Kinin "Copyfarm"

filmovertrukne tabletter 100 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kinin Copyfarm, 100 mg filmovertrukne tabletter  

quininhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet , hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af nogle dage.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kinin Copyfarm
 3. Sådan skal du tage Kinin Copyfarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kinin Copyfarm bruges til behandling af natlige lægkramper og virker ved at dæmpe muskelaktiviteten.  

  

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af nogle dage. 

  

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kinin Copyfarm

Tag ikke Kinin Copyfarm:

 • Hvis du er allergisk over for kinin, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kinin Copyfarm (angivet i pkt. 6).
 • Hvis du har en arvelig blodsygdom (glucose-6-phosphat dehydrogenase mangel (G6PD)).
 • Hvis du har en alvorlig muskelsygdom (myasthesia gravis).
 • Ved samtidigt brug af droperidol.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Kinin Copyfarm, hvis du: 

 • har astma.
 • er født med eller har en tilstand, der medfører en unormal hjerterytme.
 • har uregelmæssig hjerterytme eller forstyrrelse i hjertets elektriske impulser.
 • har blodmangel med hæmoglobin (røde blodlegemer) i urinen, som medfører mørkfarvning af urinen (sortvandsfeber).
 • har betændelse i synsnerven.
 • har øresusen (tinnitus).
 • har for lavt blodsukker.

Brug af anden medicin sammen med Kinin Copyfarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • Medicin mod psykiske lidelser eller ufrivillige bevægelser (pimozid, droperidol)
 • Medicin mod malaria (mefloquin, chloroquin)
 • Medicin mod tuberkulose (rifampicin)
 • Medicin mod HIV-virus (ritonavir, saquinavir)
 • Medicin mod for meget mavesyre (der indeholder aluminium)
 • Medicin mod mavesår (cimetidin)
 • Hjertemedicin (digoxin, flecainid, amiodaron)
 • Blodfortyndende medicin (warfarin)
 • Medicin der undertrykker immunforsvaret (ciclosporin)
 • Medicin mod gigt (guldforbindelser)
 • Kapsler med vaccine mod tyfus
 • Medicin der er kendt for at forårsage forstyrrelser af hjerterytmen
 • Medicin til behandling af epilepsi (barbiturater eller carbamazepin).

Brug af Kinin Copyfarm sammen med mad og drikke

Du kan tage Kinin Copyfarm i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:
Hvis du er gravid, må du kun tage Kinin Copyfarm efter aftale med lægen. 

 

Amning:
Hvis du ammer, må du gerne tage Kinin Copyfarm. Kinin Copyfarm går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kinin Copyfarm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Kinin Copyfarm

Tag altid Kinin Copyfarm nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Tabletten tages med rigelig væske. Tabletten kan eventuelt knuses. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne: 1 - 2 tabletter ved sengetid. 

Ældre: Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Tal med lægen. 

 

Brug til børn og unge: Kinin Copyfarm bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. 

 

Hvis lægkramperne udebliver i flere sammenhængende nætter, bør behandlingen stoppes, så effekten kan vurderes. 

Hvis du har taget for mange Kinin Copyfarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Kinin Copyfarm, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering kan være: 

 • Hovedpine
 • Døvhed
 • Øresusen
 • Svimmelhed
 • Synssvækkelse
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Diaré
 • Mavesmerter
 • Hurtig puls
 • Manglende koordinering af bevægelser
 • Prikkende fornemmelse
 • Nyrepåvirking, nedsat vandladning
 • Forstyrrelser i hjerterytmen
 • Forstyrrelser i hjertefunktionen
 • For lavt blodtryk, besvimelse
 • Åndedrætsophør, koma, hjertestop
 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose)
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet
 • Nedsættelse af blodets evne til at størkne

Hvis du har glemt at tage Kinin Copyfarm

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Kinin Copyfarm

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

I tilfælde af alvorlige bivirkninger: Ring 112 eller søg omgående læge. 

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger: (kan forekomme hos op til én ud af ud af 100 patienter): 

 • Ekstremt lavt sukkerindhold i blodet
 • Blindhed

 

Sjældne bivirkninger: (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): 

 • Ekstremt lavt indhold af hvide blodlegemer
 • Blodmangel
 • Påvirkning af hjerterytmen
 • Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue
 • Nyresvigt ledsaget af alvorlig blodmangel med gulsot og blødninger i huden
 • Udskillelse af hæmoglobin i urinen, hvorved urinen mørkfarves
 • Nyresvigt, akut
 • Gulsot og hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren
 • Leverbetændelse
 • Åndedrætsbesvær
 • Forværring af astmasymptomer
 • Betændelse i blodkar
 • Væskeophobninger i ansigtet
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben

 

Meget sjældne bivirkninger: (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter): 

 • Hudreaktion med kraftig afskalning og afstødning af huden

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Vedvarende høreskader

Ikke alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger: (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

 • Kvalme
 • Opkastning
 • Synkebesvær
 • Mavesmerter
 • Diaré
 • Synsforstyrrelser såsom uklart syn, dobbeltsyn, lysfølsomhed, defekt i synsfeltet, formindsket synsfelt, rykvise ufrivillige øjenbevægelser og ændret farveopfattelse
 • Uklarhed
 • Forvirring
 • Desorientering
 • Ophidselse
 • Øresusen

 

Sjældne bivirkninger: (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): 

 • Astma
 • Feber
 • Svimmelhed
 • Besvimelse
 • Rastløshed
 • Forvirring
 • Hovedpine
 • Lysfølsomhed
 • Varig misfarvning af huden pga. af allergi
 • Udslæt
 • Rødmen
 • Kløe
 • Nældefeber (kløende udslæt som opstår i løbet af minutter og består af vabler/blærer)
 • Abnorm træthed og lammelser af muskler, især af øjenlåg, åndedrætsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ved åndedrætsbesvær ring 112
 • Øget svedtendens

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • For højt sukkerindhold i blodet, for højt insulinindhold i blodet.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette Kinin Copyfarm utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kinin Copyfarm 100 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:

 • Aktivt stof er: Quininhydrochlorid 

 • Øvrige indholdsstoffer: Propylenglycol (E1520), Magnesiumstearat (E470b), Gelatine, Hypromellose (E464), Talcum (E553b), Kartoffelstivelse, Cellulose, mikrokrystallinsk (E460), Titandioxid (E171), Saltsyre, koncentreret. 

Udseende og pakningsstørrelser

Kinin Copyfarm 100 mg er en rund hvid til offwhite filmovertrukken tablet uden delekærv. Diameter 8 mm. 

 

Kinin Copyfarm findes i HDPE beholder med 100 tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Orifarm Generics A/S 

Energivej 15 

5260 Odense S  

info@orifarm.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 01/2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...