Rhinocort Turbuhaler®

næsepudder 100 mikrogram/dosis

Orifarm

Om indlægssedlen

RHINOCORT® TURBUHALER®

Næsepudder 100 mikrogram/dosis  

Budesonid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Rhinocort Turbuhaler til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Indholdsfortegnelse

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Rhinocort Turbuhaler.
 3. Sådan skal du bruge Rhinocort Turbuhaler.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Rhinocort Turbuhaler indeholder et binyrebarkhormon (kortikosteroid), som forhindrer hævelse og irritation i næsen på grund af allergi (kløe, tilstoppet og/eller løbende næse). 

 

Du kan bruge Rhinocort Turbuhaler lokalt i næsen til: 

 • Forebyggelse af høfeber og helårssnue.
 • Behandling af polypper i næsen.
 • Forebyggelse af nye polypper efter operation.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Rhinocort Turbuhaler

Brug ikke Rhinocort Turbuhaler

 • Hvis du er allergisk over for budesonid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Rhinocort Turbuhaler hvis du: 

 • har eller har haft lungetuberkulose.
 • har en svampe- eller virusinfektion i luftvejene.
 • Systemisk påvirkning af kortikosteroider kan forekomme, specielt ved høje doser i længre perioder. De systemiske virkninger omfatter Cushings sygdom (rødt måneansigt), binyrebarkhæmning, væksthæmning hos børn og unge, katarakt (grå stær), glaukom (grøn stær), årehindelækage (CSCR/stressøje), kontakt straks lægen eller skadestuen. I sjældne tilfælde psykiske og adfærdsmæssige påvirkninger, som kan vise sig ved hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depression og aggression (specielt hos børn). Kontakt lægen.
 • Hvis du eller dit barn tager Rhinocort Turbuhaler i høje doser i længere tid, er det nødvendigt med kontrol hos lægen for at undgå alvorlige bivirkninger. Tal med lægen.
  Lægen skal bl.a. kontrollere højdevæksten hos børn og unge.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Rhinocort Turbuhaler. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Rhinocort Turbuhaler

Tal med din læge, hvis du tager medicin: 

 • mod svampeinfektioner (f.eks. ketoconazol og itrakonazol).
 • med kontraceptive steroider (f.eks. p-piller eller minipiller).

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Graviditet

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Rhinocort Turbuhaler efter aftale med lægen.

Amning

 • Rhinocort Turbuhaler går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Der forventes ingen påvirkning af det ammende barn ved normale doser af Rhinocort Turbuhaler. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Rhinocort Turbuhaler påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Rhinocort Turbuhaler

Brug altid Rhinocort Turbuhaler nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Forebyggelse af høfeber og helårssnue:  

2 sug (200 mikrogram) i hvert næsebor om morgenen.
Når den ønskede virkning er opnået, kan du prøve at nedsætte dosis til 1 sug (100 mikrogram) i hvert næsebor om morgenen.
Du bør bruge den laveste dosis, der virker.
For at forebygge høfeber bør du så vidt muligt starte behandlingen med Rhinocort Turbuhaler, før pollensæsonen starter.
Du skal altid bruge Rhinocort Turbuhaler regelmæssigt, som lægen har ordineret.
Hvis næsen er stoppet, kan medicinen ikke fordele sig godt nok, hvor den skal virke. For at få effekt kan det derfor være en god ide også at bruge næsedråber eller næsespray mod tilstoppet næse de første 2-3 dage. 

 

Behandling eller forebyggelse af næsepolypper:  

1 sug i hvert næsebor morgen og aften (200 mikrogram to gange dagligt). 

 

Ældre:  

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn: 

Du må kun bruge Rhinocort Turbuhaler til børn efter lægens anvisning, da erfaring savnes. 

Brugsanvisning

Læs brugsanvisningen nøje igennem før du bruger Rhinocort Turbuhaler.
Klargøring af din nye Rhinocort Turbuhaler-inhalator 

Inden du bruger din nye Rhinocort Turbuhaler-inhalator for første gang, skal du klargøre den til brug på følgende måde: 

 

Rhinocort Turbuhaler Orifarm A/S, næsepudder 100 mikrogram/dosis 

 

 • Skru beskyttelseshætten af og tag den af.
 • Hold din Rhinocort Turbuhaler-inhalator lodret med bundstykket nederst.
 • Drej bundstykket så langt som det kan komme i én retning. Drej det derefter tilbage i den modsatte retning så langt som det kan komme (det gør ingen forskel, hvilken vej du drejer det først). Du bør nu høre et klik.
 • Gentag dette; drej bundstykket i begge retninger.
 • Din Rhinocort Turbuhaler-inhalator er nu klar til brug.

Sådan bruges Rhinocort Turbuhaler

1. Puds næsen inden brug. Skru beskyttelseshætten af.
2. Hold Rhinocort Turbuhaler lodret med det grå bundstykke nedad. Hold ikke om mundstykket, når du klargør din Turbuhaler-inhalator. Drej bundstykket en gang frem og tilbage. Det er underordnet, om der drejes til højre eller til venstre først. Du vil høre en klikkende lyd. Din Rhinocort Turbuhaler inhalator er nu klar til brug. Klargør kun din Rhinocort Turbuhaler inhalator, når du har brug for den. Lad ikke inhalatoren stå. 

3. Anbring næsestykket helt tæt til det ene næsebor og luk det andet næsebor med en finger. Træk vejret hurtigt og kraftigt ind (i ca. et halvt sekund).
4. Før du puster ud igen, skal du fjerne inhalatoren fra næsen.
5. Gentag punkt 2-4 i det andet næsebor.
7. Hvis der er ordineret yderligere dosis i hvert næsebor, gentages punkt 2 til 5.
8. Skru beskyttelseshætten på igen. 

Rhinocort Turbuhaler Orifarm A/S, næsepudder 100 mikrogram/dosis 

Rhinocort Turbuhaler Orifarm A/S, næsepudder 100 mikrogram/dosis 

 

Vigtigt:  

Pust aldrig ud gennem næsestykket og skru altid beskyttelseshætten på efter brug. Rhinocort Turbuhaler afgiver altid den rigtige dosis, også hvis der er blevet drejet flere gange på bundstykket. Du kan hverken lugte eller smage medicinen. 

 

Rengøring:  

Rengør næsestykkets yderside 2-3 gange om ugen med en tør klud. Obs! Næsestykket må ikke rengøres med vand

 

Hvornår er Rhinocort Turbuhaler tom?  

Når du kan se et rødt mærke øverst i dosisindikatoren, er der ca. 20 doser tilbage. Når det røde mærke når bunden af dosisindikatoren, er Rhinocort Turbuhaler tom, og du skal kassere den. 

Rhinocort Turbuhaler Orifarm A/S, næsepudder 100 mikrogram/dosis 

Den lyd du kan høre, når du ryster Rhinocort Turbuhaler, stammer ikke fra medicinen, men fra et tørremiddel i bunden af inhalatoren. 

 

Du skal være opmærksom på, at Rhinocort Turbuhaler ikke virker lige med det samme. Der kan godt gå et par dage, før du får det bedre. 

Har du brugt for meget Rhinocort Turbuhaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Rhinocort Turbuhaler, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Symptomer:  

Ved kronisk anvendelse af meget store doser Rhinocort Turbuhaler, kan der forekomme rødt rundt "måneansigt", tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken (Cushings sygdom) og risko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller alvorlig betændelse (f.eks.
lungebetændelse) pga. binyrebarkhæmning. 

Har du glemt at bruge Rhinocort Turbuhaler

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Rhinocort Turbuhaler

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvid der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.
 • Dannelse af hul i næseskillevæggen. Kontakt lægen.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Sløret syn eller synsforstyrrelser pga. årehindelækage (CSCR/stressøje). Kontakt lægen.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Irritation i næsen.
 • Næseblod.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt.
  Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Hudreaktioner i form af nældefeber, udslæt, eksem eller irritation af huden og kløe.
 • Muskelkramper.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Nedsat vækst.
 • Talebesvær.
 • Blå mærker.
 • Sårdannelse i næsen.

 

Yderligere bivirkninger hos børn og unge  

Væksthæmning er blevet rapporteret hos børn med intranasale steroider. Lægen vil regelmæssigt måle barnets højde, mens det får behandling med Rhinocort Turbuhaler. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Rhinocort Turbuhaler utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Rhinocort Turbuhaler efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Rhinocort Turbuhaler over 30 °C.
 • Rhinocort Turbuhaler skal opbevares tørt.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.
Af hensyn til miljøet, må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rhinocort Turbuhaler, 100 mikrogram/dosis, næsepudder indeholder:

Budesonid.
Øvrige indholdsstoffer:  

Ingen. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Rhinocort Turbuhaler er et hvidt pulver i en plastikinhalator. 


Rhinocort Turbuhaler 100 mikrogram/dosis fås i pakninger med 200 doser. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indhaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ  

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2017.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...