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Heparin ukonserveret SAD påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Heparin ukonserveret SAD indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (22 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage Heparin ukonserveret SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 

 

Heparin ukonserveret SAD findes som en injektionsvæske, som gives som en indsprøjtning under huden eller i en blodåre. Heparin ukonserveret SAD må aldrig sprøjtes ind i en muskel. Du vil normalt få Heparin ukonserveret SAD af en læge eller sygeplejerske. 

 

Doseringen er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad. Lægen vil afgøre den rette dosis til dig. 

 

Heparin ukonserveret SAD kan gives uafhængigt af måltider. 

Hvis du har brugt for meget Heparin ukonserveret SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Hvis du har fået for meget Heparin ukonserveret SAD vil din læge eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler. 

 

Tegn på overdosering er blødninger. 

Hvis du har glemt at bruge Heparin ukonserveret SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at tage Heparin ukonserveret SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede):  

Alvorlige: Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker (i sjældne tilfælde også blodpropper) pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kan opstå længe efter ophør med behandlingen. Kontakt læge eller skadestue. 

Øget tendens til blødninger i indre organer - specielt ved høje doser. 

Ikke alvorlige: Hudreaktioner ved stedet for indsprøjtning. Lokal irritation kan forekomme ved indsprøjtning af lægemidlet under huden. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1-10 ud af 1.000 behandlede):  

Ikke alvorlige: Hududslæt, nældefeber og pruritus. 

Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed ved langtidsbehandling. 

Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede): 

Alvorlige: Forandringer i huden med sår og vævsdød. 

Mangel på hormonet aldosteron, symptomerne er: Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet (specielt hvis du har diabetes eller dårlige nyrer). I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning, muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for meget kalium i blodet. For meget kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). 

Ikke alvorlige: Allergiske reaktioner. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

Alvorlige: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue. Rygsmerter, lammelser og føleforstyrrelser i benene samt vandladningsbesvær pga. blodansamling i rygraden eller omkring rygmarven ved samtidig brug af rygmarvsbedøvelse. 

Ikke alvorlige: Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben. 

 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:  

Ikke alvorlige: Forbigående hårtab ved langtidsbehandling. 

 

Heparin ukonserveret SAD kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, urinprøver etc. herunder leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundheds- styrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbeva- ringen. 

 

Opbevar Heparin ukonserveret SAD i original yderpakning. Opbevar Heparin ukonserveret SAD utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Heparin ukonserveret SAD efter den udløbsdato, der står på paknin- gen efter Anv. inden. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger‌

Heparin ukonserveret SAD 100, 500, 1000 og 5000 IE/ml injektionsvæske indeholder:

Aktivt stof: Heparinnatrium. 

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, vand til injektionsvæsker. 

Udseende og pakningsstørrelser

Heparin ukonserveret SAD (100, 500, 1000 og 5000 IE/ml) er en klar, farveløs væske. 

Heparin ukonserveret SAD findes i pakningsstørrelser på:  

100 IE/ml: 10 ml hætteglas x 10 

500 IE/ml: 20 ml hætteglas x 10 

1000 IE/ml: 1 ml amp. x 10 og 10 ml hætteglas x 10 

5000 IE/ml: 1 ml amp. x 10 og 10 ml hætteglas x 10 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.  

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstilller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Amgros I/S 

Dampfærgevej 22 

2100 København Ø  

amgros@amgros.dk 

 

Fremstiller 

Region Hovedstadens Apotek  

Marielundvej 25 

2730 Herlev 

 

Seneste nye indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk  

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sundhedsstyrelsen.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2014. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...