Morfin "DAK"

injektionsvæske, opl. 20 mg/ml

Takeda Pharma A/S

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Morfin DAK 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning  

morphinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Morfin DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontaktlægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Morfin DAK
 3. Sådan skal du bruge Morfin DAK
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Morfin DAK (herefter kaldet Morfin) er et smertestillende lægemiddel til behandling af stærke smerter og til indledende smertebehandling før operation.  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Morfin DAK

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Brug ikke Morfin

 • hvis du er allergisk over for morphin eller morphinlignende stoffer (opioider) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Morfin (angivet i punkt 6).
 • hvis du er i behandling med anden morphinlignende medicin
 • hvis du har nedsat tarmfunktion, eller hvis du har forstoppelse
 • hvis du har vejrtrækningsproblemer, svær astma eller lungesygdom
 • hvis du har eller får pludselig, alvorlig nedsat leverfunktion
 • hvis du har eller får pludselige, voldsomme mavesmerter

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal være opmærksom på, at du kan blive fysisk og psykisk afhængig af morphin, og at virkningen af morphin kan være nedsat efter lang tids brug. Pludseligt ophør med behandlingen kan give abstinenssymptomer.
 

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Morfin, hvis du 

 • har besvær med vejrtrækningen
 • har hjerteflimmer eller meget hurtig puls
 • får pludselige mavesmerter
 • har nedsat lever- og/eller nyrefunktion
 • har kronisk forstoppelse eller anden forstyrrelse i tarmfunktionen
 • har forhøjet tryk i hjernen (på grund af slag mod kraniet)
 • har krampeanfald
 • har epilepsi, da morfin øger risikoen for anfald
 • har galdevejssygdomme
 • har betændelse i bugspytkirtlen
 • har et alkoholmisbrug
 • har nedsat funktion af binyrebarken (Addisons sygdom)
 • lider af forstørret blærehalskirtel
 • har for lavt stofskifte (myxødem)
 • har for lavt blodtryk
 • har bevidsthedsforstyrrelser
 • er ældre

Hvis du er aktiv sportsudøver, skal du være opmærksom på, at Morfin er optaget på dopinglisten.
 

Hvis du skal have foretaget operation, skal du oplyse, at du er i behandling med Morfin. 

Brug af anden medicin sammen med Morfin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling. Det gælder: 

 • medicin mod kramper (chloralhydrat)
 • muskelafslappende medicin
 • beroligende medicin (phenobarbital, benzodiazepiner)
 • medicin mod psykoser (phenothiaziner)
 • anden medicin mod stærke smerter eller misbrug (opioider, inkl. naltrexon)
 • medicin mod depression (tricykliske antidepressiva)
 • MAO-hæmmere, som anvendes mod Parkinsons sygdom og svær depression; der skal gå 14 dage mellem behandling med MAO-hæmmere og Morfin
 • medicin mod infektion (rifampin)
 • medicin mod for megen mavesyre; der bør gå mindst 2 timer mellem indtagelse af denne type medicin og Morfin

Brug af Morfin sammen med mad og drikke

Du bør ikke drikke alkohol, da det øger den sløvende virkning af Morfin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

På grund af risiko for at skade det ufødte barn, bør du undgå at blive gravid, og både mænd og kvinder bør bruge sikker prævention. 

Hvis du er gravid, må du kun bruge Morfin efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du ikke bruge Morfin, da Morfin går over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.  

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 

 

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Morfin - især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis - virker sløvende. Det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Morfin indeholder natriummetabisulfit (E 223)

Denne medicin indeholder natriummetabisulfit. 

Kan i sjældne tilfælde medføre overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær. 

Morfin indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (22 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du bruge Morfin DAK

En læge eller sygeplejerske vil normalt give dig indsprøjtningen. Se nærmere anvisning i vejledningen til sidst i denne tekst. 


Du vil få indsprøjtet Morfin i en blodåre, under huden eller i en muskel. 


Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får, og hvor tit du skal have den.
Er du i tvivl så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne  

Stærke smerter: 10 - 20 mg indsprøjtet under huden eller i en muskel.  

Behandling før operation: Individuel dosering. 

 

Børn  

0,1 - 0,2 mg/kg legemsvægt/dosis indsprøjtet under huden eller i en muskel hver 2. - 4. time op til maksimalt 15 mg/døgn. 

Injektionsvæsken kan i særlige tilfælde gives i en blodåre: 0,05 - 0,1 mg/kg legemsvægt. 

 

Ældre  

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat lever- og nyrefunktion  

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har brugt for meget Morfin

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Hvis du har fået for meget Morfin, vil din læge eller sundhedspersonale tage de nødvendige forholdsregler. 

 

Tegn på overdosering er hæmmet vejrtrækning, meget små pupiller, sygelig søvnighed, som kan udvikle sig til en bedøvelsesagtig tilstand eller koma, slappe arme og ben, kold og klam hud, nyresvigt, langsom puls og lavt blodtryk. Alvorlig overdosering kan medføre åndedrætsstop, hjertestop eller død. 

Hvis du har glemt at bruge Morfin

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at bruge Morfin

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Kontakt lægen hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Morfin. Du må ikke afbryde behandlingen brat, da du kan få abstinenssymptomer (f.eks. rastløshed, opkastning, irritabilitet, rysten, kramper og utilpashed). 

4. Bivirkninger

Morfin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ring 112 eller søg omgående læge eller akut modtagelsen ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

Ikke alvorlige: Bleghed og træthed pga. blodmangel (kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen), sløvhed, hovedpine, forstoppelse, kvalme, opkastning, humørsvingninger, feber, svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende/siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.  

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 -10 ud af 100 behandlede):  

Ikke alvorlige: Døsighed, uklarhed, åndenød/åndedrætsbesvær (kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen), luftafgang fra tarmen, besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop, svie og smerter ved vandladnings pga. betændelse i urinrøret, små pupiller, delvis mangel på ilt til kroppens væv, kløe, appetitløshed, forvirring, søvnløshed, adfærdsændring, forbigående hallucinationer, mareridt (især hos ældre). 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):  

Alvorlige: Øget tryk i kraniet pga. blødninger eller skader i hovedet, svækket vejrtrækning kvalme, opkastninger og mavesmerter på grund af tarmslyng (kontakt læge eller akut modtagelsen). Spædbørn af mødre, der har fået morfin, kan få abstinenssymptomer i form af opkastninger, hyperaktivitet, irritabilitet, rastløshed, stoppet næse, øget appetit, rysten, kramper og skinger gråd.  

 

Ikke alvorlige: Hurtig eller langsom puls (kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig/meget langsom og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge. Ring evt. 112), hjertebanken, forøget kuldioxidindhold i blodet, mundtørhed, urinvejskramper, nedsat vandladning (mindre urin), angst, rastløs uro, slaphed, rysten, prikkende/snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, anfaldsvise mavesmerter/kolik, sure opstød/halsbrand, øget svedtendens, kramper, muskelstivhed, synsforstyrrelser, rygsmerter, forhøjet blodtryk, udspilet mave, psykisk og fysisk afhængighed, desorientering/forvirring, ansigtsrødmen, galdevejskramper, utilpashed, nedsat virkning af medicinen.  

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):  

Alvorlige: Fra kraftesløshed og svaghed til besvimelse og hjertesvigt. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112. Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af overfølsomhed (allergisk reaktion). Voldsomme mavesmerter og feber på grund af betændelse i bugspytkirtlen, astmaanfald hos overfølsomme.  

 

Ikke alvorlige: Nældefeber, gåsehud, vandophobning/blæredannelse og hævelse over injektionsstedet.  

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

Alvorlige: Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne.  

 

Ikke alvorlige: Rykvise muskelsammentrækninger, betændelse i en vene, høje doser kan medføre smerter, som ikke kan fjernes med yderligere morfin,  

 

Morfin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver som øget udskillelse af et hormon (ADH). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Morfin utilgængeligt for børn. 

Du kan opbevare Morfin i original emballage. Må ikke opbevares ved temperaturer over 25° C 

Brug ikke Morfin efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Morfin 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning indeholder

Det virksomme indholdsstof er morphinhydrochlorid. 

De øvrige indholdsstoffer er natriummetabisulfit (E 223), natriumchlorid, koncentreret saltsyre og sterilt vand. 

Øvrige hjælpestoffer for hætteglas: Phenol, som flydende fenol 90 %. 

Udseende og pakningsstørrelser

Morfin DAK er en klar, svagt gullig væske.  

Morfin DAK findes i pakningsstørrelser på: 

10 x 1 ml ampul, 10 ml hætteglas og 50 ml hætteglas.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S  

Dybendal Alle 10 

2630 Taastrup 

Fremstiller

Takeda GmbH 

Robert-Bosch-Straβe 8 

78224 Singen  

Tyskland 

Oplysninger til læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale 

 

Brugervejledning til personale 

Morfin "DAK" Takeda Pharma A/S, injektionsvæske, opl. 20 mg/ml 

1) Slå først væsken ned i ampullen ved at holde i med tommel og pegefinger i toppen og "slå" ampullen ned i luften med en kraftig bevægelse. Den skal IKKE slås ned i et underlag.
 

2) Tjek, at der ikke sidder dråber tilbage i topppen.
 

3) Gentag 1) og 2) om nødvendigt. 

Morfin "DAK" Takeda Pharma A/S, injektionsvæske, opl. 20 mg/ml 

4) Ampullen anbrydes/åbnes ved knække toppen af. Dette gøres ved at holde om ampullen med den ene hånd med et fast greb og tage om toppen med den anden hånds tommel og pegefinger og knække toppen af - DREJ IKKE 

 

5) Det er vigtigt at åbningen bliver stor nok til, at der kan udtages væske med en LUER LOCK sprøjte. Hvis du har drejet toppen af, kan du komme til at beskadige åbningen, så der ikke er plads til sprøjten. 

Morfin "DAK" Takeda Pharma A/S, injektionsvæske, opl. 20 mg/ml 

6) Sæt sprøjten direkte i ampullens åbning uden brug af kanyle. Hvis du benytter kanyle risikerer du ikke at kunne udtrække 1 ml. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...