Locoid®

creme 0,1%

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Locoid® 1 mg/g creme  

hydrocortisonbutyrat 

 

Locoid® er et registreret varemærke, som tilhører LEO Pharma A/S. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Locoid til dig personligt.
  Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid
 3. Sådan skal du bruge Locoid
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Locoid indeholder hydrocortisonbutyrat.
Hydrocortisonbutyrat er et binyrebarkhormon (steroid), som hæmmer irritation i huden. 


Du kan bruge Locoid ved eksem, ved irriteret hud og ved psoriasis. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Locoid, hvis du:

 • er allergisk over for hydrocortisonbutyrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Locoid (angivet i punkt 6).
 • har en hudsygdom, som er betændt med bakterier eller har en svampeinfektion. I så fald skal betændelses- eller svampeinfektionen behandles samtidigt.
 • har en virussygdom, der giver udbrud på huden, f.eks. forkølelsessår eller skoldkopper.
 • har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme især på hage, næse, kinder og pande (rosacea).
 • har irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Locoid. 


Vær opmærksom på følgende: 

 • Hvis cremen ikke hjælper i løbet af kort tid, kan din hudsygdom være betændt med bakterier eller svampe. Tal med lægen.
 • Hvis din hudsygdom forværres under behandlingen, skal du kontakte lægen. Behandlingen skal måske ophøre.
 • Du må ikke bruge Locoid i længere tid, end lægen har fortalt dig. Hvis behandlingen varer mere end 4-6 uger, skal du regelmæssigt til kontrol.
 • Hvis du har brugt Locoid i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan få din hudsygdom til at blusse op igen. Tal med lægen.
 • Du må kun bruge Locoid i ansigtet, hvis lægen har fortalt dig det. Pas på, at cremen ikke kommer i øjnene.
 • Du bør ikke dække det behandlede område med et plaster, plastik eller på anden måde pakke det ind, da det øger risikoen for bivirk- ninger. Tal evt. med lægen.
 • Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Locoid. Fortæl lægen, at du bliver behandlet med Locoid, hvis du får en svær betændelse, kommer alvorligt til skade eller skal opereres.
 • Længere tids behandling af børn bør undgås, da børn kan være mere følsomme overfor Locoid end voksne.

Brug af anden medicin sammen med Locoid

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Der er ikke kendskab til problemer med brug af Locoid sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Du må kun bruge Locoid efter lægens anvisning. 


Amning
Du kan amme, selv om du bruger Locoid. Hvis du smører cremen på brystet eller bryst-
vorten, skal du vaske cremen af, inden du ammer dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Locoid indeholder cetostearylalkohol, propyl- parahydroxybenzoat og butylparahydroxybenzoat

Locoid indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). Locoid indeholder propylparahydroxybenzoat og butylparahydroxybenzoat, der kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). 

3. Sådan skal du bruge Locoid

Brug altid Locoid nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Smør Locoid på de angrebne steder i et tyndt lag 1-2 gange daglig. 

 

Vask hænderne omhyggeligt efter påsmøringen, medmindre det er hænderne, som du behandler. 

Pas på, at cremen ikke kommer i øjnene. 


Brug ikke cremen i længere tid, end lægen har fortalt dig. 

 

Brug til børn: Du skal følge lægens anvisning.
Længere tids behandling af børn bør undgås, da børn kan være mere følsomme overfor Locoid end voksne. 

Hvis du har brugt for meget Locoid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Locoid, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 


Der er ikke set tilfælde af overdosering med Locoid. 


Intensiv brug under dækkende plaster kan medføre binyrebarkhormonhæmning. 

Hvis du har glemt at bruge Locoid

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Locoid

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Der kan komme opblussen eller forværring af din hudsygdom, hvis du stopper behandlingen pludseligt, især hvis du har brugt Locoid i lang tid. 


Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Du må kun smøre Locoid i hudfolder, på store hudarealer eller dække den behandlede hud med en tæt forbinding efter aftale med din læge, da det øger risikoen for bivirkninger. Det gælder også ved hyppig behandling eller behandling gennem lang tid. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken (se punkt 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”). Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Tynd hud, der let går i stykker.
 • Tydelige små blodkar i huden, strækmærker, lyse streger i huden, ændring af pigment i huden (f.eks. lyse pletter).
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.
 • Irritation eller betændelse i huden ved munden eller andre steder. Rødme af huden.
 • Skægvækst, øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst, tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Rødme og hævelse, især på næsen, på kinderne og i panden.
 • Hudsygdommen kommer igen eller bliver værre, når du stopper behandlingen.
 • Kontakteksem, allergisk kontakteksem.
 • Ny betændelse kan opstå på det behandlede område.

 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Overfølsomhed, f.eks. med udslæt på det behandlede område.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikker- heden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.
 • Må ikke opbevares koldt eller fryses.
 • Brug ikke Locoid, efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Locoid 1 mg/g creme indeholder:

 • Aktivt stof: Hydrocortisonbutyrat 1 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Cetostearylalkohol, macrogolcetostearylether, tynd paraffinolie, hvid blød paraffin, propylparahydroxybenzoat (E216), butylparahydroxybenzoat, vandfri natriumcitrat, vandfri citronsyre og renset vand.

Pakningsstørrelser:

Locoid findes i pakningsstørrelsen 100 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...