Novorapid Flex Touch

injektionsvæske, opl. 100 E/ml

Novo

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

NovoRapid® FlexTouch® 

100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
Insulin aspart 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, sygeplejersken eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret NovoRapid® til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen, sygeplejersken eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage NovoRapid®
 3. Sådan skal du tage NovoRapid®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

NovoRapid® er et moderne insulin (insulinanalog) med en hurtigvirkende effekt. Moderne insulinpræparater er forbedrede versioner af humaninsuliner. 

 

NovoRapid® anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos voksne, unge og børn over 1 år med sukkersyge (diabetes mellitus). Sukkersyge er en sygdom, hvor kroppen ikke producerer tilstrækkeligt insulin til at kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med NovoRapid® kan hjælpe med til at forhindre komplikationer fra din diabetes. 

 

NovoRapid® vil begynde at nedsætte dit blodsukker 10-20 minutter efter injektion, maksimal effekt ses mellem 1 og 3 timer efter injektionen, og effekten varer 3-5 timer. På grund af den korte virkning skal NovoRapid® normalt gives i kombination med et insulinpræparat der har en mellemlang virkningstid eller er langtidsvirkende. NovoRapid® kan også anvendes til kontinuert infusion i et pumpesystem. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage NovoRapid®

Tag ikke NovoRapid®

► Hvis du er allergisk over for insulin aspart eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (se punkt 6Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger). 

► Hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker) (se a) Opsummering over alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4). 

► Hvis FlexTouch® tabes, beskadiges eller knuses. 

► Hvis det ikke har været opbevaret korrekt, eller hvis det har været frosset (se punkt 5Opbevaring). 

► Hvis insulinet ikke fremstår klart og farveløst. 


Hvis noget af ovenstående gør sig gældende, må du ikke tage NovoRapid®. Tal med din læge, sygeplejerske eller spørg på apoteket. 

 

Før du tager NovoRapid® 

► Kontrollér på etiketten, at det er den rigtige insulintype. 

► Brug altid en ny nål til hver injektion for at undgå forurening. 

► Nåle og sprøjter må ikke deles med andre. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Nogle omstændigheder og aktiviteter kan have indflydelse på dit insulinbehov. Tal med din læge: 

► Hvis du har problemer med nyrer eller lever eller med binyrer, hypofyse eller skjoldbruskkirtel. 

► Hvis du dyrker mere motion, end du plejer, eller ønsker at ændre din kost, da dette kan påvirke dit blodsukkerniveau. 

► Hvis du bliver syg skal du fortsætte med at tage insulin og kontakte din læge. 

► Hvis du har planer om at rejse til udlandet, kan en eventuel tidsforskel påvirke insulinbehovet og tidspunktet. 

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke anvendes til børn under 1 år, da der ikke er blevet udført kliniske studier hos børn under 1 år. 

Brug af anden medicin med NovoRapid®

Fortæl det altid til lægen, sygeplejersken eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Nogle lægemidler påvirker dit blodsukkerniveau og kan betyde at din insulindosis skal ændres. Nedenstående liste omfatter en række almindelige lægemidler, som kan påvirke din insulinbehandling. 


Dit blodsukkerniveau kan falde (hypoglykæmi), hvis du tager:  

 • Andre lægemidler til behandling af diabetes
 • Monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (til behandling af depression)
 • Betablokkere (til behandling af forhøjet blodtryk)
 • ACE (angiotensin konverteringsenzym)-hæmmere (til behandling af visse hjertelidelser eller forhøjet blodtryk)
 • Salicylater (smertestillende og febernedsættende)
 • Anabolske steroider (såsom testosteron)
 • Sulfonamid (til behandling af infektioner).


Dit blodsukkerniveau kan stige
(hyperglykæmi), hvis du tager:  

 • Oral prævention (p-piller)
 • Thiazider (til behandling af forhøjet blodtryk eller ved væskeophobning)
 • Glukokortikoider (såsom `cortison´ til behandling af inflammation)
 • Skjoldbruskkirtel-hormon (til behandling af sygdomme i skjoldbruskkirtlen)
 • Sympatomimetika (såsom adrenalin eller salbutamol og terbutalin til behandling af astma)
 • Væksthormon (lægemiddel til vækststimulering af skelet og legeme med udtalt effekt på kroppens metaboliske processer)
 • Danazol (lægemiddel, der virker på ægløsning).


Octreotid og lanreotid (til behandling af akromegali, en sjælden hormonel sygdom, der sædvanligvis forekommer hos midaldrende voksne og skyldes, at hypofysen danner for meget væksthormon) kan begge øge eller reducere dit blodsukker. 

 

Betablokkere (til behandling af forhøjet blodtryk) kan svække eller fuldstændigt undertrykke de første advarselssignaler, der hjælper dig med at opdage lavt blodsukker.

Pioglitazon (tabletter, der bruges til behandling af type 2-diabetes)
Nogle patienter med årelang type 2-diabetes og hjertesygdom eller tidligere slagtilfælde, som er blevet behandlet med pioglitazon og insulin, oplevede hjertesvigt. Fortæl det til din læge hurtigst muligt, hvis du oplever tegn på hjertesvigt såsom usædvanlig kortåndethed, hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger (ødemer). 

 

Fortæl det til din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet, hvis du tager noget af ovenstående medicin.  

Brug af NovoRapid® sammen med alkohol

► Hvis du drikker alkohol, kan dit behov for insulin ændres, og dit blodsukkerniveau kan enten stige eller falde. Omhyggelig kontrol anbefales. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.
► Hvis du er gravid, tror du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds før du tager dette lægemiddel. NovoRapid® kan anvendes under graviditet. Din insulindosis skal eventuelt ændres under graviditet og efter fødsel. Nøje kontrol med din diabetes, specielt forebyggelse af hypoglykæmi (lavt blodsukker) er vigtigt for dit barns helbred.
► Der er ingen begrænsninger ved behandling med NovoRapid® under amning.

Spørg din læge, sygeplejerske eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin mens du er gravid eller ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

► Spørg din læge, om du må køre bil eller arbejde med maskiner: 

 • Hvis du ofte har hypoglykæmier
 • Hvis du har svært ved at vurdere, om du har hypoglykæmi.


Hvis dit blodsukker er lavt eller højt, kan din koncentrations- og reaktionsevne være påvirket, og dermed også din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Vær opmærksom på, at du kan bringe dig selv eller andre i fare.

Den hurtige virkning af NovoRapid® betyder, at en eventuel hypoglykæmi indtræder hurtigere efter injektion end efter brug af opløseligt humaninsulin. 

Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i NovoRapid®

NovoRapid® indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dvs. NovoRapid® er stort set natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage NovoRapid®

Dosis og hvornår du skal tage dit insulin

Tag altid dit insulin og justér din dosis nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, sygeplejersken eller på apoteket. 

 

NovoRapid® tages som udgangspunkt lige før et måltid. Spis et måltid eller et mellemmåltid inden for 10 minutter efter injektionen for at undgå lavt blodsukker. Om nødvendigt kan NovoRapid® gives umiddelbart efter et måltid. Se under Hvordan og hvor du skal injicere, nedenfor for yderligere information. 

 

Du må ikke skifte insulin, medmindre din læge siger, du skal. Hvis du skifter til en anden insulintype eller et andet insulinmærke, er det muligt, at dosis skal justeres af din læge. 


Børn og unge
NovoRapid® kan anvendes til unge og børn i alderen 1 år og opefter i stedet for opløseligt humaninsulin, når en hurtig virkning ønskes, for eksempel når det er svært at dosere barnet i forhold til måltider. 


Anvendelse til særlige patientgrupper

Hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion, eller hvis du er over 65 år, skal du kontrollere dit blodsukker mere regelmæssigt og diskutere ændringer af din insulindosis med din læge. 

Hvordan og hvor du skal injicere

NovoRapid® er beregnet til injektion under huden (subkutant) eller til kontinuert infusion i et pumpesystem. Indgivelse via et pumpesystem kræver udførlig instruktion af sundhedspersonale. Du må aldrig injicere dig selv direkte ind i en vene (intravenøst) eller muskel (intramuskulært). Om nødvendigt kan NovoRapid® indgives direkte i en vene, men dette må kun gøres af læger eller andet sundhedspersonale. 

 

For hver injektion skal du vælge et nyt injektionssted inden for det bestemte hudområde, som du bruger. Dette kan nedsætte risikoen for at udvikle hudfortykkelse eller sprækker i huden (se punkt 4Bivirkninger). De bedste steder til injektion er: Foran på maveskindet, overarmen eller foran på låret. Insulinet har en hurtigere virkning hvis du injicerer i maveskindet. Du skal altid måle dit blodsukker regelmæssigt. 

Sådan bruger du NovoRapid® FlexTouch®

NovoRapid® FlexTouch® er en fyldt, farvekodet engangspen til flergangsbrug, der indeholder insulin aspart. 

 

Læs omhyggeligt brugervejledningen til NovoRapid® FlexTouch®, der er inkluderet i denne indlægsseddel. Du skal bruge pennen som beskrevet i brugervejledningen. 

 

Kontrollér altid, at det er den korrekte pen, du bruger, før du injicerer dit insulin. 

Hvis du har taget for meget insulin

Hvis du har taget for meget insulin, bliver dit blodsukker for lavt (hypoglykæmi). Se a) Oversigt over alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4

Hvis du har glemt at tage dit insulin

Hvis du glemmer at tage dit insulin, kan dit blodsukker blive for højt (hyperglykæmi). Se c) Følger af diabetes under punkt 4

Hvis du holder op med at tage insulin

Stop ikke med at tage dit insulin uden først at tale med din læge, der kan fortælle dig, hvad der skal gøres. Dette kan føre til meget højt blodsukker (alvorlig hyperglykæmi) og ketoacidose. Se c) Følger af diabetes under punkt 4

 

Spørg lægen, sygeplejersken eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

a) Oversigt over alvorlige og meget almindelige bivirkninger

Lavt blodsukker (hypoglykæmi) er en meget almindelig bivirkning. Det kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede.  

 

Lavt blodsukker kan forekomme hvis du: 

 • Injicerer for meget insulin
 • Spiser for lidt eller springer et måltid over
 • Motionerer mere end normalt
 • Drikker alkohol (se Brug af NovoRapid® sammen med alkohol, under punkt 2).


Tegn på lavt blodsukker: Koldsved, kold bleg hud, hovedpine, hjertebanken, kvalme, usædvanlig stor sultfornemmelse, midlertidige synsforstyrrelser, døsighed, unormal træthed og svaghed, nervøsitet eller rysten, bekymring, forvirring og koncentrationsbesvær.

Alvorlig lavt blodsukker kan føre til bevidstløshed. Hvis langvarig alvorligt lavt blodsukker ikke behandles, kan det medføre hjerneskade (midlertidig eller varig) og i værste fald død. Du kan genvinde bevidstheden hurtigere, hvis du får en injektion af hormonet glucagon af en person, der er instrueret i, hvordan det anvendes. Hvis du får glucagon, skal du også have glucose eller et sukkerholdigt produkt at spise, så snart du igen er ved bevidsthed. Hvis du ikke reagerer på glucagonbehandlingen, skal du behandles på hospitalet. 


Du skal gøre følgende, hvis du oplever lavt blodsukker:
► Hvis du oplever lavt blodsukker, spis glucosetabletter eller et sukkerholdigt produkt (f.eks. slik, kiks, frugtjuice). Mål dit blodsukker, hvis muligt, og hvil dig. Medbring for en sikkerheds skyld altid glucosetabletter, slik, kiks eller frugtjuice.
► Når symptomerne på lavt blodsukker er forsvundet, eller når dit blodsukkerniveau er stabiliseret, kan du fortsætte med insulinbehandlingen som sædvanligt.
► Hvis du får så lavt blodsukker, at du besvimer, hvis du har haft brug for en glucagoninjektion eller hvis du har haft gentagne tilfælde af lavt blodsukker, skal du tale med din læge. Tidspunktet for eller mængden af insulin, kost eller motion skal muligvis ændres.

Fortæl relevante personer, at du har diabetes, og om hvilke konsekvenser det kan have, herunder risikoen for at besvime på grund af lavt blodsukker. Fortæl dem, at hvis du besvimer, skal du vendes om på siden, og der skal straks tilkaldes lægehjælp. Du må ikke få noget at spise eller drikke, da du kan blive kvalt.

Alvorlige allergiske reaktioner
over for NovoRapid® eller et af indholdsstofferne (kaldet systemisk allergisk reaktion) er en meget sjælden bivirkning, men kan være livstruende. Kan forekomme hos færre end 1 ud af
10.000 behandlede.

Kontakt straks lægen: 

 • Hvis allergisymptomerne spreder sig til andre dele af kroppen.
 • Hvis du pludselig føler dig utilpas og du: Begynder at svede, kaster op, får åndedrætsbesvær, hjertebanken eller bliver svimmel.

► Hvis du oplever nogle af disse, kontakt straks lægen.  

b) Oversigt over andre bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger
Kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 behandlede. 

 

Symptomer på allergi: Lokale allergiske reaktioner (smerte, rødme, udslæt, inflammation, blå mærker, hævelse og kløe) på injektionsstedet kan forekomme. Symptomerne forsvinder normalt inden for få uger ved fortsat insulinbehandling. Kontakt din læge straks, hvis symptomerne ikke forsvinder, eller hvis de spreder sig til andre dele af kroppen. Se også Alvorlige allergiske reaktioner ovenfor.  

 

Synsproblemer: Når du påbegynder insulinbehandling, kan du opleve synsforstyrrelse, men forstyrrelsen er normalt midlertidig.  

 

Forandringer på injektionsstedet (lipodystrofi): Fedtvævet under huden på injektionsstedet kan skrumpe ind (lipoatrofi) eller fortykkes (lipohypertrofi). Hvis man injicerer et nyt sted hver gang, nedsættes risikoen for at udvikle sådanne ændringer i huden. Hvis du bemærker, at huden sprækker eller bliver tyk på injektionsstedet, skal du fortælle det til din læge. Disse reaktioner kan blive mere alvorlige, eller måske ændre optagelsen af dit insulin, hvis du injicerer på et sådant sted.  

 

Hævede led: Når du påbegynder insulinbehandling, kan væskeophobning forårsage hævelse af ankler eller andre led. Normalt forsvinder dette hurtigt. Hvis det ikke forsvinder, skal du tale med din læge.  

 

Diabetisk retinopati (en øjensygdom med relation til sukkersyge, som kan medføre tab af synet): Hvis du har en diabetisk retinopati, kan den blive værre, hvis dit blodsukkerniveau forbedres meget hurtigt. Tal med lægen om det.

Sjældne bivirkninger

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede. 

 

Smertefuld neuropati (smerte på grund af beskadiget nerve): Hvis dit blodsukkerniveau forbedres meget hurtigt, kan du få nerverelateret smerte, dette kaldes akut smertefuld neuropati og er sædvanligvis forbigående.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

c) Følger af diabetes

Højt blodsukker (hyperglykæmi) 


Højt blodsukker kan forekomme hvis du:
 

 • Ikke har injiceret nok insulin
 • Glemmer at injicere dit insulin eller stopper med at tage insulin
 • Gentagne gange injicerer mindre insulin, end du har brug for
 • Får en infektion og/eller har feber
 • Spiser mere, end du plejer
 • Dyrker mindre motion, end du plejer.


Advarselssignaler på højt blodsukker:
Advarselssignalerne kommer gradvist. De omfatter: Hyppig vandladning; tørst; appetitløshed; kvalme eller opkastning; døsighed eller træthed; ansigtsrødme; tør hud; mundtørhed og frugtlugtende (acetonelugtende) ånde. 


Du skal gøre følgende, hvis du får højt blodsukker:
► Hvis du oplever nogle af ovennævnte signaler: Mål dit blodsukkerniveau, om muligt kontrollér din urin for ketonstoffer og søg straks lægehjælp.
► Disse symptomer kan betyde, at du har en meget alvorlig tilstand kaldet diabetisk ketoacidose (ophobning af syre i blodet, da kroppen nedbryder fedt i stedet for sukker). Denne tilstand kan ubehandlet resultere i diabetisk koma og i værste fald død. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.
Tag ikke dette lægemiddel efter udløbsdatoen ’EXP’, der står på FlexTouch® etiketten og pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Opbevar altid FlexTouch® med penhætten påsat, når den ikke er i brug, for at beskytte mod lys.
NovoRapid® må ikke udsættes for overdreven varme og lys.
 

Før ibrugtagning: NovoRapid® FlexTouch®, som ikke er i brug, skal opbevares i køleskabet ved 2°C til 8°C, ikke for tæt på køleelementerne. Må ikke fryses.
 

Under brug eller når medbragt som reserve: NovoRapid® FlexTouch® kan medbringes og opbevares ved temperaturer under 30°C eller i køleskabet (2°C til 8°C) i op til 4 uger. Hvis det opbevares i køleskabet, må det ikke opbevares tæt på køleelementet. Må ikke fryses.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

NovoRapid® indeholder 

 • Aktivt stof: Insulin aspart. 1 ml indeholder 100 enheder insulin aspart. Hver fyldt pen indeholder 300 enheder insulin aspart i 3 ml injektionsvæske, opløsning.
 • Øvrige indholdsstoffer er glycerol, phenol, metacresol, zinkchlorid, dinatriumphosphatdihydrat, natriumchlorid, saltsyre, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningstørrelser

NovoRapid® er en injektionsvæske, opløsnig.

Pakningsstørrelser med 1 (med eller uden nåle), 5 (uden nåle) og en multipakning med 2 x 5 (uden nåle) fyldte penne a 3 ml. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Injektionsvæsken er klar og farveløs. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark 

 

Brugervejledning til FlexTouch® findes på bagsiden. 

 

Andre informationskilder 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.
 

NovoRapid®, FlexTouch®, NovoFine® og NovoTwist® er varemærker ejet af Novo Nordisk A/S, Danmark 

Brugervejledning

Instruktioner i brug af NovoRapid® 100 enheder/ml opløsning til injektion i fyldt pen (FlexTouch®)

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager din fyldte NovoRapid® FlexTouch® pen i brug. Hvis ikke du følger denne brugervejledning omhyggeligt, kan du få for lidt eller for meget insulin, som kan føre til et for højt eller for lavt blodsukkerniveau.

Anvend ikke pennen før du har modtaget grundig træning af din læge eller sygeplejerske. Start med at kontrollere din pen for at sikre dig, at den indeholder NovoRapid® 100 enheder/ml. Se derefter på illustrationerne til højre for at blive bekendt med de forskellig dele af din pen og nål.

Hvis du er blind eller har svækket syn og ikke kan aflæse dosistælleren på din pen, skal du ikke brugen denne pen uden hjælp. Få hjælp fra en person med normalt syn, som er trænet i brugen af den fyldte FlexTouch® pen.

Din NovoRapid® FlexTouch® pen er en fyldt insulinpen. NovoRapid® FlexTouch® indeholder 300 enheder insulin og kan dosere fra 1 til 80 enheder i trin på 1 enhed.
NovoRapid® FlexTouch® er beregnet til anvendelse sammen med NovoFine® eller NovoTwist® engangsnåle med en længde på op til 8 mm.
Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml
 

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml 

Klargøring af din NovoRapid® FlexTouch® pen

Kontrollér navnet og den farvede etiket på din NovoRapid® FlexTouch® pen for at sikre, at den indeholder den insulintype, du har brug for. Dette er specielt vigtigt, hvis du bruger mere end en type insulin. Hvis du tager den forkerte insulintype, kan dit blodsukkerniveau bliver for højt eller for lavt.

A Træk penhætten af.
Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml 


B Kontrollér at insulinet i din pen er klart og farveløst. Se gennem insulinvinduet. Hvis insulinet ser uklart ud, skal du ikke bruge pennen. 

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml

C Tag en ny engangsnål og fjern papirforseglingen. 

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml

D Skru nålen lige på pennen. Kontrollér, at nålen sidder fast. 

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml

E Fjern den ydre nålehætte og gem den til senere. Efter injektion skal du bruge den til at fjerne nålen korrekt fra pennen.

Fjern den indre nålehætte og kassér den.Hvis du forsøger at sætte den tilbage på nålen, kan du være uheldig at stikke dig selv med nålen.

En dråbe insulin kan komme til syne på nålens spids. Dette er normalt. 

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml 

 

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml Brug altid en ny nål til hver injektion. Dette reducerer risikoen for forurening, infektion, udsivning af insulin, blokerede nåle og upræcis dosering.  

 

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml Brug aldrig en bøjet eller ødelagt nål. 

 

Kontrol af insulingennemløb

Vær sikker på, at du får den rigtige dosis ved at kontrollere gennemløb af insulin, før du indstiller og injicerer din dosis.

F
Drej dosisvælgeren for at vælge 2 enheder. 

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml

G Hold pennen så nålen vender opad.

Bank let på toppen af pennen et par gange så eventuelle luftbobler kan komme op til toppen. 

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml

H Tryk trykknappen ind med din tommelfinger, indtil dosistælleren vender tilbage til 0. Tallet 0 skal stå ud for markøren. En dråbe insulin vil komme til syne på nålens spids.

Hvis der ikke kommer en dråbe til syne, gentages trin F til H op til 6 gange. Hvis en dråbe ikke kommer til syne efter disse forsøg, skiftes nålen og trin F til H gentages.

Brug ikke pennen, hvis en dråbe insulin stadig ikke kommer til syne. 

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml 

 

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml Kontrollér altid at der kommer en dråbe til syne på nålens spids før du injicerer. Dette sikrer insulingennemløb. Hvis ikke der kommer en dråbe til syne, injicerer du ikke noget insulin, heller ikke selvom dosisvælgeren måske bevæger sig. Dette kan betyde, at nålen er blokeret eller ødelagt.  

 

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/mlKontrollér altid insulingennemløbet inden du injicerer. Hvis ikke du kontrollerer insulingennemløbet, kan du få for lidt eller eller slet intet insulin. Dette kan føre til et for højt blodsukkerniveau.  

Indstilling af din dosis

Brug dosisvælgeren på din NovoRapid® FlexTouch® pen til at indstille din dosis. Du kan vælge op til 80 enheder pr. dosis.

I
Vælg den dosis du har brug for. Du kan dreje dosisvælgeren frem eller tilbage. Stop når det korrekte antal enheder står ud for markøren.

Dosisvælgeren klikker forskelligt, når den drejes frem, tilbage eller forbi det antal enheder, der er tilbage.

Når pennen indeholder færre end 80 enheder, vil dosistælleren stoppe ved det antal enheder, der er tilbage. 

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml 

 

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml Brug altid dosistælleren og markøren til at se hvor mange enheder du har valgt, før du injicerer insulinet.
Tæl ikke antal penklik. Hvis du indstiller og injicerer den forkerte dosis, kan dit blodsukkerniveau blive for højt eller for lavt. Brug ikke insulinskalaen, den viser kun cirka hvor meget insulin, der er tilbage i din pen.  

Hvor meget insulin er der tilbage?

Insulinskalaen viser dig hvor meget insulin der cirka er tilbage i din pen. 

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml

Anvend dosistælleren til at se, hvor meget insulin, der præcist er tilbage:
Drej dosisvælgeren indtil dosistælleren stopper. Hvis den viser 80, er der mindst 80 enheder tilbage i din pen. Hvis den viser færre end 80, angiver det viste tal antallet af enheder, der er tilbage i din pen.

Drej dosisvælgeren tilbage, indtil dosistælleren viser 0.

Hvis du har brug for mere insulin, end det antal enheder der er tilbage i din pen, kan du dele din dosis mellem to penne. 

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml 

 

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml Vær meget omhyggelig med at udregne korrekt, hvis du opdeler din dosis.
Hvis du er i tvivl, skal du tage din fulde dosis med en ny pen. Hvis du opdeler din dosis forkert, vil du injicere for lidt eller for meget insulin, som kan føre til et for højt eller for lavt blodsukkerniveau.  

Injektion af din dosis

Vær sikker på, at du får hele din dosis ved at anvende den korrekte injektionsteknik.

J Stik nålen ind i huden som din læge eller sygeplejerske har vist dig. Kontrollér at du kan se dosistælleren. Undgå at røre ved dosistælleren med dine fingre. Dette kan afbryde injektionen.

Tryk på dosisknappen indtil dosistælleren vender tilbage til 0. Tallet 0 skal stå ud for markøren. Du kan måske høre eller føle et klik.

Lad nålen forblive under huden i mindst 6 sekunder, efter at dosistælleren er vendt tilbage til 0 for at sikre injektion af hele din dosis. 

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml

K Fjern nålen fra huden.

Herefter kan du måske se en dråbe insulin på nålens spids. Dette er normalt og har ingen indflydelse på den dosis, du lige har fået.  

 

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml Fjern altid nålen efter hver injektion. Dette reducerer risikoen for stikuheld, infektion, udsivning af insulin, blokerede nåle og upræcis dosering. Hvis nålen er blokeret, vil du ikke injicere noget insulin.  

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml

L Før nålespidsen ind i den ydre nålehætte, mens denne ligger på en plan overflade. Undgå at røre ved nålen eller nålehætten.

Når nålen er dækket skubbes den ydre nålehætte forsigtigt helt på, og nålen skrues af. Kassér nålen forsigtigt og sæt penhætten tilbage på pennen efter hver brug.

Når pennen er tom kasseres den uden nålen påsat, som din læge, sygeplejerske eller lokale myndigheder har anbefalet. 

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml 

 

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml Hold altid øje med dosistælleren for at se hvor mange enheder du injicerer.
Dosistælleren vil vise det præcise antal enheder. Tæl ikke antallet af penklik. Hold dosisknappen nede indtil dosistælleren vender tilbage til 0 efter injektionen. Hvis den stopper før den vender tilbage 0, er den fulde dosis ikke blevet injiceret, hvilket kan resultere i et for højt blodsukkerniveau.  

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml Forsøg aldrig at sætte den indre nålehætte på igen. Du kan stikke dig selv med nålen.  

Novorapid Flex Touch Flextouch Novo Nordisk A/S, injektionsvæske, opl. 100 E/ml Fjern altid nålen efter hver injektion og opbevar din pen uden påsat nål. Dette reducerer risikoen for forurening, infektion, udsivning af insulin, blokerede nåle og upræcis dosering.  

Vedligeholdelse af din NovoRapid® FlexTouch® pen

Behandel din pen med forsigtighed. Hård håndtering og forkert brug kan forårsage upræcis dosering, som kan føre til et for højt eller for lavt blodsukkerniveau.  

 

 • Efterlad ikke din pen i en bil eller andre steder, hvor der kan blive for varmt eller for koldt.
 • Udsæt ikke din pen for støv, snavs eller væske.
 • Forsøg ikke at lægge din pen i blød, vaske eller smøre den. Hvis det er nødvendigt, kan du rengøre den med mild sæbe på en let fugtet klud.
 • Tab ikke din pen, og bank den ikke imod hårde overflader. Hvis du taber pennen eller har mistanke om et problem, skal du altid skrue en ny engangsnål på og kontrollere insulingennemløbet, før du injicerer.
 • Forsøg ikke at genfylde din pen. Når den er tom, skal den kasseres.
 • Forsøg ikke at reparere din pen eller at skille den ad.

Vigtig information

 • Hav altid din pen på dig.
 • Hav altid en ekstra pen og nåle på dig i tilfælde af tab eller beskadigelse.
 • Opbevar altid din pen og nåle utilgængeligt for andre, specielt børn.
 • Del aldrig din pen og nåle med andre. Det kan føre til kryds-infektion.
 • Del aldring din pen med andre. Din medicin kan være skadelig for deres sundhed.
 • Omsorgspersoner skal håndtere brugte nåle meget forsigtigt - for at reducere risikoen for stikuheld og kryds-infektion.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...