Fexofenadinhydrochlorid 2care4

filmovertrukne tabletter 180 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fexofenadinhydrochlorid 2care4 180 mg,  

filmovertrukne tabletter  

Fexofenadinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fexofenadinhydrochlorid 2care4
 3. Sådan skal du tage Fexofenadinhydrochlorid 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i dette lægemiddel, fexofenadinhydrochlorid, tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes antihistaminer.
Fexofenadinhydrochlorid 2care4 anvendes til at lindre symptomer hos voksne og børn over 12 år f.eks. kløe, hævelser og udslæt, der optræder ved vedvarende allergiske hudreaktioner. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fexofenadinhydrochlorid 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Fexofenadinhydrochlorid 2care4:

 • hvis du er allergisk over for fexofenadinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fexofenadinhydrochlorid 2care4 (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Fexofenadinhydrochlorid, hvis du: 

 • er ældre
 • har eller har haft hjerteproblemer
 • har nyre- eller leverproblemer

Brug af anden medicin sammen med Fexofenadinhydrochlorid 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Hvis du tager medicin mod for meget mavesyre, som indeholder aluminium eller magnesium, bør du vente 2 timer efter du har taget medicinen, til du tager Fexofenadinhydrochlorid 2care4. Medicinen mod for meget mavesyre kan mindske den mængde Fexofenadinhydrochlorid 2care4, der optages i kroppen og påvirke effekten af Fexofenadinhydrochlorid 2care4. 

 

Hvis du tager Fexofenadinhydrochlorid 2care4 sammen med erythromycin (et antibiotikum) eller ketoconazol (et svampemiddel), kan koncentrationen af fexofenadin i blodet stige. 

 

Hvis du skal have foretaget en allergitest, skal du afbryde behandlingen med Fexofenadinhydrochlorid 2care4 3 dage før testen. 

Brug af Fexofenadinhydrochlorid 2care4 sammen med mad og drikke

Du skal tage Fexofenadinhydrochlorid 2care4 sammen med vand inden et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Fexofenadinhydrochlorid 2care4. Tal med lægen. 


Amning  

Hvis du ammer, må du ikke tage Fexofenadinhydrochlorid 2care4, da Fexofenadinhydrochlorid 2care4 går over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fexofenadinhydrochlorid 2care4 kan på enkelte virke sådan, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

3. Sådan skal du tage Fexofenadinhydrochlorid 2care4

Tag altid Fexofenadinhydrochlorid 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 12 år 

1 tablet (180 mg) 1 gang dagligt. 

 

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Børn under 12 år 

Børn under 12 år må normalt ikke få Fexofenadin- hydrochlorid 2care4 filmovertrukne tabletter. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Fexofenadinhydrochlorid 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Fexofenadinhydrochlorid 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosering er svimmelhed, døsighed, træthed eller mundtørhed. 

Hvis du har glemt at tage Fexofenadinhydrochlorid 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Fexofenadinhydochlroid 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Døsighed.
 • Kvalme.
 • Svimmelhed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Træthed.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Kløe, trykken for brystet, rødmen.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Søvnløshed, søvnforstyrrelser og mareridt (unormale drømme).
 • Nervøsitet.
 • Diarré.
 • Hjertebanken.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Du kan opbevare Fexofenadinhydrochlorid 2care4 ved almindelig temperatur. 

 

Tag ikke Fexofenadinhydrochlorid 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fexofenadinhydrochlorid 2care4 indeholder:

Aktivt stof: Fexofenadinhydrochlorid svarende til 168 mg fexofenadin.
Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, majsstivelse, povidon K30, magnesiumstearat, hypromellose, titandioxid (E 171), macrogol 400, macrogol 4000, gul jernoxid (E 172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Gule, aflange, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, som er glatte på den ene side og har en delekærv på den anden side. Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne dosere to halve tabletter. 

 

Pakningsstørrelser  

Fexofenadinhydrochlorid 2care4 fås i pakningsstørrelser á 30 og 100 filmovertrukne tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehave af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehave af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Fexofenadinhydrochlorid 2care4 svarer til Nefoxef. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2017.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...