Amoxar

dispergible tabletter 500 mg, 750 mg og 1000 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Amoxar 500 mg, 750 mg, 1000 mg, dispergible tabletter  

amoxicillin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amoxar
 3. Sådan skal du tage Amoxar
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad er Amoxar? 

Amoxar er et antibiotikum. Det aktive stof er amoxicillin. Denne tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes penicilliner. 

 

Hvad anvendes Amoxar til? 

Amoxar anvendes til at behandle infektioner, der er forårsaget af bakterier, forskellige steder i kroppen. Sammen med andre lægemidler kan Amoxar også anvendes til at behandle mavesår. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amoxar

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Amoxar:

 • hvis du er allergisk over for amoxicillin, penicillin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Amoxar (angivet i afsnit 6).
 • hvis du nogensinde har haft en allergisk reaktion på et antibiotikum. Dette kunne være et hududslæt eller hævelse af ansigtet eller halsen.

Tag ikke Amoxar, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Amoxar. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Amoxar: 

 • hvis du har allergi eller før har oplevet en allergisk reaktion eller hudforandringer efter indtagelse af antibiotika.
 • hvis du under behandlingen får kraftig diarré eller blodig diarré. Kontakt lægen.
 • hvis du har mononukleose også kaldet kyssesyge (feber, ondt i halsen, hævede kirtler og ekstrem træthed)
 • hvis du får blodfortyndende medicin.
 • hvis du har nyreproblemer
 • hvis du ikke har regelmæssig vandladning
 • hvis du er disponeret for kramper (f.eks. tidligere har haft krampeanfald, er i behandling mod epilepsi eller meningitis)

 

I meget sjældne tilfælde er der under behandlingen med Amoxar, set alvorlige allergiske reaktioner herunder anafylaktisk shock, som er en meget sjælden, men også alvorlig tilstand med bl.a. hævelser i ansigtet, hurtigt faldende blodtryk og vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks lægen eller ring 112. 


Hvis du har diaré pga. betændelse i tyktarmen (colitis), skal du straks stoppe med at tage Amoxar. Kontakt lægen.
Brug af peristaltikhæmmende midler er utilrådeligt. 


Hvis der forekommer rødmen af din hud med feber og pustler i begyndelsen af behandlingsforløbet, skal du straks stoppe med behandlingen, og kontakte en læge, da dette kan være tegn på akut generaliseret eksantematøs pustulose.
Hvis du er i tvivl, om noget af ovenstående gælder for dig, så tal med lægen eller apotekspersonalet, før du tager Amoxar. 


Blod- og urinprøver
Hvis du skal have taget: 

 • urinprøver (glucose) eller blodprøver for at få undersøgt leverfunktionen
 • prøver for estriol (anvendes under graviditet for at måle estriolniveauet for at undersøge, om barnet udvikler sig normalt). skal du fortælle lægen eller sundhedspersonalet, at du tager Amoxar, da Amoxar kan påvirke resultatet af disse analyser.

Brug af anden medicin sammen med Amoxar

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 • Hvis du tager allopurinol (anvendes til behandling af urinsyregigt) samtidig med Amoxar, kan risikoen for, at du får en allergisk hudreaktion, blive større.
 • Hvis du tager probenecid (anvendes til behandling af urinsyregigt), kan lægen vælge at ændre din dosis af Amoxar.
 • Hvis du tager lægemidler mod blodpropper (f.eks. warfarin), kan det være nødvendigt at tage ekstra blodprøver.
 • Hvis du tager andre antibiotika (f.eks. et tetracyklin), kan virkningen af Amoxar blive nedsat.
 • Hvis du tager methotrexat (anvendes til behandling af kræft, svær psoriasis og leddegigt), kan Amoxar medføre flere bivirkninger.

Brug af Amoxar sammen med mad og drikke

Du kan tage Amoxar i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amoxar kan give bivirkninger, og symptomerne (såsom allergiske reaktioner, svimmelhed og kramper) kan gøre dig uegnet til at køre.
Du må ikke føre motorkøretøjer eller betjene maskiner, medmindre du har det godt. 

Amoxar indeholder aspartam

Amoxar indeholder en fenylalaninkilde (aspartam). Kan være skadeligt for patienter med fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom). 

3. Sådan skal du tage Amoxar

Tag altid Amoxar nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 • Tabletterne kan opløses i vand og drikkes (bør indtages straks efter opløsning) eller synkes hele eller halve sammen med vand.
 • Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel.
 • Fordel doserne ligeligt over dagen og med mindst 4 timer mellem hver dosis.

Den sædvanlige dosis er

Børn, der vejer under 40 kg
Alle doser er udregnet efter barnets vægt i kilo. 

 • Lægen vil fortælle dig, hvor meget Amoxar du skal give dit barn.
 • Den sædvanlige dosis er 40-90 mg om dagen for hvert kilo kropsvægt. Dosis skal fordeles på 2 eller 3 doser.
 • Den maksimale anbefalede dosis er 100 mg om dagen for hvert kilo kropsvægt.
 • Pulver til oral suspension anbefales til børn under 6 måneder. Spørg lægen.

 

Voksne, ældre patienter og børn, der vejer 40 kg og derover
Den sædvanlige dosis Amoxar er 250-500 mg 3 gange om dagen eller 750 mg-1 g hver 12. time afhængigt af, hvor alvorlig infektionen er, og hvilken type infektion der er tale om. 

 • Alvorlige infektioner: 750 mg-1 g 3 gange om dagen.
 • Urinvejsinfektion: 3 g 2 gange om dagen i en dag.
 • Lyme-sygdom eller Lyme-borreliose (en infektion med bakterier, der overføres ved bid fra inficerede parasitter, som kaldes skovflåter): Isoleret erythema migrans (tidligt stadium - rødt eller lyserødt ringformet udslæt): 4 g om dagen. Påvirkning af hele kroppen (sent stadium - ved mere alvorlige symptomer eller når sygdommen spreder sig rundt i kroppen): op til 6 g om dagen.
 • Mavesår: 750 mg-1 g 2 gange om dagen i 7 dage sammen med andre antibiotika og lægemidler til behandling af mavesår.
 • Til forebyggelse af hjerteinfektion under operation: 2 g som enkeltdosis 30-60 minutter før operationen.

 

Nyreproblemer
Hvis du har nyreproblemer, kan den dosis, du får, være lavere end den sædvanlige dosis. 

Hvis du har taget for meget Amoxar

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Amoxar, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Hvis du har taget for meget Amoxar, kan tegnene være maveubehag (kvalme, opkastning eller diarré) eller krystaller i urinen, hvilket kan ses som uklar urin eller opleves som problemer med at lade vandet. Tal med lægen så hurtigt som muligt.
Medbring medicinen, så du kan vise den til lægen. 

Hvis du har glemt at tage Amoxar

 • Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det.
 • Tag ikke den næste dosis for hurtigt, men vent ca. 4 timer, før du tager den næste dosis.
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvor længe skal jeg tage Amoxar

 • Selvom du får det bedre, skal du blive ved med at tage Amoxar, i så lang tid, som lægen har anvist. Du har brug for alle doser til at bekæmpe infektionen. Hvis nogle bakterier overlever, kan de få infektionen til at komme igen.
 • Hvis du stadig ikke har det godt, når behandlingen er slut, skal du gå til lægen igen.

Der kan udvikles svampeinfektion (en infektion med gærsvamp på fugtige områder af kroppen, hvilket kan forårsage ømhed, kløe og hvidt udflåd/hvide belægninger), hvis Amoxar anvendes i lang tid. Hvis dette sker, så fortæl det til lægen. 

 

Hvis du tager Amoxar i lang tid, vil lægen måske foretage yderligere undersøgelser for at holde øje med, at dine nyrer, din lever og dit blod fungerer normalt. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Stop med at tage Amoxar og gå til lægen med det samme, hvis du bemærker nogen af nedenstående alvorlige bivirkninger - du kan have behov for omgående behandling. 

Følgende bivirkninger er meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • allergiske reaktioner; tegnene kan omfatte: hudkløe eller udslæt, hævelse af ansigtet, læberne, tungen eller andre steder af kroppen eller vejrtrækningsbesvær. Disse kan være alvorlige, og ved enkelte lejligheder er der sket dødsfald.
 • udslæt eller bittesmå flade, røde, runde pletter under hudens overflade eller blå mærker i huden. Dette skyldes en betændelseslignende reaktion (inflammation) i blodkarrenes vægge på grund af en allergisk reaktion. Det kan være forbundet med ledsmerter (gigt, også kaldet arthritis) og nyreproblemer.
 • en forsinket allergisk reaktion, der normalt kan komme 7-12 dage efter indtagelse af Amoxar; nogle af tegnene er udslæt, feber, ledsmerter og hævede lymfeknuder, særligt under armene.
 • en hudreaktion kendt som erythema multiforme, hvor der kan komme kløende, rødlilla pletter på huden, især på håndfladerne eller fodsålerne, nældefeberagtige, forhøjede, hævede områder på huden, ømme områder på overfladen af munden, øjnene og kønsdelene. Du kan få feber og blive meget træt.
 • andre alvorlige hudreaktioner, der kan omfatte ændringer i hudfarven, buler under huden, blærer, pusfyldte blærer, hudafskalning, rødme, smerter, kløe, hudafskalning. Disse kan være forbundet med feber, hovedpine og smerter i kroppen.
 • feber, kulderystelser, ondt i halsen eller andre tegn på en infektion, eller blå mærker, der kommer let. Disse kan være tegn på et problem med dine blodlegemer.
 • betændelse i tyktarmen (colon) med diarré (sommetider med blod), smerter og feber.
 • leverbetændelse, gulsot ofte med hudkløe.
 • influenzalignende symptomer med udslæt, feber, hævede kirtler og unormale resultater af blodprøver (herunder øget antal hvide blodlegemer (eosinofili og leverenzymer) (lægemiddelfremkaldt reaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)).

Disse bivirkninger kan forekomme under eller op til flere uger efter behandlingen. 


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Jarisch-Herxheimers reaktion, som kan forekomme under behandling med Amoxar mod Lyme-sygdom og forårsager feber, kulderystelser, hovedpine, muskelsmerter og hududslæt.

Hvis du får nogen af ovenstående bivirkninger, skal du stoppe med at tage medicinen og gå til lægen med det samme.
 

Nogle gange kan du få hudreaktioner, der er mindre alvorlige, f.eks.: 

 • et let kløende udslæt (runde, lyserøde til røde pletter), nældefeberagtige, hævede områder på underarme, ben, håndflader, hænder eller fødder. Dette er ikke almindeligt (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede).

Hvis du får nogen af disse bivirkninger, så tal med lægen, da det vil være nødvendigt at stoppe behandlingen med Amoxar.
 

Øvrige bivirkninger, der kan forekomme, er: 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede) 

 • hududslæt.
 • kvalme.
 • diarré.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede) 

 • opkastning.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede) 

 • svampeinfektion (en infektion med gærsvamp i skede, mund eller hudfolder). Du kan få medicin mod svampeinfektion hos lægen eller på apoteket.
 • nyreproblemer.
 • krampeanfald, hvilket kan ses hos patienter, der får høje doser, eller hos patienter med nyreproblemer.
 • svimmelhed.
 • hyperaktivitet.
 • krystaller i urinen, hvilket kan ses som uklar urin eller opleves som ubehag under vandladning. Sørg for at drikke rigeligt med væske for at nedsætte risikoen for disse symptomer.
 • misfarvning af tænderne, hvilket normalt forsvinder ved tandbørstning (dette er set hos børn).
 • ændret udseende af tungen; den kan blive gul, brun eller sort, og den kan få belægninger.
 • overdreven nedbrydning af de røde blodlegemer, hvilket kan give en form for anæmi (blodmangel). Tegnene omfatter træthed, hovedpine, åndenød, svimmelhed, bleghed og gulfarvning af huden og af det hvide i øjnene.
 • lavt antal hvide blodlegemer.
 • lavt antal af de celler, der er med til at få blodet til at størkne.
 • blodet størkner langsommere end normalt. Du kan se dette, hvis du har næseblod eller har skåret dig.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Amoxar utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares over 25 °C. Opbevares i original emballage, for at beskytte mod fugt. 

Bør indtages straks efter opløsning. 

 

Tag ikke Amoxar efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Amoxar indeholder:

 • Aktivt stof: Amoxicillintrihydrat svarende til 500 mg, 750 mg og 1000 mg amoxicillin.
 • Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, aspartam, croscarmellosenatrium, mannitol, talcum, kolloid vandfri silica, mikrokrystallinsk cellulose, maltodextrin, stivelse, titandioxid (E171) samt smagsstofferne fersken-abrikosaroma og appelsinaroma.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hvide eller gullig-hvide, aflange tabletter med delekærv. 

 

Pakningsstørrelser 

Blisterpakning: 

500 mg: 20 tabletter 

750 mg: 12, 20 og 24 tabletter 

1000 mg: 12 tabletter 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Amoxar svarer til Imadrax® Novum. 

Generel vejledning vedrørende anvendelse af antibiotika

Antibiotika anvendes til behandling af infektioner forårsaget af bakterier. De har ingen effekt mod infektioner forårsaget af virus. 


Nogle gange virker behandling med et antibiotikum ikke på en bakterieinfektion.
En af de hyppigste årsager til dette er, at de bakterier, der forårsager infektionen, er modstandsdygtige (resistente) over for det antibiotikum, der tages. Dette betyder, at de kan overleve og endda formere sig til trods for antibiotikummet. 


Bakterier kan blive resistente over for antibiotika af mange årsager. Hvis antibiotika anvendes med omhyggelighed, kan det være med til at nedsætte risikoen for, at bakterier bliver resistente over for dem. 


Når lægen ordinerer et behandlingsforløb med et antibiotikum, er det kun beregnet til at behandle din nuværende sygdom. Hvis du følger nedenstående råd, kan du hjælpe med at forebygge fremkomsten af resistente bakterier, der kan medføre, at antibiotikummet ikke virker. 

 1. Det er meget vigtigt, at du tager antibiotikummet i den rigtige dosis, på de rigtige tidspunkter og i det rigtige antal dage. Læs anvisningerne på etiketten, og hvis du ikke forstår dem, så få lægen eller apotekspersonalet til at forklare dem.
 2. Du må ikke tage et antibiotikum, medmindre det er ordineret til dig personligt, og du må kun bruge det til at behandle den infektion, det blev ordineret mod.
 3. Du må ikke tage antibiotika, der er blevet ordineret til andre, selvom de havde en infektion, der var magen til din.
 4. Du må ikke give antibiotika, der oprindeligt blev ordineret til dig, til andre.
 5. Hvis du har en rest antibiotikum tilovers, efter at du har fuldendt behandlingsforløbet som foreskrevet af lægen, skal du aflevere resten på apoteket, så det kan blive bortskaffet på den rigtige måde.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...