Natriumklorid "B. Braun"

infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml

B. Braun

Indledning (opløsning i plastbeholder (Ecoflac plus))

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

NATRIUMKLORID "B. BRAUN" 9 mg/ml infusionsvæske, opløsning 

Natriumchlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Natriumklorid "B. Braun"
 3. Sådan bliver du behandlet med Natriumklorid "B. Braun"
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Natriumklorid "B. Braun" er en opløsning, som er beregnet til intravenøs infusion. Det er en steril fysiologisk opløsning af salt (natriumchlorid) i vand. Opløsningen indeholder elektrolytterne natrium og chlorid, som er vigtige for kroppens væskebalance.
Opløsningen vil blive indgivet af sygehuspersonalet. 

 • Natriumklorid "B. Braun" bruges til at genoprette kroppens væske- og elektrolytbalance efter tab af salt og væske (dehydrering) f.eks. efter svære tilfælde af opkastning eller diarré, varme vejrforhold, kraftig svedproduktion, forbrændinger eller væskende sår, nyresygdomme, eller tab gennem fistler eller slimhinder.
 • Natriumklorid "B. Braun" kan anvendes som kortvarig erstatning ved blodtab.
 • Lægen kan også ordinere Natriumklorid "B. Braun" til opløsning eller fortynding af andre lægemidler, som indgår i din behandling.

 

Lægen kan give dig Natriumklorid "B. Braun" for noget andet. Spørg lægen. 

2. Det skal du vide om Natriumklorid ”B. Braun”

Natriumklorid "B. Braun" kan anvendes til opløsning eller fortynding af andre lægemidler (tørstoffer eller koncentrater til infusionsvæsker), som skal gives intravenøst.
Informationen nedenfor vedrører Natriumklorid "B. Braun" anvendt som den er, d.v.s. uden tilsætning af andre lægemidler.
Hvis du ønsker oplysninger om eventuelt tilsatte lægemidler, skal du spørge lægen.
 

Du må ikke få Natriumklorid "B. Braun"

Natriumklorid "B. Braun" må ikke anvendes, hvis du 

 • har væskeophobning
 • har højt indhold af natrium i kroppen
 • har for højt indhold af chlorid i kroppen.

 

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Natriumklorid "B. Braun" 

 

Natriumklorid "B. Braun" skal anvendes med forsigtighed, hvis du 

 • har lavt indhold af kalium i kroppen
 • har hjertesvigt
 • har forhøjet blodtryk
 • har hævede fødder, ankler eller hænder (ødem)
 • har vand i lungerne
 • har nedsat nyrefunktion
 • har fået konstateret for højt indhold af syre i kroppen (metabolisk acidose)
 • er gravid, se "Graviditet og amning"
 • har forhøjet indhold af hormonet aldosteron (hyperaldosteronisme)
 • er i behandling med kortikosteroider (binyrebarkhormoner)
 • har anden sygdom eller får nogen anden behandling, som gør at din krop tilbageholder natrium, som gør det nødvendigt at begrænse natriumindtagelsen.

 

Din læge kan ordinere laboratorieprøver, som bl.a. viser elektrolytkoncentrationer, væskebalance og syre-basebalance for at vurdere, om der skal tages særlige forholdsregler under behandlingen.
 

For tidligt fødte og nyfødte kan have overskud af natrium i blodet pga. at nyrefunktionen endnu ikke er fuldt udviklet. Hvis gentagne infusioner med natriumchlorid er nødvendige, skal indholdet af natrium i blodet hos barnet kontrolleres før hver infusion. 

Brug af anden medicin

 • Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

 

Informer din læge 

 • hvis du er i behandling med binyrebarkhormoner (kortikosteroider) (anvendes f.eks. til behandling af lunge-, hud- og gigtsygdomme og allergiske reaktioner)
 • hvis du er i behandling med kortikotropin (ACTH) (anvendes f.eks. for at undersøge funktionen af dine binyrer).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
 

Natriumklorid "B. Braun" kan anvendes under graviditet og amning.
Hvis du har svangerskabsforgiftning (præeklampsi) under graviditeten, bør du rådføre dig med lægen, da forsigtighed tilrådes i disse tilfælde. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Natriumklorid "B. Braun" påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

3. Sådan bliver du behandlet med Natriumklorid ”B. Braun”

Lægen vil beregne og tilpasse dosis efter dit behov.
Natriumklorid "B. Braun" vil blive givet af en læge eller en sygeplejerske som infusion i en vene.
Behandlingens varighed afhænger af din tilstand og dit behov. 

Hvis du har fået for meget Natriumklorid "B. Braun" infusionsvæske, opløsning

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Natriumklorid "B. Braun".
 

Symptomer på en overdosis af natriumchlorid kan være kvalme, opkastning, diarré, mavekramper, tørst, mundtørhed, tørre øjne, svedudbrud, feber, hjertebanken, forhøjet blodtryk, nyresvigt, ophobning af vand i lungerne, som gør det vanskeligt at trække vejret (lungeødem), ophobning af vand under huden, især omkring fodleddene (perifert ødem), vejrtrækningsophør, hovedpine, svimmelhed, rastløshed, irritabilitet, svaghed, kramper, syreophobning i blodet (acidose) med symptomer som træthed, forvirring, koma og hurtig vejrtrækning. 

 

Hvis nogle af disse bivirkninger forekommer, og du har mistanke om, at du har fået for meget Natriumklorid "B. Braun", skal du omgående fortælle det til lægen eller til sundhedspersonalet.
Infusionen skal afbrydes, og du vil få behandling afhængigt af symptomerne. 

4. Bivirkninger

Natriumklorid "B. Braun" kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hvis du får nogle af bivirkningerne i tabellen, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet. 

 • påvirkning af nerverne i hjernen, som kan give symptomer som tale- og synkeproblemer, lammelse i arme og ben (såkaldt central pontin myelinolyse, der til tider kan være en alvorlig og livstruende tilstand)
  Sjælden (forekommer hos færre en 1 ud af 1.000 patienter)
 • hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger på grund af for høj surhedsgrad i blodet. I alvorlige tilfælde endda nedsat bevidsthed med dyb og hurtig vejrtrækning
  Hyppighed ikke kendt (kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data)
 • smerter og hævelse på injektionsstedet på grund af tilstopning af blodåren
  Hyppighed ikke kendt (kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data)

Ikke alvorlige bivirkninger

Hyppigheden ikke kendt (kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data) 

 • for højt indhold af natrium i kroppen ved hjertesvigt og nyresvigt
 • ophobning af væske i kroppen
 • feber
 • infektion på injektionsstedet
 • betændelse i blodåren ved injektionsstedet
 • blodudsivning ved injektionsstedet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke Natriumklorid "B. Braun" efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Brug ikke Natriumklorid "B. Braun", hvis opløsningen er uklar, og beholderen eller lukket viser synlige tegn på skader.
 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Natriumklorid "B. Braun" 9 mg/ml infusionsvæske, opløsning, indeholder:

 • Aktivt stof: natriumchlorid 9 mg/ml
 • Øvrigt indholdsstof: vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Natriumklorid "B. Braun" 9 mg/ml infusionsvæske, opløsning er en klar, farveløs og steril vandig opløsning.
 

Natriumklorid "B. Braun" 9 mg/ml infusionsvæske, opløsning fås i følgende emballage og pakningsstørrelser: I Danmark: 

 • Plastbeholder (Ecoflac plus): 20 x 50 ml, 20 x 100 ml, 10 x 250 ml, 10 x 500 ml, 10 x 1.000 ml

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

B. Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1 

34212 Melsungen, Tyskland 

Postadresse: 

34209 Melsungen, Tyskland 

Repræsentant

B. Braun Medical A/S 

Dirch Passers Allé, 3. sal 

2000 Frederiksberg 

Fremstiller

B. Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1 

34212 Melsungen, Tyskland 

eller 

B. Braun Medical S.A.
Carreterra de Terrassa 121 

08191 Rubi, Barcelona, Spanien 

eller 

B. Braun Avitum AG 

Schwarzenberger Weg 73-79 

34212 Melsungen, Tyskland 

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale

NATRIUMKLORID "B. BRAUN"" 9 mg/ml infusionsvæske, opløsning 

Dosering og indgivelsesmåde

Maksimal døgndosis: 

40 ml/kg legemsvægt svarende til 6 mmol natrium pr. kg legemsvægt.
 

Infusionshastighed: 

Afhænger af patientens alder, legemsvægt og kliniske status, men er sædvanligvis op til 5 ml/kg legemsvægt pr. time svarende til 1,7 dråber/kg legemsvægt/minut. Ved behandling af shock kan det være nødvendigt med hurtigere infusionshastighed.
 

Infusionsmåde 

Hvis opløsningen gives som trykinfusion (f.eks. med trykmanchet) skal beholder og udstyr tømmes for luft inden infusionen påbegyndes. 

Uforligeligheder

Hvis produktet skal blandes med andre lægemidler, skal der tages hensyn til forligeligheden. Følg anvisningerne for det lægemiddel, der skal iblandes eller opløses. 

Instruktioner vedrørende anvendelse og håndtering

Enkeltdosisbeholdere. Ubrugt opløsning skal kasseres.
Opløsningen skal anvendes umiddelbart efter anbrud af beholderen.
 

Må kun anvendes, hvis opløsningen er klar og beholderen eller lukket ikke viser synlige tegn på skader.
 

Fjern al luft inden trykinfusion indledes.
 

Ikke anvendt opløsning samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer og hospitalets affaldsrutiner. 

Brugsanvisning for Ecoflac plus

1. Gravitationsinfusion

 • Tilslut infusionssættet, fyld dråbekammeret halvt, fyld infusionsslangen idet luftbobler undgås.
 • Luk infusionssættets udluftningsventil.
 • Forbind infusionsslangen til kanyle/kateder.
 • Åbn rulleklemmen og begynd infusionen med udluftningsventilen lukket.
  Natriumklorid "B. Braun" B. Braun Melsungen, infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml

2. Trykinfusion

 • Tilslut infusionssæt.
 • Hold flasken opret.
 • Lad rulleklemmen være åben, pres luften ud af flasken og fyld dråbekammeret halvt.
  Natriumklorid "B. Braun" B. Braun Melsungen, infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml
 • Vend beholderen og fjern luft fra infusionssættet.
 • Luk rulleklemmen.
 • Anbring Ecoflac plus i en trykmanchet.
 • Opbyg tryk.
  Natriumklorid "B. Braun" B. Braun Melsungen, infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml
 • Åbn rulleklemmen og påbegynd infusionen.

3. Tilsætninger

Tilsætning via kanyle 

 • Indsæt kanylen lodret.
  Natriumklorid "B. Braun" B. Braun Melsungen, infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml

 

Tilsætning ved hjælp af overføringskanyle (Ecoflac Mix) 

 1. Sæt overføringskanylen på beholderen.
 2. Sæt flasken med tilsætningsstoffet på overføringskanylens modsatte ende med et "klik".
  Natriumklorid "B. Braun" B. Braun Melsungen, infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml
 3. Vend Ecoflac plus-beholderen og pres opløsningen ned i flasken med tilsætningsstoffet. Opløs tilsætningsstoffet fuldstændigt. Vend Ecoflac plus-beholderen med den tilsluttede flaske op og ned. Pres luft op i flasken, således at hele opløsningen bliver overført til Ecoflac plus-beholderen.

 

Dokumentation for tilsætning og gen-forsegling af injektionsporten med Ecopin 

 1. Anbring Ecopin i injektionsporten.
 2. Knæk tappen af.
  Natriumklorid "B. Braun" B. Braun Melsungen, infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml

Indledning (opløsning i plastpose (Ecobag))

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

NATRIUMKLORID "B. BRAUN" 9 mg/ml infusionsvæske, opløsning 

Natriumchlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Natriumklorid "B. Braun"
 3. Sådan bliver du behandlet med Natriumklorid "B. Braun"
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Natriumklorid "B. Braun" er en opløsning, som er beregnet til intravenøs infusion. Det er en steril fysiologisk opløsning af salt (natriumchlorid) i vand. Opløsningen indeholder elektrolytterne natrium og chlorid, som er vigtige for kroppens væskebalance.
Opløsningen vil blive indgivet af sygehuspersonalet. 

 • Natriumklorid "B. Braun" bruges til at genoprette kroppens væske- og elektrolytbalance efter tab af salt og væske (dehydrering) f.eks. efter svære tilfælde af opkastning eller diarré, varme vejrforhold, kraftig svedproduktion, forbrændinger eller væskende sår, nyresygdomme, eller tab gennem fistler eller slimhinder.
 • Natriumklorid "B. Braun" kan anvendes som kortvarig erstatning ved blodtab.
 • Lægen kan også ordinere Natriumklorid "B. Braun" til opløsning eller fortynding af andre lægemidler, som indgår i din behandling.

 

Lægen kan give dig Natriumklorid "B. Braun" for noget andet. Spørg lægen. 

2. Det skal du vide om Natriumklorid ”B. Braun”

Natriumklorid "B. Braun" kan anvendes til opløsning eller fortynding af andre lægemidler (tørstoffer eller koncentrater til infusionsvæsker), som skal gives intravenøst.
Informationen nedenfor vedrører Natriumklorid "B. Braun" anvendt som den er, d.v.s. uden tilsætning af andre lægemidler.
Hvis du ønsker oplysninger om eventuelt tilsatte lægemidler, skal du spørge lægen.
 

Du må ikke få Natriumklorid "B. Braun"

Natriumklorid "B. Braun" må ikke anvendes, hvis du 

 • har væskeophobning
 • har højt indhold af natrium i kroppen
 • har for højt indhold af chlorid i kroppen.

 

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Natriumklorid "B. Braun" 

 

Natriumklorid "B. Braun" skal anvendes med forsigtighed, hvis du 

 • har lavt indhold af kalium i kroppen
 • har hjertesvigt
 • har forhøjet blodtryk
 • har hævede fødder, ankler eller hænder (ødem)
 • har vand i lungerne
 • har nedsat nyrefunktion
 • har fået konstateret for højt indhold af syre i kroppen (metabolisk acidose)
 • er gravid, se "Graviditet og amning"
 • har forhøjet indhold af hormonet aldosteron (hyperaldosteronisme)
 • er i behandling med kortikosteroider (binyrebarkhormoner)
 • har anden sygdom eller får nogen anden behandling, som gør at din krop tilbageholder natrium

 

Din læge kan ordinere laboratorieprøver, som bl.a. viser elektrolytkoncentrationer, væskebalance og syre-basebalance for at vurdere, om der skal tages særlige forholdsregler under behandlingen.
 

For tidligt fødte og nyfødte kan have overskud af natrium i blodet pga. at nyrefunktionen endnu ikke er fuldt udviklet. Hvis gentagne infusioner med natriumchlorid er nødvendige, skal indholdet af natrium i blodet hos barnet kontrolleres før hver infusion. 

Brug af anden medicin

 • Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

 

Informer din læge 

 • hvis du er i behandling med kortikosteroider (anvendes f.eks. til behandling af lunge-, hud- og gigtsygdomme og allergiske reaktioner)
 • hvis du er i behandling med kortikotropin (ACTH) (anvendes f.eks. for at undersøge funktionen af dine binyrer).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
 

Natriumklorid "B. Braun" kan anvendes under graviditet og amning.
Hvis du har svangerskabsforgiftning (præeklampsi) under graviditeten, bør du rådføre dig med lægen, da forsigtighed tilrådes i disse tilfælde. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Natriumklorid "B. Braun" påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

3. Sådan bliver du behandlet med Natriumklorid ”B. Braun”

Lægen vil beregne og tilpasse dosis efter dit behov.
Natriumklorid "B. Braun" vil blive givet af en læge eller en sygeplejerske som infusion i en vene.
Behandlingens varighed afhænger af din tilstand og dit behov. 

Hvis du har fået for meget Natriumklorid "B. Braun" infusionsvæske, opløsning

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Natriumklorid "B. Braun".
 

Symptomer på en overdosis af natriumchlorid kan være kvalme, opkastning, diarré, mavekramper, tørst, mundtørhed, tørre øjne, svedudbrud, feber, hjertebanken, forhøjet blodtryk, nyresvigt, ophobning af vand i lungerne, som gør det vanskeligt at trække vejret (lungeødem), ophobning af vand under huden, især omkring fodleddene (perifert ødem), vejrtrækningsophør, hovedpine, svimmelhed, rastløshed, irritabilitet, svaghed, kramper, syreophobning i blodet (acidose) med symptomer som træthed, forvirring, koma og hurtig vejrtrækning. 

 

Hvis nogle af disse bivirkninger forekommer, og du har mistanke om, at du har fået for meget Natriumklorid "B. Braun", skal du omgående fortælle det til lægen eller til sundhedspersonalet.
Infusionen skal afbrydes, og du vil få behandling afhængigt af symptomerne. 

4. Bivirkninger

Natriumklorid "B. Braun" kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hvis du får nogle af bivirkningerne i tabellen, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet. 

 

 • påvirkning af nerverne i hjernen, som kan give symptomer som tale- og synkeproblemer, lammelse i arme og ben (såkaldt central pontin myelinolyse, der til tider kan være en alvorlig og livstruende tilstand)

Sjælden (forekommer hos færre en 1 ud af 1.000 patienter) 

 • hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger på grund af for høj surhedsgrad i blodet. I alvorlige tilfælde endda nedsat bevidsthed med dyb og hurtig vejrtrækning

Hyppighed ikke kendt (kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data) 

 • smerter og hævelse på injektionsstedet på grund af tilstopning af blodåren

Hyppighed ikke kendt (kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data) 

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Hyppigheden ikke kendt (kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data) 

 • for højt indhold af natrium i kroppen ved hjertesvigt og nyresvigt
 • ophobning af væske i kroppen
 • feber
 • infektion på injektionsstedet
 • betændelse i blodåren ved injektionsstedet
 • blodudsivning ved injektionsstedet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke Natriumklorid "B. Braun" efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Brug ikke Natriumklorid "B. Braun", hvis opløsningen er uklar, og beholderen eller lukket viser synlige tegn på skader.
 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Natriumklorid "B. Braun" 9 mg/ml infusionsvæske, opløsning, indeholder:

 • Aktivt stof: natriumchlorid 9 mg/ml
 • Øvrigt indholdsstof: vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Natriumklorid "B. Braun" 9 mg/ml infusionsvæske, opløsning er en klar, farveløs og steril vandig opløsning. 

 

Natriumklorid "B. Braun" 9 mg/ml infusionsvæske, opløsning fås i følgendeemballage og pakningsstørrelser: 

Ecobag plastpose: 20 x 100 ml, 20 x 250 ml, 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

B. Braun Melsungen AG 

Carl-Braun-Strasse 1 

34212 Melsungen, Tyskland 

Postadresse: 

34209 Melsungen, Tyskland 

Repræsentant

B. Braun Medical A/S 

Dirch Passers Allé, 3. sal 

2000 Frederiksberg 

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale

NATRIUMKLORID "B. BRAUN" 9 mg/ml infusionsvæske, opløsning 

Dosering og indgivelsesmåde

Maksimal døgndosis: 

40 ml/kg legemsvægt svarende til 6 mmol natrium pr. kg legemsvægt. 

 

Infusionshastighed: 

Afhænger af patientens alder, legemsvægt og kliniske status, men er sædvanligvis op til 5 ml/kg legemsvægt pr. time svarende til 1,7 dråber/kg legemsvægt/minut. Ved behandling af shock kan det være nødvendigt med hurtigere infusionshastighed. 

 

Infusionsmåde 

Hvis opløsningen gives som trykinfusion (f.eks. med trykmanchet) skal beholder og udstyr tømmes for luft inden infusionen påbegyndes. 

Uforligeligheder

Hvis produktet skal blandes med andre lægemidler, skal der tages hensyn til forligeligheden. Følg anvisningerne for det lægemiddel, der skal iblandes eller opløses. 

Instruktioner vedrørende anvendelse og håndtering

Enkeltdosisbeholdere. Ubrugt opløsning skal kasseres.
Opløsningen skal anvendes umiddelbart efter anbrud af beholderen. 

 

Må kun anvendes, hvis opløsningen er klar og beholderen eller lukket ikke viser synlige tegn på skader. 

 

Fjern al luft inden trykinfusion indledes. 

 

Ikke anvendt opløsning samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer og hospitalets affaldsrutiner. 

Brugsanvisning for Ecobag

Forberedelse inden infusionen

1. 

 • Kontroller at både posen og dens tilslutningsporte er intakte.
 • Kontroller at opløsningen er klar og uden misfarvning.
 • Åbn posen ved at fjerne den aktuelle sterile beskyttelse.
  Natriumklorid "B. Braun" B. Braun Melsungen, infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml
  Den åbnede infusionsport er steril.
  (Natriumklorid "B. Braun" B. Braun Melsungen, infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml → Infusionssæt)
  (Natriumklorid "B. Braun" B. Braun Melsungen, infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml → Tilsætningsport)

Gravitationsinfusion

2. 

 • Luk udluftningsventil og rulleklemme på infusionssættet.
 • Tilslut infusionssættet.
  Natriumklorid "B. Braun" B. Braun Melsungen, infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml

 

3. 

 • Fyld dråbekammeret halvt.
 • Fyld infusionsslangen og fjern luftbobler.
  Natriumklorid "B. Braun" B. Braun Melsungen, infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml

 

4. 

 • Tilslut infusionsslangen til kanyle/venekateter.
 • Påbegynd infusionen med lukket luftventil.
  Natriumklorid "B. Braun" B. Braun Melsungen, infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml

Trykinfusion

5. 

 • Tilslut infusionssættet.
 • Hold posen opret.
 • Lad rulleklemmen være åben, pres luften ud af posen og fyld dråbekammeret halvt.
  Natriumklorid "B. Braun" B. Braun Melsungen, infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml
 • Vend posen op og ned og fjern luftbobler fra infusionssættet.
 • Luk rulleklemmen.

 

6. 

 • Anbring Ecobag-posen i en trykmanchet.
  Natriumklorid "B. Braun" B. Braun Melsungen, infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml
 • Pump op til det ønskede tryk.
 • Åbn rulleklemmen og påbegynd infusionen.

Tilsætning af lægemidler

7. 

 • Åben tilsætningsporten ved at bryde den respektive beskyttelse.. Den åbnede port er steril.
  Natriumklorid "B. Braun" B. Braun Melsungen, infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml
 • Tilsæt det ønskede lægemiddel.
 • Forsegl tilsætningsporten igen ved at påsætte den sterile beskyttelse (d.v.s. den beskyttelse, som blev fjernet inden tilsætningen)..

Tilsætning af lægemiddel med overføringsadapter

8. 

 • Fjern lukningen på flasken med lægemidlet og desinficer injektionsmembranen.
  Natriumklorid "B. Braun" B. Braun Melsungen, infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml
 • Tilslut overføringsadapteren til flasken med lægemidlet og kontroller at den sidder rigtigt.
 • Hvis flasken med lægemidlet er lufttom, tilsluttes overføringsadapteren først til Ecobag.

 

9. 

 • Bryd forseglingen på tilsætningsporten.
  Den åbnede port er steril.
 • Tilslut overføringsadapteren til flasken med lægemidlet og kontroller at den sidder rigtigt.
  Natriumklorid "B. Braun" B. Braun Melsungen, infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml

 

10. 

 • Overfør opløsningen til flasken med lægemidlet ved at trykke flere gange på posen.
 • Kontrollér at lægemiddelsubstansen er helt opløst.
  Natriumklorid "B. Braun" B. Braun Melsungen, infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml

 

11. 

 • Vend posen med den tilkoblede flaske med lægemiddel op og ned
 • Pres luft ind i flasken med lægemidlet og let trykket på Ecobag-posen, så opløsningen kan løbe ned i posen.
 • Når al opløsning er overført til posen, fjernes adapter og flaske med lægemidlet.
  Natriumklorid "B. Braun" B. Braun Melsungen, infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml

Forsegling

12. 

 • Forsegl tilsætningsporten ved igen at påsætte den sterile beskyttelse (d.v.s. den beskyttelse, som blev fjernet inden tilsætningen).
  Natriumklorid "B. Braun" B. Braun Melsungen, infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 04/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...