Levocetirizin "Glenmark"

filmovertrukne tabletter 5 mg

Glenmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter 

Levocetirizindihydrochlorid 

Til voksne og børn fra 6 år og opefter 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter
 3. Sådan skal du tage Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter er en type medicin kaldet et ikke-sederende antihistamin. Den anvendes til behandling af tegn på en allergisk reaktion, så som: 

 • kløende udslæt (svarende til nældefeber), der varer i lang tid (urtikria).

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter

Tag ikke Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter

 • hvis du er overfølsom over for levocetirizindihydrochlorid, cetirizin, hydroxyzin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har svært nedsat nyrefunktion (svært nyresvigt med kreatinin-clearance under 10 ml/min)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter 

Børn

Brugen af Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter anbefales ikke til spædbørn og småbørn under 2 år. Brugen af Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter anbefales ikke til børn under 6 år, da det i øjeblikket ikke er muligt at give den rette dosering med de filmovertrukne tabletter 

Brug af anden medicin sammen med Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle patienter i behandling med Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter kan opleve døsighed, træthed og udmattelse. Vær forsigtig, når du kører bil eller betjener maskiner, indtil du ved, hvordan medicinen påvirker dig. Undersøgelser har dog ikke vist nogen effekt på mental årvågenhed, evnen til at reagere eller evnen til at køre hos raske mennesker efter indtagelse af levocetirizin i den anbefalede dosis. 

Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter indeholder laktose

Disse tabletter indeholder laktose. Hvis din læge har fortalt dig, at du har en intolerance over for visse sukkerarter, skal du kontakte din læge, inden du begynder at tage dem. 

3. Sådan skal du tage Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter

Tag altid Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Den anbefalede dosis for voksne og børn i alderen 6 år og derover er én tablet dagligt (5mg).
 

Brug af Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter sammen med mad, drikke og alkohol 

Vær forsigtig med at tage Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter samtidig med alkohol eller andre stoffer, som påvirker hjernen.
 

Hos følsomme patienter kan samtidig brug af cetirizine eller levocetirizin og alkohol eller andre stoffer, som påvirker hjernen, påvirke centralnervesystemet og forårsage yderligere reduceret årvågenhed og nedsat præstationsevne.
 

Levocetirizin Glenmark-tabletter skal synkes hele med vand. Kan tages med eller uden mad.
 

Dosering til særlige patientgrupper: 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Hos patienter, hvor nyrerne ikke fungerer så godt, kan der gives en lavere dosis i henhold til sværhedsgraden af nyresygdommen. Hos børn vil dosis desuden blive bestemt på grundlag af barnets vægt. Dosis bestemmes af din læge.
 

Patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion må ikketage Levocetirizin Glenmark.
 

Selvom leveren ikke fungerer så godt, kan du stadig tage den anbefalede dosis.
Hvis både lever og nyrer ikke fungerer så godt, kan du få en lavere dosis afhængigt af, hvor godt nyrerne fungerer. 

 

Brug til børn 

Hos børn kan dosis vælges på basis af legemsvægt. Dosis vil blive fastlagt af lægen.
Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter anbefales ikke til børn under 6 år (se afsnit 2, Børn). En anden formulering er tilgængelig for børn under 6 år. Kontakt din læge eller apotek.
Voksne og børn i alderen 6 år og derover bør sluge tabletterne med vand. 

Hvis du har taget for mange Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter

En stor overdosis kan forårsage søvnighed hos voksne. Børn kan i første omgang blive overaktive og rastløse, og derefter blive døsige. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter

Hvis du har glemt at tage Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter, eller hvis du tager en dosis lavere end det, lægen har ordineret, så skal du ikke tage dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis.
Spring den glemte dosis over og tag derefter den næste dosis til sædvanlig tid, som foreskrevet af din læge. 

Hvis du holder op med at tage Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter

Der er ingen bivirkninger ved at stoppe behandlingen. Dine symptomer kan dog vende tilbage, men de burde ikke være værre, end de var før behandlingen med Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
 

Almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 100 og mindre end 1 ud af 10 patienter) 

 • mundtørhed
 • hovedpine
 • træthed
 • døsighed
 • søvnforstyrrelser

 

Ikke almindelige (mindre end 1 ud af 100, men flere end 1 ud af 1.000 patienter) 

 • udmattelse
 • mavesmerter
 • forstoppelse

 

Meget sjældne (mindre end 1 ud af 10.000 patienter behandlet, herunder enkeltstående tilfælde) 

 • overfølsomhedsreaktioner (symptomer kan omfatte: hævelser i mund, ansigt og/eller hals eller synkebesvær sammen med nældefeber, vejrtrækningsproblemer, pludseligt fald i blodtrykket, der fører til kollaps eller shock, som kan være dødeligt.) Ved de første tegn på en overfølsomhedsreaktion, skal brug af Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter stoppes og du bør straks kontakte din læge.
 • Øget hjertefrekvens
 • hjertebanken
 • kramper
 • synsforstyrrelser (såsom sløret syn)
 • ødem (væskeophobning der forårsager hævelse)
 • pruritus (kløe)
 • udslæt og urtikaria (hævelse eller udbrud, rødme og kløe i huden)
 • huden udbrud
 • åndenød
 • vægtøgning
 • muskelsmerter
 • ledsmerter
 • aggressiv eller ophidset adfærd
 • hallucination
 • depression
 • hepatitis eller leverproblemer (huden eller det hvide i øjnene kan blive gul/gult)
 • kvalme
 • opkastning
 • øget appetit
 • diarré

Indberetning af bivirkninger

hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via 

 

Sundhedsstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: sst@sst.dk 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
Brug ikke Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter Exp). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Levocetirizin Glenmark 5 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

 • Aktivt stof(fer): levocetirizindihydrochlorid Hver filmovertrukken tablet indeholder 5 mg levocetirizindihydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat, hypromellose (E464), titandioxid (E171) og makrogol 400.

Udseende og pakningsstørrelser

De 5 mg filmovertrukne tabletter er hvide og ovale med en G delekærv G på den ene side og den anden side er almindelig. Tabletten kan deles i to lige store doser.
 

Tabletterne er emballeret i enten aluminium/aluminiumblisterkort eller PVC / PVdC-aluminiumblisterkort 

 

Pakningsstørrelser: 

10, 20, 21, 28, 30, 50, 90 og 100 tabletter.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstillere

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited, Laxmi House, 2 B Draycott Avenue, Kenton, Middlesex HA3 0BU, Storbritannien 

Repræsentant

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB 

Skeppsbron 5, vån 4, 211 20 Malmo, Sverige. 

Fremstillere

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited: Building 2, Croxley Green Business Park, Croxley Green, Hertfordshire, WD18 8YA, Storbritannien 

Dette lægemiddel er godkendt i EØS's medlemslande under følgende navne:

 

Portugal 

Levocetrizina Glenmark 5mg Comprimido revestido por película 

Danmark 

Levocetirizin Glenmark 5mg Filmovertrukket tablets 

Finland 

Levocetirizin Glenmark 5mg tabletti, kalvopäällysteinen 

Grækenland 

LEVOCETIRIZINE/GLENMARK 

Irland 

Levocetirizine Glenmark 5mg film-coated tablets 

Polen 

Cetilevo 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 05/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...