Zovirax

øjensalve 3 %

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zovirax® 3 % øjensalve  

Aciclovir 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zovirax
 3. Sådan skal du bruge Zovirax
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zovirax øjensalve virker ved at hæmme formering af herpesvirus og anvendes til behandling af herpes i øjet. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zovirax

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Zovirax

 • Hvis du er allergisk over for aciclovir, valaciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zovirax (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Zovirax. 


Vær ekstra forsigtig med at bruge Zovirax 

 • Øjensalven kan give forbigående mild svie umiddelbart efter påsmøring.
 • Du må ikke bruge kontaktlinser, mens du er i behandling med Zovirax øjensalve.

Brug af anden medicin sammen med Zovirax

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem brug af Zovirax og det andet præparat. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Zovirax efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.
 

Amning
Du kan bruge Zovirax, selvom du ammer. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zovirax kan give sløret syn lige efter brug. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, til dit syn er klart igen. 

3. Sådan skal du bruge Zovirax

Brug altid Zovirax nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Zovirax 2care4 ApS, øjensalve 3 % 

Læg cirka 1 cm øjensalve i nederste øjenlågsrand 5 gange daglig. Fortsæt i mindst 3 dage efter symptomerne er ophørt. 

Hvis du har brugt for meget Zovirax

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Zovirax, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Zovirax

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Zovirax

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Zovirax. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer): 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

 • Irritation i øjet, pga. overfladisk påvirkning af hornhinden.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer): 

 • Mild irritation af øjet
 • Svien
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer): 

 • Betændelse i øjenlågsrande (bygkorn).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Zovirax utilgængeligt for børn.  

Må ikke opbevares over 25 °C. 

Brug ikke Zovirax mere end 1 måned efter åbning. 

 

Brug ikke Zovirax efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zovirax indeholder:

 • Aktivt stof: 1 g Zovirax indeholder 30 mg aciclovir.
 • Øvrige indholdsstoffer: hvid vaselin.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Zovirax er en blød, ensartet, halvgennemsigtig, hvid til let gullig salve. 

 

Pakningsstørrelser 

Zovirax fås i en pakningsstørrelse med en tube á 4,5 g øjensalve. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Zovirax® er et registreret varemærke, der tilhører Glaxo Group Limited. 

 

Zovirax svarer til Zovir®

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2017.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...