Loratadin "Actavis"

tabletter 10 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Loratadin Actavis 

10 mg tabletter 

loratadin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. 

Tag altid dette lægemiddel nøjagtig som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4. 

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

 • Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Loratadin Actavis 

 3. Sådan skal du tage Loratadin Actavis 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Loratadin Actavis tilhører gruppen af antihistaminer. Loratadin Actavis anvendes ved behandling af
 • allergiske symptomer som f.eks. løbende eller stoppet næse, nysen, løbende øjne (høfeber) 

 • blege eller røde, ujævne og hævede pletter og voldsom kløe (nældefeber) 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Loratadin Actavis

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Loratadin Actavis

 • hvis du er allergisk (overfølsom) over for loratadin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Loratadin Actavis (angivet i pkt. 6). 

 • hvis patienten er et barn under 2 år

  Advarsler og forsigtighedsregler

  Kontakt lægen eller apoteket før du tager Loratadin Actavis tabletter hvis:

 • du har leverproblemer 

 • patienten er et barn med nyresygdom 

 • du skal have en hudpriktest. Du må ikke tage Loratadin Actavis i mindst 48 timer før en hudpriktest (allergitest). 

  Brug af anden medicin sammen med Loratadin Actavis

  Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

  Brug af Loratadin Actavis sammen med mad og drikke

  Tag altid Loratadin Actavis tabletter præcis som din læge har fortalt dig. Snak med din læge eller apoteket, hvis du er i tvivl. 

  Du skal sluge tabletterne hele med et glas vand. Du kan tage Loratadin Actavis i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

  Graviditet og amning

  Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

  Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Loratadin Actavis anbefales ikke under graviditet eller amning. 

  Trafik- og arbejdssikkerhed

  Loratadin Actavis virker ikke sløvende i de fleste mennesker. Du bør dog ikke køre bil eller udføre krævende opgaver, såsom at bruge maskiner, indtil du er sikker på, at du er upåvirket på denne måde. 

  Loratadin Actavis indeholder laktose 

  Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Loratadin Actavis

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Du skal sluge tabletterne hele med et glas vand. Du kan tage Loratadin Actavis i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne (herunder også ældre) samt børn over 12 år

1 tablet (10 mg) en gang dagligt. 

Børn i alderen 2 til 12 år

 • Kropsvægt over 30 kg: 1 tablet (10 mg) en gang dagligt. 

 • Kropsvægt under 30 kg: Brug af Loratadin Actavis anbefales ikke. 

  Børn under 2 år

  Brug af Loratadin Actavis anbefales ikke. 

  Nedsat nyre- og leverfunktion

  Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 • Voksne og børn med en kropsvægt over 30 kg: 1 tablet (10 mg) hver anden dag. 

 • Børn med en kropsvægt på 30 kg eller derunder: Der foretrækkes en bedre passende lægemiddelform, f.eks. oral opløsning. 

Loratadin Actavis bør forbedre dine symptomer, men som med al anden medicin kan du opleve at det ikke virker for dig. Tal med din læge eller apoteket, hvis dine symptomer ikke er forbedret efter tre dage. 

Hvis du har taget for mange Loratadin Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere 

Loratadin Actavis, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering kan være træthed, hurtig puls og hovedpine. 

Hvis du har glemt at tage Loratadin Actavis

Hvis du har glemt en tablet, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte tablet over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Stop med at tage Loratadin Actavis tabletter og kontakt lægen straks, hvis du får symptomer på:

 • en allergisk reaktion: hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals, indsnævring af luftvejene der giver vejrtrækningsbesvær, chok, kollaps, udslæt, kløe.

  Fortæl det til lægen, hvis du oplever nogle af følgende bivirkninger eller andre bivirkninger, der ikke er listet her:

  • Nervesystemet: træthed, søvnighed, besvær med at sove, hovedpine, nervøsitet, svimmelhed, kramper.

 • Hjertet: hurtig eller uregelmæssig puls

 • Mave- og tarmsystemet: øget appetit, følelse af at være syg, diarré, fordøjelsesbesvær, mundtørhed.

 • Lever: unormal leverfunktion (ses ved blodtest)

 • Hud: hårtab (alopeci)

  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 • Opbevar ikke Loratadin Actavis ved temperaturer over 25 °C. 

 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Loratadin Actavis 10 mg tabletter indeholder

Aktivt stof: Loratadin. Hver tablet indeholder 10 mg loratadin. 

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose (E460), majsstivelse, magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Loratadin Actavis er hvid, eller næsten hvid, 8 mm, rund, flad tablet mærket med bogstavet ”L” på den ene side og delekærv på den anden side. 

Pakningsstørrelser

Pakningsstørrelser: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60 og 100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.  

Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjordur, Island. 

Repræsentant i Danmark

Actavis Nordic A/S 

C/o Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg 

Fremstiller

Actavis UK Limited Whiddon Valley, Barnstaple North Devon EX 32 8NS England 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs under følgende navne

England Loratadine Tablets 10 mg 

Finland Loratadin Actavis 

Frankrig Loratadine Actavis France 

Holland Loratadine 10 mg Sanias, tabletten 

Norge Loratadin Actavis 

Portugal Loratadina Aurovitas 

Sverige Loratadin Actavis 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret december 2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...