Diproderm®

creme 0,05%

MSD

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Diproderm® 0,5 mg/g (0,05%) creme 

betamethason 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret Diproderm creme til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diproderm
 3. Sådan skal du bruge Diproderm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Diproderm indeholder et stærkt binyrebarkhormon.
 • Diproderm dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis.
 • Du kan bruge Diproderm til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diproderm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Diproderm

 • Hvis du er allergisk over for betamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diproderm (angivet i punkt 6).
 • Hvis du har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, medmindre betændelsen bliver behandlet samtidig.
 • Hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, kinderne og i panden (rosacea).
 • Hvis du har betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • På bumser eller på områder med bumser.
 • Hvis du har sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår, skoldkopper og helvedesild).
 • Til hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Diproderm creme. 

Vær ekstra forsigtig med at bruge Diproderm

Vær opmærksom på følgende: 

 • Behandlingen må ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at din læge igen har set på din hudsygdom.
 • Du må ikke bruge binyrebarkhormoncreme længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behand- ling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning eller på kønsdele.
 • Du skal især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
 • Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
 • Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør du tale med din læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
 • Du må ikke dække det indsmurte område med tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster.
 • Du må ikke bruge Diproderm rundt om øjnene.
 • Undgå at få Diproderm i øjnene.
 • Hvis du har brugt Diproderm i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
 • Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Diproderm i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger Diproderm, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diproderm.
 • Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Brug af anden medicin sammen med Diproderm

Fortæl altid lægen eller apotekspersonale, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Du kan bruge Diproderm sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun bruge Diproderm efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun bruge Diproderm i korte perioder efter aftale med lægen. Du må ikke bruge Diproderm på brystet mens du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diproderm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Diproderm creme indeholder chlorcresol, der kan give allergiske reaktioner. 

 

Diproderm creme indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Diproderm

Brug altid Diproderm nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Påsmør Diproderm creme i et tyndt lag 1-2 gange dagligt (morgen og aften). 

 

Børn: Du må kun bruge Diproderm creme til børn under 12 år efter aftale med en læge. Du bør i så fald kun smøre Diproderm creme på små hudområder og behandlingen må højest vare 1 uge. 

 

Vask hænderne efter brug, medmindre det er hænderne, der behandles. 

 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.  

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

 

Hvis du har brugt for meget Diproderm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Diproderm, end der står i denne informati- on, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

 

I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger (se punkt 4 Bivirkninger). 

Hvis du har glemt at bruge Diproderm creme

Du må ikke bruge en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Bivirkninger forekommer især ved langvarig og overdreven brug, samt ved brug af lufttæt forbinding. 

Alvorlige bivirkninger ved brug af Diproderm

Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øgede fedtdepoter på maven og i nakken. Kontakt lægen.
 • Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
 • Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
 • Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger ved brug af Diproderm

Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

 • Ny betændelse kan opstå i hud, som er under behandling med Diproderm.
 • Betændelse i hårsække.
 • Brændende fornemmelse, kløe, irritation, tør hud.
 • Kontakteksem.
 • Uønsket hårvækst.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.
 • Udslæt med små væskefyldte blærer.
 • Hvide pletter på huden (nedsat pigmentering).
 • Tynd hud, der let går i stykker, strækmærker, laset og opblødt hud.

 

Ikke almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Overfølsomhed.
 • Små punktformede eller større blødninger i huden.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Forværring af betændelse i huden, sløring af betændelse i huden.
 • Udvidelse af de små blodkar i huden.
 • Forværring af eksem ved ophør af behandlingen.
 • Sløret syn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, Email: dkma@dkma.dk. Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere informa- tion om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Diproderm utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Diproderm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diproderm 0,5 mg/g creme indeholder 

 • Det virksomme stof i Diproderm creme er betamethason 0,5 mg/g (som dipropionat).
 • De øvrige indholdsstoffer er: Hvid, blød paraffin, koncentreret phosphorsyre, renset vand, cetostearylalkohol, paraffinolie, cetomacrogol 1000, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, chlorcresol.

Udseende og pakningsstørrelser 

Udseende 

 • Diproderm creme er en glat, hvid/råhvid, ensartet creme.

 

Pakningsstørrelse  

Tuber a 20g, 50g og 100g. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Merck Sharp & Dohme B.V., Box 581, 2003 PC Haarlem, Holland 

Fremstiller

Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg, Belgien 

Repræsentant i Danmark

MSD Danmark ApS, Havneholmen 25, 1561 København V, tlf. 4482 4000, dkmail@merck.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...