Lamivudine "Sandoz"

filmovertrukne tabletter 300 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lamivudine Sandoz 300 mg filmovertrukne tabletter  

lamivudin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lamivudine Sandoz
 3. Sådan skal du tage Lamivudine Sandoz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lamivudine Sandoz bruges til behandling af hiv-infektioner (humant immundefektvirus) hos voksne og børn. 

 

Det aktive stof i Lamivudine Sandoz hedder lamivudin. Lamivudine Sandoz er en type medicin, der er rettet mod retrovirus. Det tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes nukleosidanalog revers transkriptasehæmmere (NRTI’er). 

 

Lamivudine Sandoz helbreder ikke hiv-infektionen fuldstændigt, men det nedsætter mængden af virus i kroppen og bevarer den på et lavt niveau. Det øger også antallet af CD4-celler i dit blod. CD4-celler er en type hvide blodceller, der spiller en vigtig rolle, når kroppen skal bekæmpe infektioner. 

 

Ikke alle reagerer ens på behandlingen med Lamivudine Sandoz. Din læge vil følge virkningen af din behandling. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lamivudine Sandoz

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Lamivudine Sandoz:

 • Hvis du er allergisk over for lamivudin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lamivudine Sandoz (angivet i pkt. 6).

Tal med lægen, hvis du tror, at dette gælder for dig.  

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Lamivudine Sandoz.
 

Nogle patienter, der tager Lamivudine Sandoz eller andre kombinationsbehandlinger mod hiv, har større risiko for at få alvorlige bivirkninger end andre. Vær opmærksom på, at du har en større risiko: 

 • hvis du tidligere har haft en leversygdom, herunder hepatitis B eller C (hvis du har hepatitis B, må du ikke stoppe med at tage Lamivudine Sandoz uden at tale med lægen først, da det kan få hepatitis til at blusse op igen).
 • hvis du er svært overvægtig (særligt hvis du er kvinde).
 • hvis du har diabetes og bruger insulin.
 • hvis du eller dit barn har nyreproblemer, skal dosis måske justeres.

Fortæl det til lægen, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Det kan være nødvendigt med ekstra kontrolbesøg, herunder blodprøver, mens du er i behandling. Se pkt. 4 for yderligere oplysninger.  

Hold øje med vigtige symptomer

Nogle patienter, der tager medicin mod hiv-infektioner, får andre sygdomme, der kan være alvorlige. Du bør kende til vigtige tegn og symptomer, som du skal holde øje med, mens du tager Lamivudine Sandoz. 

 

Læs oplysningerne 'Andre mulige bivirkninger ved kombinationsbehandling af hiv' under pkt. 4 i denne indlægsseddel. 

Beskyt andre mennesker

Hiv-smitte spredes ved seksuel kontakt med en person, der har sygdommen, eller via smittet blod (fx ved at dele kanyler med andre). Lamivudine Sandoz forhindrer ikke, at du smitter andre mennesker med hiv. Beskyt andre mennesker mod hiv-smitte: 

 • Brug kondom, hvis du har oralsex eller samleje.

 

 • Undgå smittespredning via blodet - del fx ikke kanyler med andre.

Brug af anden medicin sammen med Lamivudine Sandoz

Fortæl altid Lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.  

 

Husk at fortælle det til lægen eller på apoteket, hvis du begynder at tage ny medicin, mens du er i behandling med Lamivudine Sandoz. 

Følgende medicin må ikke tages sammen med Lamivudine Sandoz:

 • andre lægemidler, der indeholder lamivudin (anvendes til behandling af hiv-infektioner eller hepatitis B)
 • emtricitabin (anvendes til behandling af hiv-infektioner)
 • høje doser af co-trimoxazol, et antibiotikum
 • cladribin, der bruges til behandling af hårcelleleukæmi.

Fortæl det til lægen, hvis du tager et eller flere af disse lægemidler.  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, bliver gravid eller planlægger at blive gravid, skal du tale med lægen om risici og fordele ved Lamivudine Sandoz for dig og dit barn.
 

Lamivudine Sandoz og lignende medicin kan give fosteret bivirkninger. Hvis du bliver gravid, mens du tager Lamivudine Sandoz, vil lægen muligvis tilbyde ekstra kontrolbesøg (herunder blodprøver) for at sikre, at barnet udvikler sig normalt.
 

Børn, hvis mødre har taget NRTI'er (Lamivudine Sandoz og lignende medicin) under graviditeten, har mindre risiko for at blive smittet med hiv. Fordelene ved behandlingen er større end risikoen for bivirkninger. 

 

Amning  

 

Hiv-positive kvinder må ikke amme, da hiv-infektionen kan overføres til barnet via modermælken.  

 

Hvis du ammer eller planlægger at amme: 

 

Kontakt straks lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lamivudine Sandoz påvirker sandsynligvis ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Lamivudine Sandoz indeholder isomalt

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Lamivudine Sandoz

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.  

 

Tabletterne skal synkes hele med vand. Lamivudine Sandoz kan tages med eller uden mad. 

 

Hvis du ikke kan synke tabletterne hele, kan du knuse dem og blande dem i lidt mad eller væske og tage hele dosen straks. 

Hold regelmæssig kontakt med lægen

Lamivudine Sandoz hjælper til med at holde din sygdom under kontrol. Du skal tage medicinen hver dag for at forhindre, at sygdommen bliver værre. Du kan stadig udvikle andre infektioner og sygdomme, der er forbundet med hiv-infektionen. 

 

Hold kontakt med lægen, og stop ikke med at tage Lamivudine Sandoz uden at tale med lægen først. 

Så meget skal du tage

Den sædvanlige dosis til voksne og børn, der vejer mindst 30 kg, er: 

 • Én tablet én gang daglig.

Lamivudin findes også som tabletter, der indeholder mindre lamivudin, og som oral opløsning til børn over 3 måneder eller til patienter, der har behov for en lavere dosis, eller som ikke kan synke tabletter. 

 

Hvis du eller dit barn har nyreproblemer, skal dosis måske justeres.  

Kontakt lægen, hvis det gælder for dig eller dit barn.  

Hvis du har taget for meget Lamivudine Sandoz

Det vil sandsynligvis ikke give alvorlige bivirkninger, hvis du ved et uheld tager for mange Lamivudine Sandoz. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lamivudine Sandoz, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

Hvis du har glemt at tage Lamivudine Sandoz

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Fortsæt derefter behandlingen som før. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Når du bliver behandlet for hiv, kan det være svært at afgøre, om dine symptomer skyldes Lamivudine Sandoz eller anden medicin, eller om de skyldes hiv-sygdommen i sig selv. Det er derfor meget vigtigt, at du fortæller lægen om enhver ændring i dit helbred. 

 

Ud over bivirkninger ved Lamivudine Sandoz nævnt nedenfor, kan du få andre sygdomme, når du får kombinationsbehandling mod hiv.  

 

Det er vigtigt, at du læser oplysningerne under 'Andre mulige bivirkninger ved kombinationsbehandling af hiv' senere under dette punkt. 

 

Almindelige bivirkninger  

Det sker hos op til 1 ud af 10 patienter: 

 • hovedpine
 • kvalme
 • opkastning
 • diarré
 • mavesmerter
 • træthed, manglende energi
 • feber (høj kropstemperatur)
 • almen utilpashed
 • muskelsmerter og -ubehag
 • ledsmerter
 • søvnproblemer (insomni)
 • hoste
 • irriteret eller løbende næse
 • udslæt
 • hårtab (alopeci).

 

Ikke almindelige bivirkninger  

Det sker hos op til 1 ud af 100 patienter:
Ikke almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver: 

 • nedsat antal af de blodceller, der har betydning for blodets evne til at størkne (trombocytopeni)
 • lavt antal røde blodceller (anæmi) eller lavt antal hvide blodceller (neutropeni)
 • øget niveau af leverenzymer.

 

Sjældne bivirkninger 

Det sker hos op til 1 ud af 1.000 patienter: 

 • alvorlige allergiske reaktioner med hævelser af ansigtet, tungen eller svælget, som kan gøre det svært at synke eller at trække vejret
 • laktacidose (se afsnittet 'Andre mulige bivirkninger ved kombinationsbehandling af hiv' nedenfor)
 • betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)
 • nedbrydning af muskelvæv
 • leversygdom som gulsot, forstørret lever eller fedtlever, leverbetændelse (hepatitis).

 

Sjælden bivirkning, der kan ses i dine blodprøver: 

 • stigning i mængden af et enzym, som kaldes amylase.

 

Meget sjældne bivirkninger  

Det sker hos op til 1 ud af 10.000 patienter: 

 • prikken eller følelsesløshed i armene, benene, hænderne eller fødderne.

 

Meget sjælden bivirkning, der kan ses i blodprøver: 

 • manglende dannelse af nye røde blodceller i knoglemarven (pure red cell-aplasi).

Hvis du får bivirkninger

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.  

Andre mulige bivirkninger ved kombinationsbehandling af hiv

Kombinationsbehandling indeholdende Lamivudine Sandoz kan forårsage andre sygdomme under behandlingen af hiv. 

Gamle infektioner kan blusse op

Patienter med fremskreden hiv-infektion (aids) kan have et svækket immunsystem og har større risiko for at få alvorlige infektioner (opportunistiske infektioner). Når sådanne patienter starter behandlingen, kan gamle, skjulte infektioner blusse op igen og medføre tegn og symptomer på betændelse. Disse symptomer vil ofte opstå, fordi kroppens immunsystem bliver stærkere, og kroppen begynder at bekæmpe disse infektioner.
Hvis du får symptomer på en infektion, mens du tager Lamivudine Sandoz: 

Kontakt straks lægen. Tag ikke anden medicin mod infektioner uden at tale med lægen først.  

Din kropsform kan ændres

Nogle patienter, der får kombinationsbehandling mod hiv, ændrer kropsform, fordi deres kropsfedt bliver fordelt anderledes. 

 • Du kan miste fedt fra benene, armene eller ansigtet.
 • Du kan få øget fedt omkring maven, brysterne eller de indre organer.
 • Du kan få fedtpukkel i nakken (også kaldet ’bøffelnakke’).

Det vides endnu ikke, hvad disse ændringer skyldes, eller om de kan skade helbredet på lang sigt. Hvis du bemærker ændringer i din kropsform: 

Kontakt lægen.  

Laktacidose er en sjælden, men alvorlig bivirkning

Nogle personer, der tager Lamivudine Sandoz eller anden lignende medicin (NRTI'er), får en sygdom, der kaldes laktacidose, samt forstørret lever.
 

Laktacidose skyldes en ophobning af mælkesyre i kroppen. Det er en sjælden bivirkning. Hvis den opstår, sker det oftest efter et par måneders behandling. Tilstanden kan være livstruende og forårsage organsvigt.
 

Du har større risiko for at få laktacidose, hvis du har en leversygdom eller er svært overvægtig, særligt hvis du er kvinde. Symptomerne på laktacidose omfatter: 

 • dyb, hurtig, besværet vejrtrækning
 • døsighed
 • følelsesløshed eller svækkelse i arme og ben
 • kvalme, opkastning
 • mavesmerter.

Lægen vil holde øje med, om du får symptomer på laktacidose under behandlingen. Hvis du får et eller flere af ovennævnte symptomer eller andre symptomer, der bekymrer dig: 

 

Kontakt lægen så hurtigt som muligt.  

 

Du kan få knogleproblemer 

Nogle patienter, der får kombinationsbehandling mod hiv, får en sygdom, der kaldes osteonekrose. Med denne sygdom dør dele af knoglevævet på grund af nedsat blodtilførsel til knoglerne. Du har større risiko for at få denne sygdom: 

 • hvis du har fået kombinationsbehandling i lang tid
 • hvis du også tager betændelseshæmmende medicin, kaldet kortikosteroider
 • hvis du drikker alkohol
 • hvis dit immunsystem er meget svækket
 • hvis du er overvægtig.

 

Symptomerne på osteonekrose omfatter:  

 • stive led
 • smerter (særligt i hofterne, knæene eller skuldrene)
 • bevægelsesbesvær.

Hvis du bemærker et eller flere af disse symptomer: 

Kontakt lægen.  

Andre bivirkninger, der kan ses i blodprøver

Kombinationsbehandling af hiv kan også forårsage: 

 • øget mængde af mælkesyre i blodet, der i sjældne tilfælde kan medføre laktacidose
 • øget mængde af sukker og fedt (triglycerider og kolesterol) i blodet
 • insulinresistens (hvis du har diabetes, skal du måske have ændret din dosis af insulin for at regulere dit blodsukker).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 

Sundhedsstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten og kartonen efter Exp. (måned, år). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Opbevaringstid efter ibrugtagning, flaske: 

Efter første åbning: 3 måneder 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lamivudine Sandoz indeholder:

Aktivt stof: lamivudin. Hver tablet indeholder 300 mg lamivudin. 

Øvrige indholdsstoffer: isomalt (E953), crospovidon type A, magnesiumstearat (E572), hypromellose 3cp (E464), hypromellose 6cp (E464), titandioxid (E171), macrogol 400, polysorbat´80 (E433). 

Udseende og pakningsstørrelser

Lamivudine Sandoz 300 mg filmovertrukne tabletter 

Hvid, kapselformet, bikonveks, filmovertrukken tablet, der er præget med J på den ene side og 17 på den anden side. Dimensioner: 19,1 x 8,9 mm. 

 

Blisterpakning af alu/alu: 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 og 120 filmovertrukne tabletter HDPE-beholder med børnesikret låg af polypropylen: 30, 60, 90 filmovertrukne tabletter 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 København S 

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

NL: Lamivudine Sandoz 300 mg, filmomhulde tabletten  

AT: Lamivudin Sandoz 300 mg - Filmtabletten  

BE: Lamivudin Sandoz 300 mg filmomhulde tabletten  

DK: Lamivudine Sandoz  

FI: Lamivudine Sandoz 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen  

FR: LAMIVUDINE SANDOZ 300 mg, comprimé pelliculé  

DE: Lamivudin HEXAL 300 mg  

GR: Lamivudine / Sandoz  

HU: Lamivudin Sandoz 300 mg filmtabletta 

IT: Lamivudina Sandoz 300 mg  

LU: Lamivudin Sandoz 300 mg comprimés pelliculés  

ES: Lamivudina Sandoz 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG  

UK: Lamivudine Sandoz 300 mg Filmcoated Tablets 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 13. august 2013
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...