Calcium-Sandoz®

brusetabletter 500 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Calcium-Sandoz, 500 mg, brusetabletter  

calciumlactogluconat og calciumcarbonat  

1132 mg/875 mg  

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få dette lægemiddel uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Calcium-Sandoz 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Calcium-Sandoz
 3. Sådan skal du tage Calcium-Sandoz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Calcium er et vigtigt mineral, som er nødvendigt for dannelsen og vedligeholdelsen af knoglerne. 

 

Calcium-Sandoz er beregnet til forebyggelse og behandling af calciummangel og kan anvendes sammen med anden medicin til at forebygge og behandle knogleskørhed (osteoporose). 

Calcium-Sandoz kan også anvendes sammen med vitamin D3, i behandlingen af engelsk syge (blødgøring af knogler hos børn) og osteomalaci (blødgøring af voksnes knogler). 

 

Calcium absorberes fra mave-tarm-kanalen og fordeles i kroppen gennem blodet. 

Calcium spiller en vigtig rolle for adskillige kropsfunktioner og er nødvendigt for at nerver, muskler og hjertet kan fungere, samt for at blodet kan størkne. Desuden har det indflydelse på virkningen af flere hormoner. Det er derfor vigtigt, at calcium er til stede de rigtige steder og i tilstrækkelige mængder. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Calcium-Sandoz

Tag ikke Calcium-Sandoz

 • Hvis du er allergisk over for calciumlactogluconat eller calciumcarbonat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • Hvis du lider af forhøjet indhold af calcium i blodet (hypercalcæmi).
 • Hvis du lider af forhøjet udskillelse af calcium i urinen (hypercalciuri).
 • Hvis du lider af nyreproblemer f.eks. nyresten (nephrolithias) og calcium aflejring i nyrerne (nephrocalcinosis).

Vær ekstra forsigtig med at tage Calcium-Sandoz

 • Hvis du lider af nyresygdomme, bør du kun anvende dette produkt efter samråd med din læge, især hvis du også tager aluminiumholdige produkter.
 • Tag ikke vitamin D produkter sammen med Calcium-Sandoz uden lægelig vejledning.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Calcium-Sandoz kan påvirke eller påvirkes af visse andre lægemidler ved samtidig anvendelse. 

 • Kontakt lægen inden du tager Calcium-Sandoz, hvis du er i behandling med hjerteglycosider, thiaziddiuretika eller korticosteroider.
 • Calcium-Sandoz bør tages mindst 3 timer efter indtagelse af orale bisphosphonater eller natriumfluorid.
 • Calcium-Sandoz bør tages mindst 2 timer efter eller 4 til 6 timer før indtagelse af tetracycliner (antibiotika).

Brug af Calcium-Sandoz sammen med mad og drikke

 • Calcium-Sandoz bør ikke tages inden for 2 timer før eller efter indtagelse af mad eller drikke, med højt indhold af oxal- eller fytinsyre så som spinat, rabarber og korn.

Graviditet og amning

 • Hvis du er gravid eller ammer, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 • Ved calciummangel kan Calcium-Sandoz anvendes under graviditet og ved amning. Under normale omstændigheder er et dagligt indtag (inklusive føde og tilskud) på 1000 - 1300 mg calcium tilstrækkeligt for gravide og ammende. Hos gravide og ammende bør det daglige indtag ikke overstige 1500 mg calcium.
 • Calcium går over i modermælk uden at have negative effekt på det ammede barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

 • Calcium-Sandoz påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Calcium-Sandoz

 • Calcium-Sandoz er velegnet til diabetikere (1 brusetablet indeholder 0,002 kulhydratenheder).
 • Patienter på kontrolleret natriumdiæt bør kontakte lægen før indtagelse af Calcium-Sandoz. Calcium-Sandoz 500 mg indeholder 68,45 mg natrium pr. brusetablet.
 • Hvis du tror, at du er allergisk overfor visse sukkerarter, bør du kontakte lægen, før du tager denne medicin.
 • Calcium-Sandoz indeholder fenylalanin. Kan være skadelig for patienter med fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom).

3. Sådan skal du tage Calcium-Sandoz

Hvis din læge har ordineret Calcium-Sandoz til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Børn over 2 år: 1 brusetablet 1 eller 2 gange daglig (svarende til 500 -1000 mg calcium). 

 

Børn under 2 år: Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning 

 

Voksne: 1 brusetablet 1, 2 eller 3 gange daglig (svarende til 500 -1500 mg calcium). 

 

Opløs Calcium-Sandoz i et glas vand (ca. 200 ml) og drik det umiddelbart efter. Brusetabletten må ikke sluges eller tygges. 

 

Calcium-Sandoz kan tages med eller uden mad (se afsnittet ”Brug af Calcium-Sandoz sammen med mad og drikke” for yderligere oplysninger). 

Hvor længe skal Calcium-Sandoz tages

Tag Calcium-Sandoz i den anbefalede daglige dosis, så længe som det er tilrådet af lægen. Da Calcium-Sandoz anvendes til forebyggelse og behandling af calciummangel og kan anvendes sammen med anden medicin til at forebygge og behandle knogleskørhed (osteoporose), er det sandsynligt, at behandlingen bliver længerevarende. 

Hvis du har taget for mange Calcium-Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Calcium-Sandoz, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Overdosering af Calcium-Sandoz kan give symptomer som kvalme, opkastning, tørst eller forstoppelse. 

Hvis du har glemt at tage Calcium-Sandoz

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Calcium-Sandoz kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

Akutte allergiske reaktioner så som hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, som kan være alvorlig og medføre synkebesvær og lukning af luftveje. 

 

STOP straks behandlingen og kontakt lægen, såfremt du oplever nogen af ovenstående bivirkninger. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):  

Kvalme, diarré, mavesmerter, forstoppelse, luft i tarmen, opkastning, kløe, rødmen eller brændende fornemmelse i huden. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede):  

Usædvanlig høje koncentrationer af calcium i blodet (hypercalcæmi), symptomerne herpå kan være kvalme, opkastning, tørst eller usædvanlig højt indhold af calcium i urinen (hypercalciuri), som kan forårsage nyresten. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Calcium-Sandoz efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Opbevar Calcium-Sandoz i original emballage. Hold plastrøret tæt lukket. 


Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Calcium-Sandoz indeholder

 • Aktivt stof: calciumlactogluconat og calciumcarbonat.
  Hver brusetablet indeholder 1132 mg calciumlactogluconat og 875 mg calciumcarbonat (svarende til 500 mg calcium).
 • Øvrige indholdsstoffer: citronsyre, appelsinsmag (som indeholder appelsinolie, maltodextrin, arabisk gummi, sorbitol (E420), dextrose), aspartam (E951), macrogol 6000 og natriumhydrogencarbonat.

Udseende og pakningstørrelse

Udseende:  

Hvide, runde, brusetabletter med en karakteristisk appelsinduft. 

 

Pakningstørrelse:  

Plastrør med børnesikret låg og tørremiddel, som indeholder 10 eller 20 brusetabletter.  

Rørene er pakket i æsker indeholdende 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 og 600 brusetabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark. 

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Dieselstraße 5,  

D-70839 Gerlingen, Tyskland 

Famar France, 1, Avenue du Champ de Mars, F-45072 Orléans Cedex 02, Frankrig.  

Famar Orleans, 5, Avenue de Concyr, F-45071 Orléans La Source Cedex 02, Frankrig.  

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee, 1, 39179 Barleben, Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig: Calcium Sandoz 

Belgien: Sandoz Calcium 

Cypern: Calcium-Sandoz Forte Tjekkiet: CALCIUM-SANDOZ® FORTE 

Danmark: Calcium-Sandoz 

Frankrig: CALCIUM-SANDOZ 

Ungarn: Calcium-Sandoz 

Island: Calcium-Sandoz 

Italien: CALCIUM-SANDOZ 

Norge: Calcium-Sandoz 

Polen: CALCIUM-SANDOZ Forte Portugal: CALCIUM-SANDOZ® FORTE 

Slovakiet: CALCIUM-SANDOZ® Forte 500 mg Slovenien: Calcium Calvive 

Spanien: Calcium-Sandoz Forte 

Sverige: Calcium-Sandoz 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 5. september 2017  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...