Locoid Capilar

kutanopløsning 1 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Locoid® Capilar  

1 mg/g (0,1 %) kutanopløsning  

Hydrocortisonbutyrat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid Capilar
 3. Sådan skal du bruge Locoid Capilar
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Locoid Capilar indeholder hydrocortisonbutyrat, som er et binyrebarkhormon (steroid). 

Locoid Capilar virker ved at hæmme irritation i huden. 

Du kan bruge Locoid Capilar til behandling af eksem, ved irriteret hud og psoriasis. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid Capilar

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Locoid Capilar:

 • hvis du er allergisk over for hydrocortisonbutyrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Locoid Capilar (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har en virussygdom, der giver udbrud på huden, f.eks. forkølelsessår eller skoldkopper
 • hvis du har en hudinfektion, som er forårsaget af bakterier eller svampe.
  I så fald skal betændelses- eller svampeinfektionen behandles samtidigt
 • hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme, især på hage, næse, kinder og pande (rosacea)
 • hvis du har irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Locoid Capilar: 

 • hvis din hudsygdom forværres under behandling med Locoid Capilar, skal du kontakte lægen. Behandlingen skal måske ophøre.
 • du må ikke bruge Locoid Capilar i længere tid, end lægen har fortalt dig. Hvis behandlingen varer mere end 4-6 uger, skal du regelmæssigt til kontrol hos lægen.
 • hvis du har brugt Locoid Capilar i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan få din hudsygdom til at blusse op igen. Tal med lægen.
 • du må kun bruge Locoid Capilar i ansigtet, hvis lægen har fortalt dig det. Pas på, at Locoid Capilar ikke kommer i øjnene.
 • du bør ikke dække det behandlede område med et plaster, plastik eller på anden måde pakke det ind, da det øger risikoen for bivirkninger. Tal evt. med lægen.
 • Længere tids behandling af børn bør undgås, da børn kan være mere følsomme overfor Locoid Capilar end voksne.

Brug af anden medicin sammen med Locoid Capilar

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Locoid Capilar efter aftale med lægen. 


Amning
Du kan bruge Locoid Capilar, selvom du ammer.
Hvis du smører kutanopløsningen på brystet eller brystvorten, skal du vaske kutanopløsningen af, inden du ammer dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoid Capilar påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Locoid Capilar

Brug altid Locoid Capilar nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Smør Locoid Capilar på de angrebne steder i et tyndt lag 1-2 gange dagligt. 

 

Vask hænderne omhyggeligt efter påsmøringen, medmindre det er hænderne, som du behandler. 

 

Pas på, at kutanopløsningen ikke kommer i øjnene. 

Brug ikke kutanopløsningen i længere tid, end lægen har fortalt dig. 

 

Brug til børn og unge 

Længere tids behandling af børn bør undgås, da børn kan være mere følsomme overfor Locoid Capilar end voksne. 

Hvis du har brugt for meget Locoid Capilar

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har brugt mere Locoid Capilar, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

Intensiv brug under dækkende plaster kan medføre nedsat funktion af binyrebarken med symptomer som træthed og svækket modstandskraft. 

Hvis du har glemt at bruge Locoid Capilar

Smør Locoid Capilar på det hudområde, der skal behandles, så snart du kommer i tanke om det. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Locoid Capilar

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Der kan komme opblussen eller forværring af din hudsygdom, hvis du stopper behandlingen pludseligt, især hvis du har brugt Locoid Capilar i lang tid. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen.
 • Tydelige små blodkar i huden.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Strækmærker.
 • Rødmen af huden.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.
 • Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • Kontakteksem/allergisk kontakteksem.
 • Pigmentforandringer.
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/tynde bløde hår i ansigt, på

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Overfølsomhedsreaktion.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar ikke Locoid Capilar ved temperaturer over 25 °C. 

 

Efter åbning bør flasken bruges inden 8 uger. Det kan være en hjælp at skrive datoen, hvor du åbnede flasken, på kartonen. 

 

Brug ikke Locoid Capilar efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Locoid Capilar indeholder:

 • Aktivt stof: hydrocortisonbutyrat 1 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Isopropylalkohol, glycerol, povidon K90, vandfri citronsyre, vandfri natriumcitrat og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: Klar, farveløs opløsning. 

 

Locoid Capilar 1 mg/g fås i pakninger med 100 ml kutanopløsning. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Locoid® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S. 

 

Locoid® Capilar svarer til Locoid®

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...