Abasaglar KwikPen

injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ML

Eli Lilly

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

ABASAGLAR® 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen  

Insulin glargin 

 

ABASAGLAR® er et registreret varemærke, der tilhører Eli Lilly and Company 

 

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel, herunder brugermanualen for ABASAGLAR KwikPen, grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.
  Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundheds- personalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage ABASAGLAR
 3. Sådan skal du tage ABASAGLAR
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

ABASAGLAR er en injektionsvæske, opløsning, som indeholder insulin glargin. Insulin glargin er et modificeret insulin, der ligner humant insulin meget. 

 

ABASAGLAR anvendes til at behandle sukkersyge (diabetes mellitus) hos voksne, unge og børn fra 2 år og opefter. 

 

Diabetes mellitus er en sygdom, som skyldes, at kroppen ikke danner tilstrækkeligt insulin til at holde blodets sukkerindhold under kontrol. Insulin glargin er langtidsvirkende og har en stabil blodsukker- sænkende effekt. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage ABASAGLAR

Tag ikke ABASAGLAR

Hvis du er allergisk overfor insulin glargin eller et af de øvrige indholdsstoffer i ABASAGLAR (angivet i punkt 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager ABASAGLAR. Overhold nøje anvisningerne vedrørende dosering, kontrollerne (blod- og urinprøver), kostplan og den fysiske aktivitet (fysisk arbejde og motion), som er aftalt med lægen. 

Hvis dit blodsukker er for lavt (hypoglykæmi), så følg vejledningen vedrørende hypoglykæmi (se den indrammede del sidst i denne indlægsseddel). 

 

Rejser 

Du bør tale med din læge, før du skal ud at rejse. Du kan måske have behov for at tale om: 

 • det er muligt, at købe dit insulin i det land, som du skal besøge,
 • forsyninger af insulin etc.,
 • korrekt opbevaring af dit insulin under rejsen,
 • tidspunkter for måltider og indgivelse af insulin under rejsen,
 • eventuelle virkninger af at skifte til andre tidszoner,
 • eventuelle nye sundhedsrisici i de lande, som du skal besøge,
 • hvad du skal gøre i krisesituationer, hvis du føler dig utilpas eller bliver syg.

 

Sygdomme og ulykkestilfælde  

I følgende situationer kan kontrollen af din diabetes kræve ekstra opmærksomhed (for eksempel, tilpasning af insulin-dosis, blod og urinprøver):  

 • Hvis du bliver syg eller kommer alvorligt til skade, kan dit blodsukkerniveau blive for højt (hyperglykæmi).
 • Hvis du ikke spiser tilstrækkeligt, kan dit blodsukkerniveau blive for lavt (hypoglykæmi).

 

I de fleste tilfælde skal du kontakte en læge. Sørg for at kontakte lægen tidligt i forløbet. 


Hvis du har type 1-diabetes (har insulinkrævende diabetes mellitus), må du ikke afbryde insulinbehandlingen, og du skal sørge for fortsat at få tilstrækkeligt med kulhydrater. Fortæl altid de mennesker, som passer eller behandler dig, at du skal have insulin. 

 

Nogle patienter med årelang type 2-diabetes mellitus og hjertesygdom eller tidligere slagtilfælde, og som var i behandling med pioglitazon og insulin, udviklede hjertesvigt. Hvis du oplever tegn på hjertesvigt såsom usædvanlig åndenød, hurtig vægtstigning eller ophobning af væske (ødemer), skal du kontakte din læge så hurtigt som muligt. 

Brug af anden medicin sammen med ABASAGLAR

Nogle lægemidler kan ændre blodsukkeret (få det til at falde, stige eller begge dele afhængig af situationen). I hver enkelt situation kan det blive nødvendigt at justere insulindosis for at undgå for lavt eller for højt blodsukker. Vær forsigtig, når du påbegynder eller holder op med at tage andre lægemidler. 


Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Før du begynder at tage et lægemiddel, skal du spørge lægen, om det kan påvirke blodsukkeret, og hvilke forholdsregler du eventuelt skal tage.
 

Medicin, der kan få dit blodsukker til at falde (hypoglykæmi) omfatter:  

 • alle øvrige lægemidler til behandling af diabetes.
 • angiotensinkonverterende enzymhæmmere (ACEhæmmere) (anvendes til behandling af visse hjertesygdomme eller højt blodtryk).
 • disopyramid (anvendes til behandling af visse hjetesygdomme),
 • fluoxetin (anvendes til behandling af depression),
 • fibrater (anvendes til at sænke høje niveauer af lipider i blodet),
 • monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (anvendes til behandling af depression),
 • pentoxifyllin, propoxyphen, salicylater (såsom. acetylsalicylsyre, anvendes smertestillende og til at sænke feber)
 • somatostatinanaloger (såsom octreotid, anvendes til behandling af en sjælden sygdom, hvor du producerer for meget væksthormon),
 • antibiotika af typen sulfonamider.

 

Medicin der kan få dit blodsukker til at stige (hyperglykæmi) omfatter:  

 • kortikosteroider (såsom kortison, anvendes til behandling af betændelsestilstande),
 • danazol (medicin der virker på ægløsning),
 • diazoxid (anvendes til behandling af højt blodtryk),
 • vanddrivende lægemidler (anvendes til behandling af højt blodtryk eller overdreven væskeophobning)
 • glucagon (bugspytkirtelhormon, der anvendes til behandling af alvorlig hypoglykæmi),
 • isoniazid (anvendes til behandling af tuberkulose),
 • østrogener og gestagener (findes i f.eks. p-piller anvendes til forebyggelse af svangerskab),
 • phenthiazinderivater (anvendes til behandling af psykiatriske sygdomme),
 • somatropin (væksthormon),
 • sympatomimetika (såsom adrenalin, salbutamol eller terbutalin, anvendes til behandling af astma),
 • thyreoideahormoner (anvendes til behandling af sygdomme i skjoldbruskkirtlen),
 • atypiske antipsykotiske lægemidler (såsom clozapin, olanzapin)
 • proteasehæmmere (anvendes til behandling af HIV).

 

Blodsukkeret kan enten stige eller falde, hvis du tager:  

 • beta-blokkere (anvendes til behandling af højt blodtryk),
 • clonidin (anvendes til behandling af højt blodtryk)
 • lithiumsalte (anvendes til behandling af psykiatriske sygdomme),

 

Pentamidin (anvendes til behandling af infektion forårsaget af parasitter) kan give hypoglykæmi, der undertiden kan efterfølges af hyperglykæmi. 


Betablokkere og andre sympatikolytiske lægemidler (som feks. clonidin, guanethidin og reserpin) kan endvidere svække eller helt undertrykke de første advarselssymptomer, som kan advare dig om hypoglykæmisk reaktion  

 

Hvis du er usikker på, om du tager et af disse lægemidler, bør du spørge din læge eller på apoteket. 

Brug af ABASAGLAR sammen med alkohol

Dit blodsukker kan enten stige eller falde, hvis du drikker alkohol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Din insulindosis skal muligvis justeres under graviditeten og efter fødslen. En ekstra omhyggelig diabeteskontrol og forebyggelse af hypoglykæmi er vigtig for dit barns sundhed.
 

Kontakt din læge, hvis du ammer, da det kan det være nødvendigt at justere din insulindosis og diæt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Din koncentrations- og reaktionsevne kan være nedsat, hvis du:  

 • har hypoglykæmi (for lavt blodsukker)
 • har hyperglykæmi (for højt blodsukker)
 • har problemer med synet.

 

Vær opmærksom på dette mulige problem i alle situationer, hvor du kan bringe dig selv eller andre i fare (såsom ved bilkørsel eller ved betjening af maskiner). Du bør kontakte din læge og få råd om bilkørsel hvis:  

 • du har hyppige tilfælde af hypoglykæmi,
 • de første advarselssymptomer som kan advare dig om hypoglykæmi er nedsatte eller helt mangler.

Vigtig information om nogen af de øvrige indholdsstoffer i ABASAGLAR

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage ABASAGLAR

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisninger. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Selvom ABASAGLAR indeholder det samme aktive stof som Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) kan disse lægemidler ikke ombyttes direkte. Omstilling fra en insulinbehandling til en anden kræver recept, medicinsk opfølgning og blodsukkermålinger. Tag kontakt til din læge for yderligere information. 

Dosering

Alt efter din levevis og resultatet af dine blodsukkermålinger (glucosemålinger) og din tidligere anvendelse af insulin vil din læge: 

 • Afgøre hvor meget ABASAGLAR du skal have pr. dag og på hvilket tidspunkt af dagen,
 • fortælle dig, hvornår du skal kontrollere dit blodsukker, og om det er nødvendigt at udføre urintests,
 • fortælle dig, hvornår du eventuelt skal have en større eller mindre dosis ABASAGLAR,

 

ABASAGLAR er et langtidsvirkende insulin. Din læge vil muligvis give dig besked på at tage det sammen med et hurtigvirkede insulin eller med tabletter mod højt blodsukker.
 

Mange faktorer kan påvirke blodsukkeret. Du bør være bekendt hermed for at kunne handle korrekt i tilfælde af ændringer i dit blodsukker og for at forhindre, at blodsukkeret bliver for højt eller for lavt. Yderligere oplysninger findes i den indrammede del sidst i denne indlægsseddel. 


Anvendelse hos børn og unge
ABASAGLAR kan anvendes til unge og børn fra 2 år og opefter. Der er ingen erfaring med brug af ABASAGLAR til børn under 2 år. 

Doseringsinterval

Du skal have én indsprøjtning af ABASAGLAR hver dag på samme tid af dagen. 

Injektionsteknik

ABASAGLAR indsprøjtes under huden. ABASAGLAR må IKKE indsprøjtes i en blodåre, da dette vil ændre dets virkning og kan forårsage hypoglykæmi. 


Din læge vil vise dig i hvilke hudområder, du skal indsprøjte ABASAGLAR. Ved hver indsprøjtning skal du skifte til et nyt indsprøjtningssted inden for det bestemte hudområde, som du bruger. 

Håndtering af ABASAGLAR KwikPen

ABASAGLAR KwikPen er en fyldt engangspen indeholdende insulin glargin. 


Læs omhyggeligt ABASAGLAR KwikPen brugermanualen, som er vedlagt denne indlægsseddel. Du skal anvende pennen som beskrevet i brugsanvisningen.
Før hver anvendelse skal der påsættes en ny nål. Brug kun nåle som er godkendt til brug i ABASAGLAR KwikPen (se ”ABASAGLAR KwikPen brugermanualen”). 


Der skal udføres en sikkerhedstest før hver injektion.
 

Se på cylinderampullen, før du bruger pennen. Anvend ikke ABASAGLAR KwikPen hvis du bemærker partikler i den. Anvend kun ABASAGLAR KwikPen, hvis opløsningen er klar, farveløs og ligner vand. Må ikke omrystes eller blandes før brug.
 

For at undgå overførsel af sygdomme, må pennen kun anvendes af samme patient.
 

Sørg for, at hverken alkohol, andre desinficerende midler eller andre stoffer i øvrigt kommer i forbindelse med insulinet. 


Anvend altid en ny pen, hvis du opdager, at din blodsukkerkontrol uventet forværres. Hvis du tror, du kan have et problem med ABASAGLAR KwikPen, spørg din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet.
 

Tomme penne må ikke fyldes igen og skal kasseres på betryggende vis.
 

Anvend ikke ABASAGLAR KwikPen, hvis den er skadet eller ikke virker ordentligt. Den skal kasseres og en ny ABASAGLAR KwikPen tages i brug. 

Hvis du har taget for meget ABASAGLAR

 • Hvis du har injiceret for meget ABASAGLAR, kan dit blodsukker blive for lavt (hypoglykæmi).
  Kontroller blodsukkeret hyppigt. Indtagelse af mere mad og kontrol af blodsukkeret kan almindeligvis forebygge udvikling af hypoglykæmi. Information om behandling af hypoglykæmi findes i den indrammede del sidst i indlægssedlen.
 • Hvis du har glemt at tage ABASAGLAR

 • Hvis du har sprunget en dosis ABASAGLAR over eller hvis du ikke har injiceret nok insulin, kan blodsukkeret blive for højt (hyperglykæmi).
  Kontroller blodsukkeret hyppigt. Information om behandling af hyperglykæmi findes i den indrammede del sidst i indlægssedlen.
 • Du må ikke tage ikke en dobbeltdosis, som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage ABASAGLAR

Dette kan medføre alvorlig hyperglykæmi (svært forhøjet blodsukker) og ketoacidose (syreophobning i blodet fordi kroppen nedbryder fedt i stedet for sukker). Afbryd ikke behandlingen med ABASAGLAR uden at tale med din læge, som vil fortælle dig, hvad der skal gøres. 

Forveksling af insuliner

Du skal altid kontrollere etiketten før hver injektion for at undgå forveksling mellem ABASAGLAR og andre insuliner. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hypoglykæmi (lavt blodsukker) kan blive meget alvorlig. Hvis dit blodsukker bliver for lavt, kan du miste bevidstheden. Alvorlig hypoglykæmi kan give hjerneskade og være livstruende. Hvis du får symptomer på for lavt blodsukker, skal du straks gøre noget for at forøge blodsukkerniveauet. 

Hvis du får følgende symptomer skal du straks kontakte din læge:

Omfattende hudreaktioner (udslæt og kløe overalt på kroppen), alvorlige hævelser i hud eller slimhinder (angio-ødem), åndenød, blodtryksfald med hurtig hjerterytme og svedudbrud. Dette kan være symptomer på alvorlige allergiske reaktioner over for insulin og kan være livstruende. 

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

 • Hypoglykæmi

Som ved al insulinbehandling er den mest almindelige bivirkning hypoglykæmi. 


Hypoglykæmi (for lavt blodsukker), betyder, at der ikke er nok sukker i blodet. Yderligere oplysninger om hypoglykæmi og behandling heraf findes i den indrammede del sidst i indlægssedlen. 


Almindelige bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10 patienter) 

 • Hudforandringer på injektionsstedet

Hvis du for ofte indsprøjter din insulin på samme sted på huden, kan fedtvævet under huden på dette sted svinde ind (lipoatrofi) eller blive tykkere (lipohypertrofi). Fortykkelse af fedtvævet kan forekomme hos 1-2 % af patienterne, mens tilfælde af nedsat tykkelse af huden forekommer med hyppigheden ikke almindelig. Insulin, der indsprøjtes et sådant sted, virker måske mindre godt. Problemet kan helt eller delvis undgås, hvis du skifter indprøjtningssted ved hver indsprøjtning. 

 

 • Hud og allergiske reaktioner.

3 til 4 % af patienterne kan opleve reaktioner på injektionsstedet (som f.eks. rødme, usædvanlig stærk smerte under injektion, kløe, udslæt, hævelse eller betændelse). Disse kan også brede sig til området omkring injektionsstedet. De fleste mindre alvorlige reaktioner på insulin forsvinder som regel i løbet af et par dage til et par uger. 


Sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter) 

 • Alvorlige allergiske reaktioner over for insulin.

Associerede symptomer kan inkludere omfattende hudreaktioner (udslæt og kløe overalt på kroppen), alvorlig hævelse af hud eller slimhinder (angioødem), åndenød, blodtryksfald med hurtig hjerterytme og svedudbrud. Dette kan være symptomer på alvorlige allergiske reaktioner over for insulin og kan være livstruende. 

 

Øjenreaktioner
En markant ændring (forbedring eller forværring) af din blodsukkerkontrol kan forårsage en midlertidig forværring af dit syn. Hvis du lider af proliferativ retinopati (en øjensygdom relateret til diabetes) kan svære hypoglykæmiske anfald forårsage forbigående synstab. 


Generelle lidelser  

Insulinbehandlingen kan i sjældne tilfælde også føre til forbigående væskeophobning i kroppen med hævede ankler og lægge. 


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)  

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme dysgeusia (smagsforstyrrelser) og myalgia (muskelsmerter)  

 

Andre bivirkninger med ukendt hyppighed (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data). Insulinbehandlingen kan føre til, at kroppen danner insulinantistoffer (stoffer, der reagerer mod insulin). Dette vil kun sjældent gøre det nødvendigt at ændre insulindosis. 


Anvendelse hos børn og unge  

Generelt svarer bivirkningerne set hos børn og unge på 18 år eller yngre til bivirkningerne set hos voksne. 


Klager over reaktioner på injektionsstedet (smerter på injektionsstedet og reaktioner på injektionsstedet) og hudreaktioner (udslæt og nældefeber) er rapporteret relativt oftere hos børn og unge på 18 år eller yngre end hos voksne patienter.
 

Der er ingen sikkerhedsdata tilgængelige fra kliniske studier med børn under 2 år. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: dkma@dkma.dk.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og på pennens etiket efter "EXP".
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Uanbrudte penne 

Opbevares i køleskab (2°C - 8°C). Må ikke nedfryses.
ABASAGLAR må ikke placeres op ad køleskabets køleelementer eller oven på fryseelementer.
Opbevar den fyldte pen i den ydre emballage for at beskytte mod lys.
 

Penne i brug  

Fyldte penne, som er i brug, eller som er medtaget som reserve, kan opbevares ved temperaturer på op til 30°C i maksimalt 28 dage væk fra direkte varme eller direkte lys.
Penne i brug må ikke opbevares i køleskab. Må ikke anvendes efter denne periode. Efter hver injektion skal penhætten igen påsættes pennen for at beskytte mod lys.
 

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

ABASAGLAR indeholder

 • Aktivt stof: Insulin glargin. Hver ml opløsning indeholder 100 enheder af det aktive stof insulin glargin (svarende til 3,64 mg).
 • Øvrige indholdsstoffer: Zinkoxid, metacresol, glycerol, natriumhydroxid (se afsnit 2 "Vigtig information om nogen af de øvrige indholdsstoffer i ABASAGLAR"), saltsyre og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

ABASAGLAR 100 enheder/ ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen, KwikPen, er en klar og farveløs opløsning. 


Hver pen indeholder 3 ml injektionsvæske, opløsning (svarende til 300 enheder) og findes i pakninger a 1, 2, 5 og en multipakning med 2 x 5 fyldte penne. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10, 1030, Wien, Østrig  

Fremstiller

Lilly France S.A.S., rue du Colonel Lilly, F-67640 Fegersheim, Frankrig. 

 

Paralleldistributør: Paranova Danmark A/S, Herlev, Danmark
 

Hvis du vil have yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Danmark 

Eli Lilly Danmark A/S  

Tlf: +45 45 26 60 00 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Hyperglykæmi og hypoglykæmi

Du bør altid have noget sukker (mindst 20 gram) på dig. 


Du bør altid have et kort eller lignende på dig, hvoraf det fremgår, at du er diabetiker.
 

HYPERGLYKÆMI (for højt blodsukker)

Hvis dit blodsukker er for højt (hyperglykæmi), har du måske ikke injiceret nok insulin. 


Hvorfor opstår hyperglykæmi?
 

Hvis du for eksempel:  

 • ikke har injiceret din insulin eller ikke har injiceret nok, eller hvis det har mistet noget af sinvirkning f.eks. på grund af forkert opbevaring,
 • din insulinpen ikke fungerer tilfredsstillende,
 • dyrker mindre motion end sædvanlig eller er stresset (følelsesmæssigt ude af balance, ophidselse), eller hvis du har en skade, er blevet opereret, har en infektion eller feber
 • du tager eller har taget visse andre lægemidler (se punkt 2 “Brug af anden medicin sammen medABASAGLAR")

 

Advarselssymptomer på hyperglykæmi  

Tørst, øget vandladning, træthed, tør hud, ansigtsrødme, nedsat appetit, lavt blodtryk, hjertebanken og sukker og ketonstoffer i urinen.
Mavesmerter, hurtig og dyb vejrtrækning, søvnighed og eventuelt bevidsthedstab kan være tegn på den alvorlige tilstand, ketoacidose (syreophobning i blodet), som er en følge af mangel på insulin. 


Hvad skal du gøre hvis du får hyperglykæmi?
 

Kontroller dit blodsukker og undersøg urinen for ketonstoffer, så snart nogen af ovenstående symptomer opstår. Alvorlig hyperglykæmi eller ketoacidose skal altid behandles af en læge, og foregår normalt under hospitalsindlæggelse. 

HYPOGLYKÆMI (for lavt blodsukker)

Hvis dit blodsukker falder for meget, kan du blive bevidstløs. Svær hypoglykæmi kan medføre hjerteanfald eller hjerneskade og kan være livstruende. Normalt bør du være i stand til at mærke når blodsukkeret falder for meget, så du kan tage de rette forholdsregler. 

 

Hvorfor opstår hypoglykæmi?  

Hvis du for eksempel:  

 • tager for meget insulin,
 • springer måltider over eller udsætter dem,
 • ikke spiser nok eller spiser mad, der indeholder færre kulhydrater end normalt (sukker og sukkerlignende stoffer kaldes kulhydrater; kunstige sødemidler er imidlertid IKKE kulhydrater),
 • mister kulhydrater på grund af opkastning og diarré,
 • drikker alkohol, især hvis du ikke spiser ret meget,
 • får mere motion end normalt eller udøver en anden form for fysisk aktivitet,
 • er ved at komme dig efter en skade eller operation eller andre former for stress,
 • er ved at komme dig efter en sygdom eller feber,
 • tager eller er holdt op med at tage visse andre lægemidler (se punkt 2, "Brug af anden medicin sammen med ABASAGLAR").

 

Der er endvidere større risiko for udvikling af hypoglykæmi, hvis:  

 • du netop har påbegyndt insulinbehandling eller har skiftet til et andet insulinpræparat, (hvis du skifter fra dit tidligere basal insulin til ABASAGLAR, vil hypoglykæmi, hvis den opstår, hyppigere opstå om morgenen end om natten),
 • dit blodsukker er næsten normalt eller ustabilt,
 • du skifter injektionssted fra et hudområde på kroppen til et andet (f.eks. fra låret til overarmen),
 • du lider af en alvorlig nyre- eller leversygdom, eller af anden sygdom som f.eks. nedsat stofskifte (hypothyroidisme).

 

Advarselssymptomer på hypoglykæmi  

 • I kroppen

Eksempler på symptomer på, at dit blodsukker falder for meget eller for hurtigt: Svedtendens, klam hud, ængstelse, hurtig puls, højt blodtryk, hjertebanken og uregelmæssig puls. Disse symptomer går ofte forud for symptomerne på lavt blodsukker i hjernen. 

 

 • I hjernen

Eksempler på symptomerne på lavt blodsukker i hjernen er: Hovedpine, udtalt sultfornemmelse, kvalme, opkastning, træthed, søvnighed, søvnforstyrrelser, rastløshed, aggressiv adfærd, koncentrationsbesvær, nedsat reaktionsevne, depression, konfusion, taleforstyrrelser (til tider fuldstændig tab af talens brug), synsforstyrrelser, rysten, lammelser, prikkende og stikkende fornemmelse (paræstesi), følelsesløshed og prikken og stikken omkring munden, svimmelhed, manglende selvbeherskelse, hjælpeløshed, kramper, bevidsthedstab. 

 

De første symptomer på, at der er ved at opstå hypoglykæmi ("advarselssymptomer"), kan ændre sig, svækkes eller kan helt mangle, hvis:  

 • du er ældre, hvis du har haft diabetes i lang tid eller hvis du lider af en bestemt form for sygdomme i nervesystemet (diabetisk autonom neuropati),
 • du for nylig har haft hypoglykæmi (f.eks. dagen før), eller hvis tilstanden udvikles langsomt,
 • du har et næsten normalt eller i det mindste betydeligt forbedret blodsukker
 • du for nylig har skiftet fra animalsk insulin til human insulin såsom ABASAGLAR
 • du tager eller har taget visse andre lægemidler (se punkt 2, "Brug af anden medicin sammenmed ABASAGLAR").

I sådanne tilfælde kan du udvikle alvorlig hypoglykæmi (og endda besvime), før du selv bliver klar over problemet. Sørg altid for at være fortrolig med dine advarselssymptomer. Om nødvendigt kan en hyppigere blodsukkerkontrol hjælpe dig med at identificere milde tilfælde af hypoglykæmi, som ellers ville blive overset. Hvis du ikke er fortrolig med dine advarselssymptomer, bør du undgå situationer (såsom bilkørsel), hvor du selv eller andre kan bringes i fare på grund af risikoen for hypoglykæmi.
 

Hvad skal du gøre hvis du får hypoglykæmi?  

 1. Tag ikke insulin. Tag omgående ca. 10-20 g sukker som f.eks. glucose, hugget sukker eller en sukkersødet drik. OBS: Husk, at kunstige sødemidler og madvarer indeholdende kunstige sødemidler (såsom f.eks. light sodavand) ikke kan anvendes til behandling af hypoglykæmi.
 2. Spis herefter madvarer med langsomt optagelige kulhydrater (såsom brød eller pasta) for at normalisere dit blodsukker. Din læge eller en sygeplejerske vil på forhånd have gennemgået dette med dig.
  Da ABASAGLAR har en langvarig effekt, kan det vare lidt før hypoglykæmien forsvinder.
 3. Hvis du igen får hypoglykæmi, skal du indtage endnu 10-20 g sukker.
 4. Søg omgående læge, hvis du ikke kan få kontrol over din hypoglykæmi, eller hvis tilstanden kommer igen.

 

Fortæl familie, venner eller kollegaer følgende: Hvis du ikke er i stand til at synke, eller hvis du er bevidstløs, skal du have en indsprøjtning med sukker (glucose) eller glucagon (et lægemiddel, der øger blodsukkeret). Det er forsvarligt at give disse injektioner, også selv om det ikke er sikkert, at du har hypoglykæmi. 


Det anbefales, at blodsukkeret kontrolleres umiddelbart efter indtagelsen af sukker for at se, om du virkelig har hypoglykæmi. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...