Magnesia "DAK"

filmovertrukne tabletter 500 mg

Takeda Pharma A/S

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Magnesia DAK 500 mg, filmovertrukne tabletter  

magnesiumoxid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Den nyeste indlægsseddel kan ses påwww.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Magnesia DAK
 3. Sådan skal du tage Magnesia DAK
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Magnesia DAK (herefter kaldet Magnesia) har en afførende virkning og virker neutraliserende på mavesyren. 

 

Du kan bruge Magnesia ved 

 • Forstoppelse, hvor livstilsændring ikke kan ændre denne tilstand
 • Katar i spiserøret
 • For megen mavesyre som giver symptomer som
  • halsbrand
  • sure opstød og svien i maven

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Magnesia DAK

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Magnesia, hvis du

 • er allergisk over for magnesium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Magnesia (se afsnit 6)
 • har nedsat nyrefunktion

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du: 

 • har mavesår, da Magnesia kan dække over mere alvorlige sygdomme
 • tager Magnesia i længere tid, da langvarig brug af Magnesia kan ændre kroppens indhold af kalk og fosfat

Brug af anden medicin sammen med Magnesia

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Tal med lægen, hvis du er i behandling med: 

 • D-vitamin (calcitriol)
 • antibiotika (ciprofloxacin, lomefloxacin, moxifloxacin, norfloxacin og ofloxacin, tetracyklin)
 • medicin mod malaria (chloroquin)
 • medicin, der nedsætter immunforsvaret (mycophenolatmofetil)
 • medicin (estramustin) mod kræft i blærehalskirtlen (prostata)
 • antabus (disulfiram)

 

Der bør gå 2 timer mellem indtagelse af Magnesia og: 

 • hjertemedicin (digoxin, sotalol)
 • medicin mod svampeinfektion (itraconazol, ketoconazol)
 • medicin mod gigt (penicillamin)
 • medicin mod urinsur gigt (allopurinol)
 • medicin til behandling af osteoporose (alendronat, etidronat)
 • enterotabletter, da Magnesia kan hæmme virkningen af denne type medicin.

 

Dosis af følgende lægemidler skal tilpasses, hvis du også tager Magnesia (kontakt lægen): 

 • smertestillende og blodfortyndende medicin (acetylsalicylsyre)
 • hjertemedicin (flecainid)
 • medicin til behandling af mani (lithium)
 • allergimedicin (pseudoephedrin)
 • smertestillende medicin (diflunisal)
 • medicin, der indeholder salicylater

 

Da Magnesia hæmmer optagelsen af jern, skal der være et tidsinterval på mindst 1½ time mellem indtagelse af Magnesia og jern. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Magnesia. 

 

Graviditet  

Du kan tage Magnesia under graviditet. 

 

Amning  

Du kan tage Magnesia, selv om du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Magnesia påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Magnesia DAK

Tag altid Magnesia nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning.Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis til voksne er  

Forstoppelse: 2 - 3 tabletter efter behov. 

Ved for megen mavesyre og katar i spiserøret: 1 - 2 tabletter efter behov. 

 

Det er vigtigt, at du sørger for at drikke rigelig med vand, da dette har betydning for den afførende virkning. Den afførende virkning indtræder efter 6 - 8 timer. 

 

Børn og unge  

Børn under 15 år må kun få Magnesia efter lægens anvisning. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat leverfunktion  

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Magnesia

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har taget flere Magnesia, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Tegn på overdosering er kvalme, opkastning, ansigtsrødmen, påvirkning af centralnervesystemet og åndedrætsorganerne, muskelsvaghed, nedsatte reflekser og lammelse, for lavt blodtryk, langsom puls og hjertestop. 

Hvis du har glemt at tage Magnesia

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Magnesia

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Magnesia kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Stop med at tage Magnesia og søg omgående læge, hvis du oplever en alvorlig bivirkning. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 af 100 behandlede):  

Ikke alvorlige: Hovedpine, diaré, luftafgang fra tarmen, mavesmerter, utilpashed, kvalme, opkastning.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 af 1.000 behandlede):  

Alvorlige: Magnesiumforgiftning (hos personer med nedsat nyrefunktion), som viser sig ved sløvhed, muskellammelse eller hjertesvigt.  

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 behandlede); 

Ikke alvorlige: Forhøjet magnesium i blodet (hypermagnesiæmi). Set efter langvarig behandling til patienter med nyresvækkelse.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, Email: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Magnesia utilgængeligt for børn.  

Glas: Ingen særlige opbevaringsbetingelser. 

Blister: Opbevar ikke Magnesia ved temperaturer over 30 ºC.  

Anvend ikke Magnesia efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Magnesia 500 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Det virksomme indholdsstof er magnesiumoxid tilsat som magnesiumhydroxid. De øvrige indholdsstoffer er hypromellose (E 464), kartoffelstivelse, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrystallinsk cellulose (E 460), povidon (E 1201), propylenglycol (E 1520), silica kolloid vandfri (E 551) og talcum (E 553b). 

Udseende og pakningsstørrelser

Magnesia DAK er en hvid, oval, filmovertrukken tablet med delekærv. 

 

Magnesia DAK findes i pakningsstørrelser à 40, 100 og 250 stk.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S  

Dybendal Alle 10 

2630 Taastrup  

Danmark 

Fremstiller

Takeda Pharma Sp. z o.o.  

12 Księstwa Łowickiego ST.  

99-420 Łyszkowice 

Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret december 2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...