Ciloxan®

øredråber, opløsning 3 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ciloxan® 3 mg/ml, øredråber, opløsning 

ciprofloxacin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ciloxan
 3. Sådan skal du bruge Ciloxan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ciloxan indeholder et antibiotikum, der virker på mange forskellige bakterier. Du kan bruge Ciloxan mod akut betændelse (infektion) i øregangen og det udvendige øre. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ciloxan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Ciloxan:

hvis du er allergisk over for ciprofloxacin, andre lignende stoffer (quinoloner), eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciloxan (angivet i afsnit 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis 

 • du bemærker de første tegn på hududslæt eller nogen anden overfølsomhedsreaktion, herunder nældefeber, kløe eller åndedræts- problemer, skal du stoppe behandlingen og straks kontakte din læge. Hvis du får alvorlige overfølsomhedsreaktioner, er omgående behandling nødvendig.
 • du får åndedrætsbesvær, ring 112.
 • dine symptomer bliver værre eller pludseligt vender tilbage, skal du kontakte din læge. Du kan blive mere modtagelig for andre be- tændelser (infektioner) ved brug af Ciloxan, især efter langvarig anvendelse.
 • du får smerter, bliver hævet eller får en betændelseslignende tilstand (inflammation) i senerne, mens du bruger Ciloxan eller kort efter, skal du stoppe behandlingen og kontakte din læge.
 • du er ældre, eller hvis du tager medicin, der hæmmer betændelseslignende tilstande (inflammation), såsom kortison, har du en højere risiko for at få seneproblemer under behandling med Ciloxan. Hvis dette forekommer, skal du stoppe behandlingen og straks konsultere din læge (se også pkt. 4. Bivirkninger).

 

Vær opmærksom på følgende: 

 • Ciloxan kan også anvendes til børn under 1 år til behandling af akut betændelse i ydre øregang, når din læge anser det for nødvendigt.
 • Når du bruger Ciloxan, skal du beskytte dig mod solen.
 • Omhyggelig lægekontrol er nødvendig.

Brug af anden medicin sammen med Ciloxan

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 


Der forventes ingen interaktioner mellem Ciloxan og øvrige præparater. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Ciloxan efter aftale med lægen.
 

Amning
Hvis du ammer, må du kun bruge Ciloxan efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ciloxan påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Ciloxan indeholder benzalkoniumchlorid

Ciloxan indeholder et konserveringsmiddel (benzalkoniumchlorid), som virker irriterende og kan medføre hudreaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Ciloxan

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

4 dråber i øregangen 2 gange daglig. 

 

Børn og unge over 1 år 

3 dråber i øregangen 2 gange daglig. 

 

Hvis du bruger meché/otowick, skal du første gang bruge dobbelt dosis (dvs. 6 dråber til børn og 8 dråber til voksne). 

 

Børn under 1 år 

Du må kun bruge Ciloxan til børn under 1 år efter aftale med en læge. 

 

Brug kun Ciloxan til drypning i øret/ørerne. 

Sådan bruger du Ciloxan korrekt

 1. Hent flasken med Ciloxan.
 2. Vask dine hænder og sæt dig evt. foran et spejl.
 3. Skru hætten af flasken.
 4. Hold flasken med bunden i vejret mellem den ene hånds tommel- og langfinger.
 5. Læg dig ned med det betændte øre opad.
 6. Hold spidsen af flasken tæt på øregangen.
 7. Undgå at berøre øret, omgivendende områder eller andre overflader med spidsen af flasken. Det kan forurene øredråberne i flasken.
 8. Tryk ikke på siden af flasken, da den er designet på en sådan måde, at et let tryk i bunden af den er alt, der skal til.
 9. Tryk let på flaskens bund for at frigive en dråbe Ciloxan ad gangen.
 10. Hvis du bruger Ciloxan i begge ører, gentages trinnene 4-9 for det andet øre.
 11. Luk flasken omhyggeligt umiddelbart efter brug.

Hvis en dråbe ikke kommer ind i øret, prøv igen. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Ciloxan øredråber, opløsning anbefales normalt ikke hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har brugt for mange Ciloxan øredråber

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Ciloxan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Ved overdosering kan øret/ørerne skylles med lunkent vand. 

Hvis du har glemt at bruge Ciloxan

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Ciloxan

Du må ikke holde op med at bruge denne medicin før tiden, selv ikke hvis dine symptomer er forsvundet. Hvis du holder op med at bruge medicinen for tidligt, kan dine symptomer vende tilbage. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Susen for ørerne (tinnitus), øresmerter, tilstopning i øret, øreflåd, ørekløe.
 • Eksem eller irritation af huden / udslæt.
 • Gråd, feber.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Overfølsomhed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Ciloxan utilgængeligt for børn. 

 

Du kan opbevare Ciloxan ved almindelig temperatur. Må ikke opbevares koldt eller nedfryses. 

 

Emballagen skal holdes tæt lukket. 

 

Brug ikke Ciloxan efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Ciloxan kasseres 4 uger efter første åbning af flasken. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ciloxan indeholder:

Aktivt stof: 3,5 mg ciprofloxacinhydrochlorid svarende til 3 mg/ml ciprofloxacin base. 

Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel), natriumacetattrihydrat, eddikesyre, mannitol, dinatriumedetat, natriumhydroxid og/eller saltsyre (til pH-justering) og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Ciloxan er en farveløs opløsning. 

 

Pakningsstørrelse 

Ciloxan fås i en pakningsstørrelse à 2x5 ml øredråber, opløsning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Ciloxan® er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...