Locoid Crelo

kutanemulsion 0,1%

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

LOCOID® CRELO

0,1 % kutanemulsion

Hydrocortisonbutyrat 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Locoid Crelo til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid Crelo.
 3. Sådan skal du bruge Locoid Crelo.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Locoid Crelo indeholder hydrocortisonbutyrat der er et binyrebarkhormon (steroid).
 • Locoid Crelo virker ved at hæmme irritation i huden.
 • Du kan bruge Locoid Crelo til behandling af eksem, irriteret hud og psoriasis.

 

Lægen kan have givet dig Locoid Crelo for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid Crelo

Brug ikke Locoid Crelo

 • hvis du er overfølsom over for hydrocortisonbutyrat, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Locoid Crelo (angivet i punkt 6).
 • hvis din hudsygdom er betændt med bakterier eller svampe. I så fald skal du også have medicin mod betændelsen.
 • mod virussygdomme, der giver udbrud på huden, f.eks forkølelsessår, helvedesild eller skoldkopper.
 • mod rosacea, der er en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og udvidede blodkar.
 • mod betændt eksem eller irritation i huden omkring munden.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Locoid Crelo 

 • Hvis kutanemulsionen ikke hjælper i løbet af kort tid, kan din hudsygdom være betændt med bakterier eller svampe. Tal med lægen.
 • Du må ikke bruge kutanemulsionen i længere tid, end lægen har fortalt dig. Behandlingen bør ikke vare længere end 4-6 uger, med mindre du går til regelmæssig kontrol hos lægen.
 • Hvis du har brugt kutanemulsionen i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan få din hudsygdom til at blusse op igen. Tal med lægen.
 • Du må kun bruge kutanemulsionen i ansigtet, hvis lægen har fortalt dig det. Pas på, at kutanemulsionen ikke kommer i øjnene.
 • Du må ikke sætte plaster på behandlingsstedet, dække det med plastik eller på anden måde pakke det ind, da det øger risikoen for bivirkninger. Tal evt. med lægen.
 • Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Locoid Crelo. Fortæl lægen, at du bliver behandlet med Locoid Crelo, hvis du får en svær betændelse, kommer alvorligt til skade eller skal opereres.
 • Længere tids behandling af børn bør undgås.

Brug af anden medicin sammen med Locoid Crelo

Ingen kendte problemer.
 

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

  

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

  

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Locoid Crelo efter aftale med lægen.

Amning: 

 • Du kan bruge Locoid Crelo, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoid Crelo påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Locoid Crelo

 • Indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).
 • Indeholder propylenglycol, der kan give irritation af huden.
 • Indeholder butylhydroxytoluen, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder.
 • Er konserveret med propylparahydroxybenzoat og butylparahydroxybenzoat, der kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. Sådan skal du bruge Locoid Crelo

Den sædvanlige dosis er

 

Voksne: 

Smør Locoid Crelo på de angrebne steder i et tyndt lag 1-2 gange daglig.
Vask hænderne omhyggeligt efter påsmøringen, medmindre det er hænderne, som du behandler. 

 • Pas på, at kutanemulsionen ikke kommer i øjnene.
 • Brug ikke kutanemulsionen i længere tid, end lægen har fortalt dig.

  

Brug til børn: 

Børn må kun blive behandlet med Locoid Crelo efter lægens anvisning.
 

Brug altid Locoid Crelo nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Hvis du har brugt for meget Locoid Crelo

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har brugt mere Locoid Crelo, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Intensiv brug under dækkende plaster kan medføre binyrebarkhormonhæmning med symptomerne træthed og svækket modstandskraft. 

  

Hvis du har glemt at bruge Locoid Crelo

Smør Locoid Crelo på, så snart du kommer i tanke om det. 

  

Hvis du holder op med at bruge Locoid Crelo

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Du må kun ændre dosis eller holde op med behandlingen efter aftale med lægen. Der kan komme opblussen eller forværring af din hudsygdom, hvis du stopper behandlingen pludseligt, især hvis du har brugt Locoid Crelo i lang tid. 

4. Bivirkninger

Locoid Crelo kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af Locoid Crelo  

  

 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Overfølsomhedsreaktion.

  

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hudsygdommen kommer igen eller blusser op, når du stopper behandlingen.
 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen.
 • Tydelige små blodkar i huden.
 • Mindre blødninger i hud og slimhinder.
 • Strækmærker.
 • Rødmen af huden.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.
 • Kontakteksem.
 • Pigmentforandringer.
 • Skægvækst.
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst / tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, med rødme, især på hage, næse, kinder og pande.
 • Ny betændelse kan opstå på det behandlede område.
 • Allergisk kontakteksem.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Web- sted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Locoid Crelo utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Locoid Crelo ved temperaturer over 25 °C.
 • Brug ikke Locoid Crelo efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Locoid Crelo, 0,1%, kutanemulsion indeholder:

Aktivt stof: 

Hydrocortisonbutyrat 1 mg/g. 

  

Øvrige indholdsstoffer: 

Macrogolcetostearylether, cetostearylalkohol, hvid, blød paraffin, paraffin, hjulkroneolie, butylhydroxytoluen (E 321), propylparahydroxybenzoat (E 216), butylparahydroxybenzoat, propylenglycol, vandfri natriumcitrat, vandfri citronsyre og renset vand. 

  

Pakningsstørrelser:

Locoid Crelo fås i:
Locoid Crelo 0,1% i pakninger med 30 ml og 100 ml kutanemulsion.
 

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S 

Energivej 15 

5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com 

  

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o. 

Palouky 1366 

25301 Hostivice 

CZ 

  

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...