Lacrofarm Junior

pulver til oral opløsning

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lacrofarm Junior®, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis dit barn får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis dit barn får det værre, eller hvis dit barn ikke får det bedre.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lacrofarm Junior
 3. Sådan skal du bruge Lacrofarm Junior
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

1. Virkning og anvendelse

Navnet på dette lægemiddel er Lacrofarm Junior, Det er et såkaldt laksativ til behandling af kronisk forstoppelse hos børn fra 2-11 år og til behandling af meget svær forstoppelse (også kaldet refraktær obstipation) hos børn fra 5-11 år. 

 

Det hjælper børn til at få en behagelig tarmfunktion, selv om de har haft forstoppelse i længere tid. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lacrofarm Junior

Brug ikke Lacrofarm Junior, hvis dit barn:

 • er allergisk over for et af indholdsstofferne (angivet i punkt 6).
 • har hul på tarmen
 • har en tilstopning af tarmen (tarmslyng)
 • har en alvorlig inflammatorisk tarmsygdom, såsom colitis ulcerosa, Crohn’s sygdom eller toksisk megacolon.

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis dit barn har hjerte- eller nyreproblemer, nedsat opkastningsrefleks eller refluksesofagit (halsbrand forårsaget af, at indholdet i maven løber tilbage til spiserøret), bør du tale med lægen, inden du giver Lacrofarm Junior. 


Hvis dit barn får symptomer som hævelser, kortåndethed, træthed, dehydrering (symptomerne omfatter øget tørst, mundtørhed og svaghed) eller hjerteproblemer, skal du stoppe med at give barnet Lacrofarm Junior og straks kontakte lægen. Symptomerne er set ved behandling af voksne. 

Brug af anden medicin sammen med Lacrofarm Junior

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis dit barn bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Visse lægemidler, f.eks. mod epilepsi, kan være mindre effektive ved brug af Lacrofarm Junior. Fortæl det til lægen hvis dit barn tager eller har taget andre lægemidler. Hvis dit barn tage store mængder af Lacrofarm Junior (f.eks. ved refraktær obstipation), så skal dit barn ikke tage andre lægemidler i en time før eller efter at Lacrofarm Junior er blevet indtaget. 

Graviditet og amning

Lacrofarm kan anvendes under graviditet og amning.
Tal med lægen eller apoteket, før du giver Lacrofarm Junior. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lacrofarm Junior påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Lacrofarm Junior

Denne medicin indeholder 5,4 mmol kalium pr. dosis. Hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 

Lacrofarm Junior indeholder natrium

Denne medicin indeholder 4,06 mmol (eller 93 mg) natrium pr. brev. Hvis du er på natrium-fattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 

3. Sådan skal du bruge Lacrofarm Junior

Brug altid Lacrofarm Junior nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Kronisk forstoppelse 

Lacrofarm Junior dosen er afhængig af barnets alder og hvordan barnet reagerer på behandlingen. 

 • Som startdosis skal børn mellem 2-6 år have 1 brev dagligt.
 • Børn mellem 7-11 år skal have 2 breve dagligt.
 • Lægen kan bede dig om at øge antallet af brev indtil dit barn har en blød afføring. Normalt vil det være nok med 4 breve taget over en dag.

Det er ikke nødvendigt at indtage hele drikken på én gang. Hvis barnet foretrækker det, så kan halvdelen af drikken tages om morgenen og den anden halvdel om aftenen. 

 

Svær forstoppelse
Før dit barn tager Lacrofarm Junior skal det bekræftes af lægen at dit barn lider af svær forstoppelse. 


Behandling af svær forstoppelse hos børn mellem 5 og 11 år: 

Dag 1 - 

4 breve 

Dag 5 - 

12 breve 

Dag 2 - 

6 breve 

Dag 6 - 

12 breve 

Dag 3 - 

8 breve 

Dag 7 - 

12 breve 

Dag 4 - 

10 breve 

 

 

 

Det daglige antal breve skal indtages i adskilte doseringer men skal alle indtages over en 12 timers periode (f.eks. fra kl. 8.00-20.00). Behandlingen kan afsluttes, når lægemidlet har haft effekt. Det viser sig ved, at dit barn har store mængder afføring og/eller vandholdig diarré. 

Brugsanvisning

Dette lægemiddel kan tages når som helst, med eller uden mad og drikke. 

 • Åbn brevet og hæld indholdet i et glas. Tilføj et kvart glas vand (62,5 ml). Rør godt rundt, indtil alt pulveret er blevet opløst.
 • Til behandling af svær forstoppelse kan det være lettere at opløse 12 breve i 750 ml vand.

Behandlingsvarighed

 • Kronisk forstoppelse: Behandlingen sker over en længere periode, mindst 6-12 måneder.
 • Svær forstoppelse: Behandling med Lacrofarm Junior kan vare op til 7 dage.

Hvis dit barn har taget for meget Lacrofarm Junior

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis dit barn har taget mere Lacrofarm Junior, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og føler sig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Dit barn kan få diarré. Hold op med at give Lacrofarm Junior, indtil det stopper og begynd så igen med en lavere dosis. Hvis du er usikker, så kan du kontakte lægen eller apoteket. 

Hvis dit barn har glemt at bruge Lacrofarm Junior

Du må ikke give en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt behandlingen, lige så snart du husker det, og fortsæt derefter som før. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Fortæl omgående lægen det og hold op med at give Lacrofarm Junior, hvis dit barn: 

 • får en alvorlig allergisk reaktion, der giver åndenød eller svimmelhed eller hævelse i ansigtet, læberne, tungen eller halsen
 • tegn på allergi, f.eks. udslæt, kløe eller kortåndethed.

 

Følgende bivirkninger er ligeledes rapporteret: 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): 

Maverumlen, oppustet mave eller ondt i maven, luft i maven, opkastning, kvalme, fordøjelsesproblemer eller ondt i anus (enden). Hvis du oplever en let diarré, når du starter med at tage Lacrofarm, vil din tilstand som regel forbedres, hvis du reducerer den mængde Lacrofarm, du tager. 

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter): 

Nældefeber, rødme i huden eller hududslæt, hævelse af hænder, fødder eller ankler. 

 

Andre bivirkninger kan være: 

Hovedpine, høje og lave kaliumniveauer i blodet. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

Email: dkma@dkma.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Lacrofarm Junior utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Lacrofarm Junior efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen og brevet. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Når du har opløst Lacrofarm Junior i vand, og hvis dit barn ikke kan drikke det med det samme, så opbevar det overdækket og i køleskabet (2 °- 8 °C). Opløsning, der ikke er blevet anvendt inden 24 timer, skal smides ud. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lacrofarm Junior indeholder:

Aktive stoffer: macrogol 3350 (6,563 g), natriumchlorid (175,4 mg), natriumhydrogencarbonat (89,3 mg) og kaliumchlorid (23,3 mg). 

 

Øvrige indholdsstoffer: acesulfamkalium (E950) som sødemiddel.  

Udseende og pakningsstørrelser

Lacrofarm Junior er et hvidt pulver, der er pakket i breve. Det fås i pakninger med 2, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 eller 100 breve. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15 

5260 Odense S  

Danmark  

info@orifarm.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...