Citalopram "2care4"

filmovertrukne tabletter 30 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Citalopram 2care4 30 mg filmovertrukne tabletter  

Citalopram 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram 2care4
 3. Sådan skal du tage Citalopram 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Citalopram 2care4 tilhører en gruppe af antidepressive lægemidler, der kaldes serotonin-genoptagelseshæmmere (SSRI’er).  

 

Citalopram 2care4 bruges til behandling af 

 • Depression (alvorlige depressive episoder).
 • Panikangst med eller uden agorafobi (fobisk angst for at opholde sig eller færdes i situationer, hvor det er vanskeligt at skaffe hurtig hjælp eller komme bort).

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Citalopram 2care4 hvis du

 • er allergisk over for citalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer i Citalopram 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • tager MAO-hæmmere (monominooxidase hæmmere). MAO-hæmmeren selegilin (medicin mod parkinsons sygdom) kan godt bruges samtidig med citalopram, hvis den daglige dosis af selegilin ikke overstiger 10 mg. Hvis du har taget MAO-hæmmere for nylig. Afhængigt af hvilken type MAO-hæmmer du tidligere har taget, skal du muligvis vente op til 14 dage, fra du stoppede med MAO-hæmmeren, til du begynder at tage Citalopram 2care4 (se også ”Brug af anden medicin sammen med Citalopram 2care4”). Hvis du stopper med at tage Citalopram 2care4 og ønsker at begynde at tage MAO-hæmmere, skal du mindst vente 7 dage.
 • samtidig tager pimozid (mod psykiske sygdomme).
 • tager linezolid (antibiotikum mod alvorlige infektioner), medmindre det sker i forbindelse med en hospitalsindlæggelsen, hvor du for dit blodtryk nøje overvåget (se også ”Brug af anden medicin sammen med Citalopram 2care4”).
 • er født med eller har haft en episode med unormal hjerterytme (set på EKG, en undersøgelse til evaluering af hvordan hjertet fungerer).
 • tager medicin mod et hjerterytmeproblem eller medicin der kan påvirke hjerterytmen (se også ”Brug af anden medicin sammen med Citalopram 2care4”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Citalopram 2care4. 


Tal med lægen hvis du - er ældre. 

 • har lever eller nyreproblemer. Citalopram 2care4 anbefales ikke til patienter med alvorlige nyre- eller leverproblemer.
 • lider af angst.
 • har risiko for at få lavt natrium i blodet (hyponatriæmi)- (f.eks. hvis du tager vanddrivende medicin, især hvis du er ældre).
 • lider af lavt kalium eller magnesiumniveau i blodet.
 • skal have eller får elektrochokbehandling.
 • har blødningslidelser, f.eks. blødninger fra underlivet eller i maven, eller hvis du tager medicin, der påvirker blodets evne til at størkne, eller der øger risikoen for blødning (se afsnittet ”Brug af anden medicin”), da Citalopram 2care4 kan øge risikoen for blødning.
 • har en såkaldt psykose med depressive episoder, da de psykotiske symptomer kan forstærkes.
 • har epilepsi.
 • har haft mani.
 • har sukkersyge, da Citalopram 2care4 kan påvirke din blodglukose. Du bør måle din blodglukose hyppigt og evt. tale med lægen om ændret behandling.
 • tager lægemidler, der indeholder stoffer som sumatriptan eller andre triptaner, tramadol, oxitriptan og tryptofan (se afsnittet ”Brug af anden medicin”).
 • tager naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikon (Hypericum perforatum, se afsnittet ”Brug af anden medicin”).
 • har en lav hvilepuls og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af langvarig alvorlig diarre og opkastning (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende medicin).
 • oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed, når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme.
 • lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nyligt har haft et hjerteanfald. - har eller har haft grøn stær.

 

OBS!
Nogle patienter med maniodepressive lidelser kan gå ind i en manisk fase. Denne fase kendetegnes ved usædvanlige og hurtigt skiftende ideer, en uforholdsmæssig lykketilstand og overdrevet fysisk aktivitet. Kontakt lægen, hvis du oplever dette. 


Symptomer i form af rastløshed eller problemer med at sidde eller stå stille kan også forekomme under de første uger af behandlingen. Kontakt omgående lægen i tilfælde af disse symptomer. 


Hvis der opstår kramper, skal behandlingen afbrydes. Kontakt din læge. 


Hvis du får feber, muskelstivhed eller rysten, forvirring, irritation, sygelig opstemthed og uro. Det kan være, du lider af det såkaldte serotoninsyndrom. Tilstanden er sjælden, men kan være livsfarlig. Kontakt derfor straks læge eller skadestue 


Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid. Du kan have øget risiko for sådanne tanker hvis du 

 • tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv
 • er ung. informationen fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos unge under 25 år med psykiatriske lidelser, der bliver behandlet med antidepressiv medicin.

 

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet.  

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel. 


Afvænningssymptomer set ved ophør med selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI)
Du kan opleve afvænningssymptomer, når du holder op med at tage Citalopram 2care4, især hvis det sker brat. (se ”Sådan skal du tage Citalopram 2care4” og ”Bivirkninger”). Dette er almindeligt, når behandlingen afbrydes. Risikoen er størst, hvis man har taget Citalopram 2care4 i lang tid eller i høje doser, eller hvis dosis nedsættes for hurtigt. De fleste mennesker oplever, at symptomerne er milde og forsvinder af sig selv inden for to uger. Dog kan de hos nogle patienter være mere alvorlige eller længerevarende (2-3 måneder eller mere). 


Kontakt lægen, hvis du får alvorlige afvænningssymptomer, når du holder op med at tage Citalopram 2care4. Lægen vil måske ordinere, at du tager tabletterne igen og derefter afbryder behandlingen mere gradvist. 

Børn og unge

Citalopram 2care4 bør normalt ikke bruges til behandling af børn og unge under 18 år. Du skal også være klar over, at patienter under 18 år har en forøget risiko for bivirkninger som f.eks. selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, ændret adfærd og vrede), når de tager denne type af medicin. På trods af dette kan din læge ordinere Citalopram 2care4 til patienter under 18 år, hvis lægen skønner, at det er til patientens bedste. Du bedes henvende dig til din læge, hvis din læge har udskrevet Citalopram 2care4 til en patient under 18 år, og du gerne vil diskutere dette. Du bør underrette din læge, hvis nogle af de ovennævnte symptomer opstår eller forværres, når patienter under 18 år tager Citalopram 2care4. Ydermere foreligger der endnu ikke data på langtidssikkerheden hos denne aldersgruppe hvad angår vækst, modning og erkendelses- og adfærdsmæssig udvikling ved brug af Citalopram 2care4. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Citalopram 2care4. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Citalopram 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Fortæl det til lægen, hvis du tager 

 • MAO-hæmmere (mod depression og Parkinsons sygdom) (f.eks. moclobemid og selegilin eller antibiotikummet linezolid). Med undtagelse af selegilin i doser, der ikke overskrider 10 mg dagligt, må du ikke bruge Citalopram 2care4 sammen med MAO-hæmmere, da det kan medvirke til alvorlige eller endog dødelige reaktioner (serotoninsyndrom). Hvis du har taget et af disse lægemidler, skal der gå 14 dage, før du kan begynde med at tage Citalopram 2care4. Efter ophør med Citalopram 2care4 skal der gå 7 dage, før du begynder at tage et af disse midler.
 • lithium (til behandling af maniodepressive lidelser) og tryptofan.
 • imipramin og desipramin (til behandling af depression). - sumatriptan og andre triptaner (til behandling af migræne).
 • tramadol (mod stærke smerter).
 • cimetidin, omeprazol, lansoprazol og esomeprazol (til behandling af mavesår).
 • fluvoxamin (mod depression).
 • ticlopidin (nedsætter risikoen for apopleksi).
 • prikbladet perikon (Hypericum perforatum) - et naturlægemiddel.
 • acetylsalicylsyre og nonsteroide antiinflammatoriske (NSAID) midler (medicin til at lindre smerter).
 • warfarin, dipyridamol (medicin til at fortynde blodet, såkaldte antikoagulantia), da der er en øget risiko for blødningsforstyrrelser.
 • pimozid (mod sindslidelser).
 • mefloquin (til behandling af malaria).
 • bupropion (medicin til rygeafvænning).
 • typiske antipsykotika (medicin til behandling af skizofreni og andre psykoser) på grund af en øget risiko for sænkning af krampetærsklen samt midler mod depression.
 • flecainid, propafenon og metoprolol (mod hjerte-karsygdomme).
 • clomipramin og nortriptylin (mod depression).
 • risperidon, thioridazin og haloperidol (antipsykotika).
 • thioxanthen og butyrophenon (mod psykoser).
 • lægemidler, der sænker indholdet af kalium eller magnesium i blodet, da disse tilstande øger risikoen for livstruende hjerterytmeforstyrrelser (QT-forlængelse, torsades de pointes).

 

TAG IKKE Citalopram 2care4, hvis du får medicin mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazin derivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, malariabehandling, især halofantrin), visse antihistaminer (astemizol, mizolastin). Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge. 

Brug af Citalopram 2care4 sammen med mad, drikke og alkohol

Citalopram kan tages alene eller i forbindelse med et måltid. I lighed med en række lægemidler bør Citalopram 2care4 ikke kombineres med alkohol, selv om Citalopram 2care4 ikke forventes at interagere med alkohol. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Tag ikke Citalopram 2care4, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid, medmindre du og din læge har diskuteret, hvilke risici og fordele der er ved behandlingen. 


Du må ikke pludseligt stoppe behandlingen med Citalopram 2care4 under graviditeten. Tal med din læge, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe med behandlingen. 


Fortæl din jordemoder eller læge, at du tager
Citalopram 2care4. Når medicin som Citalopram 2care4 tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge. 


Hvis du tager Citalopram 2care4 i de sidste tre måneder af graviditeten og frem til fødselstidspunktet, kan dit nyfødte barn få alvorlige bivirkninger eller abstinenser, såsom vejrtrækningsproblemer, blålig hud/ læber, uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser, temperatursvingninger, kramper, letargi (søvnlignende sløvhedstilstand), søvnbesvær, problemer med fødeindtagelse, opkastning, lavt blodsukkern iveau, stive eller slappe muskler, abnormt øgede reflekser, rysten, ekstrem nervøsitet eller nervøs rysten, irritabilitet, vedvarende gråd og døsighed. 


Hvis dit barn har nogle af disse symptomer, så kontakt straks din læge. 


Amning
Hvis du ammer, må du ikke tage Citalopram 2care4, da Citalopram 2care4 går over i modermælken. Tal med lægen. 

 

Fertilitet
Citalopram har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Citalopram 2care4 påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Undlad at føre motorkøretøj og betjene maskiner, indtil du ved, hvordan du bliver påvirket af lægemidlet. Citalopram 2care4 påvirker normalt ikke evnen til at udføre normale daglige aktiviteter. Hvis du føler dig svimmel eller søvnig, når du begynder at tage denne medicin, skal du dog være forsigtig, når du fører motorkøretøj, betjener maskiner eller udfører andre opgaver, som kræver din fulde opmærksomhed, indtil disse symptomer aftager. Hvis du er usikker, så rådfør dig med lægen om, hvorvidt du kan udføre ovennævnte aktiviteter. 

Citalopram 2care4 indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Citalopram 2care4

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

 

Citalopram 2care4 kan tages alene eller i forbindelse med et måltid. Synk tabletten med lidt vand. Om nødvendigt kan tabletterne deles. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Depression: 

Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt. Dette kan øges af din læge til højst 40 mg dagligt. 

 

Panikangst: 

Startdosis er 10 mg dagligt i den første uge, inden dosis kan øges til 20-30 mg dagligt. Dosis kan øges af din læge til højst 40 mg dagligt.  

 

Det kan tage op til 3 måneder at opnå fuld effekt af behandlingen. 

 

Ældre (over 65 år) 

Depression og panikangst: 

Startdosis bør reduceres til halvdelen af den anbefalede dosis, dvs. 10-20 mg dagligt. Ældre patienter bør normalt ikke få mere end 20 mg dagligt. 

 

Brug til børn og unge 

Citalopram 2care4 bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år (se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”). 

 

Nedsat leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Patienter med leverproblemer bør ikke få mere end 20 mg dagligt. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger 

 

Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge Citalopram 2care4 30 mg filmovertrukne tabletter til alle de anførte doseringer.  

 

Behandlingens varighed 

Vær opmærksom på, at der kan gå 2-4 uger, før du mærker en bedring. Behandlingen bør fortsætte, indtil du har været uden symptomer i 4-6 måneder. Når behandlingen med Citalopram 2care4 skal stoppe, skal dosis reduceres gradvist over en periode på 1-2 uger. 

Hvis du har taget for mange Citalopram 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Citalopram 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Afhængigt af den indtagne dosis viser overdosering af citalopram sig ved gener såsom uregelmæssigt hjerteslag, krampeanfald, ændringer i hjerterytmen (hurtigere eller langsommere hjerteslag), kvalme, opkastning, øget svedtendens, døsighed, bevidsthedstab, rysten, ændringer i blodtrykket (som kan stige eller falde), serotoninsyndrom (se punkt 4), uro, svimmelhed, pupilforstørrelse, blålig hud, hurtigt åndedræt, hjertestop, koma. 

Hvis du har glemt at tage Citalopram 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Citalopram 2care4

Kontakt lægen hvis du ønsker at stoppe eller holde pause i behandlingen med Citalopram 2care4. 

 

Brat afbrydelse af behandlingen kan give lettere og forbigående abstinenser som svimmelhed, myrekryb, prikken/snurren i huden, søvnforstyrrelser (voldsomme drømme, mareridt, søvnløshed), angst og uro, hovedpine, kvalme, opkastning, svedtendens, rysten, forvirring, følelsesmæssig uligevægtighed eller irritabilitet, diarré, synsforstyrrelser, hjertebanken. 

 

Når du har gennemført den planlagte behandling, anbefales det normalt at nedsætte dosis af Citalopram 2care4 gradvist i løbet af nogle uger. Hold ikke op med at tage Citalopram 2care4, før lægen anbefaler det. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De bivirkninger, der er set med Citalopram 2care4, er som regel milde og forbigående. Bivirkningerne ses hyppigst i løbet af de første 1-2 uger af behandlingen, og de fleste bivirkninger forsvinder som regel ved fortsat behandling. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser. Forsvinder ikke, efter at du er stoppet med behandlingen. Kontakt lægen.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Epileptiske anfald (grandmal anfald). Kontakt læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestuen.
 • Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med Citalopram 2care4 eller kort efter behandlingsophør. Kontakt læge eller skadestue.
 • Høj feber, skælven og pludselige muskelsammentrækninger, forvirring, sygelig o pstemthed og uro (serotonergt syndrom). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm inklusive endetarmsblødninger. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter. 

 • Rastløs uro, nervøsitet, kraftesløshed og svaghed.
 • Søvnlignende sløvhedstilstand, søvnløshed.
 • Rysten, øget svedtendens.
 • Hovedpine, svimmelhed, kvalme.
 • Døsighed.
 • Nedsat evne til at se skarpt.
 • Hjertebanken.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Citalopram 2care4 i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Forstoppelse.

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Nedsat appetit, vægttab, øget appetit.
 • Nedsat seksuallyst, kvinder kan opleve problemer med unormal orgasme.
 • Angst, forvirring, ligegyldighed.
 • Nedsat koncentrationsevne, hukommelsestab, unormale drømme.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Migræne, menstruationssmerter.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Koncentrationsforstyrrelser, træthed, synsforstyrrelser.
 • Susen for ørerne (tinnitus).
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Gaben, snue, bihulebetændelse (sinuitis).
 • Diarré, opkastning, sure opstød/ halsbrand, mavesmerter, luftafgang fra tarmen, øget spytdannelse.
 • Kløe, hududslæt.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
 • Muskelsmerter, smerter i leddene.
 • Forøget urinmængde, besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • (Rejsningsbesvær) impotens, problemer med sædudtømning inkl. manglende sædafgang.
 • Feber, udmattelse.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Overfølsomhed.
 • Vægtøgning, appetitmangel/madlede.
 • Truende, evt. voldelig adfærd. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Opstemthed (manisk). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Opstemthed (eufori).
 • Forøget seksuallyst.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Store pupiller.
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hoste, øget følsomhed af huden for lys (lysoverfølsomhed).
 • Nældefeber, hårtab.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder,
 • Blødninger i huden (ekkymose).
 • Væskeansamlinger (vand i kroppen), utilpashed.
 • Usædvanlig kraftig menstruationsblødning.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Schwartz-Bartters (SIADH), en sjælden syndrom, som medfører hæmmet vandudskillelse og for lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Ufrivillige bevægelser.
 • Rokkende, vridende bevægelser især med benene (akatisi).
 • Blødning.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Mælkesekretion.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Panikanfald, tænderskæren, rastløshed.
 • Bevægeforstyrrelser.
 • Hjerterytmeforstyrrelser (QT forlængelse).
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Næseblod.

 

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin. 


Citalopram 2care4 kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktion og blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Citalopram 2care4 utilgængeligt for børn. 

 

Du kan opbevare Citalopram 2care4 ved almindelig temperatur. 

 

Tag ikke Citalopram 2care efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Citalopram 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: 30 mg citalopram (som citalopramhydrobromid).
 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, glycerol 85%, magnesiumstearat, majsstivelse, 34,5 mg lactosemonohydrat, copovidon, natriumstivelsesglycolat (type A), macrogol 6000, hypromellose, talcum og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hvide, aflange, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med delekærv og mærket C30. 

 

Pakningsstørrelser 

Citalopram 2care4 fås i pakningsstørrelser á 28 og 98 filmovertrukne tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Citalopram 2care4 svarer til Citalopram Sandoz. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...