Finasterid "Sandoz"

filmovertrukne tabletter 5 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Finasterid Sandoz 5 mg, filmovertrukne tabletter 

finasterid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Finasterid Sandoz
 3. Sådan skal du tage Finasterid Sandoz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Finasterid Sandoz anvendes til mænd som behandling og sygdomskontrol af:  

 • Godartet prostataforstørrelse, der er en ikke-aggressiv forstørrelse af prostata.

 

Finasterid Sandoz tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes 5-alfa-reduktasehæmmere. Det formindsker prostatakirtlens størrelse, hvilket letter vandladningen og andre symptomer i forbindelse med prostataforstørrelse. Finasterid Sandoz nedsætter risikoen for, at du pludselig ikke kan lade vandet og derfor må opereres. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Finasterid Sandoz

Tag ikke Finasterid Sandoz

Hvis du er 

 • allergisk overfor finasterid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • en kvinde
 • et barn under 18 år.

 

I forbindelse med medicinsk behandling af forstørret prostata, anbefales det at konsultere en urolog. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Finasterid Sandoz. Fortæl det til lægen, hvis du: 

 • Har svært ved at tømme din blære helt, eller hvis du har en meget svag urinstråle, når du lader vandet.
  Din læge vil undersøge dig før behandlingen med Finasterid Sandoz påbegyndes, for at udelukke muligheden for andre forhindringer i urinvejene.
 • Hvis du skal have taget en blodprøve, der skal undersøges for “PSA”, der er et protein, der bliver dannet i prostatakirtlen.
  Fortæl lægen eller sygeplejersken, at du tager Finasterid Sandoz, da det kan påvirke analyseresultatet.

 

Kvinder, der er eller kan blive gravide må ikke komme i kontakt med Finasterid Sandoz (fx. via sæd eller knuste tabletter - se afsnittet “Graviditet og amning”). 

Humørsvingninger og depression

Der er rapporteret humørsvingninger såsom forsænket stemningsleje, depression og, mindre hyppigt, selvmordstanker hos patienter, der er blevet behandlet med Finasterid Sandoz. Hvis du oplever et eller flere af disse symptomer, skal du snarest muligt kontakte din læge for yderligere rådgivning. 

Brug af anden medicin sammen med Finasterid Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

 

Finasterid påvirker ikke virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin ikke påvirker virkningen af Finasteri Sandoz. 

Graviditet og amning

Finasterid Sandoz må ikke anvendes af kvinder. 

 • Hvis din partner er gravid eller kan blive det:
  Din sæd kan indeholde spor af Finasterid Sandoz. Du skal derfor undgå, at din sæd kommer i kontakt med din partner, for eksempel ved at anvende kondom.
 • Kvinder, der er gravide eller kan blive det, må ikke berøre delte eller knuste Finasterid Sandoz filmovertrukne tabletter.
  Hvis finasterid optages i kroppen hos en kvinde, der er gravid med et drengefoster, kan fosteret blive født med misdannede kønsorganer. Derfor har tabletterne et filmovertræk, der skal forhindre kontakt med finasterid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen undersøgelser, der viser, at Finasterid Sandoz påvirker evnen til at føre motorkøretøjer eller arbejde med maskiner. 

Finasterid Sandoz indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter

3. Sådan skal du tage Finasterid Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den anbefalede dosis er;

 • 1 tablet én gang dagligt

Indtagelse

Tabletten synkes hel med et glas vand. Du kan tage den i forbindelse med eller uafhængigt af et måltid, men altid på samme tidspunkt. 

Behandlingsvarighed

Bestemmes af din læge.  

Selvom du mærker nogen bedring efter kort tids behandling, er det vigtigt, at du fortsætter behandlingen i mindst 6 måneder. 

Hvis du har taget for meget Finasterid Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Finasterid Sandoz, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Finasterid Sandoz

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. 

Hvis du holder op med at tage Finasterid Sandoz

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen, da det kan være meget skadeligt for dig og nedsætte den gavnlige effekt. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De hyppigste bivirkninger er manglende evne til at opnå rejsning af penis og nedsat seksuallyst. Disse bivirkninger opstår tidligt i behandlingsforløbet og forsvinder ved fortsat behandling hos de fleste patienter. 

 

Du skal straks fortælle din læge om enhver forandring i dit brystvæv, såsom knuder, smerter eller udflåd fra brystvorterne, da det kan være tegn på en alvorlig sygdom, såsom brystkræft. 

Allergiske reaktioner

Stop med at tage Finasterid Sandoz og kontakt straks lægen hvis du får nogle af disse symptomer: 

 • Hududslæt, kløe eller hævelser under huden (nældefeber)
 • Hævelse af læber, tunge, hals og ansigt, synke- og vejrtrækningsproblemer (angioødem).

Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data.  

Bivirkninger kan forekomme med følgende hyppigheder:

Almindelige, kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede:  

 • impotens
 • nedsat seksuallyst
 • nedsat mængde sæd ved udløsning

 

Ikke almindelige, kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede:  

 • hududslæt
 • brystømhed og/eller brystforstørrelse
 • udløsningsproblemer

 

Meget sjældne, kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede:  

 • brystsekretion
 • knuder i brystet, der i nogle tilfælde må fjernes ved kirurgisk indgreb

 

Ikke kendt, kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data:  

 • depression
 • hjertebanken
 • forhøjede lever enzymtal
 • kløe, nældefeber
 • testikelsmerter
 • manglende evne til at opnå en erektion, der fortsatte efter afslutningen af behandlingen
 • nedsat sexlyst, der fortsatte efter afslutningen af behandlingen
 • mandlig ufrugtbarhed og/eller dårlig sædkvalitet

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.  

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevar ikke Finasterid Sandoz ved temperaturer over 25ºC. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Finasterid Sandoz indeholder

 • Aktivt stof: finasterid.
  En filmovertrukken tablet indeholder 5 mg finasterid.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  • docusatnatrium
  • hypromellose
  • indigocarmin (E132)
  • lactosemonohydrat
  • magnesiumstearat
  • mikrokrystallinsk cellulose
  • povidon K30
  • propylenglycol
  • natriumstivelsesglycolat (type A)
  • talcum
  • titandioxid (E171)

 

Udseende og pakningstørrelser

Finasterid Sandoz er en blå, rund, hvælvet filmovertrukken tablet. 

De filmovertrukne tabletter fås i pakningstørrelser på :  

10, 15, 30, 50, 60, 100 og 120 filmovertrukne tabletter. 

14, 28 og 56 filmovertrukne tabletter i kalender blisterpakninger. 

50 filmovertrukne tabletter (50 x 1) i enkeltdosis blisterpakninger. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelse:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark  

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 10. november 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...