Betnovat®

kutanemulsion og kutanopløsning 1 mg/ml

GlaxoSmithKline Pharma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel

Information til brugeren

 

Betnovat® 1 mg/ml kutanopløsning og kutanemulsion 

Betamethason (som betamethasonvalerat) 

 

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Betnovat til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

  

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Betnovat
 3. Sådan skal du bruge Betnovat
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Betnovat indeholder et stærktvirkende steroid (binyrebarkhormon), der dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. 


Betnovat anvendes til behandling af udslæt, eksem og psoriasis.  

 

Betnovat kutanopløsning bruges i hovedbunden.
Betnovat kutanemulsion bruges på behåret, sart eller beskadiget hud. 


Lægen kan have givet dig Betnovat for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Betnovat

Brug ikke Betnovat,

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, andre steroider eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • hvis du har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.
 • ved betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden (rosacea).
 • ved akne (bumser).
 • ved betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • ved åbne sår med betændelse (kun efter lægens anvisning).
 • ved virusinfektioner som f.eks. herpes og skoldkopper.
 • til børn under et år med hudlidelser, f.eks. eksem eller bleeksem.

 

Vær ekstra forsigtig med at bruge Betnovat

 • Bør ikke anvendes til langvarig behandling, især hos børn og spædbørn.
 • Hvis der forekommer irritation eller anden hudreaktion, skal behandlingen straks afbrydes.
 • Tætsluttende forbinding eller plaster skal undgås ved eksem med infektion.
 • Behandling af sarte hudområder som ansigt, øjenregion, armhuler, lyske, ved endetarmsåbningen og på kønsdelene, skal ske med forsigtighed og kun i kort tid.
 • Undgå at få Betnovat i øjnene.
 • Pludselig afbrydelse efter længere tids brug kan give rødme, svie og brænden i huden eller forværre psoriasis. Det forhindres ved langsom aftrapning af behandlingen.
 • Betnovat kan sløre, aktivere og forværre en hudreaktion.

 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin 

 

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Betnovat efter aftale med lægen. 

 

Amning

Du kan bruge Betnovat i korte perioder, selv om du ammer. Tal med lægen. Du bør ikke bruge Betnovat på brystet, mens du ammer. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Betnovat påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Betnovat 

Betnovat kutanemulsion indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) samt methylparahydroxybenzoat (E218), som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). 

3. Sådan skal du bruge Betnovat

Brug altid Betnovat nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den sædvanlige dosis er: 

  

Voksne: 

Påsmøres i et tyndt lag på de angrebne hudområder 1 – 3 gange daglig. 

  

Børn: 

Du må kun bruge Betnovat til børn efter lægens anvisning.
 

Vask hænderne efter påsmøringen, med mindre det er hænderne, som behandles.  

  

Kutanopløsning: Sæt flaskens åbning mod hovedbunden og tryk let på flasken.
 

Betnovat kutanemulsion og kutanopløsning er brandfarlig og derfor skal du undgå rygning eller at opholde dig tæt ved åben ild, når du bruger eller lige har brugt Betnovat kutanemulsion eller kutanopløsning. 

  

Hvis du har brugt for meget Betnovat 

Overdosering er usandsynlig, men i tilfælde af langvarig overdreven brug ses øget behåring, blålige striber i huden, øget pigmentering og nedsat kalium i blodet. 


Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Betnovat, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med. 

  

Hvis du har glemt at bruge Betnovat 

Smør et tyndt lag Betnovat på, så snart du kommer i tanke om det, og fortsæt derefter som lægen har anvist.
 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Betnovat kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Bivirkninger forekommer især ved langvarig og overdreven brug, samt ved brug af lufttæt forbinding. 

 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

Brændende fornemmelse, hudkløe. 

  

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

Sekundær infektion (senere opstået infektion), lokalt hudsvind, striber i underhuden, udslæt i ansigtet (rosacea), bristede blodkar i huden, rødme, hudblødning. 

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

Pigmentforandringer, øget hårvækst. 

  

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

Allergisk kontakteksem, overfølsomhedsreaktioner. Symptomer på øget binyrebarkfunktion. Langvarig brug af meget store doser kan føre til hæmning af binyrebarkfunktionen, forværring af hudsygdommen, psoriasis med små pusfyldte blærer og udvidelse af blodkar i huden. 

  

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

Sløring og forværring af hudinfektioner. 


Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 


Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.meldenbivirkning.dk. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 


Betnovat kutanopløsning må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 


Hold beholderen tæt lukket, når den ikke er i brug. Indholdet er brandfarligt. Hold Betnovat kutanemulsion og kutanopløsning væk fra alle former for ild, flammer eller varme. Betnovat må ikke stå i direkte sollys. 


Brug ikke Betnovat efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Betnovat 1 mg/ml kutanemulsion indeholder: 

Aktivt indholdsstof: Betamethason (som betamethasonvalerat).
Øvrige indholdsstoffer: Isopropylalkohol, glycerol 85 %, paraffinolie, cetostearylalkohol, methylparahydroxybenzoat (E218), cetomacrogol 1000, citronsyremonohydrat, xanthangummi, natriumcitrat og renset vand. 

  

Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning indeholder: 

Aktivt indholdsstof: Betamethason (som betamethasonvalerat).
Øvrige indholdsstoffer: Isopropylalkohol, carbomer, natriumhydroxid og renset vand. 

  

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Betnovat kutanemulsion er hvid og lugter svagt af sprit.  

Betnovat kutanopløsning er farveløs. 

  

Pakningsstørrelser 

Betnovat kutanemulsion findes i plastflaske med 50 ml.  

Betnovat kutanopløsning findes i plastflaske med 100 ml. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen 

GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68
2605 Brøndby 


Telefon: 36 35 91 00
E-mail: dk-info@gsk.com 

  

Fremstiller 

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Tyskland. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2013. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...