Zopiclon "Orifarm"

filmovertrukne tabletter 3,75 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zopiclon Orifarm 3,75 mg filmovertrukne tabletter  

zopiclon 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Zopiclon Orifarm til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zopiclon Orifarm
 3. Sådan skal du tage Zopiclon Orifarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Zopiclon Orifarm hører til gruppen af benzodiazepiner.
 • Zopiclon Orifarm virker søvnfremkaldende og har desuden en beroligende, angstdæmpende, krampestillende og muskelafslappende virkning.
 • Du kan bruge Zopiclon Orifarm til kortvarig behandling af søvnløshed hos voksne, når søvnløsheden er alvorlig eller invaliderende og giver dig udtalte problemer.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zopiclon Orifarm

Tag ikke Zopiclon Orifarm:

 • hvis du er allergisk over for zopiclon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zopiclon Orifarm (angivet i punkt 6).
 • hvis du har muskelsygdommen Myastenia gravis.
 • hvis du lider af korte perioder med stop af vejrtrækningen under søvn (søvnapnø).
 • hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion.
 • hvis du har alvorligt nedsat åndedrætsfunktion.

 

OBS! Du må ikke bruge Zopiclon Orifarm til børn og unge under 18 år. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Zopiclon Orifarm.
 

Vær opmærksom på følgende:
Længere tids brug af Zopiclon Orifarm kan føre til psykisk og fysisk afhængighed. Risikoen for dette er større, hvis du tidligere har haft et alkohol- eller medicinmisbrug. Risikoen for tilvænning og afhængighed er også større for personer med personlighedsforstyrrelser.
Hvis du er blevet afhængig, kan du få abstinenser ved pludseligt ophør af behandlingen (Se ”Hvis du holder op med at tage Zopiclon Orifarm”).
 

Behandlingens varighed skal være så kort som muligt (normalt højst 2 uger) og må ikke overskride 4 uger inklusive nedtrapningen. Behandling udover denne periode, bør ikke ske uden lægen har foretaget en ny vurdering af dig. Følg lægens vejledning.
 

Hvis du tager Zopiclon Orifarm i længere tid, kan den søvndyssende virkning aftage.
 

Du bør ikke drikke alkohol eller tage lægemidler der påvirker centralnervesystemet, mens du tager Zopiclon Orifarm, da det kan forstærker den sløvende virkning og gøre, at du gør ting i søvne, som køre bil (søvnkørsel) og indtag mad, selv om du ikke er helt vågen.
 

Zopiclon Orifarm kan give hukommelsestab. Dette kan opstå få timer efter, at du har taget Zopiclon Orifarm. For at nedsætte risikoen for hukommelsestab, bør du sørge for at få 7-8 timers uforstyrret søvn.
 

Hvis du under behandling oplever reaktioner som rastløshed, ophidselse, irritabilitet, aggressivitet, vrangforstillinger, vredesudbrud, mareridt, hallucinationer, psykoser, upassende adfærd og andre adfærdsforstyrrelser, skal du kontakte lægen. Lægen vil vurdere om behandlingen med Zopiclon Orifarm skal stoppes. Disse reaktioner kommer oftere hos børn og ældre.
 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Zopiclon Orifarm. 

Børn og unge

Du må ikke bruge Zopiclon Orifarm til børn og unge under 18 år.
 

Særlige patientgrupper:
Fortæl din læge: 

 • hvis du er ældre eller har nedsat leverfunktion, nedsat nyrefunktion eller kronisk nedsat lungefunktion, anbefales en lavere dosis.
 • hvis du lider af psykoser.
 • hvis du lider af depression og angst.
 • hvis du tidligere har haft alkohol- eller medicinmisbrug.

Brug af anden medicin sammen med Zopiclon Orifarm

Tal med lægen, hvis du tager medicin mod: 

 • anden beroligende medicin, sovemedicin eller naturlægemidler der indeholder perikum
 • depression.
 • sindslidelser.
 • epilepsi (f.eks. carbamazepin, phenobarbital eller phenytoin).
 • allergi (antihistaminer).
 • stærke smerter (morfin eller morfinlignende medicin).
 • infektioner med bakterier (erythromycin eller andre antibiotika af typen makrolider).
 • svamp (f.eks. fluconazol, itraconazol eller ketoconazol).
 • HIV.
 • tuberkulose (rifampicin).
 • hvis du skal opereres, er det vigtigt, at du fortæller lægen eller tandlægen, at du tager Zopiclon Orifarm.

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Zopiclon Orifarm sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Zopiclon Orifarm sammen med mad og drikke. Du bør dog undgå samtidig at drikke: 

 • alkohol, da det forstærker den sløvende virkning af Zopiclon Orifarm.
 • grapefrugtjuice, da det øger virkningen af Zopiclon Orifarm.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Graviditet 

 • Hvis du bliver gravid eller ønsker at blive gravid, bør du hurtigst muligt kontakte din læge med henblik på at stoppe behandlingen.
 • Du må kun tage Zopiclon Orifarm i de sidste 3 måneder før forventet fødsel efter aftale med lægen.
 • Hvis du tager Zopiclon Orifarm i de sidste 3 måneder af graviditeten eller på tidspunktet omkring fødslen, kan barnet få lav legemstemperatur, muskelslaphed og åndedrætsbesvær. Der er endvidere risiko for, at barnet får abstinenssymptomer efter fødslen.

Amning 

 • Hvis du ammer, må du ikke tage Zopiclon Orifarm, da Zopiclon Orifarm går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Zopiclon Orifarm kan give bivirkninger som sløvhed, hukommelsestab, nedsat koncentration og nedsat muskelfunktion, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.
 

Det gælder også morgenen efter, at du har taget Zopiclon Orifarm. Hvis du mangler søvn, vil risikoen for sløvhed, nedsat koncentration, dårlig hukommelse og muskelsvaghed være endnu større. Den sløvende virkning bliver også større, hvis du samtidig drikker alkohol. 

Zopiclon Orifarm indeholder lactosemonohydrat

 • Denne medicin indeholder lactosemonohydrat. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukerarter, så kontakt lægen inden du tager Zopiclon Orifarm.

3. Sådan skal du tage Zopiclon Orifarm

Tag altid Zopiclon Orifarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Behandlingen med Zopiclon Orifarm vil normalt vare i højst 2 uger og maksimalt 4 uger inklusive nedtrapning. Det er vigtigt, at du ikke tager flere Zopiclon Orifarm, end din læge har foreskrevet. 

 

Du må kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

7,5 mg (2 tabletter) umiddelbart før sengetid. 

 

Børn og unge 

Du må ikke bruge Zopiclon Orifarm til børn og unge under 18 år. 

 

Ældre 

3,75 mg (1 tablet). Dosis kan øges til 7,5 mg (2 tabletter). Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion og ved kronisk åndedrætsbesvær 

3,75 mg (1 tablet). Dosis kan øges til 7,5 mg (2 tabletter). Følg lægens anvisning. 

 

Tag tabletterne sammen med et glas vand. Du kan synke tabletterne hele eller knuse dem. 

Hvis du har taget for mange Zopiclon Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Zopiclon Orifarm, end der står i denne information eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer: 

Sløvhed, forvirring og døsighed. I alvorligere tilfælde er symptomerne usikre bevægelser, nedsat kraft i musklerne, svimmelhed, evt. besvimmelse pga. lavt blodtryk, blåfarvning af læberne pga. nedsat iltning af blodet, åndedrætsbesvær og dyb bevidstløshed (koma). Det kan i meget sjældne tilfælde være livstruende. 

Hvis du har glemt at tage Zopiclon Orifarm

 • Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Zopiclon Orifarm

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.
 

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med din læge. Hvis du pludseligt holder op med at tage Zopiclon Orifarm, kan du få abstinenser. Symptomerne kan være: 

 • hovedpine, muskelsmerter, angst, anspændthed, rastløshed, forvirring og irritabel adfærd.

 

I alvorlige tilfælde kan du få: 

 • følelse af uvirkelighed i forhold til omverdenen og dig selv.
 • manglende orientering i tid og sted.
 • lav selvopfattelse.
 • øget følsomhed for lyd, lys, støj og fysisk kontakt.
 • prikkende og snurrende fornemmelser i arme og ben eller følelsesløshed i huden.
 • hallucinationer.
 • epileptiske anfald.

 

Desuden kan du opleve, at de symptomer, som Zopiclon Orifarm dæmpede, bliver forstærket, når du holder op med at tage medicinen. Lægen vil derfor nedsætte din dosis gradvist, når du skal stoppe med at tage Zopiclon Orifarm. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end én ud af 1000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 100 patienter): 

 • Døsighed. Kan blive alvorligt. Kontakt lægen eller evt. skadestue.
 • Dobbeltsyn.
 • Bitter smag eller metallisk eftersmag
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Zopiclon Orifarm i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Muskelsvaghed. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Besvær med at stå op om morgenen, træthed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

 • Nedsat opmærksomhed, hovedpine, svimmelhed.
 • Usikre bevægelser (ataksi).
 • Kvalme, utilpashed, mavesmerter.
 • Nedsat lyst til sex.
 • Rastløs uro (agitation).
 • Mareridt.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): 

 • Opkastning.

 

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end én ud af 1000 patienter): 

 • Hukommelsestab (amnesi). Især få timer efter indtagelse af Zopiclon Orifarm. For at nedsætte risikoen, anbefales det at sikre sig 7-8 timers uafbrudt søvn. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Allergiske hudreaktioner i form af hududslæt, kløe og nældefeber.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser (angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Reducering af følelsesleje, forvirring, rastløshed, ophidselse, irritabilitet, aggressivitet, vrangforestillinger, raseri, mareridt, hallucinationer, psykoser, truende eller voldelig adfærd, upassende opførsel og andre adfærdsforstyrrelser (reaktionerne ses oftere hos børn og ældre). Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Depression. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Abstinenser. (Se ”Hvis du holder op med at tage Zopiclon Orifarm). Kontakt lægen, hvis abstinenserne bliver alvorlige.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Unormal adfærd, går i søvn.

 

Zopiclon Orifarm kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. levertal. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Zopiclon Orifarm utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Zopiclon Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen. hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Zopiclon Orifarm over 25ºC.
 • Opbevar Zopiclon Orifarm i den original emballage for at beskytte mod lys.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zopiclon Orifarm indeholder:

Aktivt stof: 

Zopiclon 3,75 mg. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Lactosemonohydrat, calciumhydrogenphosphatdihydrat, carboxymethylcellulosenatrium, majsstivelse, magnesiumstearat, methylhydroxypropycellulose, titandioxid (E171), gul og rød jernoxid (E172), og macrogol. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende 

Zopiclon Orifarm 3,75 mg er en rund, orange, filmovertrukket tablet mærket ”ZOC 3.75” på den ene side.  

Zopiclon Orifarm fås i: 

Zopiclon Orifarm 3,75 mg i pakninger med 28 og 98 tabletter.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply A/S, Energivej 15, 5260 Odense S. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamtioner kan du henvende dig til Orifarm A/S  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11/2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...