Kestine

filmovertrukne tabletter 10 mg og 20 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kestine® 10 mg og 20 mg filmovertrukne tabletter  

Ebastin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kestine
 3. Sådan skal du tage Kestine
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kestine er et lægemiddel, som hører til gruppen af ikke-sløvende antihistaminer. Du kan tage Kestine til behandling af allergiske reaktioner, der opstår efter forskellige påvirkninger udefra. Kestine bruges især ved nældefeber, høfeber, insektstik og allergisk snue. Kestine kan også anvendes ved andre allergiske reaktioner. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kestine

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Tag ikke Kestine:

 • hvis du er allergisk over for ebastin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kestine (angivet i afsnit 6)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Kestine hvis du 

 • har svært nedsat leverfunktion.
 • tager medicin mod svamp (ketoconazol, itraconazol).
 • tager antibiotikum (erythromycin).
 • tager medicin mod tuberkulose (rifampicin).

 

Vær opmærksom på at Kestine kan medføre mundtørhed som kan øge risikoen for huller i tænderne hos nogle patienter. Du bør derfor være ekstra opmærksom på at holde en god mundhygiejne. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Kestine. Det kan have betydning for prøveresultaterne 

Brug af anden medicin sammen med Kestine

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Tal med din læge, hvis du er i behandling med: 

 • medicin mod svamp (ketoconazol, itraconazol).
 • antibiotikum (erythromycin).
 • medicin mod tuberkulose (rifampicin).

Brug af Kestine sammen med mad og drikke

Du kan tage Kestine i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Tag tabletten med rigelig væske. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Hvis du er gravid, bør du ikke tage Kestine. 


Amning
Hvis du ammer, bør du ikke tage Kestine, da man ikke ved, om Kestine går over i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Man har ikke observeret nogen påvirkning af den psykomotoriske funktion eller evnen til at køre bil eller betjene maskiner ved de anbefalede terapeutiske doser. Da døsighed og svimmelhed er nogle af de mulige bivirkninger, bør du holde øje med, hvordan du reagerer på denne medicin, inden du kører bil eller betjener maskiner. 

Kestine indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.  

3. Sådan skal du tage Kestine

Tag altid Kestine nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne og unge over 12 år  

10 mg dagligt. Ved sværere symptomer kan dosis øges til 20 mg en gang dagligt. 

 

Brug til børn under 12 år  

Erfaringen med brug af Kestine er begrænset. Kestine bør derfor ikke anvendes.
Spørg lægen. 

 

Nedsat leverfunktion  

Ved svært nedsat leverfunktion bør du ikke tage mere end 10 mg dagligt. Tal med lægen. 

Hvis du har taget for mange Kestine

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Kestine, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosering er træthed, mundtørhed og synsforstyrrelser (nedsat evne til at fokusere). Ved meget højere doser end anbefalet ses hjertebanken og hurtig puls. 

Hvis du har glemt at tage Kestine

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Kestine

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot med hudkløe. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter. 

 • Hovedpine.

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Døsighed.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Kestine i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Nervøsitet, søvnløshed.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Svimmelhed.
 • Nedsat følelse ved berøring.
 • Hjertebanken.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Opkastning.
 • Mavesmerter.
 • Kvalme.
 • Sure opstød / halsbrand.
 • Nældefeber.
 • Udslæt.
 • Eksem eller irritation af huden / udslæt.
 • Uregelmæssig, kraftig blødning.
 • Hævelse i munden / Vand i kroppen.
 • Kraftesløshed og svaghed.

 

Kestine kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Kestine utilgængeligt for børn. 


Må ikke opbevares over 30 °C. 


Tag ikke Kestine efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kestine indeholder:

 • Aktivt stof: 10 mg eller 20 mg ebastin.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Mikrokrystallinsk cellulose (E 460), majsstivelse, lactosemonohydrat, croscarmellosenatrium (E 468), magnesiumstearat (E 470b), hypromellose (E 464), macrogol 6000 (E 1521), titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Kestine er hvide, runde, filmovertrukne tabletter.  

10 mg er mærket ”E 10” på den ene side. 

20 mg er mærket ”E 20” på den ene side. 

 

Kestine fås i pakningsstørrelser á 10, 30 og 100 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Kestine® er et registreret varemærke, der tilhører Almirall, S.A. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2017  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...