Metrocrem

creme 7,5 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metrocrem 7,5 mg/g (0,75 %) creme  

Metronidazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Metrocrem
 3. Sådan skal du bruge Metrocrem
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Metrocrem indeholder et antibiotikum. 

Du kan bruge Metrocrem til at behandle røde, betændte knopper og rødmen ved hudsygdommen rosacea. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Metrocrem

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Metrocrem:

 • hvis du er allergisk over for metronidazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Metrocrem (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Metrocrem. 

 • Undgå at få cremen i øjne eller på slimhinder.
 • Undgå sollys og udsættelse for ultraviolet lys (solbadning, solarium, UV-lampe) efter du har brugt Metrocrem, da cremens virkning kan blive mindre.
 • Hvis huden bliver irriteret, bør du bruge Metrocrem sjældnere eller midlertidigt stoppe behandlingen. Tal med lægen.
 • Undgå at bruge Metrocrem for længe, eller hvis det ikke er nødvendigt.
 • Tal med lægen inden du bruger Metrocrem, hvis du har eller har haft en blodsygdom.

Brug af anden medicin sammen med Metrocrem

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet

Erfaring med brug af Metrocrem under graviditet mangler.
Metrocrem bør kun bruges under graviditet, hvis lægen vurderer det nødvendigt. Rådfør dig med din læge før brug under graviditet.
 

Amning
Metrocrem udskilles i modermælken. Kontakt din læge før brug under amning. Din læge vil afgøre, om amning skal ophøre eller behandling med Metrocrem seponeres. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metrocrem påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Metrocrem

Brug altid Metrocrem nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Du skal normalt bruge Metrocrem 2 gange dagligt, morgen og aften. 

Rens det angrebne hudområde og smør det derefter med et tyndt lag Metrocrem creme. Brug et mildt rensemiddel. Du kan bruge ikke-porestoppende 

og ikke-adstringerende (ikke-sammentrækkende) kosmetik efter applikation af Metrocrem. 

 

Du skal normalt bruge Metrocrem 3-4 måneder. Brug ikke Metrocrem i en længere periode end 3-4 måneder, hvis lægen ikke har fortalt dig det. 

 

Kontakt lægen hvis behandlingen ikke synes at hjælpe. 

 

Brug til børn 

Børn bør ikke behandles med Metrocrem på grund af manglende erfaring. 

Hvis du har brugt for meget Metrocrem

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Metrocrem, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af for meget Metrocrem. 

Hvis du har glemt at bruge Metrocrem

Hvis du har glemt at bruge Metrocrem, skal du bruge Metrocrem, så snart du kommer i tanke om det. Med mindre det er tid til næste påsmøring. Smør ikke dobbelt lag på som erstatning for det glemte. 

Hvis du holder op med at bruge Metrocrem

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Tør hud.
 • Rødmen af huden.
 • Kløe.
 • Hudgener (brændende smertefornemmelse i huden, svie).
 • Hudirritation.
 • Forværring af rosacea.

 

Ikke almindelige bivirkninger: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Nedsat følelse ved berøring.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Smagsforstyrrelser (metalsmag).
 • Kvalme.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data): 

 • Kontakteksem.
 • Hævelse i ansigtet.
 • Afskalning af hudens yderste lag.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Metrocrem utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares over 25 °C. 

Må ikke opbevares i køleskab og må ikke fryses. 

 

Brug ikke Metrocrem efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metrocrem indeholder:

Aktivt stof: 7,5 mg metronidazol. 

Øvrige indholdsstoffer: glycerol, benzylalkohol, isopropylpalmitat, sorbitolopløsning 70 %, emulgerende voks, mælkesyre og/eller natriumhydroxid, renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Metrocrem er en hvid creme i tube. 

 

Pakningsstørrelser 

Metrocrem fås i pakningsstørrelser á 30 g og 60 (2x30) g creme. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret oktober 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...