Tamsulosinhydrochlorid 2care4

depotkapsler 0,4 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tamsulosinhydrochlorid 2care4  

0,4 mg depotkapsler  

Tamsulosinhydrochlorid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tamsulosinhydrochlorid 2care4
 3. Sådan skal du tage Tamsulosinhydrochlorid 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tamsulosinhydrochlorid 2care4 afslapper musklerne i blærehalskirtlen (prostata) og urinrøret, således at modstanden under vandladning bliver mindre.
Tamsulosinhydrochlorid 2care4 tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes alfa-blokkere. 

 

Du kan tage Tamsulosinhydrochlorid 2care4 for problemer med vandladningen pga. forstørrelse af blærehalskirtlen (prostatahyperplasi) i perioden inden operation. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tamsulosinhydrochlorid 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Tamsulosinhydrochlorid 2care4

 • hvis du er allergisk over for tamsulosinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tamsulosinhydrochlorid 2care4 (angivet i afsnit 6). Overfølsomhed kan medføre pludselig lokal hævelse af kroppens bløde væv (fx svælg eller tunge), vejrtrækningsbesvær og/ eller kløe og udslæt (angioødem).
 • hvis din lever fungerer meget dårligt.
 • hvis du lider af besvimelse forårsaget af for lavt blodtryk (f.eks. når du pludselig sætter eller rejser dig).

 

Spørg din læge eller apoteket til råds, hvis du er i tvivl. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Tamsulosinhydrochlorid 2care4 

Vær ekstra forsigtig med at tage Tamsulosinhydrochlorid 2care4

 • hvis du lider af svimmelhed, når du rejser dig hurtigt op. Hvis du føler dig svimmel eller svag, bør du sætte eller lægge dig ned og blive siddende/liggende, indtil du har det godt igen.
 • hvis dine nyrer fungerer meget dårligt. Tal med lægen.

 

Du bør ikke tage Tamsulosinhydrochlorid 2care4, hvis du skal opereres for grå stær. Informér øjenlægen, hvis du tidligere har anvendt, anvender eller planlægger at anvende Tamsulosinhydrochlorid 2care4. Øjenlægen kan da træffe de rette foranstaltninger med henblik på hvilken medicinsk og kirurgisk behandling, der skal anvendes. Spørg lægen, om du skal udsætte behandlingen med Tamsulosinhydrochlorid 2care4 eller eventuelt holde en midlertidig pause. 

 

Inden du begynder at tage Tamsulosinhydrochlorid 2care4, bør du blive undersøgt for årsagen til dit vandladningsbesvær. 

Børn og unge

Denne medicin bør ikke gives til børn eller unge under 18 år, da den ikke har nogen effekt i denne målgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Tamsulosinhydrochlorid 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Tal med lægen, hvis du tager 

 • medicin, der virker på samme måde som Tamsulosinhydrochlorid 2care4 (alfuzosin, doxazosin, prazosin, terazosin). Det er medicin, som du kan tage mod for højt blodtryk eller forstørret blærehalskirtel
 • medicin mod gigt eller smerter (diclofenac)
 • blodfortyndende medicin (warfarin)
 • ketoconazol (mod svamp).

Brug af Tamsulosinhydrochlorid 2care4 sammen med mad og drikke

Du skal tage Tamsulosinhydrochlorid 2care4 efter dagens første måltid. 

Graviditet og amning

Tamsulosinhydrochlorid 2care4 bruges ikke til behandling af kvinder.
Hos mænd er unormal sædudløsning set (anormal ejakulation). Dette betyder at sæden ikke forlader kroppen via urinrøret, men i stedet føres ind i blæren (retrograd ejakulation) eller at ejakulationvolumet er formindsket eller udebliver (ejakulationssvigt). Dette fænomen er uskadeligt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du skal være opmærksom på, at du kan blive svimmel, hvilket måske kan påvirke
arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Tamsulosinhydrochlorid 2care4 indeholder azorubin, ponceau 4R og sunset yellow

Tamsulosinhydrochlorid 2care4 indeholder farvestofferne azorubin (E122), ponceau 4R (E124) og sunset yellow (E110) som kan give allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du tage Tamsulosinhydrochlorid 2care4

Tag altid Tamsulosinhydrochlorid 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Den normale dosis til voksne mænd er 1 kapsel daglig efter dagens første måltid. Du skal synke kapslen hel. Du må ikke tygge kapslen, da det ødelægger kapslens langtidseffekt og kan give hyppigere bivirkninger. 

Hvis du har taget for mange Tamsulosinhydrochlorid 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Tamsulosinhydrochlorid 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Symptomer ved overdosering med tamsulosinhydrochlorid kan resultere i alvorlige hypotensive reaktioner. 

Hvis du har glemt at tage Tamsulosinhydrochlorid 2care4

Hvis du har glemt at tage en Tamsulosinhydrochlorid 2care4 kapsel efter dagens første måltid, kan du stadig tage kapslen senere samme dag. Hvis du har sprunget en dag over, skal du blot fortsætte med én kapsel daglig. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Tamsulosinhydrochlorid 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hævelse af tunge, læber og ansigt. Åndedrætsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue.

 

Hyppighed ukendt (kan ikke estimeres udfra forhåndenværende data): 

 • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (erythema multiforme). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Svimmelhed.
 • Unormal sædudløsning.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hjertebanken, svimmelhed, når De rejser Dem op pga. lavt blodtryk.
 • Forstoppelse, diarré, kvalme, opkastning.
 • Snue, udslæt, kløe, nældefeber.
 • Hovedpine, kraftesløshed og svaghed.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Besvimelse pga. lavt blodtryk.

 

Hyppighed ukendt (kan ikke estimeres udfra forhåndenværende data): 

 • Sløret syn.
 • Nedsat syn.
 • Næseblødninger (epistaxis).
 • Mundtørhed.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Eksem eller irritation af huden/udslæt.

 

Hvis De skal opereres for grå stær og er eller har været i behandling med Tamsulosinhydrochlorid 2care4, kan det ske, at pupillen udvider sig utilstrækkeligt og regnbuehinden kan blive slap og bølgende under operationen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tamsulosinhydrochlorid 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: tamsulosinhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Kapselindhold: mikrokrystallinsk cellulose PH101, magnesiumstearat, methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1) dispersion, natriumhydroxid, triacetin, titandioxid (E171), renset talcum.
  Kapselunderdel: gelatine, sunset yellow (E110), ponceau 4R (E124), quinolingult (E104), brilliant blue (E133), titandioxid (E171).
  Kapseloverdel: gelatine, gul jernoxid (E172), brilliant blue (E133), azorubin (E122,) titandioxid (E171).
  Blæk: shellac, sort jernoxid, kaliumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Brun/orange kapsler, mærket ”R” på overdelen og ”TSN400” på underdelen med sort. Kapslerne indeholder hvidt til råhvidt granulat. 

 

Pakningsstørrelser  

Tamsulosinhydrochlorid 2care4 fås i pakningsstørrelser á 30, 90 og 100 depotkapsler. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2017.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...