Fucicort®

creme 1 + 20 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucicort® 20 mg/g / 1 mg/g creme  

Fusidinsyre/betamethason 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucicort
 3. Sådan skal du bruge Fucicort
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fucicort er et kombinationspræparat, som forener antibiotikum (fusidinsyre) med et stærkt virkende binyrebarkhormon (betamethason). Derved opnås en bakteriedræbende effekt (antibiotikum) samtidig med en kløestillende og betændelseshæmmende effekt (binyrebarkhormon). Fucicort anvendes ved behandling af hudsygdomme med infektion forårsaget af bakterier, der er følsomme over for fusidinsyre. 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucicort

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Fucicort:

 • hvis du er allergisk over for fusidinsyre eller betamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fucicort (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har hudsygdommene rosacea (en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme, især på næsen, på kinderne og i panden) eller perioral dermatitis (betændelse med røde knopper omkring næse og mund).
 • på bumser eller på områder med bumser.
 • på hudsygdomme som kun skyldes svamp, bakterier eller virus (f.eks. herpes, helvedesild eller skoldkopper) eller hudsygdomme der skyldes tuberkulose.
 • til børn under 1 år eller under bleer.
 • hvis du har en svampeinfektion i kroppen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fucicort, hvis 

 • der kommer overfølsomhed (irritation, rødme, kløe og svien).

Vær opmærksom på følgende 

 • Brug kun Fucicort i nøje samråd med din læge ved behandling af børn, ansigt, store hudområder, under tætsluttende bandager eller på hudfolder.
 • Brug ikke Fucicort længere end højst nødvendigt og ikke længere end lægen har sagt til dig. Begrænsning til brug i max 14 dage, kan nedsætte risikoen for at udvikle resistens mod antibiotika.
 • Undgå at få Fucicort i øjnene, i åbne sår eller på slimhinder.
 • Undgå påsmøring på beskadiget hud, tynd og skør hud eller bumser.
 • Brug kun Fucicort kortvarigt (mod kløe) omkring endetarm eller kønsorganer.
 • Fucicort kan sløre en betændelse og forsinke helingen af en betændelse. Begrænsning til brug i max 14 dage, kan nedsætte denne risiko.
 • Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Fucicort i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger Fucicort, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
 • Behandlingen kan være forbundet med øget modtagelighed for infektioner, forværring af eksisterende infektioner og aktivering af hvilende infektioner man kan have i kroppen.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Fucicort. Det kan have betydning for prøveresultaterne.  

Brug af anden medicin sammen med Fucicort

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Fucicort efter aftale med lægen. 


Amning
Hvis du ammer, må du kun bruge Fucicort efter aftale med lægen. 

Du må ikke smøre Fucicort på brystet når du ammer.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucicort påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.  

Fucicort indeholder chlorcresol og cetostearylalkohol

Fucicort indeholder chlorcresol der kan medføre allergiske reaktioner, og cetostearylalkohol der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Fucicort

Brug altid Fucicort nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn 

Påsmøres tyndt 2-3 gange dagligt. Fucicort creme anvendes kun på syg hud. 

Medmindre det er hænderne du skal behandle, skal du vaske hænder, hver gang du har påsmurt cremen. 

Hvis du har brugt for meget Fucicort

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Fucicort, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Ved langvarig og overdreven brug af binyrebarkhormon, kan det undertrykke funktionen af hypofysen og binyrerne som kan resultere i Cushings sydrom med rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken, samt sekundær binyrebarkinsufficiens som medfører træthed, svækkelse, apati, depression, anoreksi og vægttab. Mavesmerter og diarré forekommer også. Mange af patienterne får gråbrun hyperpigmentering i mundslimhinden, på hænderne, i bøjefurer eller i ar. 

Hvis du har glemt at bruge Fucicort

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Fucicort

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden) 

 • Behandling af huden med binyrebarkhormon kan i sjældne tilfælde medføre, at der kommer bivirkninger, som kan komme efter indsprøjtning eller tabletbehandling med binyrebarkhormon. Disse bivirkninger kan komme ved lang tids overdreven brug, eller hvis du bruger lufttæt forbinding, behandler store hudområder eller hudområder med tynd og fugtig hud f.eks. i armhuler, lyske eller skridt. Bivirkningerne udvikles gennem måneder til år og forekommer kun sjældent, hvis du bruger Fucicort på den måde din læge har fortalt dig. Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Fucicort i længere tid. Dette kan medføre, at du udvikler en sygdom, der kendetegnes ved øget fedt på maven og i nakken, kuglerundt, rødt ansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse. Kontakt lægen.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue. (Især ved længerevarende brug, nær øjnene og hos patienter der er disponerede for at udvikle dette).
 • Svind af celler eller væv, svulster i hudens blodkar.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Allergiske reaktioner.
 • Kontakteksem eller irritation af huden/udslæt, forværring af eksem, brændende fornemmelser i huden, kløe, tør hud.
 • Smerte og irritation på påføringsstedet.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Rødmen af huden, nældefeber.
 • Hævelse og blærer på påføringsstedet.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Acnelignende eksem, irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit), strækmærker.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, med rødme, især på hage, næse, kinder og pande.
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Kraftig sveden.
 • Mindre pigment i huden, blødninger i huden.
 • Synlig udvidelse af hudens blodkar og blodårer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Fucicort utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar ikke Fucicort ved temperaturer over 30º C. 

 

Brug ikke Fucicort efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Holdbar 3 måneder efter åbning. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucicort indeholder:  

 • Aktive stoffer: Fusidinsyre 20 mg/g og betamethasonvalerat svarende til 1 mg/g betamethason.
 • Øvrige indholdsstoffer: Cetostearylalkohol; macrogolcetostearylether; paraffinolie, paraffin, hvid blød; natriumhydroxid; natriumdihydrogenphosphat dihydrat; chlorcresol; all-rac-a-tocopherol vand, renset.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hvid creme. 

 

Pakningsstørrelser 

Fucicort fås i pakningsstørrelser á 15 g og 30 g creme. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Fucicort® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...