Cetirizin "PCD"

filmovertrukne tabletter 10 mg

PharmaCoDane

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

CETIRIZIN PCD

filmovertrukne tabletter 10 mg, cetirizindihydrochlorid 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

De kan få Cetirizin PCD uden recept. For at opnå de bedste resultater skal De være om- hyggelig med at følge anvisningerne for Cetirizin PCD. 

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Cetirizin PCDs virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Cetirizin PCD
3. Sådan skal De tage Cetirizin PCD
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Cetirizin PCD
6. Yderligere oplysninger 

1. Cetirizin PCPs virkning, og hvad De skal bruge det til

Cetirizin PCD tilhører gruppen af lægemidler kaldet antihistaminer, som blokerer virkningen af histamin. Histamin findes i kroppens væv og kan give anledning til nældefeber (kløe i huden), høfeber (snue, tilstoppet næse) og øjenproblemer som kløe, røde øjne og tåreflod. Cetirizin PCD virker i løbet af 2 timer og virkningen varer i 24 timer. 


Hos voksne og børn over 12 år anvendes Cetirizin PCD mod allergisk høfeber (både sæsonbetonet og helårs høfeber), allergiske øjenproblemer, allergisk betinget kløe og nældefeber. 


Til børn i aldersgruppen 6–12 år anvendes Cetirizin PCD mod allergisk høfeber og allergisk betinget kløe og nældefeber. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Cetirizin PCD

Tag ikke Cetirizin PCD 

 • hvis De er overfølsom (allergisk) over for cetirizindihydrochlorid, overfor et af de øvrige indholdsstoffer i Cetirizin PCD eller overfor lignende lægemidler (piperazin derivater).
 • til børn under 6 år.
 • hvis De lider af svær nyresygdom.

Vær ekstra forsigtig med at tage Cetirizin PCD:

 • Der kan forekomme mundtørhed ved langtidsbehandling med cetirizin, og nogle patien- ter vil have en øget risiko for huller i tænderne. Det er derfor nødvendigt at have en god mundhygiejne og være omhyggelig med tandbørstning.
 • Hvis De lider af nedsat nyre- eller leverfunktion, kan udskillelsen af cetirizin gå lang- sommere, og De skal måske have en anden dosis. Tal med Deres læge inden De starter med at tage cetirizin.
 • Cetirizin kan forstærke virkningen af alkohol. Derfor anbefales det at være forsigtig ved samtidig indtagelse af alkohol.
 • Hvis De tager visse andre lægemidler, se afsnittet ”Brug af anden medicin”.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

 • 3 dage inden De skal have foretaget en allergitest, skal De ophøre med at tage Cetirizin PCD.
 • Hvis De samtidig tager medicin, der påvirker centralnervesystemet som f.eks. sove- tabletter, beroligende medicin eller medicin mod epilepsi, bør De være forsigtig, da cetirizin kan forstærke virkningen af disse lægemidler. De bør orientere lægen om, at De tager Cetirizin PCD.

Cetirizin kan forstærke virkningen af alkohol, så vær forsigtig med alkoholindtagelse. 

  

Brug af Cetirizin PCD sammen med mad og drikke

Cetirizin PCD bør synkes hel med væske og ikke tygges. Tabletterne tages bedst om aftenen. 

  

Graviditet og amning

Må kun anvendes efter ordination af læge.
Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De tager nogen form for medicin. Cetirizin PCD bør undgås ved amning. 

  

Trafik og arbejdssikkerhed

 • Under behandling med cetirizin får nogle patienter nedsat deres reaktionsevne. Dette bør der tages højde for i situationer, som kræver fuld opmærksomhed, f.eks. ved bilkørsel. Cetirizin kan forstærke virkningen af alkohol og visse lægemidler – se afsnittet ”Brug af anden medicin”.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Cetirizin PCD

Cetirizin PCD indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen før De tager dette læge- middel, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De tage Cetirizin PCD

Tag altid Cetirizin PCD nøjagtig efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket. Den sædvanlige dosis er:  

  

Voksne og børn over 12 år: 1 tablet (10 mg) daglig. 

  

Børn mellem 6 og 12 år med legemsvægt over 30 kg: 1 tablet (10 mg) daglig eller ½ tablet (5 mg) morgen og aften.
 

Børn mellem 6 og 12 år med legemsvægt under 30 kg: ½ tablet (5 mg) daglig. Behandlingsvarigheden for børn er 2– 4 uger. 

  

Patienter med svær nyresygdom må ikke anvende Cetirizin PCD. 

  

For patienter med moderat nedsat nyrefunktion nedsættes dosis til ½ tablet (5 mg) daglig. 

  

Ældre kan anvende samme dosis som til voksne. 

  

Behandlingsvarighed afhænger af symptomerne. Til behandling af høfeber er 3 – 6 ugers behandling som regel nok. Ved nældefeber og kronisk allergi er der erfaring med behand- ling i op til 1 år. 

 

Hvis De har taget for mange Cetirizin PCD

Hvis De har taget for mange Cetirizin PCD, skal De kontakte Deres læge eller hospitalet. 


Der er begrænset erfaring med overdosering af cetirizin, men fra andre antihistaminpræparater viser erfaringen, at der kan komme døsighed, bevidstløshed, irritabilitet især hos børn, usikre bevægelser, rysten, hovedpine, hallucinationer, kramper, mundtørhed, rødmen, feber, forstørrede pupiller, vandladningsbesvær, hjertebanken samt kvalme og opkast- ninger, hvis der er taget for meget antihistamin. 


Sløvhed kan også være et tegn på overdosering, men dette kan også forekomme uden at der er taget for meget antihistamin. 

  

Hvis De har glemt at tage Cetirizin PCD

De må ikke tage dobbelt dosis, hvis De har glemt at tage en dosis. Fortsæt med at tage Cetirizin PCD som De plejer. 

4. Bivirkninger

Cetirizin PCD kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

  

De almindeligste bivirkninger er mundtørhed og døsighed. Desuden kan hovedpine, svimmelhed, sløvhed, ophidselse, mavegener og fordøjelsesforstyrrelser forekomme. 


Der er set enkelte tilfælde af allergiske hudreaktioner også i form af hævelse af hud og slimhinder (Quincke’s ødem). 


Tilfælde af følgende bivirkninger er også set: Forstyrrelser i leverfunktionen og lever- betændelse, kramper, ændringer i blodets sammensætning, hjertebanken, hurtig hjerte- rytme, kortvarige besvimelser og vægtstigning. Disse bivirkninger forsvinder som regel ved behandlingens ophør. I sjældne tilfælde kan cetirizin forårsage drejning af øjnene specielt hos børn. 


Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
 

De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på netsted www.meldenbivirkning.dk 

5. Sådan opbevarer De Cetirizin PCD

Opbevares utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Cetirizin PCD efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Cetirizin PCD indeholder 

Aktivt stof: Cetirizindihydrochlorid 10 mg.
Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, vandfri kolloid silica, magnesiumstearat, Opadry Y-1-7000, titandioxid (E 171), hypromellose og macrogol (400). 

  

Cetirizin PCDs udseende og pakningsstørrelse

Cetirizin PCD er hvide, runde, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side og glatte på den anden side.
Pakningsstørrelser: 7, 10, 14, 15, 20, 30, 40, 50 eller 100 filmovertrukne tabletter i blisterpakker.
Ikke alle pakningsstørrelser bliver markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

PharmaCoDane ApS  

Marielundvej 46 A
2730 Herlev 

  

Fremstiller

STADA Arzneimittel AG  

Stadastrasse 2–18
61118 Bad Vilbel
Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2008.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...