Dixarit®

overtrukne tabletter 25 mikrog

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dixarit® 25 mikrogram, overtrukne tabletter  

Clonidinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dixarit
 3. Sådan skal du tage Dixarit
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dixarit påvirker blodtrykket og udvider blodkarrene i kroppen. Du kan tage Dixarit til  

 • forebyggelse af migræne. Dixarit kan ikke anvendes ved akutte migræneanfald.
 • behandling af hedeture i overgangsalderen, når du ikke kan tåle behandling med østrogen.

 

Lægen kan have givet dig Dixarit for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dixarit

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning. 

Tag ikke Dixarit:

 • hvis du er allergisk over for clonidinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • hvis du lider af alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen.
 • hvis du har intolerans overfor visse sukkerarter (Se afsnittet ”Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Dixarit”.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du har: 

 • uregelmæssig hjerterytme eller andre problemer med hjertet.
 • forstyrrelser i blodomløbet i kroppen.
 • depression.
 • nervebetændelse (polyneuropati).
 • forstoppelse.
 • nedsat nyrefunktion (Dixarit udskilles fra kroppen igennem nyrene).

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøve- kontrol, at du er i behandling med Dixarit. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 


Dixarit bør ikke anvendes sammen med methylphenidat (eks. Ritalin).
Spørg lægen eller på apoteket.
 

Dixarit kan nedsætte tåredannelsen. Dette kan have betydning, hvis du bruger kontaktlinser.
 

Du må ikke pludselig stoppe med behandlingen af Dixarit. Se afsnittet ”hvis du holder op med at tage Dixarit. 

Brug af anden medicin sammen med Dixarit

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Tal med din læge, hvis du tager 

 • medicin mod forhøjet blodtryk (f.eks. beta- blokkere eller vanddrivende).
 • medicin til lokal behandling af erektil dysfunktion (phentolamin).
 • sovemedicin.
 • beroligende medicin.
 • medicin mod depression (tricykliske anti- depressiva).
 • medicin mod sindslidelser.

 

Vær opmærksom på at alkohol, beroligende midler, beroligende medicin samt sovemedicin kan forstærke den deprimerende effekt på central- nervesystemet. 

Brug af Dixarit sammen med mad og drikke

Du kan tage Dixarit i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
Du skal tage Dixarit med et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Dixarit. Tal med lægen.
 

Amning
Hvis du ammer, må du ikke tage Dixarit, da clonidin går over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dixarit kan give bivirkninger, som svimmelhed, døsighed og/eller synsforstyrrelser der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Dixarit indeholder lactose og saccharose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Dixarit

Tag altid Dixarit nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

1 tablet 2 gange dagligt (en morgen og en aften). Ved utilstrækkelig virkning efter 2 ugers behand- ling kan dosis øges op til 3 tabletter 2 gange daglig. Fuld virkning kan forventes efter 2 - 4 ugers behandling. 

 

Børn og unge 

Børn og unge under 18 år må ikke få Dixarit tabletter. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Dixarit overtrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Dixarit overtrukne tabletter, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Tegn på overdosering kan være døsighed, langsom puls, lavt blodtryk med svimmelhed, besvimelse, sammentrækning af pupillen, lav kropstemperatur, søvnlignende bevidsthedssvækkelse - herunder koma, forstyrrelser i hjerterytmen og diarré. Du kan også opleve vejrtrækningsbesvær og uregelmæssig vejrtrækning, langsomt åndedræt, blive bevidstløs og få for højt blodtryk. 

Hvis du har glemt at tage Dixarit

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis som sædvanligt. 

Hvis du holder op med at tage Dixarit

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

Du bør nedtrappe Dixarit over en periode på 2 - 4 dage, hvor du gradvist indtager mindre og mindre Dixarit. Pludselig ophør efter en længerevarende behandling med høje doser Dixarit kan medføre rastløshed, hjertebanken, rystelser, hurtig blodtryksstigning, nervøsitet, hovedpine og kvalme. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dixarit kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt lægen.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Uregelmæssighed som giver en langsommere hjerterytme.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter. 

 • Svimmelhed.
 • Sløvhed.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Dixarit i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Hovedpine.
 • Forstoppelse, kvalme, opkastning.
 • Smerter i spytkirtlerne.
 • Træthed.
 • Impotens.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Søvnforstyrrelser.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kløe, hududslæt, nældefeber.
 • Utilpashed.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Sanseforstyrrelser, mareridt.
 • Føleforstyrrelser i arme og ben.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Stigning i blodsukkerniveauet.
 • Reduktion af tårevæskeproduktionen (OBS! på kontaktlinser).
 • Tørhed i næseslimhinden.
 • Tilstand som stærkt ligner en tilstopning af tyktarmen, men en sådan hindring kan ikke påvises, selv ikke ved operation.
 • Hårtab.
 • Udvikling af bryster hos mænd.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Nedsat evne til at se skarpt.
 • Forvirring.
 • Nedsat sexlyst.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikker- heden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Opbevar ikke Dixarit ved temperaturer over 25 °C. Dixarit opbevares i blister i yderkartonen. 

Tag ikke Dixarit efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dixarit indeholder:

Aktivt stof: 25 mikrogram clonidinhydrochlorid.  

Øvrige indholdsstoffer: Calciumhydrogenphosphat, lactose, majsstivelse, silica kolloid, povidon, stivelse, magnesiumstearat, saccharose, talcum, akaciegummi, carnaubavoks, macrogol 6000, hvid voks, indigotin (E132) og titandioxid (E171). 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Tabletterne er runde, bikonvekse, blå og sukkerovertrukne. 

 

Pakningsstørrelse 

Dixarit fås i en pakningsstørrelse á 112 overtrukne tabletter. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V. 

 

Dixarit® er et registreret varemærke, der tilhører Dr. Karl Thomae GmbH. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...