Lymecyclin "2care4"

hårde kapsler 300 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lymecyclin 2care4 300 mg hårde kapsler  

Lymecyclin 

Styrkeangivelsen 300 mg svarer til indholdet af tetracyclin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lymecyclin 2care4
 3. Sådan skal du tage Lymecyclin 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lymecyclin 2care4 tilhører en gruppe af lægemidler der kaldes tetracyclin-antibiotika. 

 

Lymecyclin 2care4 bruges til at behandle moderat til alvorlig akne. 

 

Det forhindrer bakterievækst ved infektioner som: 

 • Akne: viser sig ved hudorme (sorte eller gullige) som folk normalt omtaler som bumser.

Lymecyclin 2care4 angriber bakterierne som er en af de primære årsager til akne. Navnet på disse bakterier er propionibacterium acnes. Hvis du ikke er sikker på, hvorfor du har fået ordineret denne medicin, skal du tale med din læge. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lymecyclin 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Lymecyclin 2care4, hvis du:

 • er allergisk over for lymecyclin, andre tetracyclin-antibiotika eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lymecyclin 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • nogensinde tidligere har haft nyresygdom.
 • er et barn under 12 år.
 • er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer.
 • tager systemiske retinoider inklusiv oral retinoider (disse omfatter nogle andre typer medicin der bruges til at behandle akne).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lymecyclin 2care4, hvis du: 

 • har haft problemer med leveren.
 • har haft problemer med nyrerne.
 • lider af systemisk lupus erythematosus (en allergisk lidelse som medfører ledsmerter, hududslæt eller feber).
 • lider af myasthenia gravis (en sygdom som svækker musklerne).

Du bør undgå direkte sollys eller kunstigt sollys fra solarier. Hvis du oplever ubehag i huden skal du stoppe med at tage denne medicin og søge råd hos din læge. 

Børn og unge

Brugen af Lymecyclin 2care4 anbefales ikke til børn under 12 år, da det kan forårsage varig misfarvning af tændernes emalje og påvirke knoglernes udvikling. 

Brug af anden medicin sammen med Lymecyclin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tag ikke følgende lægemidler samtidig med Lymecyclin 2care4, da de kan påvirke hvor godt Lymecyclin 2care4 virker.
Tag dem mindst to timer før Lymecyclin 2care4 eller to timer efter: 

 • Midler mod dårlig fordøjelse
 • Lægemidler mod mavesår (antacida).
 • Quinapril (til forhøjet blodtryk).
 • Kosttilskud der indeholder calcium, aluminium, magnesium, zink eller jern.
 • Didanosin (bruges til behandling af HIV).

 

Fortæl din læge, hvis du tager noget af følgende: 

 • systemiske retinoider inklusiv orale retinoider (til behandling af akne).
 • antikoagulanter (til at forhindre blodpropper).
 • vanddrivende medicin (til behandling af nyre- sygdom, hjertesygdom eller for højt blodtryk).

Brug af Lymecyclin 2care4 sammen med mad og drikke

Du skal tage Lymecyclin 2care4 i forbindelse med et måltid.
Du bør ikke tage Lymecyclin 2care4 med mejeriprodukter.
Lymecyclin 2care4 bør altid tages med et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Du må ikke tage Lymecyclin 2care4, hvis du er gravid. Brug af medicin som Lymecyclin 2care4 kan påvirke normal vækst af tænder, der er under udvikling og føre til varig misfarvning.
 

Amning
Du må ikke tage Lymecyclin 2care4, hvis du ammer, da Lymecyclin 2care4 bliver udskilt i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget forsøg om påvirkninger på evnen til at køre og betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Lymecyclin 2care4

Tag altid Lymecyclin 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er:

Brug til voksne, børn og unge over 12 år 

Moderat til alvorlig akne: 

Den sædvanlige dosis af Lymecyclin 2care4 er en kapsel dagligt, helst om morgenen. 

Lymecyclin 2care4 kapsler skal altid tages med et glas vand, i en siddende eller stående position. Kapslerne bør altid tages med et let måltid uden mejeriprodukter. 

 

Længden af behandlingen med Lymecyclin 2care4 afhænger af hvor hurtigt din tilstand forbedres. Ved akne tager det normalt mindst 8 til 12 uger. Din læge kan beslutte at fortsætte behandlingen i højst 6 måneder. 

 

Brug til børn og unge under 12 år 

Lymecyclin 2care4 anbefales ikke til børn og unge under 12 år, da det kan forårsage varig misfarvning af tændernes emalje og påvirke knogleudviklingen. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Hvis du har problemer med nyrerne, kan din læge vælge at sætte din dosis ned. 

Hvis du har taget for mange Lymecyclin 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lymecyclin 2care4, end der 

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Lymecyclin 2care4

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du blot tage den, når du kommer i tanke om det og fortsætte som hidtil med mindre det er tid til den næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du må aldrig tage flere kapsler, end din læge har ordineret. 

Hvis du holder op med at tage Lymecyclin 2care4

Akne reagerer langsomt på antibiotika. Det er vigtigt, at du tager al den Lymecyclin 2care4, som din læge har ordineret til dig. Hvis du stopper med at tage Lymecyclin 2care4 for hurtigt, kan din akne eller infektion blive værre eller komme tilbage. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage dine kapsler og straks fortælle det til din læge eller tage på skadestuen på det nærmeste hospital. Dette omfatter også enhver bivirkning som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. 

 

Frekvensen er ikke kendt (frekvensen kan ikke estimeres fra de forhåndenværende data). 

 • Alvorlig allergisk reaktion som medfører hævelse i ansigt, tunge og hals der kan medføre svære vejrtrækningsproblemer.
 • Alvorlig sygdom med svær afskalning og hævelse på huden, blæredannelse på hud, mund, øjne, kønsorganer og feber. Hududslæt med pink-røde pletter især på håndfladen eller fodsåler som kan få blærer.

 

Lymecyclin 2care4 kan også give følgende bivirkninger
 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Kvalme.
 • Mavesmerter.
 • Diarré.
 • Hovedpine.

 

Frekvensen er ikke kendt (frekvensen kan ikke estimeres fra de forhåndenværende data): 

 • Synsforstyrrelser.
 • Svimmelhed.
 • Opkastning.
 • Gulfarvning af hud og øjne (gulsot).
 • Øget hudfølsomhed over for sollys.
 • Øget tryk i hjernen.
 • Ændringer i antal/typer af visse blodceller.
 • Smerte i den øverste del af maven.
 • Ændringer i visse blodprøver (leverfunktionsprøver).
 • Feber.
 • Kløe, udslæt på huden eller nældefeber.
 • Inflammation i tarmen.

 

Følgende bivirkninger kan forekomme under behandling med den medicinklasse som Lymecyclin 2care4 tilhører (tetracycliner): 

 • Inflammation eller sårdannelse i spiserøret, der giver smerter eller besvær med at synke eller smertefuld halsbrand.
 • Problemer med at synke.
 • Inflammation i bugspytkirtlen.
 • Leverskade.
 • Misfarvning af tænder.
 • Inflammation og ømhed i tunge, mund, kinder, gummer og læber.
 • Ømhed eller kløe i området ved kønsorganerne.
 • Gærinfektion rundt om endetarmsåbningen eller genitalerne.
 • Infektion i endetarmen.
 • Varigt synstab.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Lymecyclin 2care4 utilgængeligt for børn.  

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.  

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys. 

 

Tag ikke Lymecyclin 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lymecyclin 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: Lymecyclin. Hver kapsel indeholder 408 mg lymecyclin svarende til 300 mg tetracyclin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Vandfri kolloid silica, magnesiumstearat.
 • Kapselskal: Titandioxid (E171), gelatine.
 • Kapselhætte: Indigocarmin (E132), sort jernoxid (E172), titandioxid (E171) gul jernoxid (E172) og gelatine.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hård gelatine kapsel størrelse 0, blå hætte og hvid kapselskal. 

 

Pakningsstørrelser 

Lymecyclin 2care4 fås i pakningsstørrelser á 20 og 100 hårde kapsler. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Lymecyclin 2care4 svarer til Lymecyclin Actavis. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...